23 Mays 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29008

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

TS 3034 KARAYOLU TAITLARI-SSPANSYON SSTEMLER-AMORTSRLER

STANDARDI LE LGL TEBL

(TEBL NO: MSG-MS-2014/4)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, TS 3034 (ubat 2014) Standardnn uygulamaya konulmasna ilikin hususlar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 3 (1) TS 3034 (ubat 2014) Standard; karayolu tatlarnn sspansiyon sistemlerinde kullanlan geleneksel, strat (tayc) teleskopik ve dier amortisrlerin tarifi, snflandrmas ve zelliklerini, numune alma, muayene, deney ve piyasaya arz eklini kapsar.

(2) TS 3034 (ubat 2014) Standard, karayolu tatlarnn sspansiyon sisteminde yer almayan direksiyon, bagaj, kaput ve pedal amortisrlerini kapsamaz.

Uygulamaya konma

MADDE 4 (1) TS 3034 (ubat 2005)n revizyonu olarak hazrlanan ve TSE Teknik Kurulunun 13/2/2014 tarihli toplantsnda kabul edilerek yaymna karar verilen TS 3034 (ubat 2014) Karayolu Tatlar-Sspansiyon Sistemleri-Amortisrler Standard, imalat ve sat safhalarnda zorunlu olarak uygulanmaya konulmutur.

Uyma zorunluluu

MADDE 5 (1) TS 3034 (ubat 2014) Standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

Temin

MADDE 6 (1) TS 3034 (ubat 2014) Standard, TSE merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. letiim bilgilerine TSEnin internet sitesinden ulalabilir.

Yrrlkten kaldrlma

MADDE 7 (1) 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Standardlarna Uygunluk Belgesi ve TSE Markas Hakknda Tebli (Tebli No: SG-2000/13-14) ekinde yer alan Trk Standardlarna Uygunluk Belgesi ve TSE Markas Aranacak Mamuller Listesinin 110 uncu srasnda yer alan TS 3034 Amortisrler Karayolu Tatlarnda Kullanlan, ki Borulu Hidrolik ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

(2) 3/12/2008 tarihli ve 27073 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecburi Standard Teblii (Tebli No: SG-2008/15) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli yaymndan ay sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.