24 Mays 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29009

YNETMELK

Gedik niversitesinden:

GEDK NVERSTES LSANSST ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gedik niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (h) bendi eklenmitir.

h) Yaryl Sonu Snavlar: Bitirme ve btnleme snavlarn,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yksek lisans programlarna; lisans baar dzeyi, Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav (ALES), yabanc dil ve mlakat ya da yazl snav, sanatta yetenek snav/portfy incelemesi sonular deerlendirilerek renci kabul edilir. Yksek lisans renimi yapmak isteyenlerin, lisans diplomasna sahip olmas veya yurt dndan alnm lisans diplomalarnn denkliklerinin Yksekretim Kurulunca onaylanm olmas gerekir. Adaylarn, ALESten bavurduu programn puan trnde; Fen Bilimleri Enstits, Sosyal Bilimler Enstits ve Salk Bilimleri Enstits tezli yksek lisans programlarnda en az 55 puan almalar gerekir. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstits ve Salk Bilimleri Enstits tezsiz yksek lisans programlarnda ALES art aranmaz. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Salk Bilimleri Enstitlerinin tezli yksek lisans programlarna giri baar notu; lisans baar notunun % 20si, ALES notunun % 50si ve yksek lisans mlakat, yazl snav veya yetenek snavnn sonucunun % 30unun toplamdr. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Salk Bilimleri Enstitlerinin tezsiz yksek lisans programlarna giri baar notu, lisans baar notunun % 60, giri snav baar notunun % 40nn toplamdr. niversitede yaplan yksek lisans mlakat, yazl snav veya yetenek snav/portfy incelemesi sonucunun her birinden 100 tam not zerinden en az 60 olmas gerekir. Yksek lisans giri baar notu olarak 60 ve zerinde not alan adaylar, aldklar not sralamasna gre, en yksek nottan balayarak, bavurduklar programlara kontenjan doluncaya kadar yerletirilir ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile yksek lisans renciliine kabul edilirler. Yksek lisans giri baar notu eit olanlarda, mlakat veya yazl snav, yetenek snav/portfy incelemesi sonucu yksek olana ncelik verilir. Yine eitlik halinde, ALES notu yksek olana ncelik tannr. Eitlik bozulmazsa, son karar enstit ynetim kurulunca verilir. Tezli yksek lisans programlarnda yabanc dil art aranr. Ancak, Fen Bilimleri Enstitsne bal Mimarlk programlar ile Salk Bilimleri Enstits yksek lisans programlarnda; bu art yerine getiremeyen renci yksek lisans programna devam edebilir, renim sresi iinde yabanc dil giri snav baar koulunu salamas istenir. Tezsiz yksek lisans programlarnda yabanc dil art aranmaz. Tezli yksek lisans programlarnda, Gedik niversitesinde yaplan yabanc dil snavndan veya Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan (YDS) ya da buna edeer snavlardan 100 tam not zerinden en az 55 alanlar yabanc dilde baarl saylrlar. Doktorada ise YDS veya buna edeer snavlardan 100 tam not zerinden Fen Bilimleri Enstits iin en az 60, Sosyal ve Salk Bilimleri Enstits iin en az 55 alanlar yabanc dil snavndan baarl saylrlar. rencinin uluslararas geerlilii olan yabanc dil snav sonu belgesi getirmesi halinde, yukardaki notlarla olan edeerlilii, Yabanc Diller Yksekokulu Mdrlnce belirlenir. Tezsiz yksek lisans programlarnda ise yabanc dil art aranmaz. Yksek lisans programlarna kayt hakk kazand halde, yabanc dil snavnda baarsz olanlar, niversitenin Yabanc Diller Yksekokulunun bir yl sreli yabanc dil hazrlk programna renci olarak kabul edilebilirler. Yabanc dil hazrlk program kontenjannn snrl olmas halinde, kaytl bulunduklar programlardaki sraya gre, kontenjan doluncaya kadar yerletirilirler. Yabanc dil giri snavnda baarsz olanlar, bu snav takip eden dnemlerde, niversitede yaplan yabanc dil snavlarna girite aranan yabanc dil koulunu yerine getirmeleri halinde, yabanc dilden baarl saylrlar. Yabanc dili girite baraj olarak uygulayan programlarda yabanc dil barajn aana kadar geen sre, lisansst program sresine dahil deildir.

(2) Doktora programna bavurmak isteyen adaylarn, bir yksek lisans derecesine, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli Tp, Di Hekimlii ve Veteriner Fakltesi diplomasna, eczaclk ve fen fakltesi mezunlarnn ise, yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan merkezi olarak yaplan ALESten, bavurduu programn puan trnde Fen Bilimlerinde en az 60, Sosyal Bilimler ve Salk Bilimlerinde en az 55 puan almalar gerekir. Yurt dndan alnm yksek lisans diplomalarnn denklikleri, Yksekretim Kurulunca onaylanm olmaldr. Doktora renciliine kabul snav, bilim snav ve/veya mlakattan oluur. Adayn doktora giri baar notu; yksek lisans baar notunun % 20si, ALES sonucunun % 50si ve doktora mlakat sonucunun % 30unun toplamdr. niversitede yaplan doktora mlakat sonucunun 100 tam not zerinden en az 70 olmas gerekir. Doktora giri baar notu olarak, 70 ve zerinde not alan adaylar, aldklar not sralamasna gre, en yksek nottan balayarak bavurduklar programlara kontenjan doluncaya kadar yerletirilir ve ilgili enstit ynetim kurulu karar ile doktora renciliine kabul edilirler. Doktora giri baar notu eit olanlarda, mlakat veya yazl snav, yetenek snav/portfy incelemesi sonucu yksek olana ncelik verilir. Yine eitlik halinde, ALES notu yksek olana ncelik tannr. Eitlik bozulmazsa, son karar enstit ynetim kurulunca verilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) rencilerin zel renci statsnde geirecekleri srede herhangi bir snrlama yoktur. zel renci statsnde bir dnemden fazla ders almak isteyen adaylarn, her dnem banda kayt yaptrmalar gerekir. zel renci her dnem en fazla ders ya da dokuz kredi alabilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Yatay gei iin bavuracak adaylarn, baard derslerin en az % 70inin, niversitedeki yatay gei yapmak istedii programn derslerine edeer olmas ve genel arlkl not ortalamasnn 4,00 zerinden 3,00 olmas gerekir. Anabilim dallarnca kurulan intibak komisyonlar, rencilerin intibak ilemlerini yrtr ve anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla, niversitede yrtlen lisansst programlara renciler yatay gei yoluyla kabul edilebilirler.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Enstit anabilim veya anasanat dal bakanl her renci iin ilk yaryln banda bir ders danman, ikinci yaryln sonunda da bir tez danmann ilgili enstitye nerir. Danmann atanmasndan itibaren en ge ay iinde, ilgili enstit ynetim kurulunca, belirlenen esaslara gre tez nerisini ve alma plann enstitye bildirmesi gerekir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesine aadaki altnc fkra eklenmitir.

(6) Tezsiz yksek lisans programna devam edenler, bavurduklar yksekretim kurumunca tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan asgari artlar yerine getirmek kaydyla ve enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programna gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Doktora program, toplam yirmibir krediden az olmamak kouluyla, en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de en az krkiki kredilik ondrt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Tez almas kredisiz olup, baarl veya baarsz eklinde deerlendirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki nc fkra eklenmitir.

(1) Doktora programn tamamlama sresi, yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami dokuz yldr.

(3) Bu maddede belirtilen sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmlerine gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(2) niversitede doktora yeterlik snavlar ubat/Mart ve Eyll/Ekim aylarnda olmak zere, ylda iki kez yaplr. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr. renci, kredili dersleri baaryla tamamladktan ve yabanc dil koulunu da yerine getirdikten sonra, yeterlik snavna girmek istediini belirten bir dilekeyi, yeterlik snav dnemlerinden nce enstit mdrlne verir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 (1) niversite ve dier yksekretim kurumlarndan mezun olan rencilerin not dnmleri, harfli sistemdeki 4,00 tam not zerinden, aadaki tablolara gre yaplr.

a) Doktora iin not dnmleri tablosu aada yer almaktadr:

Not Aralklar Not Arlk Katsays

95-100 AA 4,00

90-94 BA 3,50

85-89 BB 3,00

80-84 CB 2,50

75-79 CC 2,00

0 -74 FF 0,00

b) Yksek lisans iin not dnmleri tablosu aada yer almaktadr:

Not Aralklar Not Arlk Katsays

85-100 AA 4,00

80-84 BA 3,50

75-79 BB 3,00

70-74 CB 2,50

65-69 CC 2,00

0-64 FF 0,00

MADDE 11 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Gedik niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/1/2012

28171

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

5/2/2013

28550

2-

10/9/2013

28761

3-

14/11/2013

28821