30 Mayıs 2014 Tarihli ve 29015 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2014/6304     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakıknda Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik

—  Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/5/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-48 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—   Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 6/5/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri