7 Haziran 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29023

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNUN KULLANILMASINA

İLİŞKİN 1 NOLU TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/12/2010 tarihli ve 27788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.