13 Haziran 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29029

YNETMELK

Gmrk ve TicaretBakanlndan:

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; tketicinin kullanmna sunulan mallarn tantm, kullanm, kurulum, bakm ve basit onarmna ynelik hazrlanan tantma ve kullanma klavuzuna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 6 nc maddede belirtilen mallar hari olmak zere tketicinin kullanmna sunulan tm mallar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 55 inci ve 84 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) thalat: Kamu tzel kiileri de dhil olmak zere mal veya hizmetleri ya da bu mallarn hammaddelerini yahut ara mallarn ticari veya mesleki amalarla ithal ederek satm, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya sren gerek veya tzel kiiyi,

c) Kalc veri saklaycs: Tketicinin kendisine gnderilen bilgiyi, bu bilginin amacna uygun olarak makul bir sre incelemesine elverecek ekilde kaydedilmesini ve deitirilmeden kopyalanmasn salayan ve bu bilgiye aynen ulalmasna imkn veren ksa mesaj, elektronik posta, internet, disk, cd, dvd, hafza kart ve benzeri her trl ara veya ortam,

) Kanun: Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunu,

d) Kullanc arayz: Bir mal ile o mal kullanan tketici arasndaki etkileime araclk eden her trl dijital ortam,

e) Mal: Alverie konu olan tanr eyalardan, Bakanlka tespit ve ilan edilen Trke tantma ve kullanma klavuzu ile satlmak zorunda olan mal,

f) Satc: Kamu tzel kiileri de dahil olmak zere ticari veya mesleki amalarla tketiciye mal sunan ya da mal sunann adna ya da hesabna hareket eden gerek veya tzel kiiyi,

g) Tantma ve kullanma klavuzu: Tketicinin kullanmna sunulan mallarn tantm, kullanm, kurulum, bakm ve basit onarmna ilikin klavuzu ve gerektiinde uluslararas sembol ve iaretleri kapsayan etiketi,

) Tketici: Ticari veya mesleki olmayan amalarla hareket eden gerek veya tzel kiiyi,

h) retici: Kamu tzel kiileri de dhil olmak zere tketiciye sunulmu olan mal ya da bu mallarn hammaddelerini yahut ara mallarn retenler ile mal zerine markasn, unvann veya herhangi bir ayrt edici iaretini koyarak kendisini retici olarak gsteren gerek veya tzel kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Tantma ve Kullanma Klavuzu Dzenleme ve Uygulama Esaslar

Tantma ve kullanma klavuzu dzenleme zorunluluu

MADDE 5 (1) Tketicinin kullanmna sunulan mallarn Trke tantma ve kullanma klavuzuyla satlmas zorunludur.

(2) Tantma ve kullanma klavuzu ak, sade, anlalabilir bir dilde ve okunabilir ekilde dzenlenir ve kat zerinde yazl olarak veya kalc veri saklaycs ile tketiciye verilir.

(3) Tantma ve kullanma klavuzunun kalc veri saklaycs ile tketiciye sunulmas halinde bu bilgiler ayrca retici veya ithalatnn internet sitesinde de yer alr. retici veya ithalatnn internet sitesinin bulunmamas durumunda ya da tketicinin talep etmesi halinde tantma ve kullanma klavuzu, herhangi bir cret talep edilmeksizin ayrca kat zerinde tketiciye verilir.

(4) Tantma ve kullanma klavuzu, maln zelliine ve tketiciye sunulu biimine gre maln veya ambalajnn zerine yazlabilir veya eklenebilir.

(5) Maln kullanc arayznde yer alan yazl, sesli ve grntl ifadelerin Trke olmas zorunludur.

Tantma ve kullanma klavuzu dzenleme zorunluluu olmayan mallar

MADDE 6 (1) Aada belirtilen mallar iin tantma ve kullanma klavuzu dzenlenmesi zorunlu deildir:

a) Her eit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve balant paralar ile cvata, kelepe, vida, saplama, somun, ivi, pim ve benzeri balama elemanlar,

b) Kat, kalem, silgi ve benzeri krtasiye malzemeleri,

c) Krek, bel, kazma, trmk, el arabas ve benzeri tarm aletleri,

) Pense, tornavida, eki, keski, testere, makas ve benzeri mekanik el aletleri,

d) Mendil, kemer, pantolon asks, dme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarlar,

