24 Mays 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29009

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII REHBERLK VE DENETM BAKANLII LE

MAARF MFETTLER BAKANLIKLARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac;

a) Mill Eitim Bakanl Rehberlik ve Denetim Bakanl ile maarif mfettileri bakanlklarnn tekilat ve grevlerini,

b) Rehberlik ve Denetim Bakan, Rehberlik ve Denetim Bakanlnda grevlendirilecek maarif mfetti ve maarif mfetti yardmclar ile maarif mfettileri bakanlar ve bakan yardmclarnn grev, yetki ve sorumluluklarn, atanmalarn, grevlendirilmelerini, alma usul ve esaslarn,

c) Maarif mfettileri ve maarif mfetti yardmclarnn niteliklerini, yarma ve yeterlik snavlarn, yetitirilmelerini, atanmalarn, yer deitirmelerini, grev, yetki ve sorumluluklarn,

) Rehberlik ve Denetim Bakanl ile maarif mfettileri bakanl brosunda grevli personelin alma usul ve esaslar ile dier hususlar

dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Rehberlik ve Denetim Bakan, maarif mfettileri bakanlar ve bakan yardmclar, maarif mfettileri, maarif mfetti yardmclar ile Rehberlik ve Denetim Bakanl ve maarif mfettileri bakanlklarnda grevli dier personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 17, 36, 37 ve 41 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Mill Eitim Bakann,

b) Bakanlk: Mill Eitim Bakanln,

c) Bakanlk tekilat: Mill Eitim Bakanlnn merkez, tara ve yurtd tekilatn,

) Bakan: Rehberlik ve Denetim Bakann,

d) Bakanlk: Rehberlik ve Denetim Bakanln,

e) Blge hizmeti: Maarif mfettii ve maarif mfetti yardmclarnn her hizmet blgesinde zorunlu olarak almalar gereken sreyi,

f) Grup sorumlusu: Rehberlik ve denetim grubundan sorumlu olan maarif mfettiini,

g) Hizmet blgesi: Ekonomik ve sosyal ynden gelimilik dzeyi ile ulam artlar gibi ynlerden birbirine benzerlik gsteren illerin iinde bulunduu blgeyi,

) Hizmet puan: Maarif mfettii ve maarif mfetti yardmclarnn grev yaptklar illerde geen hizmet srelerinin her bir yl iin Ek-3 Hizmet Blgeleri, Blgelere Dhil ller ve Puan Deerleri Formunda belirlenen puann, o hizmet blgesinde yer alan illerdeki alma sreleri ile arpm sonucunda elde edilen puan,

h) Hizmet sresi: Maarif mfettileri ile maarif mfetti yardmclarnn Ek-3 formunda belirlenen hizmet blgeleri itibaryla maarif mfettii ve maarif mfetti yardmcs unvan ile altklar sreleri,

) Kurum: Mill Eitim Bakanlnn merkez, tara ve yurtd tekilatna bal resm kurumlar ile zel retim kurumlarn,

i) Mfetti: Maarif mfettiini,

j) Mfetti yardmcs: Maarif mfetti yardmcsn,

k) Mstear: Mill Eitim Bakanl Mstearn,

l) retim yl: Ders ylnn balad tarihten ertesi ders ylnn balad tarihe kadar geen sreyi,

m) zel retim kurumu: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanunu kapsamnda faaliyet gsteren her trl okul ve kurumlar,

n) Rehber mfetti: Sorumlu olduu maarif mfetti yardmcsna, mfettilik mesleinin gerektirdii nitelikleri kazandrmak amacyla yllk eitim srecinde refakat edecek grevli maarif mfettiini,

o) Snav Komisyonu: Bu Ynetmelik kapsamnda gerekletirilecek yarma ve yeterlik snavnn yaplmasndan sorumlu komisyonu,

) Yarma snav: Maarif mfetti yardmcs kadrolarna atanacaklarn seimi iin yaplacak yazl ve szl snav,

p) Yeterlik snav: Maarif mfettii kadrolarna atanacaklar iin yaplacak yazl snav

ifade eder.

KNC BLM

Bakanln Oluumu ve Grevleri ile Bakanlk Personelinin

Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanln oluumu

MADDE 5 (1) Bakanlk; Bakan, daire bakanlar, mill eitim uzmanlar, mill eitim uzman yardmclar, Bakanlkta grevlendirilen mfettiler ve mfetti yardmclar ile Bakanlk brosu personelinden oluur.

(2) Bakanlkta Bakann teklifi, Mstearn uygun gr ve Bakann Onay ile yzden fazla olmamak artyla mfetti grevlendirilebilir. Bakanlkta grevlendirilecek mfetti ve mfetti yardmclarnn atamalar Ankara Maarif Mfettileri Bakanlna yaplr. Bakanlkta grevlendirilen mfettilere, bu grevlerine devam ettikleri srece bu Ynetmeliin 37 ve 38 inci madde hkmleri uygulanmaz.

(3) Bakanlkta grevlendirilen mfetti ve mfetti yardmclar, Bakanlk tekilatnda rehberlik, denetim, aratrma, inceleme, soruturma ve n inceleme grevleri ile Bakanlka verilen dier grevleri yrtrler.

Bakanln grevleri

MADDE 6 (1) Bakanln grevleri unlardr;

a) 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 17 nci maddesinde saylan grevleri yapmak,

b) Rehberlik, denetim, aratrma, inceleme ve soruturma esaslar ile rehberlerini hazrlayarak uygulanmasn salamak,

c) Maarif mfettileri bakanlklar arasnda koordinasyonu ve uygulama birliini salamaya ynelik her trl tedbiri almak ve ortaya kabilecek tereddtleri gidermek,

) Mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Bakanla atama

MADDE 7 (1) Bakan, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki artlar tamak kaydyla, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayl Bakanlklar ve Bal Kurulularda Atama Usulne likin Kanun hkmleri dorultusunda atanr.

Bakann grevleri

MADDE 8 (1) Bakann grevleri unlardr;

a) 6 nc maddede belirtilen grevleri yrtmek,

b) Bakanl ynetmek, almalarn dzenlemek ve denetlemek,

c) Rehberlik ve denetim programn hazrlatmak, Makam onayna sunmak ve uygulanmasn salamak,

) Rehberlik, denetim, aratrma, inceleme, soruturma ve n incelemelere ilikin yaz ve raporlar incelemek veya grevlendirecei mfettiler vastasyla ekil, usul ve esas ynlerinden inceletmek; eksikliklerin giderilmesini ve bu almalarn ilgili kii ve kurululara bildirilmesini salamak,

d) Bakanlkta grevli maarif mfetti yardmclarna refakat edecek rehber mfettii grevlendirmek,

e) Mfetti ve mfetti yardmclarnn mesleki alanda gelimelerini ve hizmet iinde yetimelerini salamak amacyla ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yapmak,

f) Yllk faaliyet raporunu hazrlayarak Makama sunmak,

g) Bir nceki yln rehberlik, denetim, inceleme, soruturma ve n inceleme almalarnn sonularnn deerlendirilmesi ve yeni rehberlik ve denetim dnemi ierisinde yaplacak almalarn grlmesi amacyla, mfetti ve mfetti yardmclarnn katlaca toplantlar yaplmasn salamak,

) Bakanln bte taslann hazrlanmasn ve tahsis edilen btenin harcanmasna ilikin i ve ilemlerin usulne uygun yrtlmesini salamak,

h) Bakanln faaliyet alanna giren hususlarda, Bakanlk tekilatnda uygulama birliinin salanmasna ynelik gerekli tedbirleri almak,

) Gerektiinde mfetti ve mfetti yardmclarnn almalarn mahallinde denetlemek,

i) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak,

j) Mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Bakanlk brosunun oluumu, grev ve sorumluluklar

MADDE 9 (1) Bakanlk brosu; ube mdrleri, eitim uzmanlar ile yeter sayda dier personelden oluur.

(2) Bro personelinin grevleri unlardr;

a) Rehberlik, denetim, aratrma, inceleme, soruturma ve n inceleme konularnda mfettilere ve mfetti yardmclarna verilecek grevlendirme yazlar ile dier yazlar hazrlamak,

b) Mfetti ve mfetti yardmclarnca Bakanla sunulan yaz, rapor ve dier her trl belgenin yazm, kayt, datm ve izlenmesi ilemlerini yrtmek, bunlar fiziki veya elektronik ortamda arivlemek,

c) Rehberlik, denetim, aratrma, inceleme, soruturma ve n inceleme i ve ilemlerine ilikin istatistikleri tutmak,

) Bakanln yllk bte hazrlk sreleri ile giderlere ilikin i ve ilemlerini yrtmek,

d) Mfettilerin hak edi cetvellerini inceleyerek gerekletirme ilemine hazrlamak,

e) Bakanlkta grevlendirilen mfetti ve mfetti yardmclar ile dier personelin zlk, idari ve mali ilemlerini yrtmek ve sonularn ilgililere bildirmek,

f) Bilgi ilem sistemleri zerinden gelen bilgileri izlemek ve gerekli ilemleri yapmak,

g) Dokman Ynetim Sistemine (DYS) ilikin i ve ilemleri takip etmek ve yrtmek,

) Bakanla ait tanr mallara ilikin ilemleri yrtmek ve bunlarn kaytlarn tutmak,

h) Bakanla intikal eden her trl evrak kaydn tutmak ve arivlemek,

) Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

(3) Bakanla intikal eden ve Bakanlk personeli tarafndan dzenlenen rapor ve dosyalar ile Bakanln taraf olduu yazmalar, Bakann yazl izni olmadan nc kiilerle paylalamaz ve aklanamaz.

NC BLM

Snav Komisyonu ve Grevleri

Snav Komisyonu

MADDE 10 (1) Snav Komisyonu; Mstearn teklifi ve Bakan onay ile Mstear veya mstear yardmcsnn bakanlnda, Rehberlik ve Denetim Bakan ile genel mdr veya daire bakanndan oluturulur. Ayn usullerle yedek yeler belirlenir.

(2) Snav Komisyonu ye tam says ile toplanr ve oy okluu ile karar alr.

(3) Snav Komisyonu yeleri, boanm olsalar dahi eleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katlaca snavlarda grev alamazlar. Bu durumdaki asl yelerin yerine yedek ye grevlendirilir.

(4) Snav Komisyonunun sekretarya ilemleri nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce yrtlr.

Snav Komisyonunun grevleri

MADDE 11 (1) Snav Komisyonunun grevleri unlardr;

a) Snavlarla ilgili esas ve usulleri belirlemek ve bu erevede snavlarn gerekletirilmesini salamak,

b) 15 inci maddenin birinci fkrasnn (c) ve () bentlerindeki snav konularndan snavda sorulacak sorulara esas olacak konu balklarn belirlemek,

c) Yarma ve yeterlik snav konularn esas alarak snav sorularnn hazrlanmasn salamak,

) Mfetti yardmclna atanacaklar iin yaplacak olan szl snavda, yazl snav konularndan adaylara sorulmak zere hazrlanacak soru saysn belirlemek, sorular hazrlatmak ve snav yapmak,

d) Snav sonularna gre baar listesinin oluturulmasn salamak,

e) Snav sonularnn ilnn ve ilgililere tebliini salamak,

f) tirazlarn incelenerek karara balanmasn ve ilgililere duyurulmasn salamak.

DRDNC BLM

Yarma Snavna likin Hkmler

Yarma snav

MADDE 12 (1) Yarma snav, yazl ve szl snavdan oluur.

(2) Yarma snavna, retmenlikte sekiz yl ve daha fazla hizmeti bulunanlar dorudan katlabilir.

Yazl snav duyurusu ve bavuru

MADDE 13 (1) Yazl snava katlma artlar, atama yaplacak kadro says, Kamu Personeli Seme Snav puan tr ya da trleri, puan sralamasna gre arlacak aday says, renim alanlar, snav ekli, bavuru tarihleri ve yeri, snav tarihi ve yeri, bavuruda istenecek belgeler ile dier hususlar, ilk bavuru tarihinden en az otuz gn nce Resm Gazetede, Bakanlk ve Devlet Personel Bakanlnn internet sitesinde iln edilir.

(2) Yazl snav bavuru sresi be i gnnden az olamaz. Bavurular elektronik ortamda alnr.

Yazl snava katlacaklarda aranacak artlar

MADDE 14 (1) Yazl snava katlacaklarda, 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde saylan genel artlara ek olarak;

a) En az drt yllk lisans eitimi veren eitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iletme, ilahiyat faklteleri veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt iindeki veya yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmak,

b) Yarma snavnn yapld yln Ocak aynn birinci gn itibaryla otuz be yan doldurmam olmak,

c) retmenlikte sekiz yl ve daha fazla hizmeti bulunanlar hari olmak zere, son bavuru tarihi itibaryla geerlik sresi dolmam Kamu Personeli Seme Snavndan, yarma snav duyurusunda belirtilen puan trlerine gre asgar puan alm olmak,

) retmenlikte sekiz yl hizmeti bulunanlar bakmndan halen Bakanlk kadrolarnda grev yapyor olmak

artlar aranr.

Yazl snav konular ve puan arlklar

MADDE 15 (1) Yazl snav konular ve puan arlklar unlardr;

a) Trkiye Cumhuriyeti Anayasas; %10,

1) Genel esaslar

2) Temel hak ve devler

3) Devletin temel organlar

b) Genel kltr; %10,

c) zel alan bilgisi; %40,

) Mill Eitim Mevzuat; %20,

d) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayl l daresi Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayl Dileke Hakknn Kullanlmasna Dair Kanun, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu; %20.

