30 Mayıs 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29015

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ SİSTEMİNE VERİ AKTARILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla teşebbüslere herhangi bir şekilde mali fayda sağlayan uygulamaların izlenmesi,  her türlü kayıt ve verinin elektronik ortamda Devlet Destekleri Bilgi Sistemine aktarılması ve bu verilerin paylaşılması ile kayıt ve veri verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kurum ve kuruluşlar tarafından teşebbüslere herhangi bir şekilde mali fayda sağlayan uygulamaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi, 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Devlet Destekleri Bilgi Sistemi (DDBS): Kurum ve kuruluşlardan verinin toplanması, veri tabanında saklanması, raporlanması ve izlenmesi amacıyla Müsteşarlık bünyesinde kurulan bilgi sistemini,

b) Dosya biçimi: Verilerin DDBS’ye aktarılması için Müsteşarlık tarafından belirlenen standart dosya yapılarını,

c) Genel Müdürlük: Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Kurul: Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunu,

d) Mali fayda: Teşebbüslere, kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla uygulanan tedbirler vasıtasıyla herhangi bir şekilde sağlanan ekonomik değeri,

e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

f) Sınıflandırma: Verilerin DDBS’ye aktarılması için Müsteşarlıkça belirlenen il-ilçe kodu, ekonomik faaliyet kodu, işletme ölçeği ve benzeri standartları,

g) Sorumlu birim amiri: Kurum ve kuruluşlarda uygulamaları yürüten ve/veya uygulamalara ilişkin veriyi sağlamakla görevli birimlerin en üst amirlerini,

ğ) Teşebbüs: Piyasada mal ve/veya hizmet üreten, pazarlayan veya satan gerçek ya da tüzel kişileri,

h) Uygulama: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla teşebbüslere herhangi bir şekilde mali fayda sağlayan her türlü tedbiri,

ı) Veri: Fiziki, elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları,

i) Veri aktarım sorumlusu: Kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş,  DDBS’ye veri aktarmakla görevli personeli,

j) Veri aktarım yöntemi: Kurum ve kuruluşların DDBS’ye veri aktarmak için kullanacakları Müsteşarlıkça belirlenen iletişim yöntemini,

k) Veri dönemi: Her yılın Ocak ayından başlayan üçer aylık zaman dilimlerini,

l) Veri formatı: Verilerin DDBS’ye aktarılabilmesi için Müsteşarlık tarafından belirlenen veri yapısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Verilere İlişkin Hükümler

Verilerin nitelikleri ve aktarılması

MADDE 5 – (1) DDBS’ye aktarılacak uygulamaları ve bu uygulamalara ilişkin verileri, ilgili kurum ve kuruluşların uygulamalarına dayanak teşkil eden mevzuatı esas alarak belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir. DDBS’ye veri aktaracak kurum ve kuruluşlar ile uygulamalarına ilişkin liste her yılın Ocak ayında Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir. Kurum ve kuruluşların uygulamalarında değişiklik yapmaları veya yeni bir uygulamayı yürürlüğe koymaları halinde, değişikliklerin yer aldığı liste veri dönemlerini takip eden ay içinde ilan edilir.

(2) Kurum ve kuruluşların uygulamalarında değişiklik yapmaları veya yeni bir uygulama yürürlüğe koymaları halinde, bu uygulamalara ilişkin veriler, mevzuatın yürürlük tarihinden sonraki uygulama verilerini de kapsayacak şekilde, listenin yayımını takip eden veri döneminden itibaren DDBS’ye aktarılmaya başlanır.

(3) Uygulamalara ilişkin mevzuatın yürürlükten kalkmış olması, uygulama devam ettiği sürece, kurum ve kuruluşların uygulama verilerini DDBS’ye aktarma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(4) Birinci fıkra kapsamındaki veriler, kurum ve kuruluşlar için belirlenen dosya biçimleri, veri formatları ve veri aktarım yöntemleri kullanılarak DDBS’ye aktarılır. Belirlenen dosya biçimi, veri formatı ve veri aktarım yöntemi dışında herhangi bir şekilde verileri ileten, hatalı ya da eksik gönderen veya daha önce gönderdiği verilerde değişiklik olması halinde güncellenmiş verileri göndermeyen kurum ve kuruluşlar, veri aktarma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmaz.

(5) Kurum ve kuruluşlar, uygulamalarına ilişkin yeni veya güncellenmiş verileri aylık bazda düzenler ve veri dönemini izleyen ayın son iş gününe kadar DDBS’ye aktarır.

(6) Kurum ve kuruluşlar, DDBS’ye aktardıkları verilerde, Müsteşarlık tarafından belirlenen sınıflandırmaları kullanmakla yükümlüdür. Farklı sınıflandırmaları kullanarak uygulama verilerini kayıt altına alan kurum ve kuruluşlar, aktaracakları verilerin belirlenen sınıflandırmalara dönüştürülmesini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

(7) Kurum ve kuruluşlar, verileri belirlenen formatta DDBS’ye aktarmak için gerekli altyapıyı kurmakla yükümlüdür.

Verilerin gizliliği ve paylaşılması

MADDE 6 – (1) DDBS’de yer alan verilerin kamuoyuna açıklanmasında ve üçüncü kişilerle paylaşılmasında gizlilik ilkelerine uyulması esastır.

(2) Kamu kaynaklarında etkinliğin sağlanması ve mükerrerliklerin önlenmesine katkı sağlamak üzere, DDBS’de kayıtlı verilere erişime Kurul tarafından belirlenen esaslar dahilinde izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluların bildirilmesi

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ilan edilen listede yer alan kurum ve kuruluşlar, sorumlu birim amirine ilişkin bilgileri ve bu kişilerle ilgili değişiklikleri Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ilan edilen listede yer alan kurum ve kuruluşlar belirledikleri veri aktarım sorumlularının isim ve iletişim bilgilerini Genel Müdürlüğe bildirir. Veri aktarım sorumlularının veya iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikler Genel Müdürlüğe bildirilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 8 – (1) Kurum ve kuruluşların, 5 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına uymamaları hâlinde, sorumlu birim amirleri hakkında, 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre belirlenen 2.281 TL idari para cezası uygulanır. Bu tutar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

(2) 5 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkralarında belirtilen sürelerin ihlalinin tespitinde DDBS kayıtları esas alınır.

(3) İdari para cezası uygulanmış olması, kurum ve kuruluşların veri aktarma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası her bir veri dönemi için ayrı ayrı uygulanır.

(5) İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Müsteşarlığın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına yatırılır.

İlk listenin ilanı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilk liste Yönetmeliğin yayımını takip eden ay içinde ilan edilir.

(2) Müsteşarlıkça ilan edilen ilk listede yer alan kurum ve kuruluşlar 5 inci madde kapsamındaki ilk uygulama verilerini, listenin ilan edildiği tarihten sonraki verileri kapsayacak şekilde 2015 yılının Ocak ayının son iş gününe kadar DDBS’ye aktarır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.