22 Haziran 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29038

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

PORTFY YNETM RKETLER VE BU RKETLERN FAALYETLERNE

LKN ESASLAR TEBL (III-55.1)NDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(III-55.1.a)

MADDE 1 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayl Resm Gazetede yaymlanan Portfy Ynetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine likin Esaslar Teblii (III-55.1)nin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 (1) Kurulu izni bavurularnn Kurulca deerlendirilebilmesi iin irketin;

a) TTK hkmleri uyarnca kaytl sermaye sistemine tabi anonim ortaklk eklinde kurulmas,

b) Paylarnn tamamnn nama yazl olmas,

c) Paylarnn nakit karl karlmas,

) Balang sermayesinin en az 2.000.000 TL olmas,

d) Esas szlemesinin Kanun hkmlerine ve Kurul dzenlemelerine uygun olmas,

e) Kurucu ortaklarnn;

1) Mflis olmamas, konkordato iln etmi olmamas ya da hakknda iflasn ertelenmesi karar verilmi olmamas,

2) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmi kurulularda, bu meyyideyi gerektiren olayda sorumluluu bulunan kiilerden olmamas,

3) Kanunda yazl sulardan kesinlemi mahkmiyetinin bulunmamas,

4) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayl deme Gl inde Bulunan Bankerlerin lemleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve eklerine gre kendileri veya orta olduu kurulular hakknda tasfiye karar verilmemi olmas,

5) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, biliim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya deitirme, banka veya kredi kartlarnn ktye kullanlmas, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, kaaklk, vergi kaakl veya haksz mal edinme sularndan mahkm olmamas,

6) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayl Terrizmin Finansmannn nlenmesi Hakknda Kanunda dzenlenen sulardan mahkum olmamas,

7) Muaccel vergi borcu bulunmamas,

8) lem yasakl olmamas,

9) in gerektirdii drstlk ve itibara sahip bulunmas,

10) Gerekli mali gce sahip olmas,

f) Ortaklk yapsnn effaf ve ak olmas,

g) nemli etkiye sahip ortaklarnn birinci fkrann (e) bendinin (1) ila (9) nolu alt bentlerinde yer alan artlar tamalar,

zorunludur.

(2) Birinci fkrann (e) bendinin (1) nolu alt bendinde belirtilen artlar, iflasn kaldrlmasna, kapatlmasna veya konkordato teklifinin tasdikine ilikin kararn, (2) nolu alt bendinde yer alan artlar ise buna ilikin kararn kesinleme tarihinden itibaren on yl gemesi hlinde, bu fkrann uygulamasnda dikkate alnmaz.

(3) irket ortaklarnn yabanc uyruklu olmas veya yurtdnda yerleik olmas halinde, bu maddede belirtilen belgelerin muadili istenir ve Kurulca yabanc ortan lkesindeki yetkili otoriteden sz konusu ortak hakknda gr alnr.

(4) Kurucu ortan banka olmas halinde, bankann birinci fkrann (e) bendinin (7) nolu alt bendinde belirtilen nitelii tadn tevsik eden bilgi ve belgelerin Kurula gnderilmesi yeterlidir. Bankada sahip olunan dorudan ve dolayl pay sahiplii yoluyla irkette dolayl pay sahibi olan kiiler iin birinci fkrann (e) bendi hkm uygulanmaz. Bankann irkette dorudan veya dolayl olarak pay sahibi olmas halinde, Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun gr alnr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Kurucularn 5 inci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde, nemli etkiye sahip ortaklarn ise 5 inci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinin (1) ila (9) nolu alt bentlerinde yer alan artlar tadklarn tevsik eden belgeler,

MADDE 3 Ayn Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkras, ikinci fkrasnn (c) bendi ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, sekizinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

(1) irket, portfy yneticilii faaliyetine balayabilmek iin, Kurulca kurulu izninin verildii tarihten itibaren en ge ay iinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alnmas talebiyle Kurula bavurmak zorundadr. Aksi halde verilen kurulu izni iptal edilir. Kurulca uygun grlecek makul gerekelerin varl halinde, bu fkrada belirtilen aylk sre bir defaya mahsus olmak zere ay daha uzatlabilir.

c) Varsa mevzuatta ngrlen teminatlar Kurul adna Takasbank nezdinde bloke etmi olmas,

