17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

TEBL

Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRKYE TARIM HAVZALARI RETM VE DESTEKLEME MODELNE GRE

2014 YILI RN YALI TOHUMLU BTKLER, HUBUBAT VE BAKLAGL

FARK DEMES DESTENE LKN BAKANLAR KURULU

KARARI UYGULAMA TEBL

(TEBL NO: 2014/25)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2014 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Kararn, ekinde yer alan listede belirtilen havzalarda desteklemeye esas 2014 yl rn ktl pamuk (yurt ierisinde retilip sertifikalandrlan tohumlar kullananlar), yalk ayiei, soya fasulyesi, kanola, dane msr, aspir, zeytinya, buday, arpa, avdar, tritikale, yulaf, eltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek reterek satn gerekletiren reticilere yaplacak fark demesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2014 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Alm, satm belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununda belirtilen artlara uygun olarak dzenlenen ve reticiler tarafndan ibraz edilen mstahsil makbuzunun slak imzal bir nshas, TMO alm fii, rn sat belgesinin fatura olmas halinde ikinci sureti ya da onayl fotokopisini,

b) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankas Anonim irketini,

) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayl Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Odalar ve Borsalar Kanununa gre dzenlenmi belgeyi,

d) KS: ifti kayt sistemini,

e) KS belgesi: reticilerin 2014 yl KS veri tabannda kaytl olan veya KS'ye kaydedilmek zere iftilerden alnan ifti Kayt Formunun (C) blmnde yer alan zlk, arazi ve rn bilgilerini gsteren belgeyi,

f) Destek kayt formu: Bavuru sahibi reticiye ait zlk, fark demesi desteine esas retim, verim, tohumluk, rn sat bilgileri ve fark demesi desteine esas deerlendirmenin yer ald sistemden alnacak belgeyi,

g) Fark demesi destei: Ktl pamuk (yurt ierisinde retilip sertifikalandrlan tohumlar kullananlar), yalk ayiei, soya fasulyesi, kanola, dane msr, aspir, zeytinya, buday, arpa, avdar, tritikale, yulaf, eltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek reticilerine Kararname uyarnca yaplacak demeyi,

) l komisyonu: Vali veya grevlendirecei vali yardmcs bakanlnda; Bakanlk, Maliye Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Tapu ve Kadastro Genel Mdrl, Ziraat Odalar Birlii, sanayi ve ticaret odalarnn ildeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Gmrk ve Ticaret Bakanl, Ekonomi Bakanl ile ticaret borsas temsilcisinden oluturulan komisyonu,

h) l/ile mdrl: l/ile gda, tarm ve hayvanclk mdrlklerini,

) le komisyonu: Kaymakam bakanlnda; Bakanlk, Maliye Bakanl, Tapu ve Kadastro Genel Mdrl, ile ziraat odas varsa sanayi ve ticaret odalar ile ticaret borsas temsilcilerinden oluturulan komisyonu,

i) Kararname: 07/04/2014 tarihli ve 2014/6091 sayl Bakanlar Kurulu Kararn,

j) Natrel zeytinya: Trk Gda Kodeksi Zeytinya ve Prina Ya Tebliinde tanmlanan, zeytin aac meyvesinden doal niteliklerinde deiiklie neden olmayacak bir sl ortamda, sadece ykama, dekantasyon, santrifj ve filtrasyon ilemleri gibi mekanik veya fiziksel ilemler uygulanarak elde edilen; kendi kategorisindeki rnlerin fiziksel, kimyasal ve duyusal zelliklerini tayan; natrel szma zeytinya, natrel birinci zeytinya veya ham zeytinya/ rafinajlk zeytinyalarn,

k) Sertifikal tohumluk: Yurt iinde retilip, sertifikalandrlan elit, orijinal ve sertifikal kademedeki tohumluu,

l) Szleme: 26/4/2008 tarihli Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren szlemeli retim ile ilgili usul ve esaslar hakknda ynetmelik hkmleri dorultusunda retici ile alc arasnda dzenlenen tarmsal retim szlemesini,

m) Szlemeli retim: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Szlemeli retim ile lgili Usl ve Esaslar Hakknda Ynetmelik dorultusunda yaplan retimi,

n) Tarmsal Destekleme ve Ynlendirme Kurulu: 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 16 nc maddesine gre oluturulan Kurulu,

o) Tasiriye faturas: Maliye Bakanl tarafndan bastrlan, mteselsil seri ve sra numaras tayan, vergi dairesine kaytl gerek ve tzel kii niteliindeki zeytin skma tesislerince reticiden teslim alnan zeytinin skma bedeli karlnda dzenlenen ve reticinin ad soyad, bal olduu il, ile ve kyn gsterir ekilde ak adresi, retici tarafndan getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen ya miktarn gsterir faturay,

) Tohumluk sertifikas: Tohumluun snf ve kademesini belirten, Bakanlk tarafndan grevlendirilmi sertifikasyon kurulularnca dzenlenen belgeyi,

p) retici: 2014 ylnda ifti kayt sisteminde zlk, rn, arazi bilgileri kaytl olan ve bu arazilerinde fark demesi desteine esas rnleri rettii il/ile mdrl tarafndan tespit edilen kamu tzel kiilikleri hari, gerek ve tzel kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Destekleme demelerinin Uygulanmas

Fark demesi desteklerinin uygulama alan, deme esaslar, deme yer ve zaman, deme ekli

MADDE 4 (1) Kararname ekindeki listede yer alan havzalarda, 2014 ylnda ktl pamuk (yurt ierisinde retilen sertifikal tohumlar kullananlar), yalk ayiei, soya fasulyesi, kanola, dane msr, aspir, zeytinya, buday, arpa, avdar, tritikale, yulaf, eltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek rnlerini reten reticiler, 2014 ylna dair KS kaytlarn, zeytinya dnda destee tabi rne ilikin hasat dnemi ncesinde yaptrm olmalar ve 6 nc maddede istenen belgelerin ibraz artyla fark demesi desteinden yararlanr.

(2) Alm satm, rn ileme, deerlendirme, depolama ilemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gereklemesi kouluyla; ktl pamuk (yurt ierisinde retilen sertifikal tohumlar kullananlar), yalk ayiei, soya fasulyesi, kanola, dane msr, aspir ve natrel zeytinya, buday, arpa, avdar, tritikale, yulaf, eltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek reticileri ile bu rnlerin retimini, Bakanlkta kaytl tohumluk retici kurulular ile szlemeli olarak yapan reticiler de fark demesi desteinden yararlanr.

(3) Tarmsal Destekleme ve Ynlendirme Kurulu tarafndan, 2014 yl rn fark demesi destei miktarlar kilogram bana; ktl pamuk (yurt ierisinde retilen sertifikal tohumlar kullananlar) 55 Kr, yalk ayiei iin 30 Kr, soya fasulyesi iin 50 Kr, kanola iin 40 Kr, dane msr iin 4 Kr, aspir iin 45 Kr, zeytinya iin 70 Kr, buday, arpa, avdar, yulaf, tritikale iin 5 Kr, eltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut iin 10 Kr olarak belirlenmitir.

(4) reticiler, 6 nc maddede istenen belgeler ve farkl il/ilelerde gerekletirdii retim ve satlar ile ilgili tm belgeleri, sadece KSye bavurduu il/ile mdrlne ibraz eder.

(5) nceki yllara ait destekleme uygulamalarnda haklarnda destekleme demelerinden be yl sreyle yararlandrlmamalar ynnde karar alnan reticilerin bavurular, Ek-2de yer alan taahhtname ile kabul edilir. Ancak bu karar retici lehine yasal mercilerde bozulmad srece, bavurunun kabul herhangi bir hak dourmaz.

(6) Beinci fkrada belirtilen reticilerin, 2014 yl rn fark demesi destei iin deme aamasna gelinceye kadar, KS kayd, arazi ve rn tespitleri, bavuru srasnda istenecek dier belgelerin alnmasna ilikin tm i ve ilemleri yaplr, fakat herhangi bir deme yaplmaz. Ancak, kararn zaman ierisinde retici lehine bozulmas halinde, il/ile komisyon karar ile fark demesi destei yaplr, aksi durumda mracaat dosyalar il/ile komisyon karar ile kapatlr.

(7) l komisyonu, demeye esas yapaca incelemelerin sonulanmasn mteakiben, il mdrl tarafndan KSden alnarak kendilerine sunulan il icmalini onaylayarak il komisyon karar ile birlikte Bakanla gnderir. Bakanlk, demeye esas icmal listelerindeki toplam fark demesi destei miktarlarn, demelerin yaplabilmesini temin iin elektronik ortamda bankaya gnderir. Gerekli kaynan banka ubelerine aktarlmasndan sonra fark demesi desteine ilikin demeler yaplr.

(8) Buday, arpa, avdar, tritikale, yulaf, eltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek reticilerine, 2014 yl btesinden kaynak artmas halinde, 2014 ylnda balamak zere dnemler halinde de fark demesi destei yaplr.

(9) Patates siili hastal grlen Adana, Giresun, Gmhane, Kayseri, Nide, Nevehir, Ordu ve Trabzon illerinde karantina tebdiri uygulanan alanlarda aspir, kanola, soya fasulyesi veya yalk ayiei retimi yapan reticilere, bu maddenin nc fkrasnda belirtilen desteklere ilave %50 fazla denir.

(10) 2014 yl rn aspir, kanola ve soya fasulyesi fark demesi desteini almay hak eden ve bu rnleri szlemeli retim yntemiyle reterek szleme belgesini ibraz eden reticilere fark demesi desteine ilave olarak 10TL/dekar destekleme yaplr.

demelere ilikin grev ve yetkiler

MADDE 5 (1) Kararnamede yer ald zere fark demesi desteine esas ilemlerin yrtlmesini ve denetimini salayacak tedbirleri almaya Bakanlk yetkili olup, bu amala yaplacak almalarda gerektiinde dier kamu kurum ve kurulular, kooperatifler, ziraat odalar, ticaret borsalar, lisansl depo iletmeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanr.

(2) Buna gre uygulamann yrtlmesi amacyla il ve ile komisyonlar oluturulur.

(3) l/ile komisyonlar, hazrlanacak olan alma planna ve gndeme gre toplanarak bu Tebli hkmleri ve ilgili mevzuat erevesinde oy okluu ile karar alr. Oylarn eitlii halinde, bakann bulunduu taraf ounluk saylr. Karara katlmayan yeler gerekelerini kararda yazl olarak belirtir.

(4) retici ve rn baznda arazi miktarlar belirlenirken, Bakanlk tarafndan yrtlen KS gerei yaplan rnekleme arazi tespitlerinde ncelikli olarak fark demesi desteine esas araziler dikkate alnr. Yaplan rneklemelerde ilave szlemeli retim destei alan arazilerin de yer almas salanr. Yaplan tespitler tutanaa balanr.

(5) Fark demesi desteine ilikin olarak, 2014 ylnda KSde zlk, rn, arazi bilgileri kaytl olan ve bu arazilerinde fark demesi desteine esas rnleri rettiine dair il/ile mdrlne mracaat eden iftilerin beyanlarna, ilgili ky muhtar ve azalarn onay ile ky bazl desteklemeye tabi olabilecek toplam retim alannn, il/ile mdrl tarafndan yaplan ky bazl toplam retim alan tespitlerine uygun olmas koulu ile aksi ispatlanncaya kadar itibar edilir.

(6) l/ile mdrl;

a) Fark demesi desteinden yararlanacak reticilerin, 2014 yl KS kaytlar iin bavuru tarihini, tm kitle iletiim aralarn kullanarak ilan eder.

b) Fark demesi destei bavuru balang tarihini, mahalle ve kylerde asgari be gn sreyle ilan eder, askya kma ve indirme tarih ile saatinin tutanaa balanmasn, tutanan muhtar ve/veya aza tarafndan gncel tarihle imzalanmasn salar.

c) Her rn iin retici baznda bir dosya aar.

) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trkiye Tarm Havzalarnn Belirlenmesine likin Kararda belirlenen havzalarda 2014 yl retim sezonunda retilerek sat yaplan; yalk ayiei, ktl pamuk (yurt ierisinde retilip sertifikalandrlan tohumlar kullananlar), soya fasulyesi, kanola, dane msr, aspir, buday, arpa, avdar, yulaf, tritikale, eltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek rnlerine Bakanlk Tarm Reformu Genel Mdrl tarafndan Uydu Tabanl Parsel Tanmlama Modelinde belirlenen verimlere gre, zeytinyanda ise tarmsal veriler kullanlarak belirlenecek olan verim deerlerine gre destekleme demesi yapar.

d) Ek-1 de yer alan bavuru dilekesi ve 2014 yl KS kaytlarnda farkl il ve ilelerde retim yaptn beyan eden reticilerin; retici ve rn baznda ekim alanlarnn bulunduu alanlar ile ilgili bilgileri, Uydu Tabanl Parsel Tanmlama Modelinde belirlenen verimleri dikkate alarak deerlendirir.

e) Fark demesi desteine esas retim yaplan arazi ve bu arazide yer alan retim bilgileri ile gerek il/ile mdrl kaytlarnda mevcut gerekse ilgili dier kurum ve kurulular tarafndan retime ynelik salanan her trl teknik bilgi, belge ve mevcut olan uydu grntleri ile retici tarafndan ibraz edilen belgelere dayal bilgiler ve destek kayt formunda yer alan bilgileri karlatrr. Ayrca zeytinyanda retim miktarnn belirlenmesinde tasiriye faturasn da dikkate alr.

f) Usulne uygun olarak eksiksiz dzenlenen ve reticiler tarafndan ibraz edilen alm satm belgeleri (mstahsil makbuzu veya fatura) ve desteklemeye tabi rne ynelik borsa altyaps mevcut il ve ilelerde zorunlu, dier il ve ilelerde ise il/ile komisyonlarnn gerekli grd durumlarda borsa tescil beyannamesi ile tasiriye faturalarnn fotokopilerini, zerine Asl grlmtr ibaresini yazarak alr. Asl nshalarn zerine grnr ekilde, 2014 yl rn fark demesi desteinde esas alnmtr ibaresini koyarak reticiye iade eder. Bu belgelerin asllarnn retici tarafndan be yl sreyle saklanmas zorunludur

g) Ticaret borsalar tarafndan tescil belgelerinin toplu liste ve/veya mterek alm satm beyannamesi gnderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ile mdrlklerince kabul edilir. reticilerin dosyalarnda listede bulunduklarn belirten herhangi bir ibare bavuruda istenecek belgeler kapsamnda yeterli grlr ve ticaret borsalar ile koordineli allr.

) Ktl pamuk (yurt ierisinde retilen sertifikal tohumlar kullananlar) iin sertifikal tohumluk kullanmyla ilgili tohumluk sertifika bilgilerinin sisteme girilmesini salar, mevcut tm bilgileri, reticinin ibraz ettii sat faturas ile karlatrr.

(7) le komisyonu;

a) Alnan kararlar ilgili kurum ve kurululara tebli eder ve uygulanmasn takip eder.

b) le mdrlnn fark demesi desteine ilikin yapaca almalar takvime balayarak, ngrlen srelerde salkl yrtlmesi iin gerekli her trl tedbirin alnmasn ve denetimini salar.

c) rr iletmeleri ile zeytin skma tesisleri, iletmenin faaliyete getii tarihten itibaren, gerekli grlen durumlarda, il/ile komisyonunun talebi zerine, retici baznda iledii ktl pamuk ve elde ettii zeytinya miktarn gsterir alc baznda retici icmalini, il/ile komisyonuna gnderir. Bu icmal, ile komisyonu tarafndan ile snrlar iinde faaliyette bulunan sz konusu iletmelerden bir yaz ile istenir.

