24 Mayıs 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29009

YÖNETMELİK

Kalkınma Bakanlığından:

KALKINMA BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “veya geçerlik süresi dolmamış KPSS yabancı dil bölümünde Bakanlıkça belirlenen sayıda soruyu veya üstünü doğru cevaplamış” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/5/2012

28300

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/12/2013

28843