12 Haziran 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29028

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK VE TCARET BAKANLII PYASA GZETM VE

DENETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Bakanln sorumluluunda bulunan tketici rnlerinin piyasa gzetimi ve denetiminin usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Bakanln sorumluluunda bulunan tketici rnlerinin piyasa gzetimi ve denetimine ilikin usul ve esaslar, alnacak nlemleri ve retici ve datclarn ykmllklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelie dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Datc: rnn tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri rnn gvenliine ilikin zelliklerini etkilemeyen gerek veya tzel kiiyi,

c) Denetmen: Gmrk ve Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardmclarn,

) Duyusal inceleme: rnn herhangi bir test ve/veya muayene ilemine tabi tutulmasndan nce, denetmenin duyularn veya basit ve yaygn olarak kullanmda olan lme aralarn kullanarak yaplacak incelemeyi,

d) Dzeltici faaliyet: Bir rnn ilgili teknik dzenlemeye aykrlnn veya gvensizliinin verilen sre iinde retici tarafndan giderilmesi faaliyetini,

e) Genel Mdrlk: Tketicinin Korunmas ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrln,

f) Gvensiz rn: Duyusal inceleme veya test ve/veya muayene yoluyla insan sal, can ve mal gvenlii, hayvan ve bitki varl ve evre bakmndan gvenli olmad tespit edilen rn,

g) l Mdrl: Bakanlk l Ticaret Mdrln,

) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunu,

h) Numune alma etiketi: Test ve/veya muayene iin alnan numunelere ilitirilen veya yaptrlan numuneye ait bilgileri, taraflarn isim, unvan ve imzalarn tayan belgeyi,

) PGD (Piyasa Gzetimi ve Denetimi): rnn piyasaya arz veya datm aamasnda, rn piyasada veya gerektiinde kullanmda iken, ilgili teknik dzenlemeye uygun olarak retilip retilmediini, gvenli olup olmadn denetlemek veya denetletmek; gvenli olmayan rnlerin gvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiinde yaptrmlar uygulanmasn salamak amacyla Bakanlk tarafndan yaplan her trl faaliyeti,

i) PGD Bilgi Sistemi: Bakanln PGD faaliyetlerine ilikin her trl bilgi, belge ve verilerin kaydna, elektronik ortamda saklanmasna ve gerektiinde veri girii ve veri arma, risk deerlendirmesi, eitli analiz ve raporlama uygulamalarna imkn veren sistemi,

j) ahit numune: Test ve/veya muayene yaplmasna ihtiya duyulan hallerde, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluuna gnderilmek zere alnan numunenin zayi olmas veya yarg yoluna gidilmesi durumunda bavurulmak zere alnan numuneyi,

k) Tutanak: Gmrk ve Ticaret Bakanl Piyasa Gzetimi ve Denetimi Tutanan,

l) Tketici: Ticari veya mesleki olmayan amalarla hareket eden gerek veya tzel kiiyi,

m) Tketici rn/rn: Hizmet sektrnde kullanlanlar dhil olmak zere tketicilerin kullanmas iin tasarlanan veya makul koullarda tketiciler tarafndan kullanlmas ngrlen, gerek ticari faaliyetler sonucunda gerekse baka yollarla tedarik edilen veya kullanlabilir hale getirilen yeni, kullanlm veya slah edilmi her trl rn,

n) Uygunluk deerlendirme kuruluu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dhil olmak zere uygunluk deerlendirme faaliyeti gerekletiren Trkiyede yerleik kuruluu,

o) retici: Bir rn reten, imal eden, slah eden veya rne adn, ticari markasn veya ayrt edici iaretini koymak suretiyle kendini retici olarak tantan gerek veya tzel kiiyi; reticinin Trkiye dnda olmas halinde, retici tarafndan yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalaty; ayrca, rnn tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri rnn gvenliine ilikin zelliklerini etkileyen gerek veya tzel kiiyi

ifade eder.

KNC BLM

Piyasa Gzetimi ve Denetimine likin Usul ve Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 (1) Teknik dzenlemelere uygun rnlerin gvenli olduu kabul edilir. Teknik dzenlemenin bulunmad hallerde, rnn gvenli olup olmad; Trk Standardlar Enstits tarafndan Trk standard olarak kabul edilen bir Avrupa standardna karlk gelen ulusal standartlar veya mevcut olmas halinde Avrupa Birlii teknik zellikleri; bunlarn olmamas halinde ise Trk Standardlar Enstits tarafndan Trk standard olarak kabul edilen dier ulusal standartlar veya ilgili sektrdeki salk ve gvenlik konularna ilikin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji dzeyi veya tketicinin gvenlie ilikin makul beklentisi dikkate alnarak deerlendirilir.