Yazl snav

MADDE 16 (1) Yazl snav lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrlnce yaplr.

(2) Yazl snav 100 tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snav sonular alanlar itibaryla ayr ayr listelenir. Yazl snavda alanlar itibaryla en yksek puan alan adaylardan balamak zere, iln edilen kadro saysnn drt kat aday szl snava girmeye hak kazanr. Son adayla ayn puana sahip olan adaylar da szl snava arlr.

(3) Yazl snav sonular, snavn yapld tarihten itibaren en ge on gn iinde Bakanln internet sitesinde iln edilir.

Szl snav

MADDE 17 (1) Yazl snav sonucunda szl snava girmeye hak kazanan adaylar szl snava arlr.

(2) Adaylar szl snavda, Ek-1 Maarif Mfetti Yardmcl Yarma Snav Deerlendirme Formundaki Blm-B zerinden deerlendirilir. Bu snavda snav komisyon yelerinin 100 tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamas sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlar baarl saylr.

(3) Szl snav sonular, snavn yapld tarihten itibaren en ge on gn iinde Bakanln internet sitesinde iln edilir.

Yazl ve szl snav sonularna itiraz

MADDE 18 (1) Yazl ve szl snav sonularna, sonularn ilnn takip eden be i gn iinde Snav Komisyonuna itiraz edilebilir. tirazlar, itiraz sresinin bitiminden itibaren en ge on i gn iinde karara balanr.

Yarma snavnn deerlendirilmesi ve iln

MADDE 19 (1) Yarma snav puan, szl snav puanlarna yaplan itirazlarn sonuland tarihi takip eden be i gn iinde yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas alnarak belirlenir. Alanlara gre puan en yksek adaydan balanarak atama yaplacak kadro says kadar asl, asl aday saysnn yars kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adaylarn haklar, iln tarihini takip eden alt ay iin geerlidir.

(2) Asl aday listesinin son srasnda yer alan adaylarn puanlarnn eitlii halinde, srasyla yazl snav puan, szl snav puan, KPSS puan, diploma notu yksek olan aday, asl aday listesinde yer alr. Yedek adaylardan mfetti yardmclna atanacak adaylarn puanlarnn eit olmas halinde atanacak aday ayn usulle belirlenir.

(3) Yarma snav sonucunda mfetti yardmclna atanma hakk kazananlar ile yedek adaylar, baar listesinin belirlendii tarihi takip eden gn iinde Bakanln internet sitesinde iln edilir.

BENC BLM

Mfetti Yardmclna Atama ve Yetitirilme

Mfetti yardmclna atamaya ilikin duyuru ve bavuru

MADDE 20 (1) Mfetti yardmclna atanmaya hak kazananlarn atamalarna ilikin duyuru; mfetti yardmclna atanma hakk kazananlarn ilan edildii tarihten itibaren en ge on gn iinde nsan Kaynaklar Genel Mdrlnn internet sitesinde yaplr. Duyuruda; bavuru tarihi, bavuru ekli, bavuruda istenecek belgeler ile dier hususlara yer verilir.

(2) Bavurular, duyuru tarihinden itibaren en ge on i gn iinde balatlr. Bavuru sresi be i gnnden az olamaz.

Atamas yaplacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 21 (1) Mfetti yardmclna atanmak zere bavuruda bulunanlar;

a) Grevlerini devaml yapmaya engel olabilecek hastalklar olmadna dair yazl beyanlarn,

b) Adli sicil kayd yazl beyanlarn,

c) Erkek adaylar iin askerlikle iliikleri olmadna dair yazl beyanlarn,

) 4 adet vesikalk fotoraflarn

bavuru sresi ierisinde nsan Kaynaklar Genel Mdrlne teslim ederler.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz; atamalar yaplm olanlarn ise atamalar iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemezler; ayrca, haklarnda Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur ve kamu grevlisi olduklar tespit edilenlerin durumlar altklar kurumlara bildirilir.

Mfetti yardmclna atama ve greve balama

MADDE 22 (1) Yarma snavnda baarl olan adaylarn atamalar, verilecek eitim programna katlmalarnn salanmas amacyla, Bakanlkta grevlendirilmek zere Ankara Mill Eitim Mdrlne yaplr.

(2) Atamas yaplan adaylar, tebligat tarihinden itibaren yasal sre ierisinde grevlerine balarlar. Yasal sre ierisinde grevine balamayan adaylarn atamalar iptal edilir.

(3) Yasal sre ierisinde grevine balamayp atamas iptal edilen adaylarn yerine, yedek adaylar arasndan puan stnlne gre atama yaplabilir.

(4) Mfetti yardmcs kadrolarna, retmenlikte sekiz yl ve daha fazla hizmeti bulunanlar arasndan ayrca yaplacak yarma snavnda baarl olanlar arasndan da atama yaplabilir. Sekiz yllk srenin hesabnda resm eitim kurumlar ve zel okullarda ynetici ve retmen olarak geirilen sreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eitiminden sonra Bakanla bal eitim kurumlarnda retmen olarak yerine getirenlerin bu sreleri birlikte deerlendirilir.

(5) Devlet memurluundan karmay gerektiren durumlar hari olmak zere, mfetti yardmcl dneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile mfettilikle badamayacak tutum ve davranlar sabit olanlar, yeterlik snav beklenmeksizin Bakanlkta durumlarna uygun baka kadrolara atanrlar.

Mfetti yardmclarnn yetitirilmesi

MADDE 23 (1) Mfetti yardmclarnn yetitirilme sresi fiilen yldr. yllk yetitirme programnn ilk iki ylnda yaplacak teorik eitim sreci Bakanlkta, son bir ylnda yaplacak grev banda yetitirme eitimi sreci ise illerde maarif mfettileri bakanlklarnda olmak zere iki blmden oluur.

(2) Teorik eitim program; mfetti yardmclarna rehberlik, i banda yetitirme, denetim, deerlendirme, inceleme, soruturma ve aratrma yapma ile tutum, davran ve temsil gibi mfettilik mesleinin gerektirdii nitelikleri kazandrmak amacyla, Bakanln hizmet birimleri ile yaplacak koordinasyon sonucunda Bakanlka hazrlanr ve yrtlr. Teorik eitim, yetitirme dneminin ilk iki yl ierisinde uygun grlen tarihlerde ve yerlerde hizmet ii eitim programlar dzenlemek suretiyle gerekletirilir. Teorik eitimin sresi 120 saatten az olamaz. Teorik eitimin blnerek verilmesi hlinde her bir eitimin sresi on i gnnden az olamaz.

(3) Bakanlkta grevli olduklar iki yllk srete teorik eitim program dnda mfetti yardmclarnn;

a) lgili mevzuat ile rehberlik, denetim, inceleme, soruturma ve n inceleme konularnda tecrbe ve birikim kazanmalar,

b) Bilimsel alma ve aratrma yntemleriyle teknolojiden yararlanma alkanl kazanmalar

salanr.

(4) Grev banda yetitirilme eitimi, bu maddenin nc fkrasna gre teorik eitimi verilen niteliklerin pekitirilmesi amacyla mfetti yardmclarnn yetitirilme dnemlerinin son bir ylnda yrtlen uygulamal eitim srecidir. Grev banda yetitirme eitimi program Bakanlka hazrlanr, maarif mfettileri bakanlklarnca uygulanr.

(5) Mfetti yardmclarnn, grev banda yetitirilme eitimleri srecinde Bakanlka uygun grlen illerde o ilin maarif mfettileri bakanlnca belirlenen bir rehber mfettiin sorumluluunda almalar esastr. Yeterli sayda mfettiin olmad durumlarda bir rehber mfettiin sorumluluuna birden fazla mfetti yardmcs verilebilir. Rehber mfettiler, gerekli grlmesi durumunda grev banda yetitirme srecinin herhangi bir dneminde deitirilebilir.

(6) Maarif mfettileri bakan, grup sorumlusu ve rehber mfettiler, mfetti yardmclarnn grev banda yetimelerine ynelik gerekli tedbirleri almak ve yrtmekle sorumludurlar.

(7) Rehber mfetti ile grup sorumlusu, grev banda yetitirme eitimi srecinde mfetti yardmclar hakknda ilk alt aylk dnemde Ek-2 Maarif Mfetti Yardmcsnn Grev Banda Yetitirme Eitimi Deerlendirme Formunu dzenleyerek maarif mfettileri bakanna sunar. Maarif mfettileri bakan formun kendisiyle ilgili blmn doldurur. Sz konusu forma dayal olarak yeterli olduklar belirlenen mfetti yardmclar, maarif mfettileri bakannn nerisi, Bakann uygun gr ve Bakann onay ile ikinci alt ay iinde rehberlik, denetim, aratrma, inceleme, soruturma ve n inceleme i ve ilemlerini bamsz olarak yrtmekle yetkili klnabilirler.

(8) Mfetti yardmclarnn, rehberlik, denetim, aratrma, inceleme, soruturma ve n inceleme gibi konularda rehber mfettiler ile birlikte almalar esastr. Mfetti yardmclar, mnhasran alma yetkisi verilmedii srece bu konularda tek balarna alamazlar.

ALTINCI BLM

Yeterlik Snav ve Mfettilie Atamaya likin Hkmler

Yeterlik snav konular ve puan arlklar

MADDE 24 (1) Yeterlik snav konular ve puan arlklar unlardr;

a) Trkiye Cumhuriyeti Anayasas, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu; %25,

b) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayl l daresi Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayl Dileke Hakknn Kullanlmasna Dair Kanun, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu; %25,

c) 5/1/1961 tarihli ve 222 sayl lkretim ve Eitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayl Mill Eitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname; %25,

) Rehberlik, denetim, adli ve disiplin soruturma usul ve teknikleri; %25.

Yeterlik snavna arlma

MADDE 25 (1) Yeterlik snav; mfetti yardmclarnn fiilen yllk yetitirme dneminin tamamland tarihten itibaren en ge alt ay iinde Snav Komisyonu tarafndan belirlenen tarihte yaplr. Yeterlik snavna girecek olan mfetti yardmclarnn kimlik bilgilerini ieren liste nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce snav tarihinden en az krk be gn nce lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrlne bildirilir. Yeterlik snavnn yeri, tarihi ile snava ilikin dier hususlar, lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrlnce snav tarihinden en az otuz gn nce elektronik ortamda duyurulur.

Yeterlik snav

MADDE 26 (1) Yeterlik snav; mfetti yardmclarnn yetitirme dneminde eitim amacyla verilen mevzuat bilgilerini ve buna ilikin uygulamalar ile rehberlik, denetim, aratrma, inceleme, soruturma ve n inceleme gibi konularda edindikleri kazanmlar lmek amacyla yaplr.

(2) Yeterlik snav sorular, 24 nc maddede belirtilen snav konular esas alnarak lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrlnce hazrlanr. Yeterlik snavnn yaplaca yer ile 24 nc maddenin birinci fkrasnn () bendi kapsamnda hazrlanacak sorularn erevesini oluturacak konular Snav Komisyonunca belirlenir.

Yeterlik snavnn deerlendirilmesi ve sonularnn duyurulmas

MADDE 27 (1) Yeterlik snavnda 100 puan zerinden 70 ve daha fazla puan alanlar baarl saylr.

(2) Snav sonular, lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrlnce snavn yapld tarihten itibaren en ge yirmi gn iinde Bakanlk internet sitesinde yaymlanr ve nsan Kaynaklar Genel Mdrlne yazl olarak bildirilir.

Yeterlik snavna girmeyenler ile baarl olamayanlar

MADDE 28 (1) Yeterlik snavnda baarl olamayanlar ile snava girmeye hak kazandklar halde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, 26 nc maddeye gre yaplan snavn sonularnn duyurulduu tarihten itibaren en ge bir yl iinde Bakanlka belirlenecek tarihte ikinci kez snav yaplr.

(2) kinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar maarif mfetti yardmcs unvann kaybeder ve Bakanlkta durumlarna uygun kadrolara atanrlar.

Yeterlik snav sonularna itiraz

MADDE 29 (1) Yeterlik snav sonularna, snavlarn elektronik ortamda iln tarihinden itibaren on i gn iinde bir dileke ile dorudan lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrlne itiraz edilebilir. Bu itirazlar bavuru tarihinden itibaren on i gn iinde incelenerek sonucu ilgili adaya ve nsan Kaynaklar Genel Mdrlne bildirilir.

Yeterlik snav belgelerinin saklanmas

MADDE 30 (1) Yeterlik snavna ilikin belgeler ilgili mevzuatna gre lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrlnce saklanr.

Mfettilie atama

MADDE 31 (1) Yeterlik snavnda baarl olan mfetti yardmclar mfettilie atanmak zere, snav sonularna itirazn sonulandrld tarihten sonra nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce belirlenen tarihte mfetti ihtiyac olan illerden en fazla on il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda bavuruda bulunurlar.

(2) Mfetti yardmclarnn mfettilie atamalar, tercihleri de dikkate alnarak yeterlik snavnda aldklar puan stnlne gre yaplr; tercih ettikleri illerden herhangi birine atanamayanlar, Bakanlka uygun grlen illere bilgisayar kuras ile atanr.

Mfettilie yeniden atama

MADDE 32 (1) Mfetti unvann kazandktan sonra istekleriyle baka grevlere veya kurumlara atananlar, tekrar mfettilie atanma talebinde bulunabilirler. Bu ekilde bavuruda bulunanlarn atamalar, bo kadro bulunmak artyla Bakanlka uygun grlen bir ile yaplabilir. Bu durumda olanlarn daha sonraki yer deitirmelerinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(2) Salk nedeniyle mfettilik grevinden ayrlanlar, Bakanlka belirlenecek salk kurumlarndan mfettilik grevini yapabileceklerine ilikin salk kurulu raporu almalar halinde mfettilie yeniden atanabilirler.

YEDNC BLM

Hizmet Blgeleri, Blge Hizmeti ve Yer Deitirme

Hizmet blgeleri

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki mfettilerin atama ve yer deitirmelerine esas olan hizmet blgeleri ve puan deerleri, ekonomik ve sosyal ynden gelimilik dzeyi ile hizmet gereklerinin karlanmas bakmndan birbirlerine benzerlik gsteren illerin gruplandrlmas suretiyle Ek-3 Formunda dzenlenir.

Hizmet blgeleri ve hizmet puan

MADDE 34 (1) Blge hizmeti; birinci ve ikinci hizmet blgelerinde beer yl, nc ve drdnc hizmet blgelerinde drder yl, beinci hizmet blgesinde yldr.

(2) Hizmet blgelerindeki blge hizmetinin hesaplanmasnda mfetti ve mfetti yardmcs olarak geen sreler birlikte dikkate alnr.

(3) Hizmet puanlarnn hesaplanmasnda grev yaplan ilde, yldan artan her ay iin o ilde bir yllk sreye karlk olan puann 1/12'si esas alnr. Aydan artan sreler ile aya isabet eden puann belirlenmesinde, blme ilemi sonucu artan kesirler dikkate alnmaz.

(4) Hizmet puan hesabnda grev yeri deiikliklerinde mehil mddetinde geen sreler eski grev yerinde deerlendirilir.

(5) Hizmet puanlar, Bakanlk bilgi sistemi zerinden hesaplanr ve yer deiikliine ilikin i ve ilemlerde bu puanlar kullanlr.

Blge hizmetinden saylacak sreler

MADDE 35 (1) Mfetti ve mfetti yardmclarnn yllk, mazeret ve salk izinlerinin tamam kadrolarnn bulunduu ilde gemi saylarak, bu il iin ngrlen hizmet puan verilir.

(2) Mfetti ve mfetti yardmclarnn;

a) Asl grevleri dndaki grevlere vekleten ya da geici olarak yaplan grevlendirme srelerinin tamam,

b) Grevden uzaklatrlan ve grevleri ile ilgili olsun veya olmasn herhangi bir sutan tutuklanan veya gzaltna alnanlarn 657 sayl Kanunun 143 nc maddesinde saylan durumlarn gereklemesi durumunda bu srelerin tamam,

c) Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstitsnde geen sreler ile kesintisiz ay ve daha fazla olan hizmet ii eitimde geen srelerin tamam

bu srelerin geirildii yerin blge hizmetinden saylr.

(3) Yurt dnda kesintisiz aydan fazla geirilen srelerin aydan fazla olan ksm birinci blge hizmetinden saylr ve bu srelere Ankarada grev yapan mfettiler iin ngrlen hizmet puan verilir.

llerin mfetti ihtiyacnn belirlenmesi

MADDE 36 (1) llerin mfetti ihtiyac, illerdeki personel ve kurum saylar dikkate alnarak Bakanlk ve nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce mtereken belirlenir.

(2) Ankara ilinin mfetti ihtiyacnn belirlenmesinde, Bakanlkta grevlendirilen mfettiler ve mfetti yardmclarnn says dikkate alnmaz.

Zorunlu alma sresini tamamlayanlarn yer deitirmeleri

MADDE 37 (1) Mfettilerin her bir hizmet blgesinde bu Ynetmelikle belirlenen zorunlu alma sresi kadar alarak blge hizmetlerini yerine getirmeleri esastr.

(2) Bulunduklar hizmet blgesindeki alma sresini tamamlayanlara ilikin yer deitirme duyurusu; nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce ilgili yln en ge 15 Nisan tarihine kadar yaplr. Duyuruda, mfettilerin bulunduklar hizmet blgesine gre atanabilecekleri hizmet blgeleri, azam tercih says, bu blgelerde atama yaplabilecek kadro saylar, bavuru tarihi, bavuru sresi, bavuru ekli, bavuruda istenecek belgeler ile dier hususlara yer verilir.

(3) Bulunduklar hizmet blgesi iin ngrlen blge hizmetini ilgili yln 1 Eyll tarihi itibaryla tamamlayacak olanlarn grev yerleri, blge hizmetini yapmadklar hizmet blgelerinden birine olacak ekilde deitirilir. Bu kapsamda grev yerleri deitirilecek mfettiler, blge hizmetini yapmadklar hizmet blgeleri ile snrl olmak kaydyla duyurusu yaplan illerin tamamn ncelik srasna gre tercih etmek suretiyle bavuruda bulunurlar. Bavuruda bulunan mfettilerin atamalar, atanmak istedikleri ilin mfetti ihtiyac snrllnda tercihleri de dikkate alnarak hizmet puan stnlne gre ilgili yln en ge 15 Temmuz tarihinde sonulandrlacak ekilde nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce belirlenecek takvim erevesinde yaplr. Bu fkra kapsamnda yaplacak yer deitirmelerde, duyurusu yaplan her ile atama yaplabilecek mfetti saysnn belirlenmesinde emeklilik, istifa, baka grevlere atanma gibi nedenlerle mfettilik grevinden ayrlanlardan boalacak kadrolar ile blge hizmetini yapmak zere grev yerleri deitirilecek mfetti saylar birlikte deerlendirilir.

(4) Drdnc ve beinci hizmet blgelerinden birinde veya her ikisinde blge hizmetlerini tamamlayan mfettiler, istemeleri durumunda birinci, ikinci ve nc hizmet blgeleri iin ngrlen blge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine baklmakszn 38 inci maddenin birinci fkrasndaki sre snrllnda bulunduklar ilde kalmak ya da drdnc ve beinci hizmet blgelerindeki dier illerden birine atanmak isteyebilirler. Bu istekler, illerin mfetti ihtiyac erevesinde Bakanlka deerlendirilir. Bavuru saysnn ihtiyatan fazla olmas durumunda hizmet puan en dk olan mfettiten balanmak zere ihtiya fazlas mfettilerin atamalar, blge hizmetini yapmadklar hizmet blgelerindeki illerden birine yaplr. Ancak, bu ekilde drdnc ve beinci hizmet blgelerinde geirilen fazla alma sreleri dier hizmet blgelerinde gemi saylmaz.

(5) Mfettilerin bu madde kapsamnda yer deitirme suretiyle yaplacak atamalar, tercihleri de dikkate alnarak puan stnlne gre yaplr. Atama sonular, atama ilemlerinin tamamland tarihten itibaren en ge be i gn iinde nsan Kaynaklar Genel Mdrlnn internet sitesinde yaymlanr ve ayn zamanda valiliklere gnderilir.

(6) Mfettilerin, kadrolarnn bulunduu ilin dahil olduu hizmet blgesinin dndaki hizmet blgelerinde bir yldan az kalan zorunlu alma sreleri tamamlanm saylr.

(7) Bu madde kapsamndaki zorunlu alma sresinin hesabna, maarif mfettileri bakanl ve maarif mfettileri bakan yardmcl grevlerinde geen sreler de dhil edilir. Maarif mfettileri bakan ve maarif mfettileri bakan yardmcl grevlerini yrtenlerden ilgili yln 1 Eyll tarihi itibaryla bulunduklar ilde zorunlu alma sresini dolduranlarn grev yerleri de bu madde kapsamnda deitirilir.

Bulunduklar ilde sekiz yl sre ile grev yapanlarn yer deitirmeleri

MADDE 38 (1) Hizmet blgelerinin tamamnda blge hizmetini tamamlam olan mfettilerin, ayn ilde kesintisiz alma sreleri sekiz yldan fazla olamaz.

(2) lgili yln 1 Eyll tarihi itibaryla bulunduklar ilde kesintisiz sekiz yl sre ile grev yapan mfettilerin grev yerleri, bulunduklar ilin dhil olduu hizmet blgesindeki duyurusu yaplan dier illerden birine ya da istemeleri halinde bulunduklar hizmet blgesinin dndaki duyurusu yaplan dier hizmet blgelerindeki illerden birine olacak ekilde deitirilir. Bu madde kapsamnda yer deitirme isteinde bulunmayan mfettiler, yer deitirme isteinde bulunanlardan tercihlerinden birine atanamayan mfettiler ile aylksz izinli olduklar srede yer deitirme bavurusunda bulunmayan mfettilerin grev yerleri, bulunduklar hizmet blgesindeki illerden birine olacak ekilde Bakanlk tarafndan resen deitirilir.

(3) kinci fkradaki sekiz yllk srenin hesabna maarif mfettileri bakanl ve maarif mfettileri bakan yardmcl grevlerinde geen sreler de dhil edilir. Maarif mfettileri bakan ve maarif mfettileri bakan yardmcl grevlerini yrtenlerden ilgili yln 1 Eyll tarihi itibaryla bulunduklar ilde sekiz yllk alma sresini dolduranlarn grev yerleri de bu madde kapsamnda deitirilir.

(4) Bu madde kapsamnda grev yerleri deitirileceklere ilikin duyuru, nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce ilgili yln en ge 15 Nisan tarihine kadar yaplr. Duyuruda, bavuru tarihi, bavuru sresi, bavuru ekli, bavuruda istenecek belgeler ile gerekli dier hususlara yer verilir.

(5) Bu madde kapsamnda yaplacak atama ilemleri, mfettilerin tercihleri de dikkate alnarak puan stnlne gre ilgili yln en ge 15 Mays tarihine kadar sonulandrlacak ekilde nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce yaplr.

(6) Bu madde kapsamnda grev yeri deitirilen mfettiler ayrldklar tarihten itibaren sekiz yllk sre gemeden, salk durumu zr hari bu Ynetmelikle belirlenen iller aras dier yer deitirmeler kapsamnda ayrldklar ile tekrar atanamazlar.

(7) Bu madde kapsamnda yaplacak yer deitirmelerde, duyurusu yaplan her ile atama yaplabilecek mfetti saysnn belirlenmesinde duyuru tarihi itibaryla emeklilik, istifa, baka grevlere atanma gibi nedenlerle mfettilik grevinden ayrlanlardan boalacak kadrolar ile bu kapsamda grev yerleri deitirilecek mfetti saylar birlikte deerlendirilir.

(8) Aylksz izinli olanlar ile seimler nedeniyle grevlerinden istifa edenlerden eski grevlerine geri dnenlerin sekiz yllk srelerinin hesabnda, fiilen grev yaptklar sreler dikkate alnmak zere, aylksz izne ayrlmadan ya da istifa etmeden nce o ilde greve balam olduklar tarih esas alnr.

stee bal yer deitirmeler

MADDE 39 (1) stee bal yer deitirmelere ilikin duyuru, nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce ilgili yln en ge 15 Nisan tarihine kadar yaplr. Duyuruda; illere gre atama yaplabilecek kadro saylar, bavuru tarihi, bavuru sresi, bavuru ekli ve bavuruda istenecek belgeler ile dier hususlara yer verilir.

(2) stee bal yer deitirme bavurularna bal olarak yaplacak atama ilemleri, ilgili yln en ge 15 Haziran tarihinde sonulandrlacak ekilde nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce planlanacak takvim erevesinde yaplr.

(3) Blge hizmetini tamamlamam olan mfettilerden bulunduklar ilde ilgili yln 1 Eyll tarihi itibaryla en az iki yllk alma sresini tamamlayanlar, bulunduklar hizmet blgesi ile snrl olmak kaydyla duyurusu yaplan illerden en fazla be il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda bavuruda bulunabilirler.

(4) Bu Ynetmelikle belirlenen en az zorunlu alma sreleri kadar her hizmet blgesinde alarak blge hizmetini tamamlayan mfettilerden bulunduklar ilde ilgili yln 1 Eyll tarihi itibaryla en az iki yllk alma sresini tamamlayanlar, duyurusu yaplan illerden en fazla yirmi il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda bavuruda bulunabilirler.

(5) Bu madde kapsamnda yaplacak yer deitirmelerde, duyurusu yaplan her ile atama yaplabilecek mfetti saysnn belirlenmesinde, duyuru tarihi itibaryla emeklilik, istifa, baka grevlere atanma gibi nedenlerle mfettilik grevinden ayrlanlardan boalan kadrolar birlikte deerlendirilir.

(6) Mfettilerin istee bal yer deitirme suretiyle atamalar, tercihleri de dikkate alnarak hizmet puan stnlne gre yaplr. Atama sonular, atama ilemlerinin tamamland tarihten itibaren en ge be i gn iinde nsan Kaynaklar Genel Mdrlnn internet sitesinde yaynlanr ve ayn zamanda valiliklere gnderilir.

E durumu zrne bal yer deitirmeler

MADDE 40 (1) Mfettiler, atanmak istedikleri ilde elerinin 217 sayl Devlet Personel Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde saylan bir kurumda memur statsnde veya dier kamu kurum ve kurulularnda srekli greve tabi kamu personeli olarak altklarn belgelendirmeleri, grev yaptklar ilde elerinin atanabilecei tekilatn bulunmamas veya tekilat bulunmakla birlikte durumlarna uygun atanabilecekleri bir grevin olmamas hllerinde yer deitirme isteinde bulunabilirler.

(2) Hizmet blgelerinin tamamnda blge hizmetini tamamlam olan mfettiler, elerinin grevli bulunduu il'e yer deitirme isteinde bulunabilirler.

(3) Her ikisi de mfetti olup hizmet blgelerinin tamamnda blge hizmetini tamamlam olan elerden biri, dier ein grev yapt yere yer deitirme isteinde bulunabilir.

(4) Her ikisi de mfetti olarak grev yapan elerden hizmet blgelerinin tamamnda blge hizmetini tamamlam olan e, hizmet blgelerinin tamamnda blge hizmetini tamamlamam olan dier ein grev yapt yere yer deitirme isteinde bulunabilir.

(5) Her ikisi de mfetti olup hizmet blgelerinin tamamnda blge hizmetini tamamlamam olan elerden biri, dier ein grev yapt yere yer deitirme isteinde bulunabilir. Ancak, bu fkra kapsamnda yaplacak yer deitirmelerde, her iki mfettiin de, hizmet blgelerinin her birindeki blge hizmetlerini birlikte tamamlayabilecekleri ekilde planlanmas zorunludur.

(6) Hizmet blgelerinin tamamnda blge hizmetini tamamlamam olan mfettilerin yer deitirme istekleri, bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen snrllkta yerine getirilir. Einin bulunduu ilde blge hizmetini yapmam olanlar bakmndan ise ayn zamanda blge hizmetini de yapmak zere atamalar einin bulunduu il'e yaplr.

(7) Bu madde kapsamndaki yer deitirmeler ilgili yln Austos ay iinde tamamlanr.

(8) Bu madde kapsamnda bavuruda bulunanlarn atamalar o ilin mfetti ihtiyac da dikkate alnarak yaplr. Bavuru says ihtiyacn zerinde olmas halinde atamalar hizmet puan stnlne gre yaplr.

Salk durumu zrne bal yer deitirmeler

MADDE 41 (1) Mfettiler, salk kurulu raporunda kendisi, ei ve ocuklarnn, grev yapmakta olduklar yerde kalmasnn salk durumunu tehlikeye koyacann belirtilmi olmas; salk kurulu raporunda anne ve babalar ile yarg kararyla vasi tayin edilmesi hlinde kardeleri iin Bakasnn g ve yardm olmakszn hayatn devam ettiremez. ibaresi bulunmas artyla, hastaln tedavi edilebilecei bir yere yer deitirme isteinde bulunabilirler.

(2) Hayatn bakasnn yardm veya bakm olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduu salk kurulu raporu ile tespit edilen ei, ocuklar ile kardelerinin, memuriyet mahalli dnda resm veya zel eitim ve retim kurulularnda eitim ve retim yapacaklarnn zel eitim deerlendirme kurulu tarafndan belgelendirilmesi halinde, mfettiin talebi zerine eitim ve retim kurulularnn bulunduu ve bo kadro olan illerden birine atamas yaplr.

(3) Bu madde kapsamnda zr durumundan yer deitirecek mfettilerin, ncelikle altklar hizmet blgesine dhil illerden birine, bunun mmkn olmad durumlarda zr durumunun gerektirdii dier blgelerden birine atamalar yaplabilir. Bu kapsamda grev yerleri deitirilenlerden blge hizmetini tamamlamam olanlarn grev yerleri, zr durumlarnn ortadan kalkt tarihten sonra 37 nci madde kapsamnda yaplacak ilk yer deitirme dneminde blge hizmetini yapmadklar hizmet blgelerindeki illerden birine olacak ekilde deitirilir.

(4) Bu madde kapsamnda yer deitirme isteinde bulunacaklardan;

a) Bavuru tarihi itibaryla son alt ay iinde Salk Bakanlna bal eitim ve aratrma hastanelerinden veya niversite hastanelerinden alnm salk kurulu raporu,

b) Salk kurulu raporunun eine, anne, baba ve ocuklarndan birine veya kardeine ait olmas durumunda aile ktne ilenmi kiisel bilgilerin zetlerini gsterir nfus kayt rnei,

c) Kardeine vasi tayin edilenlerden mahkeme karar

istenir.

(5) Bu madde kapsamnda yaplan bavurular nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce ihtiya lsnde deerlendirilir.

Dier nedenlere bal yer deitirmeler

MADDE 42 (1) Mfettiler;

a) Grevli olduklar yerde meydana gelen deprem, sel, yangn ve benzeri doal afetler nedeniyle kendilerinin veya bakmakla ykml olduklar yaknlarndan birisinin maddi veya manevi zarara uramas,

b) Grev yapt yerde zel hayatna ilikin ak tehdit bulunmas,

hllerinde olay tarihinden itibaren alt ay iinde, eleri, ocuklar ile anne, baba ve kardeleri ehit ya da malul gazi olan mfettiler ise sre art olmakszn yer deitirme isteinde bulunabilirler.

(2) Ei, ocuklar ile anne, baba ve kardeleri ehit ya da malul gazi olan mfettilerden, einin, ocuklarnn, anne, baba ve kardelerinin ehit ya da malul gazi olduuna dair belge ile aile nfus kayt rnei; birinci fkrann (b) bendi kapsamnda yer deitirme suretiyle atama isteinde bulunan mfettilerden ise, grev yapt yerde zel hayatna ilikin ak tehdit bulunduuna dair ibarenin yer ald Cumhuriyet Basavclndan alnacak belge istenir.

(3) Bu madde kapsamnda yaplacak yer deitirme istekleri illerin mfetti ihtiyac da gz nnde bulundurularak nsan Kaynaklar Genel Mdrlnce deerlendirilir.

Hizmetin gerei olarak yaplacak yer deitirmeler

MADDE 43 (1) Mfettilerden haklarnda yaplan soruturma sonucu grev yerlerinin deitirilmesi teklifi getirilenlerin grev yerleri, bulunduklar ildeki alma sresini tamamlayp tamamlamadklarna baklmakszn, ayn hizmet blgesindeki dier illerden birine olacak ekilde deitirilir. Bu ekilde grev yeri deitirilenler hibir ekilde eski grev yerlerine atanamazlar.

SEKZNC BLM

Maarif Mfettileri Bakanlnn Kuruluu ve Grevleri

Maarif mfettileri bakanlnn kuruluu

MADDE 44 (1) Bakanla verilen grevlerin yerine getirilmesi amacyla illerde, il mill eitim mdrlkleri bnyesinde il mill eitim mdrne bal olarak grev yapmak zere maarif mfettileri bakanl oluturulur.

(2) Maarif mfettileri bakanl; maarif mfettileri bakan, maarif mfettileri bakan yardmclar, mfettiler, mfetti yardmclar ile maarif mfettileri bakanlk brosunda grev yapan personelden oluur.

