13 Haziran 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29029

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2952

- K A R A R -

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.) Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Hâlen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise   24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak tespit edilmiştir.

Kurulumuzun 06/06/2014 tarihli, 2014/2910 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi gereğince, Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına 15/07/2014 tarihinde başlanacaktır.

Söz konusu birleşik oy pusulalarının şekli ile basımı işinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Kurulumuzun 12/3/2014 tarih, 2014/725 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmalarını tamamlamış olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14/1 ve 78/1. maddeleri, seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulalarını bastırma ve ilçe seçim kurullarına ulaştırma görev ve yetkisini Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.

6271 sayılı Kanun’un “Kullanılacak oy pusulasının şekli” başlıklı 15. maddesinde;

"(1) Oylamalarda kullanılacak filigranlı birleşik oy pusulasında “Cumhurbaşkanı Adayları” ibaresi ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kuraya göre sırası belirlenen adayların adı ve soyadı yer alır.

(2) Oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde beyaz üzerine “Evet”, kahverengi üzerine “Hayır” ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılır.

(3) Kullanılacak birleşik oy pusulalarıyla ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, birleşik oy pusulalarını kendisi bastırabileceği gibi gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. Gerekli ödenek Maliye Bakanlığınca karşılanır."

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan birleşik oy pusulalarında, Cumhurbaşkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın genişliği (4) santimetre olacak şekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.

   Cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların birleşik oy pusulasındaki  sıralaması, 6271 sayılı Kanun'un 15. maddesinin birinci fıkrasına göre Yüksek Seçim Kurulunca çekilecek kurayla belirlenir. Kurayla belirlenen sıralama; seçimin ikinci oylamaya kalması hâlinde de geçerlidir.

   Birleşik oy pusulasının en üstüne “CUMHURBAŞKANI ADAYLARI” ibaresi 17 punto ile başlık olarak büyük harflerle yazılır.

Cumhurbaşkanı adaylarının kendilerine ayrılan sütun içine (3,8x4,6) santimetre ebadında arka fonu beyaz (arka fonda bayrak, resim, dini sembol vs. olmayan) vesikalık renkli fotoğraflarının altına nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadları 13 punto ve büyük harflerle yazılır.

Cumhurbaşkanı seçiminde oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde; 17x7,5 santimetre ebadında bakış vaziyetine göre sol yarısı beyaz, sağ yarısı kahverengi, iki renk arasında ayırıcı herhangi bir çizgi bulunmayan, sadece baş harfleri büyük harf olan beyaz renk üzerine “Evet”, kahverengi renk üzerine “Hayır” ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluşan, 30 punto siyah renkle yazılı birleşik oy pusulası kullanılır.

Birleşik oy pusulaları, yukarıda açıklanan biçimde Yüksek Seçim Kurulunca bastırılarak; her seçim çevresi için sandık sayısına göre (420)’lik paketler hâlinde ilçe seçim kurullarına gönderilir.

Gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulaları (400)’lük paketler hâlinde hazırlanarak, yeteri kadar paket ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurullarına, yurt dışı temsilciliklerde kullanılacak birleşik oy pusulaları ise (720)’lik paketler hâlinde hazırlanarak, yeteri kadar paket yurt dışı temsilciliklere gönderilir.

Birleşik oy pusulalarının öngörülemeyen sebeplerle kullanılamaz hâle gelmesi riski dikkate alınarak ihtiyaten yurt içinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarında ve dış temsilciliklerde kurulan Komisyonlarca gerektiğinde kullanılmak üzere seçmen sayısının %2'si kadar paket ek olarak gönderilir. Söz konusu bu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise ne kadarının kullanıldığı düzenlenecek tutanak ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Bu çerçevede; Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak oy pusulalarının aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yaptırılmasına karar verilmelidir.

S O N U Ç:

1)   Birleşik oy pusulası basımı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (e) bendi ile 22. maddesinin (i) bendine göre Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yaptırılmasına,

2)   Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasının, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan birleşik oy pusulalarında, Cumhurbaşkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın genişliği (4) santimetre olacak şekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılarak bastırılmasına,

3)   Birleşik oy pusulasının en üstüne “CUMHURBAŞKANI ADAYLARI” ibaresi 17 punto ile başlık olarak büyük harflerle yazılmasına,

4)   Cumhurbaşkanı adaylarının kendilerine ayrılan sütun içine (3,8x4,6) santimetre ebadında arka fonu beyaz (arka fonda bayrak, resim, dini sembol vs. olmayan) vesikalık renkli fotoğraflarının altına nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadları 13 punto ve büyük harflerle yazılmasına,

5)   Cumhurbaşkanı seçiminde oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde; 17x7,5 santimetre ebadında bakış vaziyetine göre sol yarısı beyaz, sağ yarısı kahverengi, iki renk arasında ayırıcı herhangi bir çizgi bulunmayan, sadece baş harfleri büyük harf olan beyaz renk üzerine “Evet”, kahverengi renk üzerine “Hayır” ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluşan, 30 punto siyah renkle yazılı birleşik oy pusulası bastırılmasına,

6)   Birleşik oy pusulaları, yukarıda açıklanan biçimde Yüksek Seçim Kurulunca bastırılarak; her seçim çevresi için sandık sayısına göre (420)’lik paketler hâlinde ilçe seçim kurullarına gönderilmesine,

7)   Gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulaları (400)’lük paketler hâlinde hazırlanarak, yeteri kadar paket ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurullarına, yurt dışı temsilciliklere kullanılacak birleşik oy pusulalarının ise (720)’lik paketler hâlinde hazırlanarak, yeteri kadar paketin yurt dışı temsilciliklere gönderilmesine,

8)   Birleşik oy pusulalarının öngörülemeyen sebeplerle kullanılamaz hâle gelmesi riski dikkate alınarak ihtiyaten yurt içinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarında ve dış temsilciliklerde kurulan Komisyonlarca gerektiğinde kullanılmak üzere seçmen sayısının %2'si kadar paket ek olarak gönderilmesine, söz konusu bu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise ne kadarının kullanıldığının düzenlenecek tutanak ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine, dış temsilciliklerde kullanılmayan birleşik oy pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

9)   Karar örneğinin;

a)    Dışişleri Bakanlığına,

b)   Tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet sitesinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,

c)   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,

d)   Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına,

e)   Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına,

f)    Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne,

gönderilmesine,

g)   Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

11/6/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Hakkı MANAV