4 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29020

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluş amaç ve görevleri doğrultusunda Türk milli kültür ve medeniyeti için olduğu kadar, insanlık tarihi açısından da büyük değer ifade eden vakıfları ve vakıf eserlerini korumak, tanıtmak, milli kültürün kaynak eserlerini kamuya mal etmek amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce yayımlanacak olan her türlü basılı yayın ile CD, DVD ve benzeri manyetik depolama ünitelerinin dağıtım ve satışı esaslarını, basım-yayın usullerini, yayın kurullarının kuruluş, çalışma esasları ile görev ve yetkilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 1 inci maddesi ve 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Daire Başkanı: Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanını,

b) Daire Başkanlığı: Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığını,

c) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

ç) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,

d) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,

e) Yayın: Basılı kitap ve dergi gibi eserler, CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ile Genel Müdürlük internet sitesinde hizmete sunulan elektronik eserleri,

f) Yayın Kurulu: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Kurulunu,

g) Yayın Kurulu Başkanı: Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulu ve İnceleme Kurulları

Yayın Kurulu

MADDE 4 – (1) Yayın Kurulu, Genel Müdürlüğün yayın faaliyetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilmesini sağlamak, basılacak eserleri ve projeleri değerlendirmek üzere, Genel Müdürlük onayı ile Daire Başkanının başkanlığında akademik çevreden en az yedi üye ile Daire Başkanlığı kadrosundan bir üyeden oluşur.

(2) Yayın Kurulu, Daire Başkanının teklifi ile Genel Müdürün uygun gördüğü hallerde toplanır. Gündem Daire Başkanınca hazırlanır. Yayın Kurulu, üçte iki çoğunlukla toplanır ve kararlarını üye tam sayısının çoğunluğu ile alır. Verilen oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.

(3) Kararlar Genel Müdür onayı ile kesinleşir.

(4) Yayın Kurulunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığının yayın işlerinden sorumlu müdürü tarafından yürütülür.

Yayın Kurulunun görevleri

MADDE 5 – (1) Yayın Kurulunun görevleri; yıllık yayın planını hazırlamak, yayınlanacak olan eserlerin değerlendirmesini yapmak, yayınlanacak eserleri inceleme kurullarına göndermek ve yayın toplantıları yapmak, 1 inci maddeye uygun eserlerin, yayınlanmakta olan periyodik dergi ve kitapların düzenli bir şekilde yayınlanmasını sağlayacak tedbirler almak, periyodik yayınlarda aksamaları önlemek, inceleme kurullarının kararlarını inceleyip onaylamaktır.

İnceleme kurulları

MADDE 6 – (1) İnceleme kurulu üyeleri, Yayın Kurulunun belirleyeceği akademik unvana sahip en az iki en fazla üç hakemden oluşur. Periyodik yayınların incelemesi Yayın Kurulunun belirleyeceği en az iki hakem tarafından gerçekleştirilir. Hakem incelemelerinin biri olumlu diğeri olumsuz geldiği takdirde, Yayın Kurulu üçüncü bir hakem tayin eder.

(2) Yayınlanacak telif, tercüme, sadeleştirme ve sair eserleri, makaleleri incelemek ve değerlendirmek üzere Yayın Kurulunun belirleyeceği akademik unvana sahip iki veya daha fazla kişinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda karar verilir.

(3) İncelemenin şekil ve esas yönünden değerlendirmesi Daire Başkanlığı veya onun belirleyeceği kurum uzmanlarınca yapılır. Yayın Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) İnceleme kurullarının sekretarya hizmetleri yayın işlerinden sorumlu müdür tarafından yürütülür.

İnceleme esasları

MADDE 7 – (1) İnceleme yapılırken, yayımlanacak telif, tercüme, sadeleştirme ve işlenme eserlerinin şekil ve esas yönünden değerlendirilmesinde, 1 inci madde uyarınca aşağıdaki esaslara göre ve Yayın Kurulunun görüşleri doğrultusunda karar verilir.

a) Şekil yönünden;

1) En az bir nüsha olarak gönderilip gönderilmediği,

2) Harita, grafik, tablo, çizelge, plan, proje ve şekillerin aydınger kâğıda, çini mürekkeple çizilip çizilmediği,

3) Kâğıdın tek yüzüne, daktilo ile iki satır aralıkla, her türlü maddi hatadan arındırılmış ve imlâ kurallarına uygun olarak yazılmış olup olmadığı, Arapça ve Osmanlıca orijinal metnin elektronik ortamda yazılıp yazılmadığı,

4) Siyah-beyaz fotoğrafların, renkli dia pozitiflerin baskı ve fotoğraf çekim tekniğine uygunluğu,

5) Yayınlanacak fotoğrafların pozitif karta usulüne uygun şekilde tabedilip edilmediği, yayınlanacak orijinal renkli çalışmaların baskı tekniğine uygunluğu,

6) Yazarınca veya yazarlarınca imzalanıp imzalanmadığı,

b) Esas yönünden;

1) 1 inci maddedeki amaca uygun olup olmadığı,

2) Daha önce aynı konuda bir eserin yayınlanıp yayınlanmadığı, yayınlanmışsa teklif edilen eserle farkı, yayınlanmasına gerek olup olmadığı,

3) İlmî yeterlilik,

göz önünde bulundurulur.

İnceleme sonucu yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) İnceleme kurullarınca yapılan inceleme sonunda, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen konulardan herhangi birine göre olumsuz bulunan eserler yayınlanmaz. Genel müdürlükçe çıkarılan derginin incelenmesinde yayın ilkelerinde belirtilmiş olan esaslar geçerlidir. İnceleme kurulları, eserlerin belirgin maddi hatalarını düzelterek yayınlanmasına karar verebilir. Diğer hususlarda 1 inci madde hükmü uygulanır.

Tetkik

MADDE 9 – (1) Yayın Kurulu üyelerinin yazdığı eserler, Yayın Kurulu üyelerinin dışında belirlenecek olan hakemler tarafından tetkik edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yayın şartları

MADDE 10 – (1) Yazar, eserin ilk ve sonraki baskılarına ait haklarını Genel Müdürlüğe devrettiğine dair Vakıflar Genel Müdürlüğünce onaylanmış Vakıflar Genel Müdürlüğünce basılacak eserlere ilişkin mali hak devir sözleşmesini imzalayıp Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yazar, eserinin daha önce herhangi bir şekilde yayımlanıp yayımlanmadığı hususunu belirten Telif ve Tercüme Eser Temliknamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe verir.

(2) Ortak eserlerle ilgili temliknameyi ve gerekli ise izin belgesini eser sahiplerinden birisi, diğerlerinin vekâletini almak suretiyle Genel Müdürlüğe verebilir. Genel Müdürlükçe yayımlanması için gönderilen telif ve işlenme eserler iki yıl içerisinde basılmadığı takdirde yazarına iade edilir.

(3) Genel müdürlükçe çıkarılan dergide yayımlanmak için gönderilen eserler yayımlanmadığı takdirde yazarına iade edilir.

(4) Genel Müdürlük adına eser hazırlattırılması istenen kişi veya kişiler belirtilen süre içinde çalışmayı tamamlayıp Genel Müdürlüğe sunmadıkları takdirde, bu kişi veya kişilerden işi geri almak ve bir başka hazırlayıcıya vermek konusunda Genel Müdürlük yetkilidir.

Telif haklarının belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak eserlerin telif, işlenme, derleme veya tercüme hak ve ücretleri, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir.

Basım işlemleri

MADDE 12 – (1) Yayınlanmasına karar verilen eserlerin baskı işinin ihalesi 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılır. Yayınlanacak kitap ve dergilerin teknik özelliklerini ve baskı şartnamelerinin esaslarını Daire Başkanlığı belirler.

Dağıtım

MADDE 13 – (1) Yayımlanan eserlerin Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına dağıtımı Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün uygun göreceği dağıtım plânına göre yerine getirilir.

Ücretsiz dağıtım

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlükçe yayınlanan eserlerin ücretsiz dağıtımı Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük onayı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Ücretsiz dağıtım, vakıflara hizmette bulunan yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara, üniversite kütüphanelerine, vakıflar hakkında ilmi araştırmada bulunan kişi ve kuruluşlara, yayın değişimi yapılan kurumlara, Genel Müdürlüğün uygun göreceği şahıs ve kuruluşlara yapılır. Bu dağıtım için Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ücretsiz dağıtım defteri tutar. Bu Yönetmelikten önce yayınlanan eserlerin ücretsiz dağıtımı da bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Satış

MADDE 15 – (1) Yayınlanan kitap ve dergilerin satış işlemlerini Daire Başkanlığı yürütür. Gerektiğinde Genel Müdürlük taşra teşkilatlarına, Genel Müdürlüğe bağlı müzelerce satılmak üzere dağıtım yapar.

Satış şartları

MADDE 16 – (1) Yayın satış şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) Kimlik ibrazı şartıyla öğrencilere, Genel Müdürlük personeline, öğretmen ve öğretim görevlilerine eserin birim fiyatından % 25 tenzilat yapılabilir.

b) Kitapçılara aynı kitaptan en az on adet almak şartıyla birim fiyatından % 25 tenzilat, aynı eserden 50’den fazla satın alındığı takdirde % 35 tenzilat uygulanabilir.

c) Resmi kurum ve kuruluşların yayınevlerinde yapılacak satışlar için karşılıklı yapılan anlaşmalar dâhilinde kitap satışı yapılır.

ç) Yayımlanan kitap ve derginin mevcudu 100 adet kalınca satışı yapılmaz.

d) Yayınlanan eserlere abone kaydedilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 14/2/1985 tarihli ve 18666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.