23 Mayıs 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29008

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:

BASIN VE ENFORMASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim ve mühendislik fakülteleri ile matematik, istatistik, bilgisayar öğretmenliği, bilgi ve belge yönetimi, mütercim-tercümanlık, fotoğraf, grafik ile sinema ve televizyon bölümleri veya filoloji ve edebiyat fakültelerinin dil eğitimi veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.