(5) Portfy saklaycs ve fon portfyne varlk alm-satmna araclk hizmeti veren yatrm kuruluunun yneticileri ile bu kurulular temsil ve ilzama yetkili kiiler, irkette ortak, ynetici ya da temsilci olamazlar. irketin ortaklar, yneticileri ile bu irketleri temsil ve ilzama yetkili kiiler de portfy saklaycsnda ynetici ya da temsilci olamazlar. Kurulun konuya ilikin dier dzenlemeleri sakldr. Bu hkmn uygulanmasnda ynetici ile temsil ve ilzama yetkili kiiler; ynetim kurulu bakan ve yeleri, genel mdr, genel mdr yardmclar ve sermaye piyasalar ile ilgili birimlerin ynetiminden sorumlu kiiler ile bu kiilerin bal olduu yneticilerdir.

(9) irketin mterilerinin Kurulca yetkilendirilmi bir portfy saklaycs ile daha nce szleme imzalam olmas veya irket mterilerinin, irketin fon datm ve pazarlama szlemesi imzalad kiilerin veya irkete bireysel portfy yneticilii hizmeti verilen kiilerin yurt dnda yerleik ya da yabanc lke vatanda olmas ve ilgili lke mevzuat erevesinde yetkilendirilmi bir saklama kuruluu ile szleme imzalam olmas halinde, sz konusu kiiler tarafndan, ilgili hususu tevsik edici bilgi ve belgeler ile sz konusu kiilerin Kurulca yetkilendirilmi bir portfy saklaycs ile szleme imzalamam olmasndan kaynaklanacak riskleri stlendiine ilikin beyannn irkete iletilmesi kaydyla irketin yeniden bir portfy saklaycs ile szleme imzalamas zorunlu deildir.

MADDE 4 Ayn Tebliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Mnhasran paylar yurt dnda yerleik kiilere pazarlanacak yabanc kolektif yatrm kuruluu kurmak ve ynetmek, yurt dnda yerleik kiilere portfy ynetim hizmeti vermek ve bu Tebli kapsamndaki yan hizmetleri sunmak zere kurulan irket yurt dnda yerleik kiilere yatrm danmanl hizmeti verebilir, kurucusu ve yneticisi olmad fonlarn katlma paylarna ilikin pazarlama ve datm faaliyetinde bulunabilir. irketin kurucusu ve/veya yneticisi olduu yabanc kolektif yatrm kuruluu iin kurulu olduu lkede fon hizmet biriminin grev ve sorumluluklarn yerine getirecek muadili organizasyonun oluturulmas ve bu durumu tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi halinde, sadece bu mterilerle snrl olmak zere 14 nc madde erevesinde fon hizmet birimi kurma art aranmaz. Bu irketin ynetim kurulu yelerinden en az birinin ve genel mdrnn finansal piyasalar alannda en az be yllk tecrbeye sahip olmas zorunludur.

MADDE 5 Ayn Tebliin 12 nci maddesinin birinci fkras ve drdnc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve altnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) irketin faaliyetleri ile ynetimindeki portfyler iin bir risk ynetim sisteminin oluturulmas ve buna ilikin prosedrlerin yazl hale getirilmesi zorunludur. Risk ynetim sistemine ilikin yazl prosedrlerin kabul ve yrrle konulmas iin irket ynetim kurulunun karar arttr. Bu prosedrlerde yaplacak deiikliklerde de ayn usul ve esaslara uyulmas gerekir.

a) irketin ve ynettii portfylerin maruz kalabilecei riskleri tespit etmekle,

MADDE 6 Ayn Tebliin 19 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) (b) bendi kapsamna giren irket, aratrma hizmetini yatrm kurulularndan, kontrol ve takibi ynetim kurulu tarafndan gerekletirilmek artyla risk ynetim sistemine ilikin hizmeti yatrm kurulularndan ve Kurulca uygun grlecek uzmanlam dier kurululardan,

MADDE 7 Ayn Tebliin 20 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) irketin ynetim kurulu bakan ve yeleri ile genel mdrnn 5 inci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinin (1) ila (9) nolu alt bentlerinde saylan artlar tamas, genel mdr dndaki personelin ise 5 inci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinin (1) ila (8) nolu alt bentlerinde saylan artlar tamas gerekmektedir. Ayrca, irket yneticileri ve fon mdrnn drt yllk lisans eitimi veren kurumlardan mezun olmalar gerekmektedir.