Maarif mfettileri bakannn grevlendirilmesi

MADDE 45 (1) Maarif mfettileri bakan; mfettiler arasndan, Bakann nerisi, Mstearn uygun gr zerine Bakan onay ile grevlendirilir.

(2) Grev yaptklar ilin dndaki bir ile maarif mfettileri bakan olarak grevlendirileceklerin, 37 ve 38 inci maddeler kapsamnda grevlendirilecekleri il'e atanabilecek durumda olmas gerekir. Ancak, drdnc veya beinci hizmet blgelerinde bulunan illerden birine maarif mfettileri bakan olarak grevlendirileceklerde 37 ve 38 inci madde hkmleri aranmaz.

(3) Maarif mfettileri bakanlna drt yllna grevlendirme yaplr. Bir mfetti ayn ilde iki dnemden fazla maarif mfettileri bakan olarak grevlendirilemez.

Maarif mfettileri bakanlnn grevleri

MADDE 46 (1) Maarif mfettileri bakanlnn grevleri unlardr;

a) Yllk faaliyet plann hazrlamak, il mill eitim mdrnn teklifi ve valinin olurunu aldktan sonra uygulamaya koymak, bir rneini Bakanla gndermek,

b) lde bulunan kurumlarn rehberlik, denetim, aratrma, inceleme ve soruturma hizmetlerini planlamak ve yrtmek,

c) Rehberlik ve denetim blgeleri ile gruplarnn oluturulmas amacyla gerekli almalar yaparak, valilik onay alnmas iin il mill eitim mdrne sunmak,

) Rehberlik ve denetim gruplarnca hazrlanan aylk alma programlarn incelemek, uygun bulunanlar il mill eitim mdrnn onayna sunmak ve uygulamaya koymak,

d) Rehberlik ve denetim gruplar tarafndan yaplan denetimler sonucu hazrlanan retim yl sonu raporlarn incelemek veya incelettirmek, sonularn konularna gre dzenlemek, problemleri ve zm nerilerini il mill eitim mdrlne sunmak,

e) Aylk alma izelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek, mfetti ve mfetti yardmclarnn geici grev yolluklarnn denmesini salamak,

f) Mfetti ve mfetti yardmclar tarafndan dzenlenen kurum rehberlik ve denetim raporlarn incelendikten sonra il mill eitim mdrne sunmak,

g) retim yl iinde kurumlarda yaplan rehberlik, denetim, aratrma, inceleme, soruturma gibi i ve ilemlerde mfettiler arasnda koordinasyonu salamak,

) Kurumlarla ilgili dzenlenen rehberlik ve denetim raporlarn deerlendirmek ve ilgili yerlere gndermek,

h) Yer deitirme dnemlerinde bavuruda bulunan mfettilerin bavurularn inceleyerek onaylamak,

) retim yl sonunda hazrlanacak yllk faaliyet raporlarn il mill eitim mdrlne ve Bakanla sunmak,

i) l Milli Eitim Mdrnce verilen dier grevleri yapmak,

j) Mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Maarif mfettileri bakannn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 47 (1) Maarif mfettileri bakannn grev, yetki ve sorumluluklar unlardr;

a) Maarif mfettileri bakanln yrrlkteki mevzuat hkmleri erevesinde ynetmek,

b) 46 nc maddede yer alan grevlerin yrtlmesini salamak,

c) Maarif mfettileri bakan yardmclarnn grev dalmlarn yapmak,

) nceleme ve deerlendirme komisyonu yeleri ile bro personelinin grev dalmlarn yapmak ya da yaplmasn salamak,

d) Maarif mfettileri bakan yardmclar, nceleme ve Deerlendirme Komisyonu yeleri, mfetti ve mfetti yardmclar ile bro personelinin almalarn izlemek, denetlemek, devam ve devamszlklarn takip etmek,

e) Rehberlik ve denetim raporlarn onaylamak,

f) l Mill Eitim Disiplin Kurulu toplantlarna katlmak,

g) nceleme ve soruturmalar iin mfetti ve mfetti yardmclarn grevlendirmek,

) Maarif mfettileri bakanlnn grev alanna giren konular incelemek, deerlendirmek, aratrmak amacyla gerekli grlmesi durumunda mfetti ve mfetti yardmclarndan ihtiyaca gre komisyon oluturmak,

h) Rehberlik ve denetim gruplar arasnda egdm salamak amacyla gerektiinde bu gruplarla birlikte rehberlik, denetim, inceleme ve aratrma ile ilgili mesleki toplantlara katlmak,

) Mfetti ve mfetti yardmclar rehberlik, denetim, inceleme, soruturma, aratrma gibi konularda grevlendirilirken, grevlerin dengeli datlmasna zen gstermek,

i) Aylk alma izelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek veya incelettirmek,

j) Bir nceki retim ylnda yaplan rehberlik, denetim, aratrma, inceleme, soruturma gibi konularn sonularn deerlendirmek ve yeni retim yl ierisinde yaplacak olan rehberlik, denetim, aratrma, inceleme, soruturma gibi konulardaki almalar grmek, uyulmas gereken hususlar belirlemek amacyla retim yl banda, yaryl tatilinde, retim yl sonunda ve gerekli grlen durumlarda mfetti ve mfetti yardmclarnn katlaca toplantlar yapmak,

k) Gerektiinde bizzat veya grevlendirilecek mfetti ve mfetti yardmclar ile birlikte mesleki toplant, rehberlik, denetim, inceleme, soruturma ve benzeri almalar yapmak,

l) Geici grevli, izinli ve raporlu olduu srelerde yerine maarif mfettileri bakanlna veklet edecek maarif mfettileri bakan yardmcsn belirlemek,

m) Maarif mfettileri bakanlklarnda grevli maarif mfetti yardmclarna refakat edecek rehber mfettii grevlendirmek.

Maarif mfettileri bakan yardmclarnn grevlendirilmesi

MADDE 48 (1) Mfetti ve mfetti yardmcs says;

a) 30 ve daha az olan illerde bir,

b) 31den 100e kadar olan illerde iki,

c) 101den 200e kadar olan illerde ,

) 201den 300e kadar olan illerde drt,

d) 301den daha fazla olan illerde be

olmak zere o ilde grevli mfettiler arasndan maarif mfettileri bakannn nerisi, il mill eitim mdrnn teklifi ve valinin onay ile iki yllna maarif mfettileri bakan yardmcs grevlendirilir.

Maarif mfettileri bakan yardmclarnn grevleri

MADDE 49 (1) Maarif mfettileri bakan yardmclarnn grevleri unlardr;

a) Maarif mfettileri bakannn grevde bulunmad zamanlarda maarif mfettileri bakanlna veklet etmek,

b) Verilen yetki erevesinde inceleme ve deerlendirme komisyonu yeleri ile bro personelinin grev dalmlarn yapmak,

c) Mfetti ve mfetti yardmclar tarafndan yrtlen rehberlik, denetim, inceleme, soruturma, arat