4 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29020

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri, usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (UDAM): Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası boyutlarda deprem ve ilgili konularda araştırma, bu kaynaklarla ilgili eğitim, bilimsel yayın ve yazım yapmak.

b) Kurumlar arası gerekli eşgüdüm ve planlamayı sağlayarak, kısa ve uzun vadeli etkilere karşı iyileştirme ve koruma çalışmaları planlamak ve yürütmek.

c) Deprem riski ve bu riskin paylaşımı ile ilgili Uşak ve çevresi başta olmak üzere, Türkiye genelinde incelemeler yapmak.

ç) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlarla, basın ve kamuoyu ile devamlı temas halinde olunarak işbirliği sağlamak; afet çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ederek araştırma ve çalışma sonuçlarını bölge ve ülke çapında kamuoyu ile paylaşmak ve uygulama esnasında ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünde yardımcı olmak.

Merkezin yapacağı çalışmalar

MADDE 6 – (1) Merkez, beşinci maddede belirtilmiş olan amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar ya da yaptırır:

a) Deprem anında zeminle üstyapı arasındaki karşılıklı etkileşimi, yapı ve yapı elemanlarının davranış etkileri ve dayanımlarını tespit etmek üzere gerekli prototip model çalışmaları ile deneyler yapmak; deprem bölgelerindeki mevcut yapı tiplerini incelemek.

b) Depremle ilgili lisans ve lisansüstü derslerin ders programlarına alınabilmesi için gerekli hazırlıkları yaparak ilgili bölüm ve anabilim dalı başkanlıklarına öneride bulunmak.

c) Depremle ilgili yeni gelişmeler konusunda kurslar, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenlemek.

ç) Depremle ilgili çalışma ve araştırmaları toplayan bir arşiv kurmak, Merkez tarafından yapılan çalışma ve araştırmaları yayımlamak ve gerekli yerlere dağıtımını sağlamak.

d) Konuyla ilgili gelişmelerde Uşak ve çevresindeki ilgili kurumları bilgilendirmek ve pratik bilgiler vermek. Bu konuda ilgili bakanlıklar ve genel müdürlükler ile meslek odaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

e) Uşak ve çevresinin deprem riski ile ilgili bir envanter oluşturarak bölgede oluşabilecek bir depremin meydana getireceği hasarı tespit etmek.

f) Farklı disiplinlerin katılımı ile depreme dayanıklı yapı tasarımı ile ilgili çalışmalar yürütmek.

g) Deprem öncesi ve sonrası yapılacak sosyal katkılarla ilgili çalışmalar yürütmek.

ğ) Deprem sırasında makro stratejik planlara uygun planlar hazırlamak, deprem sonrası topluma sunulacak psiko-sosyolojik katkılar yönünden destek sağlamak.

h) Deprem sonrası yapılacak kurtarma çalışmaları için sivil toplum kuruluşları dâhil konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür

b) Müdür Yardımcıları

c) Yönetim Kurulu

ç) Danışma Kurulu

d) Araştırma Grupları

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

e) İlgili diğer mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek.

Müdür Yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki öğretim elemanı Müdür Yardımcısı olarak Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda yardımcılarından biri ona vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcılarının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda Müdüre vekâlet etmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile Merkez Müdürünün göstereceği iki kat aday arasından Danışma Kurulu tarafından seçilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek.

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak, onaylanmak üzere Müdüre sunmak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idarî personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Uşak Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesinin İnşaat, Maden ve Makine Mühendisliği Bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik, Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri Bölüm Başkanları ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlarından oluşur. Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Müdürü ve yardımcıları ile Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi de Danışma Kurulunda yer alır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna üye seçmek.

b) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.

Araştırma grupları

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkez amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda araştırma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan araştırma grubu, proje ile ilgili bir raporu Müdüre sunmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin yerleşimi

MADDE 16 – (1) Merkez, Rektörlük bünyesinde yapılandırılır. Merkezdeki hizmetlerin yerine getirilmesinde Rektörlük kaynaklarından yararlanılır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.