) Pamuk rr ve prese fabrikalarnn faaliyet dnemine ait tm bilgilerini kontrol eder. 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Pamuklarn rrlanma, Preselenme ve Depolanmasnn Denetimine Dair Tzk erevesinde pamuk sezonu ierisinde faaliyetini srdren ve desteklemeye konu ktl pamuu ileyecek olan rr prese fabrikalar ve retici adna dzenlemi olduu alm satm belgesine istinaden fark demesi destei yaplmasn salar. Tarm Sat Kooperatifleri ve Birlikleri tarafndan alnan ktl pamuk rn, bal olduu birlik bnyesinde faaliyet gsteren rr ve prese fabrikalarnda ilenmesi artyla destekleme kapsamnda deerlendirilir.

d) Zeytin skma tesislerinin, faaliyet dneminde fark demesi desteine konu bilgilerini kontrol eder.

e) Zeytinya rn iin zeytin skma balang ve biti tarihlerini belirler.

f) le mdrl tarafndan, KSden alnacak ve fark demesi desteine esas, ekili ve dikili alan, retim miktar ve denecek toplam fark demesi destei miktarn, her bir rn iin ayr ayr gsterecek icmallerin, ilelerde ve kylerde asgari be ign sreyle askda braklmasn salar.

g) Askya kma ve indirme tarih ile saatinin tutanaa balanmasn, tutanan muhtar ve/veya aza tarafndan gncel tarihle imzalanmasn salar. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar, ask sresince yaplan itirazn dikkate alnmam olmas hali dnda deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Bu sre zarfnda yaplacak itirazlarn deerlendirilmesi erevesinde retici baznda icmallerde dzeltme yaplm ise il/ile mdrl tarafndan icmallerin sistemden tekrar alnmasn salar. le mdrl tarafndan retici baznda icmaller zerinden dzenlenen, kesinlemi ile icmalini imzalayarak bir nshasn bal bulunduklar il komisyonuna gnderir.

) Geree aykr beyanda bulunanlar hakknda gerekli hukuk ilemlerin yaplmas iin karar alr ve ilgili mercilerce uygulanmas ynnde giriimde bulunur.

h) reticiler tarafndan ibraz edilen alm satm belgelerini, Maliye Bakanlnca internet zerinden paylalan belge dorulama web adresinden kontrol ettikten sonra demeye esas olarak kabul eder. Alm, satm belgelerinde herhangi bir tereddt hsl olduunda, belgenin meneinden aratrlmas iin gerekli tedbirleri alr ve kontroller srasnda Maliye Bakanl Vergi Dairesi Bakanlklar ile ibirlii yaplmasn salar.

) l/ile mdrlnn, uygulamalarla ilgili olarak intikal ettirdii konular inceler ve gerekiyorsa yerinde tespit yaparak karara balar.

i) Fark demesi destei ile ilgili uygulamalarda ortaya kacak problemlerin zmne ynelik olarak ilgili mevzuat ve bu Tebli erevesinde gerek reticilerin madur olmamalar, kamu zararnn olumamas ve usulszlklerin engellenmesi iin gerekli tedbirleri alr.

j) lama bal bor demeleri, gemi yllarda reticilere yaplan yersiz ve/veya haksz fark demesi desteklerinin geri tahsili, cezas iptal edilen reticilerin gemi yllara ait fark demesi desteklerine ilikin i ve ilemleri yapar. Ek-3teki ilama bal bor cetveli doldurularak il komisyon karar ile birlikte Bakanla gnderir.

(8) l komisyonu;

a) Merkez ile ve bal kylerde ile komisyonunun yapmakla ykml olduu grevleri yapar.

b) Fark demesi desteinden yararlanacak reticilerin, 2014 yl KS kaytlarn yaptrmalar gereken tarihi, fark demesi desteine tabi rnlerin hasat dnemlerini dikkate alarak belirler, il/ile mdrl tarafndan tm kitle iletiim aralar kullanlarak ilan edilmesini salar.

c) l mdrl tarafndan KSden alnarak kendilerine sunulan ve her bir rn iin ayr ayr olmak zere, ildeki fark demesi desteine esas rnlerin, ekim/zeytinlik alanlar, retim miktarlar ve denecek toplam fark demesi destei miktarlarn ieren mevcut bilgileri, ile komisyonlarndan intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karlatrr ve il icmalini imzalar.

) demeye ilikin komisyon kararnn bir nshasn ile komisyonlarna, il icmalinin ve demeye ilikin komisyon kararnn orijinal bir nshasn da Bakanla gnderir.

(9) Bakanlk; il ve ile komisyonlar tarafndan belirlenen demeye esas icmaller ve komisyon kararlarn gz nne alarak, bte imknlar dhilinde lke genelinde, demeye esas deerleri belirlemeye yetkilidir.

