29 Haziran 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29045

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 3060

- K A R A R -

Cumhurbaşkanı seçiminde görev ifa edecek il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına; seçim için yapacakları işlemlerde, yurt genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, bir genelge hazırlanması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı seçimi için, il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini belirleyen genelgenin hazırlanması amacıyla Kurulumuzun 12/3/2014 tarih, 725 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon yaptığı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar ve genelge taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesinin beşinci bendi hükmü ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin onuncu bendinin verdiği yetkiye dayanılarak yürütülecek seçim iş ve işlemlerinde, yurt genelinde birlikteliğin sağlanması gerektiğinden; geçmiş uygulamalar da göz önünde bulundurularak il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 139/II sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

S O N U Ç:

1- Cumhurbaşkanlığı seçiminin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini içeren Genelge'nin Örnek: 139/II sayısı ile kabulüne, Genelge'nin kararın eki sayılmasına,

2- Karar örneğinin ve eki Genelge'nin seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine,

3- Genelge'nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iletilmek üzere Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,

4- Karar örneğinin ve eki Genelge'nin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

25/06/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI

 

 

 

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

BAŞKANLIĞI

 

 

 

ÖRNEK: 139/II

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE

İL, İLÇE VE GEÇİCİ İLÇE

SEÇİM KURULLARININ

GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR

GENELGE

 

 

 

 

ANKARA – 2014

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelge, 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini belirtmek ve yapacakları işlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu çerçevede, sandık kurullarının oluşumunu, il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini, seçim işlemlerinin düzenli, güvenli ve süresinde yürütülüp sonuçlandırılmasını düzenleyen hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- Bu Genelge'de geçen,

Cumhurbaşkanı Seçimi: İlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İL, İLÇE VE GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

İl seçim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 3- a) İl seçim çevresinde seçimlerin düzenli yürütülmesi için; il sınırları içerisinde ilçe seçim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak, kurullarda oluşacak boşalmalar sebebiyle görevli hakimi belirlemek, personel görevlendirmek, güvenlik konularında en büyük mülki amir düzeyinde girişimlerde bulunmak suretiyle gerekli önlemleri almak, seçim işlerini denetlemek (298/16-1),

b) İlçe seçim kurullarına oy pusulalarını, oy sandıklarını ve diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek (298/16-2),

c) İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve derhal karara bağlamak (298/16-3),

ç) İlçe seçim kurulu başkanlarınca sorulan hususları cevaplandırmak (298/16-4),

d) Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili ilçe birleştirme tutanaklarını SEÇSİS’te elektronik ortamda birleştirerek, il tutanağını düzenlemek ve Yüksek Seçim Kuruluna göndermek (298/16-6; 6271/18),

e) Kanunla ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe seçim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 4- a) Sandık kurullarını oluşturmak (bu yetki ilçe seçim kurulu başkanına aittir), birden çok mahalle, semt veya mezradan oluşan muhtarlıklarda veya birbirine yakın köylerde seçim işlerinin düzenli yürütülebilmesi için gerekli görülüyorsa sandık kurullarının bir yerde toplanmasına karar verilmesi halinde bu durumu seçim gününden en az bir hafta önce sağlayarak duyurmak (298/5-2, 20-2),

b) Sandık kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak (298/20-4),

Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karşı veya doğrudan gelen itirazları karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye nihayet 11 Ağustos 2014 Pazartesi saat 23.59'a kadar) (298/128),

c) Sandık kurulu başkanlarının ve birer üyesinin, Örnek: 138 sayılı Genelge ve seçim kanunları ile kendilerine verilen görevler ve sorumluluklar, uygulamaya yönelik sandık iş ve işlemleri, oy vermenin usulü, oy sayımı ve dökümü esasları ile ilgili kurs düzenleyerek bu konuları öğrenmelerini sağlamak, bunların bu kursa katılmalarını ve devamlarını denetlemek,

ç) Sandık kurulu başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını cevaplandırmak (298/20-5),

d) Sandık kurullarına oy sandığı ve diğer seçim araç ve gereçlerini ulaştırmak, sandığın konulacağı yerler yetmediği takdirde gerekli önlemleri alarak kahvehane, lokanta gibi özel yer kiralamak (298/20-3, 74),

e) SEÇSİS’ten elektronik ortamda alınan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin sandık sonuç tutanaklarında, her sandık için farklı sandık numarası ve barkod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.),

f) Sandık kurullarından (varsa geçici ilçe seçim kurullarından) gelen sandık sonuç tutanaklarına (Örnek: 404, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:404/A) göre, ilçe birleştirme tutanağını (Örnek: 405, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:405/A) SEÇSİS’te elektronik ortamda düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek [Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, birinci ilçe seçim kurulunca diğer seçim kurullarının birleştirme tutanakları birleştirilerek (Örnek: 405-1, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:405-1/A) Kurullar Toplamı bulunur.] (298/20-6),

g) Seçim sonuçlarına ilişkin bilgileri bir kez daha gözden geçirerek düzgün ve eksiksiz olarak il seçim kuruluna göndermek,

ğ) Seçim işlemlerinin düzenli ve güven içinde yürütülmesi, sonuçların süratle alınması için gerekli bütün önlemleri almak, araç ve gereçleri sağlamak (298/20-1),

Kesin sonuçların bir an önce alınması ve ilânının sağlanması için, sandık kurulu başkanlarınca, seçim sonuçlarını içeren bilgi ve belgelerin en kısa yoldan ve en kısa sürede, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına ulaştırılmalarını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri önceden almak,

h) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutukluların seçmen listesinin, askı gününden bir gün evvel gönderilmesini sağlamak,

ı) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutukluların oy kullanacağı sandığın konulacağı yeri cezaevi idaresinin görüşünü de alarak belirlemek, oy verme iş ve işlemlerini denetlemek,

i) Engelli ve 75 yaş ve üstü seçmenlerin erişimine uygun sandık konulacak yerlerin tespitini yapmak ve binaların giriş katlarında oy kullanmalarını sağlayacak tedbirleri almak (298/74),

j) En az 4 sandık kurulunun görev yapacağı binalara ait kurumların amirlerini veya onların yerine tespit edilecek bina sorumlularını görevlendirmek,

İlçe seçim kurulu başkanı, oy verme hakkına sahip olduğu halde, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bina sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin, ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, her birine seçmen olduğunu, seçimde oy kullanabileceğini gösteren sandık seçmen listesindeki bilgileri kapsayan belge verir ayrıca, bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazıyla bildirir (298/94),

k) Cumhurbaşkanı adayları veya temsilcileri ile siyasi partilerin seçim kuruluna bildirdikleri itiraza yetkili kişilere sandık çevresinde bulunabileceklerine ilişkin belge vermek (298/82-2),

l) Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak (298/20-7).

İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev yerleri

MADDE 5- İlçe ve geçici ilçe seçim kurulları, Seçim Takvimi süresince bölgelerindeki bina sorumluları ve sandık kurulları ile iletişimi, malzeme ve evrak alışverişini en kolay gerçekleştirebilecekleri bir kamu binasında görev yaparlar.

Geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 6- a) Sandık kurulları başkanları ve en az birer üyenin (Devlet memuru olan) eğitimi için kurs düzenlemek dâhil gerekli önlemleri almak (Bu görev seçim kurulu başkanına aittir.) (298/18-3),

b) Sandık kurulları başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını derhal cevaplandırmak ve sorunlarını çözmek (298/20-5),

c) Görev alanları içindeki; oy sandığı, diğer seçim araç ve gereçleri ile basılı evrakı güvenlik içinde sandık kurullarına teslim etmek, bağlı olduğu ilçe seçim kurulundan teslim alınan tüm evrakın güvenliğini sağlamak (298/18-3),

ç) SEÇSİS’ten elektronik ortamda alınan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin sandık sonuç tutanaklarında, her sandık için farklı sandık numarası ve barkod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.),

d) Görev bölgesindeki işlerin düzenli ve güven içinde yürütülmesi ile sonuçların süratle alınması için gerekli önlemleri almak (298/18-3),

e) Oy verme sürecinde yapılacak şikâyet ve itirazlar ile geçici ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu tutanağındaki maddi hataları derhal inceleyip sonuçlandırmak,

f) Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karşı veya doğrudan gelen itirazları karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye nihayet 11 Ağustos 2014 Pazartesi saat 23.59'a kadar) (298/128),

g) Sandık kurullarından gelen tutanaklara göre, görev alanına ilişkin geçici ilçe birleştirme tutanağını düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ve varsa sandık ve geçici ilçe birleştirme tutanağına itiraz dilekçeleri ile birlikte bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna derhal teslim etmek (298/18-3),

ğ) Geçici ilçe seçim kurulu, sandık kurulu ve EVET/TERCİH mühürlerini; bağlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmek,

h) Kanun hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları doğrultusunda birinci ilçe seçim kurulu başkanlığınca alınacak karar ve önlemlere uymak (298/20-7),

Bu kurullar, görev alanları içerisinde ilçe seçim kurullarının tüm yetkilerine sahiptirler.

Sandık kurulları

MADDE 7- Sandık kurulu, bir başkan ve altı asıl üye ve altı yedek üyeden kurulur. Kurul asıl üyeleriyle toplanır (298/21).

Sandık kurulunda görevlendirilecek başkan ve üyelerin belirlenmesinde, öncelikle ikametgahın bulunduğu seçim bölgesi, mümkün olmadığı takdirde belde veya ilçe esas alınmalıdır.

A- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi:

İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyeleri dışındaki asıl üyeleriyle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur-yazar seçmenlerden kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere genellikle Devlet memurları arasından bir liste düzenler (298/22-1).

Kurulun, siyasi partili asıl üyelerinden her biri de, yukarıda yazılı nitelikte bir listeyi, ilçe seçim kurulu başkanının belirleyeceği süre içinde, başkana verir. Bu süre içinde liste vermeyen parti temsilcisi, hakkından vazgeçmiş sayılır (298/22-2).

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık kurulu için adı önerilen başkan adayları arasında ad çekilerek sandık kurulu başkanı belirlenir (298/22-3).

Köy muhtarı, görev yaptığı köyde sandık kurulu başkanı olamaz (298/22-4).

298 sayılı Kanun'un 22. maddesinin dördüncü fıkrasının; "... şu kadar ki Siyasi Partiler Kanunu'na göre partilere üye olamayacak kimseler... sandık kurulu başkanı olamazlar..." deyimi, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 22. maddenin birinci fıkrasına göre düzenlenen listede yer alması mümkün memurları kapsamadığından, memurların ve öğretmenlerin (görevli oldukları yerlerde) sandık kurulu başkanı olmalarına yasal engel yoktur (Anayasa/79).

B- Sandık kurulu üyelerinin belirlenmesi:

İlçe seçim kurulu başkanı, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlere katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi partilerden, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçimlerinde o ilçede en çok oyu almış 5 (beş) siyasi partiye her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adının beş gün içinde bildirilmesini ister.

Yeni kurulan ilçelerde kurulmuş olan ilçe seçim kurulları, bu yerlerin ilçe olmadan önceki yerleşim birimlerini dikkate alarak 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimindeki oyların partiler bazında birleştirilmesi suretiyle teşkilatı bulunan siyasi partiler arasından sandık kurullarına üye adı bildirecek siyasi partileri belirleyecektir (298/23).

Bu şekilde tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır.

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir.

İlçe seçim kurulu başkanının tebliğinden itibaren beş gün içinde asıl ve yedek üye ismi bildirmeyen siyasi parti, sandık kuruluna asıl ve yedek üye bildirme hakkından vazgeçmiş sayılır.

Sandık kurulunun, bir asıl ve bir yedek üyesi, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi veya memurlar arasından ad çekme ile belirlenir. Adı ilk çıkan asıl, diğeri yedek üye olur.

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur (298/23).

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık kurulu üyesi olur (298/23-5).

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu kadar ki; bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi bulunmayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yukarıdaki fıkralarda yazılan hükümlerin sandık kurullarına üye vermemiş partiler hakkında uygulanmasıyla tamamlanır (298/23-6).

Sandık kurulu, şehirlerde bir devlet memuru asıl üyesi, beş siyasi parti asıl üyesi olmak üzere 6 asıl, 6 yedek üyeden oluşur. Köylerde ise, seçilecek bir üye köy ihtiyar meclisi üyeleri arasından çekilecek ad çekme ile belirlenir. Ad çekmede adı ilk çıkan asıl, diğeri yedek üye olur.

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır (298/23-8).

Sandık kurullarının oluşturulacağı tarih ve görev süresi

MADDE 8 - a) İlçe seçim kurullarınca, sandık kurullarının oluşum çalışmalarına 15 Temmuz 2014 Salı günü başlanacak ve 24 Temmuz 2014 Perşembe günü tamamlanarak görevlilere tebliğ edilecektir.

b) Sandık kurulu üyeleri 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü göreve başlayacak ve oyların sayımına ilişkin belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışacaklardır.

c) 10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak ilk oylamada çoğunluk sağlanamazsa, ikinci oylama için aynı sandık kurulları görev yapacağından, sandık kurulu üyeleri ikinci oylama için 23 Ağustos 2014 Cumartesi günü göreve başlayacak ve oyların sayımına ilişkin belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışacaklardır

Sandık kurullarının oluşumuna itiraz ve şikâyet

MADDE 9- a) Sandık kurullarının oluşturulmasına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanı veya kurul tarafından yapılan işlemlerin düzeltilmesi, işlem tarihinden itibaren iki gün içinde şikâyet yoluyla istenebilir (298/119-1).

Şikâyetin reddi yolundaki kararlara karşı bildirim veya tebliğ tarihinden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunur. İl seçim kurulları iki gün içinde kesin kararı verirler.

b) Şikâyet yoluna başvurulmasa bile, sandık kurulunun oluşumuna karşı, oluşma tarihinden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazlar il seçim kurulunca iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır (298/119).

Sandık kurullarına seçimle ilgili araç ve gereçlerin sağlanması

MADDE 10- Örnek: 138 sayılı Genelge'nin ilgili maddelerinde yazılı araç ve gereçler ile gerekli diğer malzeme ilçe seçim kurulu başkanlığınca hazırlanır ve süresinde gereğine göre asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca sandık yerlerinde bulundurulması sağlanır.

Sayım ve döküm yerinin düzeni

MADDE 11- Asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları da, sandık kurulu başkanlarının sandık çevresinde alınacak güvenlik önlemlerine ve sandık alanında suç işlenmesi halinde sandık kurullarının yapacakları işlere ait yetkileri, sayım, döküm ve birleştirme işlerinin yapıldığı yerlerde kullanabilirler (298/82, 83, 108).

İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarınca seçim sonuçlarının birleştirilmesi ve denetlenmesi

MADDE 12- Sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarının (Örnek:404, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 404/A) ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarında birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri açık olarak yapılır.

İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında, Cumhurbaşkanı aday ve müşahitleri ile ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcileri istedikleri takdirde hazır bulunurlar. Hazır bulunan siyasi partilerin müşahitleri beşten fazla olursa ad çekilerek, adı ilk çıkanlardan beşi bu işlemleri takip etmek üzere kalabilirler. (Cumhurbaşkanı adayı ve müşahitleri için ad çekme yapılmaz.) Bu işlemlerde hazır bulunanlara, birleştirme iş ve işlemlerini yakından takip edebilecekleri bir yer mutlaka ayrılır.

İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanağında yer alan bilgiler (Örnek: 404, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 404/A) SEÇSİS uygulamaları, seçim işlemleri-sandık sonuç girişi (SCM_017) ekranına girildikten sonra sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılır. Bu işlem tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır.

En son sandık sonuç tutanağı geldikten sonra, ilçe dâhilindeki bütün sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit edilir (Örnek: 405, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 405/A). Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce seçim kesin sonuçları alınıncaya kadar siyasi partilerin SSPS aracılığıyla, bu birleştirme tutanaklarındaki bilgilere erişimi ve görüntülenmesinin devamı sağlanır.

Birleştirme işlemi için birden fazla tutanak kullanılmış ise, her tutanağa sıra numarası verilir.

Birleşik oy pusulası kullanılan bu seçimde, ilçe birleştirme tutanağı imzalanmadan önce, birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarındaki bilgilerin tamamını gösterir bir döküm cetveli, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerine de (Cumhurbaşkanı adayı müşahitlerine) birer nüsha çoğaltılarak verildikten sonra, o tutanakta birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarında, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy sayıları, ilçe seçim kurulunda, başkanın görevlendireceği memur üyelerden biri tarafından, birleştirme tutanağındaki sıraya göre, yüksek sesle okunmak suretiyle, ilçe birleştirme tutanağına işlenen oy sayılarında yanlışlık olup olmadığı denetlenir. İlçe seçim kurullarında yeterli imkan olması halinde denetim işlemi hazır bulunanların izleyebileceği şekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir.

Başkan, denetim sırasında tespit edilen hataları denetim tutanağına (Örnek: 90/A) geçirmek üzere, kurulun diğer memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağında, ilçe seçim kurulunun adı, denetlenen seçimin türü ve çevresi ile denetim işlemi sırasında hatalı bilgi girişi yapıldığı tespit edilen sandıkların numarasını yazmaya elverişli bir cetvel yer alır. Denetleme sırasında, ilçe birleştirme tutanağına hatalı olarak işlenmiş sandık kurulu sonuç tutanakları bir kenara ayrılır. Denetim işlemi sonucunda, düzenlenen tutanak başkan ve üyelerce imzalanır. Denetim işlemi tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmişse, ayrılan sandık sonuç tutanaklarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ilçe birleştirme tutanağı, kurul başkanı ve üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilân edilir.

İlçe birleştirme tutanağındaki bilgilere göre hazırlanacak tutanak özetinin onaylı bir sureti, ilçe seçim kurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir yere bir hafta süreyle asılmak suretiyle ilân edilir (Örnek: 406, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 406/A).

İlçe birleştirme tutanak özeti ile denetim tutanağının imzalı ve mühürlü birer sureti ilçe seçim kurulu başkanınca, kurulun siyasi partili üyelerine (Cumhurbaşkanı adayı müşahitlerine) imza karşılığı verilir. Ayrıca, ilân süresi içinde yazılı talepte bulunan Cumhurbaşkanı adaylarına da bir defaya mahsus olmak üzere imza karşılığı verilir (298/108).

Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, her ilçe seçim kurulu, kendisine bağlı bulunan sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını birleştirdikten sonra, düzenleyeceği denetim ve birleştirme tutanak özetinin onaylı birer suretini, bir numaralı ilçe seçim kuruluna teslim eder.

Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçları, kendi düzenlediği özel tutanağa, sütun başlıkları altına toplam sayıları yazmak suretiyle veya ayrı bir tutanak düzenleyerek birleştirme işlemini yapar. Birinci ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği ilçe birleştirme tutanak özetinin ilânı ve adaylar ile siyasi partilere verilmesi hususunda da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

İlçe birleştirme tutanağının ve özetinin onaylı birer sureti ilçe seçim kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa sürede il seçim kuruluna teslim edilir (Örnek: 405, 406 ve varsa Örnek: 405-1 Kurullar Toplamı, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:405/A, 406/A ve varsa Örnek: 405-1/A Kurullar Toplamı).

Henüz adli teşkilatı kurulmayan ilçelerin seçim sonuçları; halen bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarınca o ilçelerin adları ile ayrı ayrı düzenlenerek bildirilecektir.

Seçim sonuçlarının il seçim kurullarında birleştirilmesi

MADDE 13- İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen birleştirme tutanaklarını toplar ve tamamlandığında Örnek: 407, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 407/A sayılı İl Birleştirme Tutanağını SEÇSİS’ten alır. Bu tutanakta yer alan bilgiler ile ilçe seçim kurullarından gelen Örnek: 405 ve varsa Örnek: 405-1, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:405/A ve varsa Örnek: 405-1/A sayılı birleştirme tutanaklarındaki bilgilerle denetler ve tutanağı imza altına alır.

Doğruluğu belirlendikten sonra il seçim kurulları Örnek: 407, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:407/A sayılı tutanağı SEÇSİS’ten alıp imzalayarak hazır bulunanlara ilan eder ve bir örneğinin de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile asılmasını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Tutanak ve basılı evrak örneklerinin düzenlenmesi

MADDE 14- Bu Genelge'de sözü edilen bütün tutanak ve basılı evrak örnekleri eksiksiz olarak doldurularak, incelenip kontrol edildikten sonra yetkili kurulların başkan ve üyelerince imzalanacaktır.

Cumhurbaşkanı seçimi il sonuçlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi

MADDE 15- Cumhurbaşkanı seçimini sonuçlandıran il seçim kurulları düzenledikleri (Örnek: 408, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:408/A) sayılı tutanağın bir örneğini onaylayarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler.

Seçimle ilgili belgelerin saklanması

MADDE 16- Hesaba katılan, katılmayan ve itiraz edilen oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili her türlü evrak, sandık kurullarından gelen torbalar içinde ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde iki yıl süre ile saklanır. Yüksek Seçim Kurulunun izni olmadıkça hiçbir yere verilmez.

MADDE 17- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 25/06/2014 tarih ve 3060 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.