(2) Bakanlk, sorumlu olduu rnlere ilikin PGDyi denetmenleri araclyla yrtr. Denetim sonularna gre gerekli nlemleri alr ve idari yaptrm uygular. Bakanlk, alnacak nlem ve uygulanacak yaptrmlar konusunda orantllk ilkesine uygun olarak hareket eder; alnacak tedbirlerin, nlenmesi amalanan tehlikenin boyutu, nitelii ve gerekleme olasl ile orantl olmasn salar.

(3) Bakanlk, sorumlu olduu rnlerin PGDsini yllk denetim plannn yan sra resen veya ihbar/ikyet zerine yapar. rne ilikin ihbar ve ikyetler Bakanln internet sitesinde yer alan rn Gvenlii hbar/ikyet Formu, Bakanlk ve il mdrlklerine ait e-posta adresleri ile ilgili internet adresleri kullanlarak veya mevzuatta belirtilen usul ve esaslar erevesinde yazl olarak yaplr.

(4) rnn teknik dzenlemeye aykrl veya gvensizlii konusunda yaplan her trl ihbar, ikyet, rn sebebiyle meydana gelen kazalar ve rn hakknda elde edilen dier bilgiler PGD faaliyetlerinde kullanlr.

(5) Sat veya kiralama amacyla yazl basn, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletiim aralarnda reklam ve ilanlar yer alan rnler de piyasaya arz edilmi kabul edilir.

(6) Denetim, rnlerin bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edildii, satld ve datld her yerde, depo, iyeri, nakil aralar ve gerektiinde retim tesislerinde, ilendikleri, ambalajlandklar, montaj veya dolum yapldklar yerlerde yaplr.

(7) Denetim sonucunda ortaya kan aykrlklarda sorumluluk reticiye aittir. Datcnn i yerinde yaplan denetimde, reticinin ad ve adresi tespit edilir.

(8) reticinin Trkiye dnda olmas halinde yetkili temsilci ve/veya ithalat muhatap alnr ve bunlar da retici ile ayn sorumluluu tar.

(9) Denetim, ncelikle rne, reticiye veya datcya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat erevesinde incelenmesi ile balar ve rnn duyusal incelemesiyle devam eder. nceleme neticesinde aykrlk phesi bulunmas halinde gerekli grlrse her trl test ve/veya muayenenin yaplmas veya yaptrlmas suretiyle denetim gerekletirilir. PGD faaliyetleri srasnda rnn uygunluk deerlendirme ilemlerinde yer almayan test, muayene veya belgelendirme kurulularnn imknlarndan yararlanlr. Uygunluk deerlendirmesini yapan kurulu haricinde rnn test ve/veya muayenesini yapacak kurulu yoksa denetim personelinin gzetim ve denetiminde, bu kuruluta veya reticinin laboratuvarnda yahut bir baka reticinin laboratuvarnda rnn test ve/veya muayenesi yaptrlr. Ancak, test ve/veya muayene sonucuna gre karar verme yetkisi Bakanlk veya il mdrlne aittir.

(10) Bakanlk, denetimlerin koordinasyonunu ve etkin bir ekilde gereklemesini salar. Bakanlk bu dorultuda gerekli nlemleri almak ve uygulamalar koordine etmekle grevlidir. Bakanlk, numune alm da dhil olmak zere il veya blge baznda denetime tabi olacak rn, risk, firma ve benzeri verileri ieren sektrel denetim programlar hazrlar, uygular ve bu programlar periyodik olarak gnceller, programla ilgili genel bilgilerin ve yaplan gncellemelerin kamuoyuna duyurulmasn salar.

(11) Piyasa gzetimi ve denetimi faaliyetleri srasnda reticiler ve datclar tarafndan yetkili kurululara, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmelii erevesinde akredite edilmi bir uygunluk deerlendirme kuruluundan alnm uygunluu gsteren belgeler ile test raporlarnn sunulmas halinde, Bakanlk bu belge ve raporlar dikkate alr. Trkiye'de veya karlkllk ilkesi sakl kalmak kaydyla, Avrupa Birlii yesi bir lkede yerleik bir uygunluk deerlendirme kuruluunca verilmi belgeler ve test raporlar, kuruluun yeterliliine ilikin gerekelerle reddedilemez.

Denetimlerin yaplmas

MADDE 6 (1) Teknik dzenleme hkmleri sakl kalmak kaydyla, PGD aadaki esaslar erevesinde yaplr;

a) Denetimler, Bakanln rnlere ve muhtemel kullanclarna ilikin yapaca risk analizi sonucunda belirlenen yllk denetim plan uyarnca yaplr.

b) Resen veya ihbar/ikyet zerine yaplacak denetimlerde ikyete konu rn hakknda, daha nce denetim yaplp yaplmad veya teste gnderilip gnderilmedii gibi hususlarn n incelemesi yapldktan sonra denetimlere balanr.

Denetimin ekli

MADDE 7 (1) PGD, durumun gereklerine gre, aadaki hususlardan bir veya birkan kapsayacak ekilde yaplr:

a) Teknik dzenlemenin ngrd iaretler ve/veya belgeler zerinden inceleme,

b) lgili teknik dzenlemenin bulunmad hallerde, 5 inci maddenin birinci fkras erevesinde yaplan inceleme,

c) Duyusal inceleme,

) Test ve/veya muayene.

Tutanak ve kayt ilemleri

MADDE 8 (1) PGD srasnda dzenlenecek tutanan ekil ve ierii Bakanlka belirlenir ve internet sitesinde ilan edilir.

(2) l mdrlkleri, denetim faaliyetlerine ilikin her trl bilgi ve belgelerin PGD Bilgi Sistemine aktarlmasn salar.

(3) PGD srasnda kullanlacak tutanaklar elektronik ortamda hazrlanp elektronik imza ile imzalanabilir.

Numune alma

MADDE 9 (1) Denetmen, gerekli grd takdirde, her trl test ve/veya muayeneyi yaptrmak zere denetlenen rnlerden numune alr. rnn yapsna ve zelliine gre, test ve/veya muayenelerin gerektirdii ly amamak zere, numune alnmas fiilen mmkn olmayan haller hari, retici veya datcdan bedeli denmeden biri ahit numune olmak zere en fazla takm numune alnabilir.

(2) Numune alnmas halinde, denetim esnasnda tutanan ilgili blm doldurulur. Numuneler zelliklerine gre mhrleri bozulmadan almayacak ekilde, denetmen tarafndan retici veya datc ile birlikte hazrlanr ve zerlerine taraflarn isim, unvan ve imzalarn tayan ve ek-1de yer alan numune alma etiketi konulur.

(3) Alnan numunelerin bir takm ile tutanan bir nshas reticiye veya datcya teslim edilir. ahit numune Bakanlka veya il mdrlnce muhafaza edilir. Alnan numunelerin baka yere tanmas veya korunmas g yahut sakncal ise, durum tutanaa yazlarak numune saklanmak zere yediemin sfatyla retici veya datcya braklr. Test ve/veya muayene yaplmas iin alnan numunenin bir takm ile tutanan bir nshas, Bakanlka belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluuna gnderilir. Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluu tetkikleri en ksa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu iki nsha halinde Bakanla sunar. Bu raporlar ayrca elektronik ortamda Bakanla ve il mdrlne iletilir.

(4) Numune almann mmkn olmad ya da tanamayan rnler iin test ve/veya muayene ilemleri, denetmenin gzetiminde, rnn bulunduu yerde, retici veya datcnn katlm ile Bakanlka belirlenen test, muayene veya belgelendirme kuruluuna yaptrlr. retici veya datcnn bulunmamas test ve/veya muayene ilemlerinin gerekletirilmesine engel tekil etmez.

Test ve/veya muayene sonucunda yaplacak ilemler

MADDE 10 (1) Test ve/veya muayene sonucunda, numunenin uygun kmas halinde;

a) Test, muayene ve numune creti ile tama masraflar Bakanla aittir.

b) Numunenin niteliini kaybetmemesi durumunda, Bakanlk veya il mdrl retici veya datcya bildirimin yapld tarihten itibaren numunelerin geri alnmas veya aldrlmas iin otuz gn sre verir. Bu sre iinde alnmayan numuneler, Defterdarlklara intikal ettirilir. Bu durumda retici veya datc numune bedelini talep edemez.

c) Numunenin niteliini kaybetmesi durumunda, bu husus Bakanlka veya il mdrlnce retici veya datcya bildirilir. Numune, Numune Bertaraf Tutana dzenlenerek bertaraf edilir ve numune bedeli Bakanlk tarafndan numunenin alnd firmaya denir. ahit numuneyle ilgili (b) bendindeki usule gre ilem yaplr.

(2) Test ve/veya muayene sonucunda numunenin teknik dzenlemesine aykr veya gvensiz kmas durumunda;

a) Test, muayene ve numune creti ile tama masraflar reticiye aittir. Bu cretler hakknda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr. Bu kapsamda tahsil edilen tutarlar genel bteye gelir kaydedilir.

b) Testi yaptrlan numune, niteliine gre uygun koullarda ve uygun bir sreyle test kuruluunda muhafaza edilir ve numunelerin teslim alnmas iin reticiye veya datcya bildirimde bulunulur. Bildirimi takiben otuz gn iinde retici tarafndan alnmayan numuneler Bakanlk veya il mdrl tarafndan Numune Bertaraf Tutana dzenlenerek bertaraf edilir veya ettirilir. reticinin teslim ald gvensiz numuneler ilgili mevzuata uygun ve gvenli hale getirilmeden piyasaya arz edilemez.

c) Gvensizlik nedeniyle uygulanacak idari yaptrm kararnn kesinlemesinden sonra ahit numuneye, (b) bendindeki usule gre ilem yaplr.

) Gvensiz olduu tespit edilen numunenin, retici dndaki bir firmadan alnmas ve sz konusu firmann PGD tutana ile birlikte reticiye bavurmas durumunda, numune bedeli retici tarafndan sz konusu firmaya denir.

NC BLM

Aykrlk Halinde Alnacak nlemler ve Uygulanacak Yaptrmlar

Teknik dzenlemeye aykrlk

MADDE 11 (1) lgili teknik dzenlemeye uygun olmad tespit edilen, piyasadaki rnler iin,

a) nsan salna, can ve mal gvenliine, hayvan, bitki yaamna ve salna ve evreye bir tehdit oluturmamas kouluyla dzeltilebilir teknik dzenlemeye aykrlklarn giderilmesi amacyla, dzeltici faaliyet plann onbe gn iinde sunmas iin reticiye bildirim yaplr. Bu sre iinde bavuru yapmayan reticinin dzeltme faaliyetinde bulunmayaca varsaylr.

b) (a) bendi uyarnca, rnn teknik dzenlemeye aykrln gidermek iin dzeltici faaliyet plan sunmayan veya dzeltici faaliyet plan sunan ancak verilen sre sonunda uygunsuzluu gidermeyen reticiye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen idari para cezas uygulanr.

c) retici tarafndan sunulan dzeltici faaliyet plan, gerektiinde deiiklik yaplarak il mdrl tarafndan onaylanr ve reticiye tebli edildii tarihten itibaren geerli olmak zere teknik dzenlemeye aykrln nitelii, rnn zellii ve piyasadaki yaygnl deerlendirilerek alt ay gememek zere dzeltme sresi verilir.

) Denetim sonucunda teknik dzenlemeye aykrln giderilmesi iin sre verilmi olan bir rne ayn aykrlk iin tekrar sre verilmez. Ancak verilen sre sonunda aykrln mcbir sebeplerin varl nedeniyle giderilemediinin kantlanmas halinde alt ay gememek zere ek sre verilir.

d) Teknik dzenlemeye aykrlk nedeniyle verilen srelerin takibi ile dzeltme faaliyetinin gereklerinin yerine getirilip getirilmediinin kontrol il mdrl tarafndan yaplr. Dzeltme ilemleri sonucunda teknik dzenlemeye aykrln giderildii kantlanan rnler tekrar piyasaya arz edilebilir.

(2) Uygunluk iaretinin veya uygunluk deerlendirme ilemleri sonucunda verilen belgelerin gerei yanstmadnn, tahrif veya taklit edildiinin tespit edilmesi halinde Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur. Sutan dolay yaptrm uygulanmayan hallerde, dava zamanam sresi iinde kalmak artyla Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinde ngrlen idari para cezas uygulanr.

(3) Uygunluk iaretinin ve belgelerinin ilgili teknik dzenlemenin ngrd ebat, grnrlk, silinmezlik, ilitirilecek yer ve benzeri zellikleri bakmndan uygun olmadnn tespit edilmesi halinde, birinci fkra hkmleri uygulanr.

Gvensizlik

MADDE 12 (1) Teknik dzenlemesine uygun olmayan ve gvensizlik phesine yol aan rnler ile ilgili teknik dzenlemeye uygunluu belgelenmi olmakla birlikte duyusal inceleme sonucunda gvensizlik phesi uyandran rnler iin tutanan ilgili blm doldurulur ve test ve/veya muayeneye bavurulur.

(2) lgili teknik dzenlemeye uygunluu belgelenmi olsa dahi gvensizlik belirtisi tayan rnler iin tutanan ilgili blm doldurulur ve rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmeliin 10 uncu maddesi uygulanr.

(3) Birinci ve ikinci fkralarda belirtilen ilemler sonucunda duyusal inceleme veya test ve/veya muayene yoluyla gvenli olmad tespit edilen rnler iin;

a) rnn piyasaya arznn yasaklanmas,

b) Piyasada bulunan rnlerin toplatlmas,

c) rnn retici tarafndan gvenli hale getirilemedii ya da gvenli hale getirilmesinin mmkn olmad durumlarda bertaraf edilmesi,

kararlarndan uygun olanlar orantllk ilkesi gzetilerek verilir.

(4) Birinci ve ikinci fkralarda belirtilen ilemler sonucunda duyusal inceleme veya test ve/veya muayene yoluyla gvenli olmad tespit edilen rnler iin Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen idari para cezas uygulanr.

(5) Gvensiz olduu tespit edilen rnler ile ilgili savunma alnabilmesi iin retici ve/veya datcya tebligat yaplr. retici ve/veya datcya, savunma hakkn kullanabilmesi iin tebligatn kendisine ulamasndan itibaren on gnlk sre tannr.

(6) nsan sal ve gvenliinin veya mevzuatla korunan dier bir kamu yararnn tehlikede olduu acil hallerde bu srenin dolmas beklenmeyebilir. Tebligat yaplmadan bir karar alnmas halinde, retici ve/veya datcya savunma hakkn kullanabilmesi iin sonradan sre tannabilir.

(7) retici, gvenli olmad tespit edilen rnn kendisi tarafndan piyasaya arz edilmediini veya rnn gvenli olmamas halinin ilgili teknik dzenlemeye uygunluktan kaynaklandn ispatlad takdirde sorumluluktan kurtulur.

(8) nc fkrada alnmas ngrlen ya da alnan nlemler, retici ve/veya datcnn yapaca savunma ve salayaca bilgi ve belgeler dikkate alnarak deerlendirilir. Yaptrm uygulanmasna ilikin tebligatta bu kararn dayand gerekeler ile karara kar bavurulabilecek yasal yollar gsterilmek zorundadr.

(9) Hakknda nc fkrada dzenlenen nlemler uygulanan rnn gvenli hale getirilmesi mmkn ise retici, bunu ispat eden belgeler ve hazrlad dzeltici faaliyet plan ile birlikte, kararn kendisine tebliinden itibaren on be gn iinde Bakanla bavurur. Bu sre iinde bavurmamas halinde, dzeltme faaliyetinde bulunmayaca kabul edilir. Bakanlk, retici tarafndan sunulan dzeltici faaliyet plannda gerektiinde deiiklik yaparak onaylar. Bakanlka, gvensizliin nitelii, rnn zellii ve piyasadaki yaygnl deerlendirilerek reticiye alt ay gememek zere dzeltme sresi verilir. Dzeltme sresi, faaliyet plannn onayna ilikin yaznn reticiye tebliinden itibaren balar.

(10) Gvensizliin giderilmesi iin sre verilmi olan bir rne ayn aykrlk iin tekrar sre verilmez. Ancak verilen sre sonunda aykrln mcbir sebeplerin varl nedeniyle giderilemediinin kantlanmas halinde alt ay gememek zere ek sre verilebilir.

(11) Dzeltme sresi sonunda yaplan ilemler Bakanlk tarafndan deerlendirilir. Bakanlk, gerekli grlmesi halinde, dzeltmeye tabi tutulan rnn tarafsz bir test ve/veya muayene kuruluu tarafndan test ve/veya muayenesini isteyebilir. Dzeltme ilemleri sonucunda gvenli olduu kantlanan rnler tekrar piyasaya arz edilebilir.

(12) Gvenli hale getirilemeyen veya gvenli hale getirilmesi imknsz olan rnler, reticinin belirleyecei yerde ve yntemle denetmen gzetiminde bertaraf edilir. l mdrlnce, bertaraf edilen rn miktarn, rnn ne ekilde bertaraf edildiini, bertaraf yerini, tarihini ve taraflarn yetkililerinin ad ve soyadlarn ieren rn Bertaraf Tutana dzenlenir.

(13) Bu madde, teknik dzenlemesi bulunmayan ve gvenli olmad tespit edilen rnlere de uygulanr.

Gvensizliin deerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Bakanlk, gvensiz rnlerin tad riskin derecesini belirlemek amacyla Genel Mdrlk bnyesinde Risk Deerlendirme Komisyonu oluturur. Komisyonun oluumu ve ileyiine ilikin usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

(2) Bakanlka rnlere ilikin yaplacak risk deerlendirmesi, Avrupa Komisyonu Topluluk Hzl Bilgi Sistemi rehber dokman referans alnmak suretiyle; rnn tanm, nitelii, neden olabilecei tehlikeler, rnn hedefledii tketiciler, yaralanmann iddeti, yaralanmann gerekleme ihtimali gibi etkenler gz nnde bulundurularak yaplr.

(3) Bakanlk, Risk Deerlendirme Komisyonunca yaplacak risk deerlendirmesi neticesinde gvensizlie konu rndeki riskin derecesine gre gerekli nlemleri almaya karar verir.

DRDNC BLM

l Mdrlnn Grev, Yetki ve Ykmllkleri

l mdrlnn grev, yetki ve ykmllkleri

MADDE 14 (1) l mdrlnn PGDye ilikin grev, yetki ve ykmllkleri unlardr:

a) Denetimleri, Bakanlk tarafndan iletilen yllk denetim plan ve benzeri dokmanlar ile il mdrlne ulaan ikyetler dorultusunda gerekletirmek,

b) Gerekli grlen durumlarda PGD faaliyetlerinin etkin olarak gerekletirilmesini teminen ihtiyalarn, sorunlarn ve zm nerilerini Bakanla iletmek,

c) PGD faaliyetlerini tarafsz, bamsz ve effaf bir ekilde yrtmek,

) Denetim yaplan blgelerde elde edilen rn veya sektr bazl firma verilerinin Bakanla iletilmesini ve bu verilerin periyodik olarak gncellenmesini salamak,

d) Tketicilere bilgi vermek ve ilgililerin ikyetlerini ulatrabilmeleri amacyla yardm masalar kurmak,

e) Bakanlka verilen piyasaya arz yasa, toplatma ve bertaraf kararlarnn yerine getirilip getirilmediini retici nezdinde ve piyasada izlemek, kontrol etmek ve sonucundan Bakanla bilgi vermek,

f) Teknik dzenlemeye aykrlk nedeniyle verilen srelerin takibi ile dzeltme faaliyetinin yerine getirilip getirilmediini kontrol etmek,

g) Denetmenlerin PGD ile ilgili eitim ihtiyacn karlamaya ve bilgi ve tecrbelerini gelitirmeye ynelik almalar yapmak,

) Piyasann veya rnlerin uygunluk dzeyinin ykseltilmesi amacyla reticilerle ibirlii yapmak, bilgilendirme, eitim ve benzeri toplantlar dzenlemek.

BENC BLM

reticinin ve Datcnn Ykmllkleri

reticinin ykmllkleri

MADDE 15 (1) reticinin ykmllkleri unlardr:

a) Denetmenin talep etmesi halinde tm bilgi ve belgeleri denetmene sunmak, retim yerlerinin ve depolarnn adreslerini vermek ve bu yerlerde gerekli tespitleri yapmasn salamak,

b) Denetim grevinin gerei gibi yrtlmesi iin denetmene grevi sresince uygun bir alma yeri salamak; uygun yer bulunamadnda veya denetime uygun koullar oluturulmadnda, denetmenin istei zerine rne ait tm dosya ve belgeleri denetmenin alma yerine getirerek kendisine teslim etmek,

c) lgili teknik dzenlemede belirtilen tm belgeleri; bu belgeler kapsamndaki son rnn yurt iinde retiliyor ise retildii, ithal ise ithal edildii tarihten itibaren ilgili teknik dzenlemede belirtilen sreyle, bu srenin belirtilmemesi halinde on yl boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde denetmene ibraz etmek,

) Piyasaya arzn geici veya srekli yasaklanmas, piyasada bulunan rnlerin toplatlmas, rnlerin ksmen veya tamamen bertaraf edilmesi karar verilmesi durumunda, stoklarnda ve piyasada bulunan rnlerin markas, modeli, seri veya parti numaras, says ve datld yerlere dair bilgi ve belgeleri vermek,

d) Piyasaya arzn geici olarak durdurulmas halinde tm sat ve datm noktalarn bilgilendirmek ve sonucundan Bakanla bilgi vermek,

e) Kendi faaliyetleri ile snrl olmak zere; rnn ngrlen kullanm sresi iinde, yeterli uyar olmakszn fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakknda tketicilere gerekli bilgiyi salamak, zelliklerini belirtecek ekilde rn iaretlemek; gerektiinde piyasaya arz edilmi rnlerden numuneler alarak test etmek, ikyetleri soruturmak ve yaplan denetim sonularndan datclar haberdar etmek, riskleri nlemek amac ile rnlerin toplatlmas ve bertaraf da dhil olmak zere gerekli nlemleri almak,

f) Gvensizlik tespit edilen ve hakknda idari yaptrm uygulanan rnlere ilikin 12 nci maddede belirtilen ykmllkleri yerine getirmek.

(2) Gvensiz rnlere ilikin verilen piyasaya arz yasa, toplatma ve bertaraf kararlarnn uygulanmasnn ve risk altndaki kiilerin bilgilendirilmesinin salanmas amacyla;

a) retici; gvensiz rnlere ilikin hazrlanacak ilan metninin, ulusal dzeyde yayn yapan iki televizyon kanalnda 07.00 - 22.00 saatleri arasnda 30 saniyeden az olmamak zere yazl ve sesli ekilde bir gn yaynlanmasn ve ulusal dzeyde datm yaplan iki gazetede sayfann en az drtte biri byklnde Basn lan Kurumu araclyla bir gn ilan edilmesini, kararn kendisine tebli edildii tarihten itibaren on gn iinde salar.

b) Risk altndaki kiilerin belirli bir yerleim yerinde toplanmas ve yerel yayn yapan gazete ile televizyon kanallar vastasyla bilgilendirilmesinin mmkn olduu durumlarda, bu duyuru yerel basn ve yayn organlar yoluyla yaplr. Risk altndaki kiilerin tamamna ulalabildii durumlarda ise bu kiiler dorudan bilgilendirilir.

c) Bakanlk, gvensiz rnlere ilikin hazrlanacak veya yaplacak ilanlarda gvensiz rnde tespit edilen riskin derecesine gre ilann ekli, zaman, sresi ve ilann yaplaca televizyon ve gazetelere ilikin ek hususlar belirleyebilir.

) retici gvensiz rnlere ilikin ilan, Bakanlk internet sitesinde yaymlanmak zere Bakanla bildirir. Bakanlk, reticinin ilann takip edecek ekilde bu rnlerle ilgili bilgileri bir yl sre ile internet sitesinde ilan eder.

d) Gvensizlik tespiti sonucunda Bakanlk tarafndan verilen piyasaya arz yasa, toplatma ve/veya bertaraf kararlarnn gerekleri bu kararlarn tebli tarihinden itibaren en ge alt ay iinde retici tarafndan yerine getirilir ve yerine getirildii belgelenir. retici bu faaliyetlerden doan her trl masraf karlamakla ykmldr.

(3) Gvensiz rnlere ilikin ilanlar ak ve net olmak zorundadr. lgisiz veya ilann amacn ortadan kaldran ifadelere yer verilemez.

(4) Gvensiz rnlere ilikin ilanlarda aadaki bilgilerin bulunmas zorunludur:

a) reticinin ad, unvan ve adresi,

b) rnn ad, markas, modeli, cinsi, fotoraf, seri ya da lot numaras veya rn net ekilde tantan bilgi,

c) rnn geri arlma nedeni, gvensiz olduu ve alnan nlemler hakknda bilgi,

) rnn iade edilecei yerler veya rndeki sorunun giderilmesini teminen gnderilebilecei adresler hakknda bilgi,

d) rnn tad risk, riskten saknmak veya sorunu gidermek iin nerilen yntemler hakknda bilgi.

(5) Bakanlk, duyurunun yukardaki esaslara uygun ve risk altndaki kiilerin haberdar edilmesini salayacak ekilde yaynlanp yaynlanmadn denetler ve eksiklik tespit edilmesi halinde duyurunun tekrarn salar.

(6) reticilerin gvensiz rnlere ilikin ilan, toplatma ve bertaraf gibi yasal ykmllklerini yerine getirmemesi durumunda, bu ykmllkler Bakanlk tarafndan yerine getirilir. Bu kapsamda Bakanlka yaplacak masraflar, retici tarafndan karlanr. Bu masraflar hakknda, 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.

Datcnn ykmllkleri

MADDE 16 (1) Datc, sahip olduu bilgiler erevesinde, gvenli olmadn bildii rnleri piyasaya arz edemez. Datc, faaliyetleri erevesinde, rnlerin tad riskler ve bu risklerden korunmak iin alnmas gereken nlemler hakknda ilgililere bilgi verir.

(2) PGD faaliyetleri sonucunda aykrlklar belirlenen rnlere ilikin olarak reticinin tespit edilemedii durumlarda, reticinin veya rn tedarik ettii kiinin kimliini Bakanlka talep edildii tarihten itibaren on gn iinde bildirmeyen datc, retici olarak kabul edilir.

Gnll geri arma

MADDE 17 (1) reticiler, gvensiz rnlerinin piyasada yer aldn kendilerinin tespit etmesi halinde, bu rnleri gnll geri arabilir ve gerekli tedbirleri alr. Ancak, retici piyasada gerekletirdii her trl geri arma ve ald tedbirlere ilikin tm bilgi ve belgeleri Bakanla iletmekle ykmldr. reticiler gnll geri armalarda risk altndaki kiilerin bilgilendirilmesini salamak amacyla, gerekli bilgileri Bakanlk internet sitesinde yaymlanmak zere Bakanla bildirir. Ayrca, bu bilgiler reticinin internet sitesinde de yaymlanr.

rnlerin izlenebilirlii

MADDE 18 (1) reticiler, rnlerin zerinde seri, model, parti numaras veya baka bir ekilde rnlerinin tespit edilmesini salayacak bilgilere yer vermek zorundadr.

(2) reticiler, toplatma, imha veya dzeltici faaliyetin uygulanmas gerektiinde parti, seri, lot baznda kayt oluturmak ve istenildiinde bu kaytlar Bakanla sunmak zorundadr.

(3) reticiler gerekli bilgileri, rnn byklnn veya doasnn buna izin vermedii durumlarda rnn ambalajnda veya yannda verilen bir belge ile salamak zorundadr.

(4) reticiler, ticari unvanlar veya tescilli markalar ile iletiim bilgilerini rnlerin zerinde, bunun mmkn olmad durumlarda rnn ambalajnda veya yannda verilen bir belgede gsterir.

(5) reticiler, rnlerin izlenebilirliini salamak iin gerekli nlemleri almak zorundadr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Bilgilerin gizlilii

MADDE 19 (1) PGD faaliyeti srasnda Bakanlk merkez tekilat veya il mdrlklerince yaplan yazmalar, ihbar ve ikyetler ile denetimlerde temin edilen ve ticari sr niteliindeki veya fikri ve snai mlkiyet hakkna ilikin bilgiler gizli tutulur. Ancak, mevzuatn ve insan sal ve gvenliinin gerektirdii hallerde yaplan duyurular bu kapsamda saylmaz.

Yaptrmlarn uygulanmas

MADDE 20 (1) rnn piyasaya arznn yasaklanmas, piyasaya arz edilmi rnlerin toplatlmas ve rnn ksmen veya tamamen bertaraf edilmesi karar Bakanlka verilir ve bu kararlarn gereklerinin retici tarafndan yerine getirilip getirilmedii il mdrlklerince takip edilir.

(2) Gvensizlik halinde Kanunun ngrd idari para cezas karar Bakanlk tarafndan, teknik dzenlemeye aykrlk halinde Kanunun ngrd idari para cezas karar ise Valilik tarafndan verilir.

(3) Teknik dzenlemeye aykrlk baka bir ilde tespit edilmi olsa bile retici hangi ilde yerleikse o il mdrl idari para cezasn uygular.

(4) rnn, insan saln, can ve mal gvenliini tehlikeye drebileceine dair kesin belirti bulunmas halinde piyasaya arzn geici olarak durdurulmas karar; denetmenin nerisi zerine rnn test ve/veya muayenesi iin daha uzun bir srenin gerekli olmamas durumunda gn amamak zere il mdrl tarafndan verilir.

Tebligat

MADDE 21 (1) dari para cezas ve/veya idari tedbirleri ieren idari yaptrm kararlarnn tebliinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 22 (1) 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk ve Ticaret Bakanl Piyasa Gzetimi ve Denetimi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr. Dier mevzuatta sz konusu Ynetmelie yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

Ek-1

NUMUNE ALMA ETKET

Numune Alnan Gerek veya Tzel Kiinin Ad/Ticaret Unvan ve Adresi

 

 

Numunenin Alnd Tarih/Saat

 

 

Alnan Numunenin Cinsi/Tr

 

 

Alnan Numunenin Marka Model, Seri/ Lot Numaras

 

Alnan Numunenin Miktar

 

 

Numuneyi Alan Kurumun Ad

 

 

Denetmenin Ad-Soyad, Grevi/Unvan/T.C. Kimlik Nosu, mzas

Denetlenen Gerek veya Tzel Kiinin/Yetkilisinin/Vekilinin Ad-Soyad, T.C. Kimlik Nosu, mzas, Kaesi