26 Mays 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29011

YNETMELK

Ankara Sosyal Bilimler niversitesinden:

ANKARA SOSYAL BLMLER NVERSTES YKSEKRETM

ALIMALARI UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Yksekretim almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Yksekretim almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, ynetim organlar ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Yksekretim almalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Rektrn,

d) niversite: Ankara Sosyal Bilimler niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; yksekretimin btn boyutlaryla ilgili aratrmalar yapmak, projeler retmek, raporlar ve yaynlar hazrlamak, ulusal, blgesel ve kresel gelimeleri takip etmek, veri tabanlar oluturmak, yksekretim alanndaki akademik almalara nicel ve nitel olarak katk salamak amacyla ulusal ve uluslararas ilgili kurum ve kurulularla akademik ibirlikleri yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yksekretimin eitim, aratrma ve topluma hizmet ilevleri, yaps, ynetimi, finansman, kalite gvencesi bata olmak zere yksekretim alanna giren konularda aratrmalar yapmak, yaymlamak ve veri tabanlar oluturmak.

b) Yksekretimde ulusal, blgesel ve kresel gelimeleri takip etmek, ilgili kurum ve kurulularla ibirlikleri gelitirmek ve ortak almalar yapmak.

c) Yksekretim ile ilgili toplant, seminer, altay, sempozyum, konferans, kongre veya fuarlar dzenlemek.

) Yksekretimde uluslararaslama, toplumsal cinsiyet, sosyal boyut, engelliler, hayat boyu renme ve benzeri disiplinleraras konularda aratrmalar yapmak, raporlar hazrlamak.

d) Yksekretim ile ilgili terimleri ieren yksekretim szl hazrlamak.

e) Merkezin amalarna uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Mdr yardmclar.

c) Ynetim Kurulu.

) Danma Kurulu.

(2) Gerektiinde Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulu karar ile Merkezin alma alanna giren konularda iblm yapmak zere, merkez birimleri ile alma gruplar veya proje gruplar kurulabilir.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversite personeli arasndan, Rektr tarafndan en fazla yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi tamamlanan Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr grevi banda olmad zaman yardmclarndan birini vekil brakr.

(3) Mdr, grevlendirilmesindeki usulle grevden alnabilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez ve bal birimlerinin bu Ynetmelikte belirlenen amalar dorultusunda dzenli ve etkin almasn salamak.

c) Merkezi gelitirmek iin hedefler belirlemek.

) Ynetim ve Danma Kurulunun gndemini oluturmak, yeleri toplantya armak, Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulunda alnan kararlar uygulamak.

d) Yllk faaliyet raporu ve sonraki yla ait yllk alma program hazrlamak ve Rektrle sunmak.

e) Yaplan almalar hakknda Ynetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Merkezde grev alacak her trl akademik, idari, teknik ve dier personel ihtiyacn ve grevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektrle sunmak.

Mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 10 (1) Merkezde niversitenin retim elemanlar ya da idari yneticileri arasndan Mdr tarafndan belirlenen grevleri yerine getirmek zere, Mdrn nerisi ve Rektrn onay ile en ok iki kii mdr yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdr yardmclarnn grev sresi Mdrn grev sresi ile snrldr. Grev sresi biten mdr yardmcs ayn yntemle yeniden grevlendirilebilir. Mdr grevi banda olmad zaman yardmclarndan biri Mdre veklet eder.

Ynetim Kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda ve Merkezin alma alanlar ile ilgili olarak niversite personeli arasndan, Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen drt ye ile birlikte toplam be kiiden oluur.

(2) Grev sresi dolan ye yeniden grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine alt ayda en az bir kez olmak zere toplanr.

(4) Toplantlar salt ounlukla yaplr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr. Oylarn eit olmas halinde Mdrn oyu ynnde karar alnm saylr. Toplantlara katlm video konferans usul veya internet zerinden de yaplabilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve yllk alma programn grerek karara balamak.

c) Aratrma, eitim-retim, uygulama, danmanlk, yaym ve dier alma alanlarna ilikin konularda karar almak.

) Merkezde grevli personelin hizmet ii eitim programlarn planlamak.

d) Merkezin bnyesinde kurulacak olan birimler ile alma ve proje gruplarn oluturmak, alma usul ve esaslarn belirlemek.

e) Merkezin yatrm plan ve programlarn hazrlamak.

f) Merkezde cret karlnda sunulacak hizmetlere ilikin fiyatlandrma ve deme usullerini belirleyip Rektre sunmak.

g) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn esas ve usullerini tespit etmek.

) Mdrn gndeme getirdii dier konularda kararlar almak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunun nerisiyle, niversite iinden veya dndan Merkezin faaliyet alanyla ilgili konularda deneyimli kiiler arasndan grevlendirilen en fazla on be kiiden oluur. Grevlendirme Rektr tarafndan en ok yl sreyle yaplr. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu Merkezin almalarn deerlendirir ve yeni almalar konusunda gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna bildirir.

(3) Danma Kurulu ylda bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu toplantya arabilir. Danma Kurulu toplantlarnda salt ounluk aranmaz. Toplantlara katlm video konferans usul veya internet zerinden de yaplabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ankara Sosyal Bilimler niversitesi Rektr yrtr.