MADDE 8 Ayn Tebliin 24 nc maddesinin ikinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Bu madde kapsamndaki dorudan ve dolayl pay devirlerinde tek bana veya birlikte hareket ederek paylar devralan gerek ve tzel kiiler ile nemli etkiye sahip ortaklar iin de 5 inci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinin (1) ila (9) nolu alt bentlerinde saylan artlar aranr.

MADDE 9 Ayn Tebliin 25 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) irket, Kurulun finansal raporlamaya ve bamsz denetime ilikin dzenlemelerine uymak ve finansal raporlarn KAPta yaymlamak zorundadr.

MADDE 10 Ayn Tebliin 26 nc maddesinin birinci fkras ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi, altnc fkras yrrlkten kaldrlm ve takip eden fkra numaras buna gre teselsl ettirilmitir.

(1) irket;

a) Ortaklar ve nemli etkiye sahip ortaklarn 5 inci maddede, yneticileri ve personelinin ise 20 nci maddede belirtilen artlarnda herhangi bir deiiklik olmas halinde, deiikliin meydana geldii tarihi izleyen,

b) Yneticileri ve personeli ile ubelerindeki personelin grevden ayrlmas, bunlarn yerine veya mevcutlara ilave yeni kiilerin istihdam edilmesi, grev ve grev yerlerinin deitirilmesi ve benzeri her trl deiiklii; yeni istihdam edilenlerin ise 20 nci maddede belirtilen artlar tadklarn gsterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte, deiikliin meydana geldii tarihi izleyen,

10 i gn iinde SPLye bildirmek zorundadr.

(4) Birlik, bu madde uyarnca kendisine yaplan bildirimler kapsamnda irket ve merkez d rgtleri, SPL ise ortak, ynetici ve personeli hakknda bu Tebli hkmlerine aykr bir durum tespit etmesi halinde i gn iinde Kurula yazl olarak bildirimde bulunur.

MADDE 11 Ayn Tebliin 35 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Mteri portfynde yer alan varlklarn, Kurulun portfy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kurululara ilikin dzenlemeleri erevesinde saklanmas zorunludur. Yabanc kolektif yatrm kurulularnn portfynde yer alan varlklarn ilgili lke mevzuat erevesinde yetkilendirilmi bir saklama kuruluu nezdinde saklanmas halinde de bu ykmlln yerine getirilmi olduu kabul edilir.

MADDE 12 Ayn Tebliin 37 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) irket, fon katlma pay alm satm talimatlarn ancak talimat veren kiiler ile szleme imzalamak kouluyla kabul edebilir. Portfy ynetim szlemesi imzalamad kiilere ait nakitlerin ve fon paylarnn da Kurulca yetkilendirilmi portfy saklayclar nezdinde Kurulun yatrm hizmetleri ve faaliyetlerine ilikin dzenlemeleri erevesinde saklanmas zorunludur. Yurt dnda yerleik ya da yabanc lke vatanda olan, fon datm ve pazarlama szlemesi imzalad kiilere ait nakit ve fon paylarnn ilgili lke mevzuat erevesinde yetkilendirilmi bir saklama kuruluu vastasyla saklanmas halinde de bu ykmlln yerine getirilmi olduu kabul edilir.

MADDE 13 Ayn Tebliin 39 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bireysel portfy yneticilii hizmeti sunulan kiilerin portfynde yer alan varlklar Kurulca yetkilendirilmi portfy saklayclar nezdinde Kurulun yatrm hizmetleri ve faaliyetlerine ilikin dzenlemeleri erevesinde saklanr. Yurt dnda yerleik ya da yabanc lke vatanda olan, bireysel portfy yneticilii hizmeti alan kiilerin portfynde yer alan varlklarn ilgili lke mevzuat erevesinde yetkilendirilmi bir saklama kuruluu vastasyla saklanmas halinde de bu ykmlln yerine getirilmi olduu kabul edilir.

MADDE 14 Ayn Teblie 41 inci maddeden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

irketlerin yatracaklar teminatlara ilikin esaslar

MADDE 41/A (1) Kurul, mali durumlar asndan gerekli grlmesi halinde irketlerin tamamndan, bir ksmndan veya herhangi birisinden belirli bir tutar veya orandaki teminat belirli bir sre iin Kurul adna Takasbank nezdinde bloke etmesini isteyebilir.

