18 Haziran 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29034

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

SREL YAYIN KURULULARINCA DZENLENEN PROMOSYON

UYGULAMALARINA LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; sreli yayn kurulularnca dzenlenen promosyon uygulamalarnn usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, sreli yayn kurulularnca dzenlenen veya sreli yayn kurulular tarafndan dzenlenmese bile sreli yaynla dorudan ya da dolayl olarak ilikilendirilen promosyon uygulamalarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 53 nc ve 84 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Promosyon uygulamas: Bir mal veya hizmetin sreli yaynlarla dorudan veya dolayl olarak ilikilendirilerek verilmesini,

b) Sreli yayn: Belli aralklarla basl olarak yaymlanan veya elektronik ortamda indirilebilen gazete, dergi gibi eserleri,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Esaslar

Promosyon uygulamasnn konusu

MADDE 5 (1) Sreli yayn kurulularnca dzenlenen ve her ne ama ve ekilde olursa olsun, bilet, kupon, itirak numaras, oyun, ekili ve benzeri yollarla sreli yayn dnda ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahht edildii veya verildii promosyon uygulamalarnda;

a) Kitap, dergi, ansiklopedi,

b) Harita, atlas, yerkre,

c) Bayrak, afi, poster,

) Ajanda, takvim,

d) Kat ortamnda basl bulmaca,

e) Satran takm,

f) Sinema, tiyatro, mze, konser, opera, bale, sergi, festival ve sportif faaliyetlere ilikin bilet,

g) Kltr turu,

) Yurtii veya yurtdnda ifa edilmesi ngrlen yabanc dil eitimi,

h) Kitap, dergi, ansiklopedi, belgesel, film, tiyatro, mzik, konser, opera ve baleye ilikin CD, DVD, Blu-Ray ve benzeri optik disk,

dnda herhangi bir mal veya hizmet verilemez.

(2) Sreli yaynda yer alan reklamn paras olan, sreli yayn bir defadan fazla almay gerektirmeyen, sreli yaynn fiyatn arttrmayan ve tek kullanmlk olarak verilen rnler promosyon uygulamas olarak deerlendirilmez.

Promosyon uygulamasnn sresi

MADDE 6 (1) Sreli yaynn birden fazla sayda satn alnmasn gerektiren ve belirli bir zamana yaylan promosyon uygulamalarnn sresi; gnlk sreli yaynlarda yetmi be gn, haftalk sreli yaynlarda on sekiz haftay, daha uzun sreli yaynlarda ise on iki ay geemez.

(2) Ynetmeliin dier hkmleri sakl kalmak kaydyla, sreli yaynlara abone olunmas durumunda promosyon olarak verilen rnn 5 inci maddede saylan rnlerle snrl olmas ve annda tketicilere teslim edilmesi artyla birinci fkrada belirtilen sreler uygulanmaz. Tketicinin sreli yayn aboneliini feshetmesi halinde, promosyon olarak verilen rnn iadesi istenemez.

(3) Kupon biriktirilerek yaplan promosyon uygulamalarnda, son kuponun yaymlanmasndan sonra toplam kupon saysnn en az yzde onu kadar yedek kupon yaymlanmas zorunludur.

Promosyon uygulamasnn reklamlar

MADDE 7 (1) Sreli yayn kuruluunun, promosyon uygulamasna ait reklamlarnda uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Trkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilikin programn ilan etmesi zorunludur.

(2) Sreli yayn kuruluunun, promosyon uygulamasna konu olan mal veya hizmetin teslim yerlerine ilikin bilgiyi ilgili sreli yaynda ilan etmesi zorunludur.

Promosyon uygulamasnda teslim ve ifa

MADDE 8 (1) Promosyon uygulamasna konu olan mal veya hizmetin teslim ve ifasnn, promosyon uygulamasnn bitiminden itibaren krk be gn iinde ilgili sreli yayn kuruluu tarafndan yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Maln teslimi veya hizmetin ifas ile ilgili olarak tketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

Dier hususlar

MADDE 9 (1) Promosyon uygulamas sresince, sreli yaynn sat fiyat, ikinci rn olarak verilmesi taahht edilen mal veya hizmetin yol at maliyet art nedeniyle arttrlamaz. Promosyon uygulamasna konu olan mal veya hizmet bedelinin tamamnn veya bir blmnn tketici tarafndan karlanmas istenemez.

(2) Promosyon uygulamasna konu olan mal veya hizmet taahhd ve datm blnerek yaplamaz ve bu mal veya hizmetin ayrlmaz ya da tamamlayc paralar da ayr bir promosyon konusu hline getirilemez.

(3) Promosyon uygulamalarnda ikinci rn olarak verilmesi taahht edilen her bir mal veya hizmete ilikin ilemler bamsz bir promosyon uygulamas olarak kabul edilir.

(4) Datld illerin nfusunun toplam, lke nfusunun en az yzde yetmiini oluturan sreli yaynlarn lke genelinde datld kabul edilir. Elektronik ortamda indirilebilen sreli yaynlar araclyla gerekletirilen promosyon uygulamalarnn lke genelinde dzenlendii kabul edilir.

NC BLM

Son Hkmler

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce balatlan ve devam eden promosyon uygulamalar hakknda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.