24 Mays 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29009

YNETMELK

Gedik niversitesinden:

GEDK NVERSTES SPOR BLMLER UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gedik niversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gedik niversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akademik birim temsilcileri: Merkezin akademik birim temsilcilerini,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (GSBAUM): Gedik niversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Gedik niversitesi Rektrn,

e) Senato: Gedik niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Gedik niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin ilgili akademik birimleri ile ibirlii yaparak, yurt iinde ve yurt dnda spor bilimleri iin her alanda bilimsel aratrma ve uygulamalar yapmak, eitim faaliyetlerinde bulunmaktr.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalarn gerekletirmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Disiplinler aras aratrma ve uygulama alan olan spor bilimleri konusunda, niversitenin ilgili akademik birimlerinin eitim, aratrma, uygulama ve gelitirme faaliyetlerine katlmn salamak.

b) Farkl kurum ve birimlerle sporcu fizyolojisi, sal ve rehabilitasyonu ile ilgili alanlarda yrtlen bilimsel ve teknik aratrmalar tevik etmek ve desteklemek.

c) Toplumun tm kesimlerinde spor bilimlerine ynelik aratrmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilikin bilimsel veri tabann oluturmak ve ilgili kamu ve sivil toplum kurulularyla bilimsel ibirlii erevesinde danmanlk faaliyetlerini srdrmek.

) Spor bilimleri konusunda aratrmalar yapan bilim insanlar ile uzmanlar bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararas aratrma/gelitirme projeleri oluturmak ve yrtlmesini salamak.

d) Yurt iinde ve yurt dnda benzer amalar iin alan merkez ve kurumlarla ibirlii yapmak, bilgi alveriinde bulunmak ve bilimsel ziyaretler gerekletirmek.

e) Spor bilimlerine ynelik ulusal ve uluslararas katlml kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler dzenlemek ve gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek; aydnlatc, bilimsel nitelikte bilgilerin szl ve/veya yazl olarak kamuoyuna ulatrlmasn salamak.

f) Birimler arasnda ibirlii yaparak konuyla ilgili toplumun tm kesimlerine ynelik eitim hizmetleri vermek.

g) Spor bilimlerine ynelik ihtiyalarn analizi ve sorunlarn azaltlmas ynnde almalar yapmak, ocuk ve genlerin spora ynlendirilmesinde gerekli lme ve deerlendirmeleri yapmak, aratrmalar yoluyla yaam kalitesini arttrmada katk salamak.

) Merkezin destekledii ya da Merkez aracl ile yaplan bilimsel almalarn akademik ortamlarda sunulmas iin gerekli maddi destei salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar, Akademik Birim Temsilcileri ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Rektr, Merkezin alma alanlaryla ilgili niversite retim yeleri arasndan bir kiiyi Mdr olarak iki yl iin grevlendirir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan veya alt aydan fazla grevi banda bulunmayan Mdrn yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni Mdr grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu yeleri arasndan bir kii Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan Mdr Yardmcs olarak iki yl sre iin grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr Yardmcsn deitirebilir. Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda kendisine Mdr Yardmcs veklet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr; Merkezin amalarn gerekletirmek zere almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkez faaliyetlerinin denetlenmesinden ve gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

(2) Mdrn grevleri; Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulu ile Danma Kuruluna bakanlk etmek, Merkezin genel durumu ve ileyii hakknda Ynetim Kurulunun grn alarak hazrlayaca faaliyet raporunu her retim yl sonunda ve istenildiinde Rektre sunmaktr.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve spor bilimlerine ynelik almalarda katk salayaca dnlen niversite retim elemanlar arasndan, alma alanlar da gz nnde bulundurularak, Mdrn nerecei iki kat aday arasndan, Rektr tarafndan iki yl sre ile grevlendirilen alt ye ile birlikte toplam yedi kiiden oluur. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu ylda en az iki kez olaan ve gerektiinde Mdrn ars zerine olaanst toplanr. Ynetim Kurulu; salt ounlukla toplanr ve kararlarn toplantya katlan yelerin oy okluu ile alr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin bilimsel aratrma, uygulama, eitim, danmanlk ve yayn faaliyetleri ile ilgili esaslar kararlatrr ve Merkezin ynetimi ile ilgili aadaki grevleri yapar:

a) Mdr tarafndan getirilen teklifleri grmek ve karara balamak.

b) Merkezin her trl faaliyetlerini planlamak ve izlemek.

c) Danma Kurulu yelerini semek.

) Yllk faaliyet raporunu onaylamak.

d) Merkezin personel ihtiyacn tespit etmek ve ihtiyacn giderilmesi iin talepte bulunmak.

e) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yerine getirmek.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkez projelerine zel uzmanlk alanlarnda katk salamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili almalarda bulunmak zere oluturulur.

(2) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, niversitenin kadrolu retim elemanlar arasndan Ynetim Kurulunca seilen ve Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilen en az be ye ile istekleri halinde niversite dndaki resmi veya sivil toplum kurulularndan, Merkezin alma alanlarna katkda bulunacak en az be ye olmak zere en az on yeden oluur. Danma Kurulu ye says, yirmibe yeden fazla olamaz.

(3) Sresi dolmadan grevlerinden ayrlan yelerin yerlerine, kalan sreyi doldurmak iin ayn yntemle yenileri grevlendirilir. Sresi biten ye tekrar grevlendirilebilir.

(4) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az iki kez toplanr. Toplantlarda ounluk koulu aranmaz. Danma Kurulu, toplantya katlanlarn salt ounluu ile karar alr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevi; Merkezin spor bilimlerine ynelik olarak her trl aratrma, eitim, alma, faaliyet, plan ve projelerini hazrlamak, uygulamak ve gelitirilmeleri ynnde nerilerde bulunmaktr.

Akademik birim temsilcileri ve grevleri

MADDE 14 (1) Akademik birim temsilcileri; niversite bnyesinde yer alan her faklte, enstit, meslek yksekokulu/yksekokul ve konservatuar gibi dorudan eitimle ilgili her birimin ynetim kurulu tarafndan iki yllna seilir.

(2) Akademik birim temsilcileri; 6 nc maddede belirlenmi olan faaliyetleri yrtr, Merkez almalarnn birimlerinde uygulanmasna yardmc olur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 16 (1) Merkez faaliyetleri ve aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gedik niversitesi Rektr yrtr.