4 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29020

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

c) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilgi ve iletişim teknolojisine dayalı olarak Ordu Üniversitesi ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim olmak üzere tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetleri yürütmektir. Ayrıca Merkezin diğer amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ile eğitimin etkinliğini artırmak.

c) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli dersleri ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirmelerine katkıda bulunmak.

e) Sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.

f) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesi ile ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

g) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü Öğretim Yönetim Sistemi yazılımının aksaksız biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek.

ğ) Üniversite Uzaktan Eğitim Sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek.

h) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

ı) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda sistemlerinin kurulması ya da üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak.

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitelerinde alanında uzman akademisyenler ile ortak çalışmalar yürüterek lisansüstü sınavları için gerekli altyapıyı sağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.

e) Üniversitenin, diğer üniversiteler ve iletişim hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim konularına ilişkin ilişkilerini sürdürmek.

f) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için Ordu Üniversitesi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde ders içerikleri hazırlamak.

h) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmalık yapmak, gerekli koordinasyonları sağlamak.

ı) Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak.

i) Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere bir Yönetim Kurulu üyesi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.

d) Merkez birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

e) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

f) Üniversiteye bağlı enstitüler, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı birim ve bölümlerde uygulanan uzaktan eğitim programları ve faaliyetlerine ilişkin eşgüdümü sağlamak.

g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkezler ile işbirliği yapmak.

ı) İnternet üzerinden sanal eğitim yapacak olan ön lisans, lisans, lisansüstü programların/bölümlerin başkanlarının, ilgili kurumların yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektör onayına sunmak. İnternet üzerinden sanal eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla birlikte görüşmelere katılmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilecek dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin her hangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Üniversitenin bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programlarda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak.

f) Üniversite program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.

g) Üniversite programlarında yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölümlere bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Müdürün teklifi ile, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.