13 Haziran 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29029

YNETMELK

Orman ve Su leri Bakanlndan:

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 31, 32 VE 33 NC MADDELERNN

UYGULANMASINA DAR YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 14/7/1987 tarihli ve 19544 sayl Resm Gazetede yaymlanan 6831 Sayl Orman Kanununun 31, 32 ve 33 nc Maddelerinin Uygulanmasna Dair Ynetmeliin 5 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Zati ihtiyaca hak sahibi olanlarn tespiti

Madde 5 6831 sayl Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddesi kapsamnda;

a) Mlki hudutlar iinde Devlet orman bulunan bir ky nfusuna kaytl ve kyde devaml oturan hane reisleri,

b) Orman Kanununun 31 veya 32 nci madde kapsamndaki bir kyde hak sahibi iken, adrese dayal nfus kayt sistemine gre ayn madde kapsamndaki bir baka kye adres naklini yaptran ve bu kyde kesintisiz en az bir yl oturan ve halen ayn kyde oturmaya devam eden hane reisleri,

c) Nfusa kaytl olduu yere baklmakszn Orman Kanununun 31 veya 32 nci maddesi kapsamndaki bir kye adres naklini yaptrp da ayn kyde kesintisiz en az be yl oturan vatandalarmzdan muhta olan hane reisleri,

) Orman Kanununun 32 nci maddesi kapsamnda, snrlar iinde verimli devlet orman bulunan ve nfusu 2.500 den aa olan kasabalardaki muhta hane reisleri,

hak sahibidirler.

Birka ailenin birlikte oturmas halinde yalnz hane sahibi, reit veya reit olmayp da evli olanlardan yeni bir hane aacak olanlar ile ana babalar lm ve reit olmayan ocuklarn ihtiyalarna sarf edilmek zere bu ocuklar temsil eden vasiler de hane reisi olarak kabul edilirler.

Bu maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamnda bulunan hak sahiplerinin kylerde kesintisiz oturduu, adrese dayal nfus kayt sistemine gre nfus mdrlklerinden ve fiilen oturduu ky muhtarlndan alnacak belge ile tevsik edilir.

Muhtalk ise 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayl 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve Kimsesiz Trk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanun kapsamnda alnacak belge ile tevsik edilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.