22 Mayıs 2014 Tarihli ve 29007 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2014/6162    İşkolları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6136      Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6182      Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6220      Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine Bağlı Bazı Odaların İdari ve Mali Denetiminin Yapılması Hakkında Karar

2014/6242      Ordu İlinde Tesis Edilecek Piro Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6243      Artvin İlinde Tesis Edilecek Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6250      Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2014/6097  Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2014/6293  Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

— Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası ile İlgili 2014/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/32)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/37)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/38)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/40)

— Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (No: TMKTDGM-01)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/5/2014 Tarihli ve 2014/51 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2012/836 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/1614 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 20/3/2014 Tarihli ve 2013/5660 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/6065 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 3/4/2014 Tarihli ve 2013/6398 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


22/5/2014 tarihli ve 29007 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşmalar ve Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır.