30 Mayıs 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29015

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 6/5/2014

Karar No  : 2014/4

Konu         : Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 11/9/2012 tarih ve 09 sayılı, 14/9/2012 tarih ve 11251 sayılı, 18/9/2012 tarih ve 11308 sayılı, 12/11/2012 tarih ve 13237 sayılı, 1/10/2013 tarihli ve 38806 sayılı yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 25/12/2013 tarih ve 6338 sayılı yazısı ile Kurula intikal ettirilen ve son hali verilen ekli “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.