(2) Teminatlarn kullanmna ilikin esaslar, sz konusu teminatlarn yatrlmasna ilikin Kurul kararnda aka belirtilir. Teminatlar bu amalar dnda kullanlamaz, nc kiilere devredilemez, kamu alacaklar iin olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasna dhil edilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(3) irketlerin yatracaklar teminatlar, nakit, kamu borlanma arac, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun kapsamnda ihra edilen kira sertifikas, Trkiye'de kurulu ve irket ile sermaye, ynetim veya denetim bakmndan dorudan veya dolayl ilikisi olmayan bir banka tarafndan verilen teminat mektubu veya irketin kurucusu olmad para piyasas yatrm fonu katlma paylar eklinde olabilir.

Teminatlarn yatrlmas, izlenmesi ve deerlendirilmesine ilikin esaslar

MADDE 41/B (1) Teminat yatrmasna karar verilen irket tarafndan, Kurulca belirlenen tutardaki teminatlar, ilgili Kurul kararnda belirlenen sre boyunca Takasbank nezdinde bloke edilir. Kurul gerekli grd durumlarda, teminatlarn bloke edilmesine ilikin sreyi uzatabilir.

(2) Teminatn irket adna nc bir kii tarafndan tevdi edilmesi durumunda, nc kii teminata ilikin haklarn irkete devrettiine ilikin bir temlikname verir. Teminat ile ilgili hususlarda Kurul nezdindeki ilemleri irket yrtr. Teminatn serbest braklmasna ynelik ilemlerde de muhatap irkettir.

(3) irketlerin yatrm olduu teminatlarn deerlemesinde Kurulun arac kurumlarn sermayeleri ve sermaye yeterlilii ile ilgili dzenlemelerinde yer alan deerleme ilkeleri esas alnr. Buna gre teminatlar Takasbank tarafndan aylk olarak izlenir ve teminat ykmllklerini karlayamayan irketlere ilikin teminatlarn tamamlattrlmas dahil tm ilemler Takasbank tarafndan yerine getirilir.

(4) Teminatlarn ilk defa yatrlmas ve teminatn tamamlatlmasna ilikin ykmllklerin irket tarafndan tebell edildii tarihi takip eden be i gn iinde yerine getirmeyen irketler Takasbank tarafndan ivedilikle Kurula bildirilir.

(5) Takasbank teminatlarn durumuna ilikin bir rapor hazrlayarak ylsonunu takip eden 20 i gn ierisinde Kurula gnderir.

Teminatlarn serbest braklmas

MADDE 41/C (1) Faaliyette olan irketlerin 41/A maddesinin birinci fkras uyarnca Takasbank nezdinde Kurul adna bloke edilen teminatlar, bu teminatlarn bloke edilmesine ilikin Kurul kararnda belirtilen nedenin ortadan kalkmas veya Kurulca belirlenen srenin sona ermesini mteakip herhangi bir koul ngrlmeksizin Kurulun bildirim yazs zerine Takasbank tarafndan irketlere iade edilir.

(2) Faaliyetleri geici olarak durdurulan irketlerin 41/A maddesinin birinci fkras uyarnca Takasbank nezdinde Kurul adna bloke edilen teminatlar, yeniden faaliyete geinceye veya faaliyet izni iptal edilinceye kadar serbest braklmaz. Yeniden faaliyete geen irketlerin teminatlar, faaliyetine kesintisiz olarak en az bir yl sreyle devam etmi olmalar artyla Kurulun bildirim yazs zerine Takasbank tarafndan serbest braklr. Sz konusu bir yllk sreyi doldurmadan faaliyetleri yeniden geici olarak durdurulan ve daha sonra yeniden faaliyete geen irketler iin bir yllk srenin hesaplanmasna son faaliyete geme tarihinden itibaren balanr.

(3) Faaliyet izni iptal edilen irketlerden hakknda iflas karar alnmam olanlarn teminatlarnn serbest braklmas konusunda Kurula bavuruda bulunmas gerekmektedir. Sz konusu bavurunun deerlendirmeye alnabilmesi iin;

a) Teminatlarn serbest braklmasna engel tekil edecek mahiyette irket nezdinde yrtlen herhangi bir denetim olmamas veya Kurula iletilen herhangi bir ikayet ve uyumazlk bulunmamas,

b) irketin Borsa, Takasbank, MKK, Birlik ve Kurula kar herhangi bir mali ykmllnn bulunmamas,

c) irket unvannn ve faaliyet konusunun sermaye piyasas faaliyetlerini iermeyecek ekilde deitirilmi olmas veya irketin sona ermesine dair karar verilmi olmas,

artlarnn yerine getirilmesi zorunludur. Bu artlar yerine getirmi olan ve bavurular Kurulca uygun bulunan irketlerin teminatlar, Kurulun bildirim yazs zerine Takasbank tarafndan serbest braklr.