e) Tula, kiremit, briket gibi inaat malzemeleri ile dkme olarak satlan imento, kire, kum, akl, kmr ve benzeri mineral ve rnler,

f) atal, kak, kepe, bak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eyalar ile makas, vazo ve saks gibi ev eyalar,

g) El sanatlar, kuyumculuk ve benzeri dier sanatsal rnler,

) erit metre, kumpas, gnye ve benzeri mekanik l aletleri,

h) Servis istasyonlarnca deitirilen yedek paralar,

) Maln zelliine ve tketiciye sunulu ekline gre ambalaj ierisinde satlan ve ambalajnda zellikleri ve kullanm ekli belirtilen;

1) Makine ya, antifriz, hidrolik ya, kibrit, gbre, tiner, vernik, boya incelticileri, kozmetik ve dier kimyevi rnler,

2) Boya, imento, kire ve benzeri rnler,

3) Yiyecek ve iecek gda maddeleri,

4) Temizlik maddeleri,

5) Kmr ve benzeri yakacak maddeleri.

Tantma ve kullanma klavuzunda bulunmas gereken bilgiler

MADDE 7 (1) Tantma ve kullanma klavuzunda, maln zelliine ve tketiciye sunulu biimine gre aada belirtilen bilgilerin bulunmas zorunludur:

a) retici veya ithalat firmann unvan, adres, telefon numaras ve dier iletiim bilgileri,

b) Kullanm, kurulum, bakm ve basit onarmda uyulmas gereken kurallar,

c) Tama ve nakliye srasnda dikkat edilecek hususlar,

) Kullanm hatalarna ilikin bilgiler,

d) zellikleri ile ilgili tantc ve temel bilgiler,

e) Tketicinin yapabilecei bakm, onarm veya rnn temizliine ilikin bilgiler,

f) Periyodik bakm gerekmesi durumunda, periyodik bakmn, yaplaca zaman aralklar ile kim tarafndan yaplmas gerektiine ilikin bilgiler,

g) Balant veya montajn nasl yaplacan gsterir ema ile balant veya montajn kim tarafndan yaplacana ilikin bilgiler,

) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sat Sonras Hizmetler Ynetmelii eki listede tespit ve ilan edilen kullanm mr,

h) Yetkili servis istasyonlar ile yedek para malzemelerinin temin edilebilecei yerlerin unvan, adres, telefon numaras ve dier iletiim bilgileri,

) thal edilmi mallarda, yurt dndaki retici firmann unvan, adres, telefon numaras ve dier iletiim bilgileri,

i) Kanunun 11 inci maddesinde tketiciye salanan seimlik haklara ilikin bilgi,

j) Tketicilerin ikayet ve itirazlar konusundaki bavurularn tketici mahkemelerine ve tketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilikin bilgi,

k) Varsa tketiciye salanan dier haklar.

(2) Enerji tketen mallarda, bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen bilgilere ek olarak, maln enerji tketimi asndan verimli kullanmna ilikin bilgilerin yer almas zorunludur.

(3) Maln teknik zellii veya tketicinin kullanmnda karlaaca kolaylklar da dikkate alnarak, yukarda belirtilen bilgilerin iaret veya ekil izmek suretiyle ak olarak anlatlabilmesi halinde, ayrca yazl bir metin aranmaz.

(4) Maln gvenli kullanmna ilikin hususlarn maln zerinde yer almas halinde yazl ve sesli ifadelerin Trke olmas zorunludur.

(5) Mallarn ilgili teknik dzenlemesi uyarnca kiinin sal ile evreye zararl veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu maln gvenli kullanlabilmesi iin maln zerine veya tantma ve kullanma klavuzuna bu durumla ilgili aklayc bilgi ve uyarlar aka grlecek ve okunacak ekilde konulur veya yazlr.

retici, ithalat ve satcnn sorumluluu

MADDE 8 (1) Trke tantma ve kullanma klavuzlarnn hazrlanmas sorumluluu retici ve ithalatya, tketiciye verilmesi ve teslim edildiinin ispat sorumluluu ise satcya aittir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 9 (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tantma ve Kullanma Klavuzu Uygulama Esaslarna Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin beinci fkras 1/1/2015 tarihinde, dier hkmleri yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.