Fark demesi destei iin reticilerden istenecek belgeler ve yaplacak ilemler

MADDE 6 (1) stenecek belgeler ve bunlarla ilgili yaplacak ilemler aada belirtilmitir:

a) Ek-1de yer alan bavuru dilekesi,

b) retim sezonuna ilikin hasat tarihi ile son bavuru tarihi arasndaki sreyi ieren alm satm belgesi (mstahsil makbuzu veya fatura) ve desteklemeye tabi rne ynelik borsa altyaps mevcut il ve ilelerde zorunlu, dier il ve ilelerde ise il/ile komisyonlarnn gerekli grd durumlarda borsa tescil beyannamesi,

c) Ktl pamuk rn (yurt ierisinde retilen sertifikal tohumlar kullananlar) fark demesi destei mracaatnda bulunan reticilerden, adna dzenlenmi sertifikal tohumluk sat faturasnn asl ile tohumluk sertifika belgesi.

Sertifika belgesinde aadaki hususlara uyulur.

1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluun kullanld ekim dnemine uygun olur.

2) Tohumluk faturalarnda; faturay dzenleyen firmann ad, ili, vergi dairesi, vergi numaras, fatura no ve fatura tarihi bilgileri bulunur.

3) Tohumluk bayisi tarafndan faturann arkasna; bu fatura ile sat yaplan tohumluk, ........tarih ve.....no lu tohumluk sertifikasna aittir. ibaresi yazlarak fatura tasdik edilir.

4) l/ile mdrl tarafndan, ibraz edilen faturalarn zerine; sertifikal tohumluk kullanm desteinden yararlanmak zere kullanlmtr ibaresi yazlarak, asl nshasnn iftiye iadesi, fotokopisinin zerine asl grlmtr ibaresi yazlarak mracaat dosyasna eklenir.

5) Tohumluk sertifikalar; sertifikasyon kuruluunun ad, sertifika numaras, sertifika tarihi, parti bykl ve parti numaras bilgilerini ierir.

6) Ekim tarihi itibariyle beyan edilen tohumluk sertifikasnn tarihi zerinden bir yl gemi ise sertifikaya Tohumluk Analiz Raporu eklenir. Eklenen tohumluk analiz raporu, ekim tarihi itibariyle bir yldan daha eski olmamal ve zerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geerli olduu ibaresi yer almaldr.

7) Tohumluk sertifikalarnn ve/veya tohumluk analiz raporunun dzenlenme tarihi, tohumluun ekili tarihinden nce olur.

8) Sertifikasyon kurulular, dzenlemi olduklar sertifikalara ait bilgileri KSye tantlmak zere, Bilgi lem Merkezi tarafndan dzenlenen programa girerler. Sisteme tantlmam sertifikalar zerinden deme yaplmaz. Sistem, sat faturalarnn bal olduu sertifikalarn parti bykln amamasn kontrol eder. Parti byklnn alm olmas halinde tohumculuk mevzuatna gre gerekli ilem yaplr.

) Zeytinya iin gerekli olan tasiriye faturalarnn tarihi, komisyon tarafndan belirlenen zeytin skma balang ve biti tarihleri arasndadr.

d) Zeytin skma tesisi, ayn zamanda retici olan gerek veya tzel kiilie ait ise tasiriye faturas dzenlenemeyeceinden, retilen zeytinin maliyet bedeli lsne gre deerlenerek, tasiriye faturasnda yer almas gereken bilgilerin dorudan doruya kanuni defterlere aklama yaplmak suretiyle kayt altna alnmas gerekmektedir. Sz konusu kaytlar, il/ile mdrl tarafndan uygun bulunup, kayt fotokopileri zerine asl grlmtr ibaresi yazlarak onaylanmas halinde, tasiriye faturas yerine kabul edilir.