(4) Kanunun 41 inci maddesi kapsamnda faaliyet izinleri iptal edilen irketlerden hakknda iflas karar verilen irketlerin teminatlar, iflas sreci sonulanncaya kadar serbest braklmaz. Sz konusu teminatlar, iflas idaresinin iflasn kapanmas iin ticaret mahkemesine bavurmas ve 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve flas Kanunu uyarnca mahkeme tarafndan iflasn kapanmas karar verilmesinden sonra anlan kararn iflas dairesi tarafndan ilan edilerek iflas tasfiyesi tamamlanncaya kadar Takasbank nezdinde tutulur. flas tasfiyesi tamamlandktan sonra iflas dairesinden alnan sra cetveline gre iflas idaresi tarafndan aciz vesikas verilen alacakllardan teminat zerinde hak sahibi olabilecekler iin keyfiyet Kurul tarafndan lke apnda gnlk olarak yaymlanan tiraj en yksek on gazeteden en az ikisinde ve en az be i gn boyunca KAPta ilan edilir. Sz konusu ilanlar takip eden nc ayn sonuna kadar bavuranlardan irketlerden alacakl olduu tespit edilenler, teminat tutar alacaklarn tamamn karlamas durumunda tamamen, karlamamas durumunda ise garameten deme yaplmak zere Takasbanka bildirilir. Bu demeyi mteakip bakiye teminat kalmas durumunda, bu tutar ilanlarn yaymlanmasn takip eden altnc ayn sonunda Kurulun bildirimi zerine ilgili iflas dairesine tevdi edilmek zere Takasbank tarafndan serbest braklr.

MADDE 15 Ayn Tebliin geici 1 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) 1/7/2014 tarihinden nce faaliyette olan irketlerin 1/7/2014 tarihi itibariyle mevcut ynetim kurulu yelerinden en az birinin, genel mdrnn, genel mdr yardmclarnn ve 1/7/2014 tarihi itibariyle fon mdr olarak grev yapan kiilerin 20 nci maddenin nc fkrasnda belirtilen lisans belgelerine sahip bulunmamas halinde, sz konusu kiiler tecrbe artn salamak koulu ile 1/7/2016 tarihine kadar veya bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren alacak ilk drt snava katlmak artyla, drdnc snavn sonularnn akland tarihe kadar, Sermaye Piyasas Faaliyetleri Trev Ara Lisans Belgesine sahip olmas gereken ynetim kurulu yesi ise ilk alt snava katlmak artyla altnc snavn sonularnn akland tarihe kadar grevine devam eder. Sz konusu snavlarda gerekli lisanslar almaya hak kazanamayanlar, son snavn sonularnn aklanmasn takip eden ay sonu veya 1/7/2016 tarihi itibariyle grevlerinin gerektirdii vasf kaybetmi saylrlar.

MADDE 16 Ayn Teblie aadaki geici madde eklenmitir.

Mevcut teminatlarn serbest braklmas

GEC MADDE 3 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarih itibariyle faaliyette olan irketlerin, mlga Portfy Ynetim irketleri Tarafndan Yatrlan Teminatlarn Kullanm Esaslar Teblii (Seri: V, No:130)nin 6 nc maddesinin birinci fkras kapsamnda Kurul adna Takasbank nezdinde bloke edilen teminatlar, bu Teblie uyum salandn tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesini takiben Kurulun bildirimi zerine Takasbank tarafndan serbest braklr.

(2) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce faaliyetleri durdurulmu veya faaliyet konusu deitirilmi olan irketler tarafndan Takasbank nezdinde bloke edilmi olan teminatlara ilikin herhangi bir sebeple mahkemelere intikal etmi olan uyumazlklarn bulunmas durumunda, sz konusu uyumazlklara ilikin kararlarn hukuken nihai olarak kesinlemesine kadar geen srede bu teminatlar serbest braklmaz.

MADDE 17 Bu Tebli 1/7/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 18 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.