27 Haziran 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29043

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“4) Aşçıbaşı, Şef Garson”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Uygulama sınavlarını yapmak üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Sekreter veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Aşçıbaşı ve şef garson kadroları için yapılacak ilk görevde yükselme sınavında norm kadroda atanacaklarda aranacak şartlar arasında yer alan gerekli öğrenim düzeyi bir alt öğrenim düzeyi olarak uygulanabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2013

28691

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2013

28834