e) Patates siili hastal grlen Adana, Giresun, Gmhane, Kayseri, Nide, Nevehir, Ordu ve Trabzon illerindeki patates siili hastalndan etkilendii tespit edilen ve karantina uygulanan bulak alanlar ve/veya oluturulan gvenlik kua alanlarnda, 2014 ylnda aspir, kanola, soya fasulyesi veya yalk ayiei retimi yapan reticilere ilave olarak %50 fazla deme yaplr. retim yapld il/ile mdrl mracaat edilen parsellerde aspir, kanola, soya fasulyesi ve yalk ayieinin ekilip ekilmediini yerinde kontrol ederek sonucuna gre arazi bilgilerinin KSye girilmesini salar.

f) 2014 yl rn aspir, kanola ve soya fasulyesi fark demesi desteini almay hak eden ve bu rnleri szlemeli retim yntemiyle reterek szleme belgesini ibraz eden reticilere fark demesi desteine ilave olarak 10TL/dekar szlemeli retim destei yaplr.

g) Belirtilen belgeler, ilenen tarm arazisinin mlkiyeti ei ve/veya birinci derece akrabalarna (anne, baba ve ocuklarna) ait ise maliklerin onaylarnn bulunduu muvafakatname ve rn sat yapan kiinin vukuatl nfus kayt rnei, tzel kiiliklerde ise yetki belgesi istenir.

(2) l/ile mdrl tarafndan istenecek tm belgelerin asllarnn kaybolmas veya zayi olmas durumunda; belgeyi dzenleyen kii veya kurulutaki nshasnn noterce tasdikli rnei dikkate alnr. Ancak, birlikler ve borsalar tarafndan verilen belgelerin kaybolmas veya zayi olmas durumunda; Bu belge, aslnn zayi olmas nedeniyle kiinin mracaatna binaen verilmitir ibaresi yazlm ve tasdik edilmi olmas kaydyla, komisyonlarca geerli saylr.

(3) Fark demesi desteinden yararlanmak isteyen reticiler iin bavuru balang ve son bavuru tarihleri aada belirtilmitir. Bu tarihten sonraki bavurular kabul edilmez ve bu durum retici iin herhangi bir hak dourmaz.

a) Fark demesi desteinden yararlanmak isteyen reticilerin bavuru balang tarihi 1/10/2014, son bavuru tarihi ise ktl pamuk, yalk ayiei, soya fasulyesi, kanola ve aspir iin 1/4/2015; dane msr, buday, arpa, avdar, tritikale, yulaf, eltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek iin fatura balang tarihi 1/5/2014, son bavuru tarihi 30/4/2015tir. Bu tarihten sonraki bavurular kabul edilmez.

b) Fark demesi desteinden yararlanmak isteyen zeytinya reticilerinin tasiriye faturalar ile yaplacak son bavuru tarihi 1/6/2015, bu tarihten sonra satlan zeytinyalarna ait alm satm belgelerinin son teslim tarihi ise 1/10/2015tir. Bu tarihten sonraki bavurular kabul edilmez.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Fark demesi destei dnda kalan haller

MADDE 7 (1) Fark demesi desteinden;

a) 2014 yl KS kaytlarn ilan edilen sre ierisinde gncellemeyenler veya yaptrmayanlar ile KSde 2014 ylnda zlk, rn ve arazi bilgileri kaytl olmayanlar,

b) KSde kaytl olduu yer dnda baka yerde fark demesi desteine mracaat edenler,

c) 2014 yl KSde kaytl olmayan arazilerinde fark demesi desteine esas rnleri retenler,

) Ara ziraat olarak retim yapan reticiler,

d) Pamuk sezonu ierisinde faaliyetini srdrerek, desteklemeye konu ktl pamuu ileyecek olan rr prese fabrika iletmecisi olmayan tccarlara sat yapanlar ile yurt ierisinde retilip sertifikalandrlan tohumlar kullanmayan pamuk reticileri,

e) Rafine edilmi zeytinya retenler,

yararlanamazlar.

Hukuki sorumluluk

MADDE 8 (1) Haksz yere yaplan fark demesi destekleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesine gre hesaplanacak gecikme zamm ile birlikte, anlan Kanun hkmlerine gre geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken ve mteselsilen sorumlu tutulurlar. Fark demesi desteklerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgeler ile yaplan demeler hari haksz yere yararland tespit edilen reticiler ile idari hata sonucu sehven yaplan fazla demeyi iade etmeyen reticiler be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz