17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/19)

Yasal dayanak ve bavuru

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelikten (Ynetmelik) oluan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Mevzuat hkmleri erevesinde yaplan nihai gzden geirme soruturmas bavurusu ile bu bavuruya ilikin olarak sz konusu mevzuat kapsamnda yaplan deerlendirmenin sonularn iermektedir.

(2) Yerli retici AFS Bak ve Kalp Sanayi D Ticaret Limited irketi tarafndan yaplan bavuruda in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli 8208.30.00.00.00 Gmrk Tarife statistik Pozisyonu (GTP) altnda snflandrlan yalnz 8509.40 gmrk tarife pozisyonlu gda maddelerini tcler ve kartrclarda kullanlan kesici, dorayc, tc veya kartrc ular rnn ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesinin damping ve zararn devamna veya yeniden tekrarna yol aaca gerekesiyle bir nihai gzden geirme soruturmas almas istemiyle bavuruda bulunulmutur.

nleme tabi rn

MADDE 2 (1) nleme tabi rn, 8208.30.00.00.00 GTPi altnda kaytl yalnz 8509.40 gmrk tarife pozisyonlu gda maddelerini tcler ve kartrclarda kullanlan kesici, dorayc, tc veya kartrc ulardr.

(2) Bahse konu GTP ve madde tanm yalnzca bilgi amal verilmi olup, balayc mahiyette deildir.

(3) nleme tabi rnn Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eya tanmnda yaplacak deiiklikler bu Tebli hkmlerinin uygulanmasna halel getirmez.

Bavurunun temsil nitelii

MADDE 3 (1) Bavuru aamasnda sunulan delillerden, bavurunun Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde yerli retim daln temsil niteliini haiz olduu anlalmtr.

Mevcut nlem

MADDE 4 (1) 18/6/2009 tarihli ve 27262 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2009/17 sayl Tebli ile HC meneli nlem konusu rne ynelik olarak 20,85 ABD Dolar/Kg dampinge kar kesin nlem yrrle konulmutur.

(2) 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2013/11 sayl Tebli ile mevcut nlemlerin yrrlkte kalma srelerinin sona erecei ve bahse konu rnn yerli reticilerinin mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile bir nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunabilecekleri ilan edilmitir.

Gereke

MADDE 5 (1) Yaplan bavurunun incelenmesi neticesinde, HC meneli nleme konu rn iin uygulanan dampinge kar nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin ve zararn devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduuna ilikin olarak bir nihai gzden geirme soruturmas almas iin yeterli delillerin bulunduu anlalmtr.

Karar ve ilemler

MADDE 6 (1) Bir nihai gzden geirme soruturmasnn alabilmesi iin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduu anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulu tarafndan HC meneli sz konusu rn iin Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde bir nihai gzden geirme soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Bavuruya konu mevcut nlem, Ynetmeliin 35 inci maddesi gereince, soruturma sonulanncaya kadar yrrlkte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Piyasa ekonomisi deerlendirmesi

MADDE 7 (1) Genel Mdrlk tarafndan Ynetmeliin 40 nc ve 41 inci maddelerinde ngrlen hkmler sakl kalmak zere soruturma kapsamnda normal deer tespitine karar verilmesi halinde; HCde soruturmaya tabi retici veya reticilerin soruturma konusu rnn retiminde ve satnda Ynetmeliin Ek 1 inci maddesindeki ltler erevesinde piyasa ekonomisi koullarnn geerli olduunu 8 inci maddede belirtilen sreler iinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu retici veya reticiler iin normal deerin tespitinde Ynetmeliin 5 inci maddesi, aksi takdirde Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri uygulanr. Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmlerinin tatbiki halinde ad geen lkeler iin piyasa ekonomisi uygulayan emsal lke olarak Trkiyenin seilmesi ngrlmektedir.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 8 (1) Soruturma almasn mteakip, bavuruda belirtilen ve Bakanlka tespit edilen soruturmaya konu rnn bilinen ithalatlarna, soruturma konusu lkelerde yerleik bilinen retici/ihracatlarna ve soruturmaya konu lke Bykeliliine soruturmann alna ilikin bildirimde bulunulacaktr.

(2) Bildirimde, soruturma al Tebliine, bavurunun gizli olmayan zetine ve soru formlarna nasl eriilecei hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlka tespit edilememesi nedeniyle bildirim gnderilemeyen veya kendilerine bildirim ulamayan dier ilgili taraflarn soru formuna Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden erimeleri mmkn bulunmaktadr.

(4) lgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Mdrle yazl olarak 9 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre ierisinde sunabilirler.

(5) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci ve nc fkralar kapsamna girmeyen dier ilgili taraflar (rn girdi olarak kullanan iletmeler, meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar gibi) grlerini Genel Mdrle yazl olarak 9 uncu maddenin nc fkrasnda belirtilen sre ierisinde sunabilirler.

(6) lgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruturmayla ilgili sunulan dier bilgi, belge ve grler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedike yazl olarak sunulur. Yazl sunumlarda ilgili taraflarn isim ve unvan, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralar belirtilmelidir.

(7) Soruturma sresince Ynetmeliin 22 nci maddesinin ikinci fkras erevesinde gizlilik kaydyla verilen her tr bilgi, belge ve grn gizli olmayan bir zeti sunulmaldr. Gizli olmayan zet, esas bilginin makul lde anlalmasna olanak salayacak ayrntda olmaldr. lgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin zetlenemeyecek nitelikte olduklarn belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin zetlenemeyecek nitelikte olmasnn nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Sreler

MADDE 9 (1) 8 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen bildirimin gnderildii btn ilgili taraflar iin soru formunu cevaplandrma sresi, soruturmann alna ilikin bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dhil 37 gndr.

(2) 8 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen bildirimin gnderilmedii btn ilgili taraflar, soruturma ile ilgili grlerini ve soru formuna ilikin cevaplarn bu Tebliin yaym tarihinden itibaren balayacak 37 gnlk sre ierisinde sunabilirler.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin beinci fkras kapsamna giren dier ilgili taraflar, soruturma ile ilgili grlerini bu Tebliin yaym tarihinden itibaren soruturmann akn etkilemeyecek ekilde soruturma sreci ierisinde sunabilirler.

birliine gelinmemesi

MADDE 10 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesi hkm erevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen sreler dhilinde ve istenilen biimde gerekli bilgi ve belgeleri salamamas ya da bu bilgi ve belgelere eriimi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas veya yanl ya da yanltc bilgi vermesi hallerinde sz konusu taraf ibirliine gelmemi saylr. Bu gibi hallerde soruturma kapsamndaki geici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere gre yaplabilir.

(2) lgili taraflarn ibirliine gelmemesi veya ksmen ibirliine gelmesi halinde bahse konu taraf iin soruturmann sonucu ibirliine gelinmesine nazaran daha az avantajl olabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65/212 87 11

E-posta: ngs205@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 12 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.