28 Haziran 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29044

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:

MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makaron üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması, makaronun üretimi, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile tüm bu işlemlerin denetimine yönelik usul ve esasları, bu mamulün tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal, tıbbi ya da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkileri de göz önünde bulundurmak suretiyle düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, makaron üretim tesislerinin kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği, kapatılması ile makaronun; piyasaya arz koşulları, iç ve dış ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile bunların yürürlükteki mevzuat dahilinde izin, izleme ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim paket: Makaronun perakende satışında kullanılan ve ek şeffaf ambalaj dışında kalan geri dönüşümü mümkün olan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

b) Deneme üretimi: Tesisin, projeye ve üretilmesi planlanan makaronun üretimine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi öncesinde Kurum tarafından görevlendirilen teknik heyet gözetiminde yapılan üretimi,

c) Ek şeffaf ambalaj: Perakende satışa sunulan makaronların birim paket ve grupmanlarının üzerinde yer alan, tüm etiketleme bilgilerinin görünürlüğünü ve okunurluğunu engellemeyen şeffaf dış ambalajı,

ç) Fire: Makaronun üretim faaliyetleri esnasında makinenin üretime hazırlanması sürecinde meydana gelen ya da yapışma, ütüleme ve ezilme hataları nedeniyle oluşan atıkları,

d) Firma: Makaron üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,

e) Grupman: Ek şeffaf ambalaj dışında, içerisine aynı mamulat çeşidi bazında birden fazla makaron birim paketi konularak perakende satışa sunulan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

f) Girdi: Makaron üretiminde kullanılan kağıt, filtre, mürekkep ve yapıştırıcılar dahil her tür madde veya ögeyi,

g) Hammadde: Makaron ve filtre üretiminde kullanılan sigara kağıdı, filtre kağıdı, uç kağıdı ve selüloz asetatı (tow),

ğ) Kanun: 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

h) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ı) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

i) Makine: Ana gövde, sabit ve hareketli mekanik parçalar ile pnömatik, hidrolik, elektrik, elektronik ve kumanda gibi elemanlardan oluşan her bir düzenekler bütününü,

j) Malzeme: Makaron üretiminde kullanılan hammadde dışındaki diğer maddeleri,

k) Mamulat çeşidi: Aynı veya farklı marka adı altında üretilen makaronun fiziksel özellikleri ve girdileri ile birim paket tipi ya da tasarımı yönünden farklılık arz eden her bir çeşidini,

l) Marka: Firmanın üretimini ve/veya ticaretini yaptığı mamulleri, diğer mamullerden ayırt etmeye yarayan ve ilgili kuruluşlarca tescil edilen işareti,

m) Makaron: Sarmalık kıyılmış tütün mamulü tüketiminde kullanılan içi boş sigara tüpünü,

n) Yetkili firma: Bandrollü Ürün İzleme Sistemi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen yetki belgesini haiz firmayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim Tesisi Kurulmasında Aranacak Şartlar

Üretim tesisi kurulmasında aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Makaron üretim tesisi kurulmasında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye’de makaron üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi tek vardiyada teorik olarak iki milyar adet, yeni teknolojiyi haiz, kullanılmamış makine ve ekipmanı içeren tesis kurmaları şarttır.

b) Tesis yeri, Organize Sanayi Bölgesi ya da sanayi alanında, en az 1000 m2’lik kapalı alana sahip münhasır bir bina olacak şekilde belirlenecektir.

c) Kurulacak tesiste başlangıçta hammadde, malzeme ile mamul ambarları ayrı ayrı olacak, ambarlar mutlaka tesis sahası içinde bulunacaktır.

ç) Üretim akışı ile makine ve ekipmanlar, üretilmesi planlanan ürünün üretim şekline uygun olacak şekilde projelendirilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesis Kurma, Üretim ve Faaliyet İzni, Üretim ve Faaliyet İzni

Temdidi ile Proje Tadilatı

Tesis kurma izni

MADDE 6 – (1) Makaron üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şahsen veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla Kuruma iletirler.

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve yetkili kişilere ait imza sirküleri,

b) Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti tanımlayan özel beyanı,

c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Kurumca düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair beyan,

ç) Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyası,

d) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınacak imar durumunu gösterir belge,

e) Mevzuat uyarınca tesis kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan alınması gereken ve Kurum internet sitesinde ilan edilen yasal izinlerin Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi başvurusundan önce tamamlanacağını belirten beyanı içerir taahhütname,

f) 23 üncü maddede belirtilen başvuru bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge.

(2) Başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru işleme konulmaz ve başvuru bedeli iade edilmez.

(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartlar ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde beyan edilen hususlar yerinde denetlenir. Başvuruya ilişkin rapor ilgili mevzuat, projenin uygulanabilirliği, tesis üniteleri ile makine ve ekipmanın yerleşim planı, üretim akış şeması, projenin üretilmesi planlanan makaronun üretimine uygunluğu yönünden değerlendirilerek başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(4) Başvuru, bu maddenin üçüncü fıkrası gereğince hazırlanan raporun, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca izin verilenlere, 23 üncü maddeye göre hesaplanan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla, belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin, başvuru bedeli iade edilmeksizin iptal edilmiş sayılır.

(5) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi aşamasına kadar geçen süre içinde, tesis ihtiyaçlarından kaynaklanan, ekonomik veya teknik gerekçelere dayanan proje revizyonu yapılmak istenildiğinde, revizyonun içeriği ve kapsamını açıklayan bilgi ve belgeler ile Kuruma başvurulur. Başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunan proje revizyonunda kapasite artışı olduğu takdirde, Kurumca hesaplanacak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedel farkının Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla Tesis Kurma Uygunluk Belgesi güncellenir.

(6) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi; beyan edilen adreste tesis binası inşasını, temin edilecek makine ve ekipmanlar listesinde yer alan makine ve ekipmanların yurt içi ve yurt dışından teminini ve tesise kurulumunu, kurulumu gerçekleştirilen makine ve ekipmanların çalışma testlerinin yapılması ile Kurum uzmanları nezaretinde deneme üretimlerinin yapılmasını kapsar.

(7) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir. Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlar; süre bitiminden en az otuz gün önce gerekçelerini içeren dilekçe ile başvurmaları halinde, Kurum tarafından görevlendirilen uzman marifetiyle yerinde inceleme yapılır. İnceleme sonucunda, projenin tamamlanmama gerekçelerini içeren rapor Kuruma sunulur. Kurumca uygun görülmesi durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların Tesis Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu durumda tahsil edilmiş olan belge bedeli iade edilmez.

Üretim ve faaliyet izni

MADDE 7 – (1) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alarak projesini gerçekleştiren ve alınması gerekli diğer yasal izinlerini tamamlayarak tesisini faaliyete hazır hale getirenler, faaliyete hazır olduklarını Kuruma yazılı olarak bildirirler.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki başvuruyu müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen teknik bir heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki şartlar ile 6 ncı maddede beyan edilen hususlar yerinde denetlenir ve deneme üretimi ile izlenerek, başvuruya ilişkin rapor başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(3) Başvuru, bu maddenin ikinci fıkrası gereğince hazırlanan raporun, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Uygun bulunanlara 23 üncü maddeye göre hesaplanan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilir. Belge bedeli, süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(4) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi beş yıl için geçerlidir.

(5) Deneme üretiminde üretilen makaronların piyasaya arzına, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilmesinde aranan şartların bulunduğunun tespit edilmesi kaydıyla Kurumca izin verilebilir.

(6) Firmalar tarafından, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili değişiklikler en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(7) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, ihtiyaç olduğunun belirlenmesi halinde, tesis sahası dışında ek mamul ambarının kurulumuna izin verilebilir. Hammadde ve malzemeler konulmadan Kuruma bildirimde bulunulması şartıyla da ek hammadde ve malzeme ambarı kurulabilir.

(8) Tesiste, Kurumca izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında herhangi bir üretim yapılamaz.

(9) Makaron üretimi için iç veya dış piyasadan temin edilen filtre ve hammaddeler mahrecine iade haricinde satışa konu edilemez.

(10) Piyasaya arz ve ihracat amacıyla üretilen makaronlar, mamul ambarının birbirinden ayrılmış bölümlerinde, mamulat çeşidi bazında sınıflandırılmasına ve denetimlerde sayılmasına imkan verecek şekilde depolanır.

(11) Makaronların fire oranlarının hesaplama yöntemlerinin usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

Üretim ve faaliyet izni temdidi

MADDE 8 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesini temdit ettirmek isteyen firma, süre bitiminden en az doksan gün önce Kuruma başvurur.

(2) Başvurunun tamamlanmasını müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen teknik bir heyet marifetiyle, 5 inci maddenin birinci fıkrasının; (a) bendindeki kapasite hesabı ile (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları sağlamaya devam ettiklerine dair bilgi ve belgeler ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler yerinde denetlenir ve deneme üretimi ile izlenerek, başvuruya ilişkin rapor başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Bu rapor, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

(3) Uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, belge bedeli alınmaksızın belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle uzatılır. Uygun bulunmayanlara belge verilmesinde aranan şartların sağlanması için en az altı ay süre verilir. Verilen süre sonunda aykırılığın devam etmesi halinde veya aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde süre verilmeksizin Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal edilir.

Proje tadilatı

MADDE 9 – (1) Makaron imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinden herhangi birinin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makinelerin kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı firmanın yeni veya eski bir tesisine nakli, makaron ve tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren başka bir firmaya devri, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Kurumdan izin alınır.

(2) İzin alınanlar dışındaki diğer makine ve ekipmanların üretim tesisine ilave edilmesi ile bu makine ve ekipmanların kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı firmanın eski veya yeni bir tesisine nakli, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur. İzin alınan makinelerin aksamlarının temininde de işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulur.

(3) Mevcut tüm makine ve ekipmanların tesis içindeki yerleşim yeri değişikliği, üretim dışı bırakılması, bu makine ve ekipmanların tekrar üretim hattına alınması ya da farklı mamulat çeşidinin üretimine imkan verecek şekilde revize edilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulur.

(4) Kurum izniyle yapılan işlerde talebe bağlı olarak makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, proforma fatura, belge ve içeriği Kurum tarafından belirlenen taahhütname ile Kuruma başvurulur.

(5) Tamamlanmış başvurular, en geç kırk beş gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunan başvurulardan; üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatlarında, 23 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Kurum hesabına yatırılması halinde Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, kapasite artışı olmayan proje tadilatlarında ise uygunluk belgesi bedeli alınmaksızın izin verilir. Uygunluk belgesi bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(6) Verilen izin kapsamında proje tadilatını gerçekleştirecek firma, kontrol için en geç işlem başlangıç tarihine kadar Kuruma müracaat eder.

(7) İşlem bitim tarihine kadar mahallinde yapılacak teknik denetimde, makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olduğunu belirten raporun Kuruma ibrazından sonra, Kurumca işlemin verilen izne uygunluğunun tespiti halinde, Kurum tarafından proje tadilatının tamamlandığı firmaya bildirilir. Makine ilavelerinde, makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olmadığının tespiti halinde ise ithal edilen makinelerin ilgili mevzuat gereğince yurt dışı edilmesi firmadan istenir ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. Yurt içinden temin edilen makineler ise firma tarafından sökülerek tesis sahası dışına çıkarılır.

(8) İkinci ve üçüncü fıkralar gereğince bildirime tabi proje tadilatı işlemlerinde işin özelliğine göre makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, taahhütname, proforma fatura, işin başlangıç ve bitiş tarihleri, işlem öncesi Kuruma bildirilir. Kurum gerektiğinde bu işlerin teknik denetimini yapar.

(9) Bu madde kapsamında üretim tesisine ilave edilecek makine ve ekipmanın, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış olması zorunludur. Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunan yurt içinde kurulu üretim tesisleri arasındaki makine ve/veya ekipman devirlerinde bu şart aranmaz.

(10) Üretim tesisinin yıllık asgari üretim kapasitesi şartını ortadan kaldıracak şekilde proje tadilatı izin talebinde bulunulamaz.

(11) Makaron üretiminde kullanılacak makineler, tesis kuruluş sürecinde Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile üretim ve faaliyet izni alınması sonrasında ise Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ya da izin yazısı ile temin edilir.

(12) Birinci fıkra kapsamında verilen proje tadilat izni onsekiz ay geçerlidir. Tadilatlarını tamamlayamayan firmalar; bu süre içerisinde gerekçelerini içeren dilekçe ile başvurmaları halinde, Kurumca yerinde inceleme yapılır. İnceleme sonucunda, izin verilen projenin tamamlanmama gerekçelerini içeren rapor Kuruma sunulur. Kurumca uygun görülmesi durumunda, bir defaya mahsus, onsekiz aylık sürenin sonundan itibaren geçerli olmak üzere altı aylık ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde tadilatın gerçekleştirilen kısmı, izin kapsamında kabul edilir. Bu durumda tahsil edilen uygunluk belgesi bedeli iade edilmez. Gerçekleştirilmeyen kısım, talepte bulunulması halinde yeni proje tadilatı olarak değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hammadde ve Filtre Temini, Makaronların Piyasaya Arzı,

İhracat ve İthalat ile Bandrol Uygulaması

Firmaların hammadde ve filtre temini

MADDE 10 – (1) Firmalar, ihtiyaçları olan hammaddeleri Kuruma bildirimde bulunmak suretiyle iç veya dış piyasadan temin edebilirler. Filtreleri ise kendi tesislerinde üretebilecekleri gibi Kuruma bildirimde bulunmak suretiyle iç veya dış piyasadan temin edebilirler.

(2) Üretim ihtiyacının gerektirdiği hammadde ve filtre miktarı; makaron imalat makinelerinin bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin mer’i mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatiyle çarpımı sonucu hesaplanan rakamın bir yıla tamamlanması ile bulunan miktarın üç katı esas alınmak suretiyle belirlenir.

(3) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almadan önce makine çalışma testlerinde veya deneme üretiminde kullanmak amacıyla Kurumdan izin almak kaydıyla iç veya dış piyasadan hammadde ve filtre temin edebilir.

(4) Bu madde uyarınca Kuruma bildirimde bulunulması ya da izin alınması, ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Hammadde ve filtreler, üretim ve faaliyet izni alınması sonrasında Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi ile temin edilir.

Makaronların piyasaya arzı

MADDE 11 – (1) Firmalar ürettikleri makaronları Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi almak kaydıyla serbestçe fiyatlandırabilir, doğrudan toptan satıcılara satabilir, Kurumdan toptan satış belgesi almak suretiyle perakende satıcılara da satabilirler.

(2) Makaron satmak isteyenlerin, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Yönetmelik gereğince münhasır tütün mamulü toptan ve perakende satış belgesi alması zorunludur.

Piyasaya arz izni

MADDE 12 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan firmalara, mamulatın ilgili teknik düzenlemelere uygunluğu tespit edildikten sonra her bir mamulat çeşidi için belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir.

(2) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında mamulat çeşidine ait aşağıdaki bilgi ve belgeler Kuruma ibraz edilir.

a) Fiziksel özellikler.

b) Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları.

c) Ölçü bilgileri yer alacak şekilde birim paket ve grupman tasarımları, grupman olarak şeffaf ambalaj kullanılması halinde şeffaf ambalaj üzerindeki etiket tasarımı.

ç) Birim paketin; varsa açma şeridi, içinde bulunan makaronun üzerinde yer verilecek bilgiler ile grupman açma şeridine ilişkin bilgi.

d) Sağlık uyarıları uygulama planı.

e) Marka tescil belgesi.

f) Markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi.

(3) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin teknik düzenlemelere uygunluğu; bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak ikincil düzenlemeye göre tespit edilir.

(4) Başvurular, tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Verilen izin kapsamında üretilen birim paket ve grupman örneklerinden birer adedi, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan gün içinde Kuruma gönderilir. Gönderilen numunelerin uygunluğunun belirlenmesi halinde firmadan 23 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Belge bedelinin Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi halinde firmaya belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir. Süresi içinde; numuneleri göndermeyen veya belge bedelini yatırmayan firmanın bu izni iptal edilmiş sayılır.

(5) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin piyasaya arz ambalajı üzerinde; kategorisi, marka adı, aynı marka adı altında üretilen mamulat çeşitlerini birbirinden ayırt etmeye yarayan ibaresi, miktar bilgisi, üretici firma unvanı, üretim tesisi adresi ile asgari ay ve yıl olarak üretim zamanını belirleyecek kodlama bilgisi, barkod, “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” uyarısı, “TAPDK izniyle üretilmiştir” ibaresi ve “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bilgisinin bulunması zorunludur.

(6) Marka tescili ve/veya lisans sözleşmesine ilişkin olarak meydana gelen değişiklikler otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(7) Piyasaya arz edilen makaronların arz tarihi, perakende satış fiyatı ile fiyat değişikliklerinin, piyasaya arz tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

(8) Markanın veya lisans hakkının kullanımını ortadan kaldıracak nitelikte marka tescili ve/veya lisans sözleşmesinde meydana gelen değişikliklerde, söz konusu değişikliğin geçerli olduğu tarih itibariyle Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünler piyasada bulunabilir.

(9) Dokuzuncu fıkra ile Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hallerin dışında Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin iptali istemiyle Kuruma yapılan başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır, alınan kararda aksi bir süre belirtilmemiş ise kararın bildirim tarihi itibariyle belge iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünler piyasada bulunabilir.

(10) Makaronlar, birim paketleri içinde 100 adet makaron bulunacak şekilde piyasaya arz edilir.

(11) Makaron, içine kıyılmış tütün veya tütün harici herhangi bir madde doldurulmak suretiyle piyasaya arz edilemez.

Piyasaya arz izni güncellemesi

MADDE 13 – (1) Firmalar, Kurum tarafından verilmiş Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bulunan bir mamulat çeşidinin girdilerinde veya piyasaya arz ambalajında herhangi bir değişiklik yapmak istediklerinde piyasaya arzdan önce Kurumdan güncelleme kapsamında gerekli izni almak zorundadırlar.

(2) Firmalarca piyasaya arz ambalajında kullanılan ayırt edici ibarenin değiştirilmesine yönelik güncelleme kapsamında başvuruda bulunulamaz.

Makaron ihracatı

MADDE 14 – (1) Türkiye’de üretilen makaronların ihracı serbesttir. İhracat, firmalar tarafından yapılır. Aracı ihracatçı kullanılamaz.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası gereğince yapılacak makaron ihracatlarında, üretim öncesi aşağıdaki bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz edilmesi zorunludur.

a) Birim paket ve grupman örneği.

b) Üretim kodlama bilgisi.

c) İhraç ülkesi bilgisi.

ç) Marka tescil belgesi.

d) Markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi.

e) İhracı yapılacak makarona ilişkin belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen tablo.

(3) Makaron ihracatında firmalar tarafından her bir ihracat partisinin çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Kuruma bildirimde bulunulur. Kurum gerekli gördüğünde üretimin her aşamasında veya ihracattan önce bu beyanın doğruluğunu kontrol edebilir.

(4) İç piyasaya arz edilen makaronların birim paket ve grupmanları kullanılarak üretilip ihraç edilecek makaronların birim paket ve grupmanları üzerinde, “İhracat amacıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edileceği ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde yer alması zorunludur.

Makaron ithalatı

MADDE 15 – (1) Firmalar, marka bazında bir takvim yılı içinde en az iki milyar adet fiili üretime ulaşmaları halinde aynı markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilir, fiyatlandırabilir ve satabilirler.

(2) Marka bazında makaron ithal etme hakkını elde eden firmalar, her ithal partisi için belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar. Kurumdan alınan Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Marka bazında ithalat hakkını kazanan firmanın bu hakkı söz konusu takvim yılı için geçerlidir.

(4) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi başvuruları, 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılır. Üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümlerine göre değerlendirilerek başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunan talepler firmaya bildirilir. Firma şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Makaron İthalatı Başvuru Formu ve ithal edilecek birim paket ve grupman örnekleri yanı sıra 23 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen uygunluk belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge ile Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi talebinde bulunur. Uygun bulunan mamulat çeşidine ait örneklerin ekspertiz raporu ile mutabık olması halinde en geç yedi gün içinde şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi verilir.

(5) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi verilen mamulat çeşidi için ithal edilen miktar ile sınırlı olmak üzere belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi de verilir.

(6) İthal edilecek makaron birim paket ve grupman ambalajları üzerinde “TAPDK izniyle ithal edilmiştir.” ibaresinin yazılması zorunludur.

(7) Firmaların, test ve numune amacıyla Kurumdan izin almak kaydıyla yapacakları makaronların ithalatında bu maddede sayılan şartların varlığı aranmaz.

(8) Birinci fıkrada belirtilen fiili üretim rakamı, iç piyasaya sunum ve ihracat amaçlı üretim rakamlarının toplamından oluşur.

Bandrol uygulaması ve satış hizmet bedeli

MADDE 16 – (1) Üretilen ve ithal edilen makaronlar, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri çerçevesinde tanımı yapılmış olan bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilir.

(2) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan ancak Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almayan gerçek ve tüzel kişiler ile firmaların bandrol talepleri, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır.

(3) Üretilen makaronların birim ambalajı üzerinde kullanılan bandrole ilişkin olarak bandrol başına 23 üncü madde kapsamında alınacak satış hizmet bedeli; firmalarca, 20 nci madde kapsamında düzenlenerek müteakip ayın onbeşinci gününe kadar Kuruma gönderilecek olan aylık raporlarda belirtilen üretim miktarları üzerinden, bu üretim raporlarının en son bildirim tarihini takip eden onbeş gün içinde Kurum hesabına yatırılır. Belirtilen süre içinde yatırılmayan satış hizmet bedeli kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. İthal edilen makaronlarda kullanılacak bandrol başına alınacak satış hizmet bedeli ise ithal edilen mamulatın gümrükte yapılacak ekspertiz muayenesinden önce Kurum hesabına yatırılır. Satış hizmet bedelinin yatırılmasına müteakip ekspertiz işlemleri yapılır.

(4) Bandrol başına alınacak satış hizmet bedeli; ithal edilen hammadde ve mamuller için verilen hizmetleri, üretimde kullanılan hammadde ve filtrelere ilişkin düzenleme hizmetleri, piyasa gözetim ve denetim hizmetleri, üretimin kontrol ve gözetim hizmetleri, üretim ve piyasaya arz aşamalarında yürütülen her türlü gözetim ve denetim hizmetleri, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitim hizmetleri, sektörde yer alan firmalara yönelik bilgilendirme hizmetleri, sektörle ilgili araştırma geliştirme hizmetleri ve Kurum genel giderlerinden sektöre düşen pay karşılığı belirlenen bedel toplamından oluşur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Yeri Değişikliği, Devir ve Kapatma

Tesisin kuruluş yeri değişikliği

MADDE 17 – (1) Üretim tesisinin kuruluş yerinin değiştirilmesi Kurumun iznine tabidir.

(2) Firmanın yetkili organı tarafından, tesisin kuruluş yerinin değiştirilmesine ilişkin alınan karar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları sağlayacağına dair belgelerin yanı sıra 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi Kuruma başvurulur. Başvuru tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

(3) Kurum izniyle yer değişikliğini gerçekleştirerek tesisini üretime hazır hale getiren firma, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince istenilen izinlerle birlikte Kuruma müracaat ederek Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesinin güncellenmesi talebinde bulunur. Mahallinde yapılan teknik inceleme ve kontrol sonrasında durumu uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi en geç altmış gün içinde karara bağlanarak güncellenir.

Devir

MADDE 18 – (1) Üretim tesisinin devri Kurumun iznine tabidir.

(2) Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin olarak alınan karar, devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte devir izni öncesi Kuruma başvurulur. Tamamlanmış başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

(3) İzni müteakiben devir sözleşmesinin imzalanmasından sonra, devralan gerçek veya tüzel kişi Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi ile Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin güncellenebilmesi için devir sözleşmesi ile birlikte en geç otuz gün içinde Kuruma müracaat eder. Kurumca yerinde inceleme yapılarak, uygunluğun belirlenmesi halinde yeni belgeler düzenlenerek devralan firmaya verilir.

(4) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisi, bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan haller dışında bir bütün olarak hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye devredilemez.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında belgesi iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisinde bulunan;

a) Makine ve ekipmanlardan makaron imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinin yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası ve hurda olarak satışı ile makaron ve tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren başka bir firmaya devri için işlem öncesi Kurumdan izin alınır. Diğer makine ve ekipmanların ise yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

b) Mamulat çeşitlerinin piyasaya arzına, bir defaya mahsus olmak üzere izin verilebilir ya da Kurumun gözetimi ve denetimi altında imha edilir. Kullanılmamış ve fire bandrollerin tespit ve imha işlemleri Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

c) Hammadde ve malzeme stoklarının ise yurt dışına çıkarılması, imhası, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

(6) Devrin, tesisin yer değişikliğini de içermesi durumunda, yer değişikliğine bağlı olarak yapılan işlemler 17 nci maddedeki hükümlere tabidir.

Tesisin faaliyetinin sona erdirilmesi ve kapatılması

MADDE 19 – (1) Firmanın yetkili organı tarafından alınan, üretim tesisinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve kapatılması kararı Kuruma bildirilir. Bildirimin ardından Kurum tarafından teknik bir heyet görevlendirilerek tesiste bulunan makineler, ekipmanlar, hammadde, malzeme ve mamul stokları ile Kuruma karşı yükümlülükleri tespit edilir ve Kurum tarafından değerlendirilerek en geç altmış gün içinde kapatma işlemi sonuçlandırılır.

(2) Tesiste tespiti yapılan makine ve ekipmanlar ile hammadde, malzeme ve mamul stoklarının; devri, nakli, yurt dışı edilmesi, imha, satış ve iade işlemleri gerekli görülen hallerde Kurumun gözetimi veya denetimi altında yapılır.

(3) Kullanılmamış veya fire bandrollerin tespit ve imha işlemleri Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

(4) Bu madde uyarınca bildirimde bulunulması üzerine Kurum tarafından yapılan işlemler firmanın diğer yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıtlar, Belge Saklama Süresi, Denetim, Uygunluk Belgesi ve

Satış Hizmet Bedelleri ile Makaronların İmhası

Kayıtlar

MADDE 20 – (1) Firmalar tarafından, hammadde stok hareketleri, üretim miktarları, üretimden mamul ambarına ve buradan ülke içinde kurulu diğer ambarlara sevk edilen mamul miktarları, satışlar, iadeler ve bandrol hareketleri onaylı raporlar halinde Kuruma bildirilir.

(2) Raporların içeriği ve düzenleme esasları ile bildirim şekli ve süreleri Kurum tarafından bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde belirlenerek Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle firmalara duyurulur.

(3) Firmaların aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları zorunludur.

a) İthal edilen, yurt içinden temin edilen, üretimde kullanılan, üretimde kullanılmaksızın başka bir yere sevk edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan hammaddelere ilişkin kayıtlar.

b) Üretilen, ithal edilen, piyasaya arz edilen, piyasadan iade alınan, ihraç edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan makaronlara ilişkin mamulat çeşidi bazında kayıtlar.

c) Temin edilen, üretimde kullanılan, kullanılmayan, ıskartaya ayrılan, imha ve iade edilen bandrole ilişkin kayıtlar.

Belge saklama süresi

MADDE 21 – (1) İlgili mevzuatında daha uzun bir saklama süresi öngörülmediği sürece, 20 nci madde uyarınca tutulması gereken kayıtlar, elektronik ortama aktarılmış kopyaları da dahil olmak üzere, firma tarafından düzenlendikleri yıl sonundan itibaren beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.

Denetim

MADDE 22 – (1) Makaron sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin; üretim tesislerinin kurulması, üretim ve faaliyet izni, proje tadilatı, tesisin yer değişikliği, faaliyetinin sona erdirilmesi, kapatılması, her türlü devir işlemleri, makaronların üretimi, iç ve dış ticareti ile ilgili tüm işlemleri Kurumun denetimine tabidir.

(2) Firmaların üretim tesisleri Kurum tarafından teknik denetime tabi tutulur.

(3) Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından gerek görülen bilgi, belge ve numune istemlerine, denetim ve gözlemlere sınai veya ticari gizlilik mülahazalarıyla dahi olsa firmalarca engeller konulamaz.

(4) Kanun veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Kurum tarafından istenen her türlü bilgi ve belgelerin en geç onbeş gün içinde verilmesi ile gerekli görülen tesis ve yerlerin talep edilen süre içinde inceleme ve denetime açılması zorunludur.

Başvuru, uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedellerinin belirlenmesi

MADDE 23 – (1) 6 ncı madde kapsamında yapılan makaron üretim tesisi kurma izni başvuruları için onbeşbin Türk Lirası başvuru bedeli alınır. Bu bedel ikinci fıkra kapsamında tahsil edilecek Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için hesaplanacak bedelden mahsup edilir.

(2) 6 ncı madde kapsamında verilecek olan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli olarak, her yüz milyon adet makaron üretim kapasitesi başına onbinaltıyüzotuzyedi Türk Lirası alınır.

(3) 7 nci madde kapsamında verilecek olan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli olarak, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin iki katı alınır.

(4) 9 uncu madde kapsamında verilecek olan Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi bedeli olarak, her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için bindokuzyüzdoksanüç Türk Lirası alınır.

(5) 12 nci madde kapsamında verilecek olan Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi bedeli olarak, ikibinTürk Lirası alınır.

(6) 15 inci madde kapsamında verilecek olan Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi bedeli olarak ikibin Türk Lirası alınır.

(7) İkinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen yüz milyon adet makaron üretim kapasitesinden küçük miktarlar için bedel hesaplaması kıstelyevm esasına göre yapılır.

(8) 16 ncı madde uyarınca temin edilerek üretilen makaron birim paketleri üzerinde yer alan bandrollerin her bin adedi için beş Türk Lirası satış hizmet bedeli alınır.

(9) İkinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarda belirtilen uygunluk belgesi başına alınacak bedeller ile bandrol satış hizmet bedeli, 2014 yılı için geçerli olup, müteakip her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Kurul kararıyla artırılmak suretiyle yeniden belirlenir.

(10) Uygunluk belgesi başına alınacak bedeller ile bandrol satış hizmet bedelinin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında 2014 yılı için geçerli olmak üzere belirlenmesi ve dokuzuncu fıkraya göre de müteakip her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere artırılacak olması; Kurulun Kanundan kaynaklanan satış ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarların yeniden tespiti yetkisini ortadan kaldırmaz.

(11) Uygunluk Belgesi başına alınacak bedellerin belirlenmesinde esas alınan kapasite; makaron imalat makinelerinin, bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin mer’i mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatiyle çarpımı sonucu bulunacak rakamın bir yıla tamamlanması ile hesaplanır.

Makaron imhası

MADDE 24 – (1) Firmalarca ticarete konu edilemeyeceği beyan edilen makaron, filtre ve hammaddelerin imhası, Kurumdan izin almak kaydıyla Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuatına göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

Cezalar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundaki idari yaptırımlar uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurum internet sitesinde yayınlanacak formlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince şekli ve içeriği Kurumca belirlenecek olan;

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Başvuru Formu,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince istenilen fizibilite raporu,

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile 9 uncu maddenin dördüncü ve sekizinci fıkraları gereğince istenilen beyan ve taahhütnameler,

ç) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince istenilen yasal izinler listesi,

d) 6 ncı maddenin altıncı fıkrası ile 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası gereğince istenilen temin edilecek makine ve ekipmanlar listesi ve makine teknik bilgi listesi,

e) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince istenilen fiziksel özellikler,

f) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince istenilen Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları,

g) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi gereğince istenilen tablo,

Kurum internet sitesinde ilan edilir.

Son hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/7/2010 tarihli ve 5756 sayılı Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararına göre Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi alan ancak Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi almamış olanlara 7 nci ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce başlamış ihracat ve ithalat işlemlerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ancak bu Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

(3) Kurumdan sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar, her bir mamulat çeşidi için Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi alması kaydıyla bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle makaron ticareti yapabilir.

(4) Kurumdan ülke içindeki sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satmak veya ihraç amacıyla makaron üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi alanlar, her bir mamulat çeşidi için Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi alması kaydıyla bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süreyle makaron ticareti yapabilir.

(5) Bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında belirtilenler, bir yıllık süre bitimine kadar bu Yönetmeliğe uygun makaron üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almamaları halinde makaron ticareti yapamazlar.

(6) Kurumdan; sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar ile ülke içindeki sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satmak veya ihraç amacıyla makaron üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi alanlar, tesislerinde bulunan makaron üretimi ile ilgili makine ve ekipmanlarını, bu Yönetmeliğe göre kuracakları makaron üretim tesisine nakledebilir. Bu madde kapsamında nakledilecek makine ve ekipman için, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış olması şartı aranmaz.

Formların internet sitesinde yayınlanmaları için azami süre

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddede belirtilen formlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde Kurum internet sitesinde ilan edilir.

Fiziksel özelliklerin yayımlanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince makaronlar için istenilen fiziksel özellikler, bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Kurul kararı ile belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihten itibaren doksan gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.