22 Mays 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29007

TEBL

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

TEHLKEL MADDE GVENLK DANIMANLII HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: TMKTDGM-01)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, tehlikeli maddeleri; tayan, gnderen, paketleyen, ykleyen, dolduran ve boaltan iletmelerin yaptklar ilemleri, insan salna, dier canl varlklara ve evreye zarar vermeden, gvenli bir ekilde taraf olduumuz uluslararas anlamalar ve ilgili mevzuat hkmleri kapsamnda yapmalar iin iletmelere yardmc olmak amacyla istihdam edilecek veya hizmet alnacak tehlikeli madde gvenlik danmanlarnn (TMGD) nitelikleri, eitimleri ve belgelendirilmeleri ile grev, yetki ve sorumluluklarna dair usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli,

a) Tehlikeli madde tamacl srecinde yer alan ve bir takvim yl ierisinde net elli ton ve st miktarlarda ilem yapan, gnderen, paketleyen, ykleyen, dolduran ve boaltan olarak faaliyette bulunan iletmeler ile toplam ara tama kapasitesi elli ton ve zerinde olan tamaclk iletmelerini,

b) Miktarna baklmakszn ADR Blm 1.1.3.6.3te yer alan tablodaki tama kategorisi sfr olan tehlikeli maddelerle itigal eden ve tehlikeli madde tamacl srecinde yer alan, gnderen, paketleyen, ykleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan iletmeleri,

c) letmeler tarafndan istihdam edilecek veya danmanlk hizmeti alnacak TMGDleri,

) Tehlikeli madde tamaclnda grev alacak TMGDlere ynelik eitim verecek kurulular ile yaplacak eitim ve snavlar,

kapsar.

(2) Bu Tebli,

a) Trk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl dahil) ait olan ya da Trk Silahl Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettii tatlarla yaplan tama ilemlerini,

b) Emniyet Genel Mdrlne ait olan ya da Emniyet Genel Mdrl temsilcilerinin refakat ettii tatlarla yaplan tama ilemlerini,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli,

a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayl Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanunu, 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Tamaclk Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eitimi Ynetmelii, 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayl Resm Gazetede yaymlanan Denizyoluyla Tanan Tehlikeli Yklere likin Uluslar Aras Kod Kapsamnda Eitim ve Yetkilendirme Ynetmelii ve 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tanmas Hakknda Ynetmeliin 33 nc maddesine dayanlarak,

b) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayl Kanunla katlmamzn uygun bulunduu Tehlikeli Mallarn Karayolu ile Uluslararas Tamaclna likin Avrupa Anlamasna (ADR) ve 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Uluslararas Demiryollar Tamalarna likin Szlemenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eyalarn Demiryoluyla Uluslararas Tanmasna likin Ynetmelie (RID) paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) ADR: Tehlikeli Mallarn Karayolu ile Uluslararas Tamaclna likin Avrupa Anlamasn,

b) Bakanlk: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanln,

c) IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Tanmas Dzenlemelerini,

) IMDG Kod: Uluslararas Denizcilik Tehlikeli Ykler Kodunu,

d) dare: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Tehlikeli Mal ve Kombine Tamaclk Dzenleme Genel Mdrln,

e) letme: Kamu kurum ve kurulular da dahil olmak zere, kr amac bulunup bulunmadna baklmakszn bu Tebli kapsamnda faaliyetlerde bulunan gerek veya tzel kiileri,

f) RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Uluslararas Demiryollar Tamalarna likin Szlemenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eyalarn Demiryoluyla Uluslararas Tanmasna likin Ynetmelii,

g) Tat/Ara: Tehlikeli mal tamacl alannda kullanlan ADR ve RIDda yer alan karayolu ve demiryolu tatlarn,

) Tehlikeli madde: ADR/RID Ek A Blm 3.2deki Tablo Ada yer alan maddeleri,

h) Tehlikeli madde gvenlik danman (TMGD): fa edecei grev ve nitelikleri ADR/RIDn 1.8.3 nc ksmnda belirtilen ve Bakanlk tarafndan tehlikeli madde gvenlik danman sertifikas dzenlenerek yetkilendirilen gerek kiiyi,

) Tehlikeli madde gvenlik danman sertifikas (TMGDS): Bakanln yetkilendirdii eitim merkezlerinde tehlikeli madde gvenlik danman eitimini alarak Bakanlka yaplan snavda baarl olmu kiilere verilen veya ADR yesi herhangi bir lkeden alnm tehlikeli madde gvenlik danman belgesine istinaden dzenlenen sertifikay,

i) Tehlikeli madde gvenlik danman eitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde gvenlik danman yetitirmek amacyla Bakanlk tarafndan yetkilendirilen eitim kurulularna dzenlenen belgeyi,

j) Tehlikeli madde gvenlik danman eiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde gvenlik danman eitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eitim kurulularnda grev yapan dare tarafndan yetkilendirilmi eiticileri,

k) Tehlikeli madde gvenlik danman eiticisi belgesi (TMGDEB): TMGDEYBye sahip eitim kurulularnda grev yapacak eiticilere dare tarafndan dzenlenen belgeyi,

l) Ynetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tanmas Hakknda Ynetmelii,

ifade eder.

KNC BLM

Tehlikeli Madde Gvenlik Danman Eitimi Yetki Belgesi

Yetki belgesi alma zorunluluu

MADDE 5 (1) TMGD eitimi verecek gerek veya tzel kiilerin, dareden (TMGDEYB) almalar zorunludur.

Yetki belgesi almak iin gerekli belgeler

MADDE 6 (1) Gerek veya tzel kiiler, aadaki belgeleri ibraz etmeleri halinde dare tarafndan kendilerine TMGDEYB dzenlenir.

a) Bavuru dilekesi,

b) ADR, RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamnda dare tarafndan dzenlenen Tehlikeli Madde Tamacl Eitimi Yetki Belgesinin fotokopisi,

c) Bakanlka belirlenen cretin dendiini gsteren tahsilt makbuzu,

) Bu Tebli kapsamnda eitim verebilecek en az bir eitici ile yaplm szlemeye ilikin belge,

d) Szleme yaplan eiticiye ait darece dzenlenen Tehlikeli Madde Gvenlik Danman Eitici Belgesi (TMGDEB).

Eitim kurulularnn nitelikleri ve bulundurulmas gereken materyaller

MADDE 7 (1) Eitim kurulularnda, eitim iin gerekli olan ve aada belirtilen eitim materyalleri ile ara ve gerelerin bulundurulmas zorunludur:

a) Her snfta kurulu ve alr halde projeksiyon cihaz.

b) Her kursiyere verilmek zere birer takm ADR/RID gncel uluslararas anlama veya szleme dokmanlar.

c) Ara tanmlama turuncu ikaz levhas ve tehlike etiketleri.

) Trafik iaret levhalar panosu, tehlikeli madde tamasyla ilgili grsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanlar.

d) En az 10 adet farkl eitte tehlikeli madde ambalaj rnekleri.

e) ADR Blm 8.1.5e uygun kiisel korunma tehizatlar.

f) EN 12195-1 standardna uygun olarak ykleme emniyetini salamada kullanlan (germe kay, zincir, takoz, euro palet, srtnmeyi artrc lastik veya benzeri malzemeden yaplm ped gibi) tehizat ve ekipmanlar.

(2) Bu Tebli kapsamnda Tehlikeli Madde Gvenlik Danman Eitimi Yetki Belgesi talebinde bulunan eitim kurulular birinci fkradaki artlara ilaveten, Karayolu Tamaclk Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eitimi Ynetmeliinin 19 uncu maddesindeki eitim merkezi iin istenen artlar da salamak zorundadrlar.

Tehlikeli madde gvenlik danman eitimi yetki belgesinin verilmesi ve su duyurusu

MADDE 8 (1) TMGDEYB almak isteyen gerek ve tzel kiiler, 6 nc maddede belirtilen belgelerle dareye mracaat ederler.

(2) Bavurunun uygun olduunun tespiti halinde 5 yl geerli TMGDEYB dzenlenir.

(3) darece yaplacak inceleme ve soruturma sonunda yanltc bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi alm olanlarn bu yetki belgeleri iptal edilir ve haklarnda cumhuriyet savclklar nezdinde su duyurusunda bulunulur.

Tehlikeli madde gvenlik danman eitimi yetki belgesinin devredilemeyecei

MADDE 9 (1) TMGDEYB, adna dzenlenen gerek veya tzel kiiler dndakiler tarafndan kullanlamaz ve hibir ekilde devredilemez.

(2) Ancak, yetki belgesine sahip tzel kiilikler; pay sahiplii sat, balama veya muadili bir ilemle el deitirebilirler. Bu deiim sonunda yeni sahip veya ortaklar, deiikliin meydana geldii tarihten itibaren doksan gn ierisinde bu durumu dareye bildirmek zorundadrlar.

Tehlikeli madde gvenlik danman eitimi yetki belgesi sahiplerinin ykmllkleri

MADDE 10 (1) TMGD eitimi iin bavuran kursiyerlerden, 12 nci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde istenen artlara ilikin belgeleri kontrol etmek, darenin oluturduu elektronik ortama aktarmak ve bu belgeleri arivlemekle ykmldrler.

(2) TMGDEYB sahipleri;

a) Eitim kurulularndaki kursiyer devam izelgelerini eitim dnemi ierisinde leden nce ve leden sonra olmak zere gnde iki kere kursiyerlere imzalatmakla,

b) Kursiyerlerce imzalanan yoklama izelgelerinin eitici tarafndan ad ve soyad yazlarak imzalanmasn salamakla,

c) Kursiyerlere ait btn bilgi ve belgeleri 3 yl sreyle saklamakla,

) Gerekli ve yeterli eitim ara ve gerelerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

d) Eitimin dzenli ve disiplinli bir ekilde yrtlmesini ve sonulandrlmasn salamakla,

e) Eitime ilikin yazl ve grsel malzemeleri hazr bulundurmakla,

f) Unvan, adres, ortak (halka ak sermaye irketlerinde hamiline yazl hisse devirleri hari), hisse devri, ynetici, temsile yetkili ahs, eitici kadrosu ve benzeri her trl deiiklii, deiikliin meydana geldii tarihten itibaren 15 gn iinde dareye bildirmekle,

g) Bakanln denetim ve inceleme yapmakla grevli personeli tarafndan istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,

ykmldrler.

(3) TMGDEYB sahipleri ayrca, her eitim dneminin balama ve biti tarihlerine ilikin bildirimler ile kursiyerlere ait bilgileri, http://kamu.turkiye.gov.tr zerinden dareye bildirirler.

(4) Eitim kurulular, yeni balataca eitim dnemine ilikin bildirimlerini (dnem gncelleme, ders ekleme/karma, kursiyer ekleme/karma) eitim dneminin balama tarihinden en az 7 takvim gn ncesinde yapar. Bu srenin son gnnn akam saat 20.00 itibariyle dnem kapanr ve sistem zerinde ilem yaplamaz.

(5) Eitim kurulular tarafndan http://kamu.turkiye.gov.tr zerinden bildirilmi eitim programlarnn iptali ile ders ve eitici deiikliine ilikin taleplerin karlanabilmesi iin bu talebin eitim programnn balama tarihinden nceki resmi i gnnde Bakanln evrak kaydna girmi olmas gerekir.

(6) Her eitim dneminin biti tarihini takip eden 10 takvim gn ierisinde eitime katlan kursiyerlere eitim merkezi tarafndan snav yaplr. 100 puan zerinden 70 ve zerinde puan alanlar baarl saylr. 70 puann altndakiler baarsz kabul edilerek bu kiilerle birlikte devamszlktan kalan kursiyerler, eitim kurulular tarafndan http://kamu.turkiye.gov.tr zerinden dareye bildirilir.

(7) Eitim kurulular tarafndan, eitim program sonunda yaplan snav kazanan adaylara, snav sonularnn darenin onayna mteakiben http://kamu.turkiye.gov.tr zerinden Tehlikeli Madde Gvenlik Danman Eitimi Tamamlama Belgesi dzenlenir.

Tehlikeli madde gvenlik danman eitimi yetki belgesinin yenilenmesi

MADDE 11 (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geerlilik sresinin bitim tarihinin en az 60 gn ncesinden dareye yazl olarak mracaat ederler. Durumlar bu Teblie uygun olanlarn yetki belgeleri, belge yenileme creti alnarak eski belgelerinin bitim tarihinden itibaren be yl geerli olmak zere yenilenir.

(2) Yetki belgesinin geerlilik sresinin sona erdii tarihten sonra mracaat edilmesi halinde durumu bu Teblie uygun olanlarn yetki belgeleri, tam yetki belgesi creti alnarak eski belgelerinin bitim tarihinden itibaren be yl geerli olmak zere yenilenir.

NC BLM

Tehlikeli Madde Gvenlik Danman Olma artlar, Eitimi, Snav,

Yetkilendirilmesi ve Ykmllkler

Tehlikeli madde gvenlik danman olma artlar

MADDE 12 (1) TMGD olabilmek iin;

a) niversitelerin lisans blmlerinden mezun olmak,

b) Kaaklk, dolandrclk, dolanl iflas, sahtecilik, inanc ktye kullanma, uyuturucu ve silah kaakl, kaak insan tamacl veya ticareti, hrszlk, rvet sularndan hrriyeti balayc ceza ile hkml bulunmamak,

c) Yetkili yangn sndrme eitim merkezlerinden uygulamal yangn sndrme eitimine katldna dair alnan belgenin asln ibraz etmek veya noter onayl suretini sunmak,

) TMGDEYB sahibi eitim kurulularnda, tehlikeli madde gvenlik danman eitimine katlarak, tehlikeli madde gvenlik danman eitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebli kapsamnda alacak snavda baarl olmak,

gerekir.

Tehlikeli madde gvenlik danman eitimi

MADDE 13 (1) TMGD eitimleri; TMGDEYB sahibi eitim kurulularnda, bu Tebli kapsamnda yetkilendirilen tehlikeli madde gvenlik danman eiticileri tarafndan, tehlikeli maddelerin tanmas konusundaki yrrlkteki mevzuat, taraf olduumuz uluslararas anlama ve szlemeler ile AB mktesebat dzenlemeleri esas alnarak verilir.

(2) ADR tehlikeli madde gvenlik danman eitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanr. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamndaki faaliyetlere ilikin olarak tehlikeli madde gvenlik danman yetkisini de isteyen adaylar, ayrca bu modlar iin onar ders saati ilaveten eitim almalar gerekir.

(3) Eitim kurulular tarafndan dzenlenecek her bir eitim programnda en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eitimlerde her bir ders saatinin sresi 50 dakika olacak ekilde, gnlk ders program 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.

(4) Eitimde devam zorunludur.

(5) Dzenlenecek eitimlerin mfredat, aada yer alan asgari ders konularn iermelidir:

a) Tehlikeli madde tamaclna ilikin ulusal mevzuat ile uluslararas anlama ve szlemeler.

b) Tehlikeli maddelerin snflandrlmalar (zelti ve karmlarn snflandrma prosedrleri, tehlikeli madde listesinin yaps, tehlikeli maddelerin snflar ve bu snflandrmann prensipleri, tanan tehlikeli maddelerin yaps, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik zellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kurallar (tip, kod, etiketleme, yapm, balang ve periyodik muayene ve testler).

) aretleme, etiketleme, ikaz levhas ve turuncu plakalarn taklmas kurallar.

d) Tama evrak hakknda bilgiler.

e) Sevkiyat yntemi ve gnderimdeki kstlamalar (tam yk, dkme halinde tama, orta boy hacimli konteynerlerde tama, konteynerlerde tama, sabit veya sklebilir tanklarda tama).

f) Yolcularn tanmas ile ilgili kurallar.

g) Kark yklemeye ilikin yasaklar ve tedbirler.

) Tehlikeli maddelerin ayrtrlmas kurallar.

h) Tanan madde miktarlarnn snrlandrlmas ve miktar muafiyetleri.

) Elleleme ve istifleme kurallar.

i) Ykleme ncesinde ve boaltma sonrasnda temizleme veya gazdan arndrma kurallar.

j) Arata bulundurulmas gereken belgeler (tama evrak, yazl talimatlar, ara onay sertifikas, src eitim sertifikas, zel izin belgesi ve benzeri.).

k) Trafikte aralarn seyri ve park etme kurallar.

l) Tehlikeli madde tamacl ile ilgili trafik mevzuat ve kstlamalar.

m) Tahliye ilemleri veya bu ilem srasnda meydana gelebilecek szntlara mdahale etme kurallar.

n) Tama tehizatlar ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin tanmasyla ilgili iletmeye ynelik gvenlik planlarnn hazrlanmas.

) Tehlikeli madde kaynakl bir kazann, kaza nedenleri ve eitleri hakknda bilgilendirme ile bu kazalarn raporlanmas.

p) letmeler iin hazrlanacak yllk raporlarn hazrlanma usul ve esaslar.

Tehlikeli madde gvenlik danman snavlar

MADDE 14 (1) Snav, snav tarihinden en az 60 gn nce darenin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

(2) Snavlar, dare tarafndan belirlenen tarihlerde, Bakanlka yaplr.

(3) TMGD snav ylda en az bir kez yaplr.

Snav mracaat

MADDE 15 (1) Snavlara katlabilmek iin;

a) T.C. vatandalar iin T.C. kimlik numaras olan nfus czdan fotokopisi, yabanclar iin pasaport rnei,

b) Yabanclar iin renim durumunu gsterir belgenin Trkeye tercme edilmi noter onayl sureti,

c) Tehlikeli madde gvenlik danman eitimi tamamlama belgesi,

) Yetkili yangn sndrme eitim merkezlerinden uygulamal yangn sndrme eitimine katldna dair alnan belgenin aslnn ibraz veya noter onayl sureti,

d) Snav cretinin yatrldna dair makbuz,

ile dareye bavurulur.

Snava ilikin genel artlar

MADDE 16 (1) TMGD snav, ADR/RID Blm 1.8.3e uygun, uluslararas anlama ve szlemeler kapsamnda yazl olarak yaplr.

(2) Snav 100 puan zerinden deerlendirmeye tabi tutulur. Snav sonunda baarl olabilmek iin en az 70 puan almak gereklidir.

(3) Snavlarda, tehlikeli madde tamaclna ilikin ilgili uluslararas szleme/anlama dokmanlarnn haricinde baka dokmanlarn kullanmna izin verilmez. Sz konusu dokmanlarn gncel hallerini snav esnasnda bulundurmak adayn sorumluluundadr. Sz konusu uluslararas mevzuat Trke olabilecei gibi ngilizce, Franszca, Almanca veya Rusa olabilir. Ancak, snav Trke olarak yaplr.

(4) Snav, test veya ak ulu sorular ile vaka zmnden oluur.

(5) Snav, 13 nc maddenin beinci fkras kapsamndaki konular ierir.

Snav sonularnn ilan

MADDE 17 (1) Snav sonular, snav takip eden en ge 15 i gn ierisinde darenin internet adresinde yaymlanarak ilan edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 18 (1) Snav sonularna itirazlar, snav sonularnn yaymlanmasna mteakip 10 i gn iinde dareye yazl olarak yaplr.

Snavlarda baarsz olanlarn durumu

MADDE 19 (1) TMGD snavlarnda baarsz olan adaylara, bir sonraki snav dneminden itibaren takip eden 3 snava girme hakk tannr. Bu snavlarda da baarl olamayanlarn TMGD eitim programlarna yeniden katlmalar gerekir.

(2) Girilecek her snav iin snav cretinin denmesi gerekir.

(3) Mracaat ettii halde snava girmeyenlerin snav creti iade edilmez.

Belgelerin saklanmas

MADDE 20 (1) Bakanlk, adaylara ait bavuru belgeleri ve snav ktlarn 5 (be) yl sre ile saklar. Bu sre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.

Tehlikeli madde gvenlik danman sertifikasnn dzenlenmesi

MADDE 21 (1) Snavlarda baarl olan TMGD adaylarna, dare tarafndan ekteki formata uygun 5 yl geerli TMGDS dzenlenir.

(2) ADRye taraf olan herhangi bir yabanc lkenin yetkili idaresinden alnm tehlikeli madde gvenlik danman belgesine sahip olan kiilerin, bavuru dilekesi, nfus czdan fotokopisi ile sertifikalarnn Trke tercme edilmi noter onayl suretini dareye ibraz etmeleri gerekir. darece yaplacak inceleme ve deerlendirme neticesinde, durumu 12 nci maddeye uygun bulunanlara mevcut sertifikalarndaki son geerlilik tarihine kadar TMGDS dzenlenir.

Tehlikeli madde gvenlik danman sertifikas yenileme snav

MADDE 22 (1) TMGDler sertifikalarnn srelerinin son ylnda sertifikalarn yenilemek iin 16 nc maddedeki hkmler erevesinde Bakanlka dzenlenen tehlikeli madde gvenlik danman snavna girmek zorundadrlar. TMGDSyi yenilemek iin en fazla 3 snava girme hakk verilir. Yenileme snavlarnda baarsz olanlarn veya sertifika sresi dolanlarn yeniden eitim almalar gerekir.

(2) TMGDS sresi bitmeden Bakanln yapt snava girip baarl olan kiilerin sertifikalar, sertifika sresinin bitim tarihinden itibaren 5 yl sreyle temdit edilir.

(3) TMGD sresi gemi bir sertifikayla faaliyette bulunamaz. Sz konusu kiilerin geersiz sertifikayla faaliyet gsterdiinin tespit edilmesi halinde, bu kiilerin Bakanln yapaca snavlara 2 yl sreyle girmelerine msaade edilmez.

Tehlikeli madde gvenlik danmannn grev ve ykmllkleri

MADDE 23 (1) Danmann asl grevi, iletmenin bandaki kiinin sorumluluu altnda, yaplan iin gereklilikleri kapsamnda en uygun ara ve faaliyetleri belirleyip kullanmn salayarak, en gvenli yolla bu faaliyetlerin ynetimini kolaylatrmaktr.

(2) letme ierisindeki faaliyetler gz nne alndnda, bir danman balca aadaki grevleri yapar:

a) Tehlikeli maddelerin tanmasnda uluslararas anlama ve szleme (ADR/RID) hkmlerine uyulduunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hkmlerine gre tanmas hususunda iletmeye neriler sunmak.

c) letmenin tehlikeli maddelerin tanmas ile ilgili yllk faaliyet raporunu, yl sonu itibariyle ilk ay ierisinde hazrlamak ve elektronik ortamnda dareye ibraz etmek. Sz konusu yllk rapor aada belirtilen asgari hususlar ierir:

1) Tehlikeli maddelerin tehlike snf ve zelliklerini.

2) Tehlikeli maddelerin snflarna gre toplam miktarlarn.

3) ADR/RID Blm 1.8.3.6ya gre iletmede meydana gelmi kazalarla ilgili dzenlenmi raporlar.

4) Tanan tehlikeli maddelerin hangi tama tr ile yapldn.

5) ADRde n grlen muafiyet kapsamnda herhangi bir yk tanp tanmad, tanm ise miktar ve snf.

6) Gvenlik danmannn, iletme iin gerek grd ilave gvenlik deerlendirmesini.

) Tanacak tehlikeli maddelerin tespiti yaplarak, bu maddeye ilikin ADRdeki zorunluluklar ile uygunluk prosedrlerini belirlemek.

d) letmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin tanmasnda kullanaca tama aralar satn alnrken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin tanmas, yklenmesi ve boaltmnda kullanlan tehizatn kontrolyle ilgili prosedrleri belirlemek.

f) Ulusal ve uluslararas mevzuat ve bunlarda yaplan deiiklikler hakknda, iletme alanlarna greve ynelik eitim vermek veya almalarn salamak ve bu eitimin kaytlarn muhafaza etmek.

g) Tehlikeli maddelerin tanmas, yklenmesi veya boaltlmas srasnda bir kaza veya gvenlii etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedrlerini belirlemek, alanlara bunlarla ilgili tatbikatlar periyodik olarak yaptrmak ve bunlarn kaytlarn tutmak.

) Kazalarn veya ciddi ihlallerin tekrar olumasn nleyecek tedbirlerin alnmasn salamak.

h) Alt yklenicilerin veya nc taraflarn seiminde ve altrlmasnda tehlikeli maddelerin tanmasyla ilgili mevzuatn ngrd zel artlarn dikkate alnmasn salamak.

) Tehlikeli maddelerin tanmas, doldurulmas veya boaltlmasnda yer alan alanlarn, operasyonel prosedrler ve talimatlar hakknda bilgiye sahip olmalarn salamak.

i) Tehlikeli mallarn tanmas, yklenmesi veya boaltlmasnda muhtemel risklere kar hazrlkl olmak iin, ilgili personelin farkndaln artrmaya ynelik nlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin snfna gre tama srasnda tatta bulunmas gereken dokman ve gvenlik tehizatlarnn tama aracnda bulundurulmasna ynelik talimatlar oluturmak.

k) ADR/RID Blm 1.10.3.2de belirtilen iletme gvenlik plann hazrlayarak plann uygulanmasn salamak.

l) Faaliyetler konusunda eitim, denetim ve kontrol dhil yapt her trl ii kayt altna almak, bu kaytlar 5 yl sreyle saklamak ve talep edilmesi halinde dareye ibraz etmek.

m) letmede grevi ile ilgili yapaca denetlemelerde; denetlenen kii ve ilerle ilgili tarih ve saat belirterek kayt tutmak.

n) Herhangi bir tehlikenin sz konusu olduu durumlarda tehlike giderilene kadar yaplan ii durdurmak, tehlikenin giderildii durumda da ii kendi onay ile balatmak ve tehlike giderilene kadar geen sreteki her trl aamay iletmeye veya yetkili mercilere yazl olarak bildirmek.

o) Tama aracna yklenen ykn ADR/RID hkmlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, iaretlenmesi ve yklenmesiyle ilgili i ve ilemlere ilikin prosedrler belirlemek.

(3) TMGD, sorumlu olduu iletmede tama, ykleme veya boaltma srasnda meydana gelen bir kazann cana, mala ve evreye zarar vermesi durumunda; kaza hakknda bilgi toplayarak iletme ynetimine veya dareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararas veya ulusal mevzuat kapsamnda iletme ynetimi tarafndan yazlmas gereken raporun yerini tutmaz.

(4) TMGDler, ADR/RIDda yaplan deiiklikler iin 2 ylda bir yenileme eitimini almak zorundadrlar.

(5) Bir TMGD, en fazla 5 iletmeye danmanlk yapabilir.

DRDNC BLM

Tehlikeli Madde Gvenlik Danman Eiticisi Snavlar,

Yetkilendirilme ve Ykmllkler

Tehlikeli madde gvenlik danman eiticisi snav esaslar

MADDE 24 (1) Bakanlk, TMGDEYB sahibi eitim kurulularnn eitici ihtiyacn karlayabilmek iin darenin internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) duyuru yapmak kaydyla TMGDE snavn yapar.

(2) Bakanlk tarafndan yaplacak yazl snav, 13 nc maddenin beinci fkrasndaki konular kapsar. Snav 100 puan zerinden deerlendirmeye tabi tutulur. Adaylarn bu snavda baarl olabilmeleri iin en az 80 puan almalar gerekir.

(3) Sz konusu snava girmek isteyen adaylar, aada belirtilen bilgi ve belgelerle dareye mracaat ederler.

a) Bavuru dilekesi,

b) T.C. kimlik numaras olan nfus czdan fotokopisi,

c) TMGDSnin sureti,

) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnca yaplan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavnda; ngilizce, Almanca, Franszca veya Rusa dillerinden birinden asgari 65 dzeyinde puan aldn gsteren belge veya dil yeterlii bakmndan bu puana denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgenin noter veya idarece onayl sureti,

d) Kaaklk, dolandrclk, dolanl iflas, sahtecilik, inanc ktye kullanma, uyuturucu ve silah kaakl, kaak insan tamacl veya ticareti, hrszlk, rvet sularndan hrriyeti balayc ceza ile hkml bulunmadna dair yazl beyan.

Tehlikeli madde gvenlik danman eiticisinin yetkilendirilmesi

MADDE 25 (1) Bakanlka yaplan snavda baarl olan adaylarn, belge cretinin dendiine ilikin makbuzun asln, dareye ibraz etmeleri gerekmektedir.

(2) darece uygun bulunan adaylar TMGDEB dzenlenerek yetkilendirilir.

Tehlikeli madde gvenlik danman eiticisinin grev ve ykmllkleri

MADDE 26 (1) Eitim kurulularnda tehlikeli madde gvenlik danman adaylarna eitim verecek eiticiler:

a) 13 nc maddenin beinci fkrasnda yer alan eitim mfredatna uygun eitim vermekle,

b) Eitimde, 7 nci maddede yer alan eitim dokman, materyali ve tehizatn kullanmakla,

c) Kursiyer devam izelgelerine devamszlk yapan adaylar ilemek ve bu izelgeleri (ad ve soyadn yazp) imzalamakla,

) Genel mesleki saygnlk ve etik kurallar erevesinde eitim vermekle,

ykmldrler.

(2) TMGDE, TMGDEB kapsamnda yetkilendirildii tama moduna ilikin, en fazla 2 eitim kuruluunda eitim verebilir.

(3) Bir eitim kuruluunda alan TMGDE, eitim grevinin haricinde iletmelere TMGD hizmeti vermek istemesi halinde en fazla 2 iletmeye bu hizmeti verebilir.

BENC BLM

letmelerin Sorumluluklar ve Ykmllkleri

letmelerin sorumluluklar ve ykmllkleri

MADDE 27 (1) Bu Tebli kapsamnda faaliyet gsteren iletmeler, en az bir adet tehlikeli madde gvenlik danman istihdam etmek veya tehlikeli madde gvenlik danmanndan hizmet almakla ykmldrler.

(2) Bir iletmede TMGD grevini TMGDSye sahip olmak artyla; iletme sahibi, iletmede alan baka biri veya iletmede dorudan almayan biri de yapabilir.

(3) dare, iletmenin ilem hacmi, faaliyet alan says, kaza younluu veya kaza riskinin artmas gibi durumlar dikkate alarak, gerektiinde iletmelerin istihdam etmesi gereken TMGD saysn arttrmasn isteyebilir.

(4) TMGD, bu Teblide belirtilen grevleri yerine getirirken bamszdr ve iletmeler tarafndan bu grevleriyle ilgili olarak etki altnda braklamaz.

(5) Bu Tebli kapsamnda faaliyet gsteren iletmeler;

a) TMGD olarak szleme yapt veya szlemesine son verdii kii/kiileri 30 (otuz) gn ierisinde dareye bildirmekle,

b) TMGD olarak grevlendirilen kiinin, darece verilen TMGDS sahibi olduunu, darenin oluturduu elektronik sistemden kontrol etmekle,

c) TMGDnin ii gerei ihtiyac olan tm bilgileri vermekle ve ihtiyac olan ara ve gereci salamakla,

) TMGDnin tavsiye ve grleri dorultusunda, tehlikeli madde tamacln en emniyetli ekilde yapmakla,

d) TMGDnin ykmllklerini tam anlamyla yerine getirebilmesi iin gerekli destei vermekle,

e) TMGD tarafndan hazrlanan yllk raporlar 5 yl sre ile saklamak ve istendiinde yetkili kiilere vermekle,

f) Talep edilmesi halinde, Anlamaya (ADR/RID) taraf lkelerin yetkili kurumlarna veya bu amala belirlenen kurumlara danmanlarn irtibat bilgilerini vermekle,

g) TMGDnin iletiim bilgilerini, iletmede bulunan tm alanlara yazl olarak bildirmekle ve alanlar tarafndan kolay eriilebilir yerlerde ilan etmekle,

) letmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danmanlarn grev, yetki ve sorumluluklarnn paylamn yazl olarak belirlemekle,

ykmldrler.

(6) letmeler, ADR/RID Blm 1.8.3.6ya gre hazrlanm kaza raporlarn darenin talebi zerine sunmak zorundadr.

ALTINCI BLM

Belge cretleri, Uyarlar, Belge ptalleri

Belge cretleri

MADDE 28 (1) TMGDEYB creti bu Tebliin yaymland tarih itibaryla, onyedibinbeyzdoksandrt TLdir. Yenileme creti ise belge cretinin %5i olarak alnr.

(2) TMGDS creti bu Tebliin yaymland tarih itibaryla, beyzondokuz TL, yenileme creti ise yz TLdir. TMGDS zayi olmas halinde yenileme bedeli olarak, belge cretinin %50 si alnr.

(3) TMGDEB creti bu Tebliin yaymland tarih itibaryla, beyzondokuz TL, yenileme creti ise yz TLdir. TMGDEBnin zayi olmas halinde yenileme bedeli olarak, belge cretinin %50 si alnr.

(4) Belge cretleri, her takvim yl banda geerli olmak zere o yl iin Vergi Usul Kanunu uyarnca tespit ve ilan edilen yeniden deerleme orannda artrlr.

Belge sahiplerinin uyarlmas ve belgelerinin iptali

MADDE 29 (1) TMGDEYB sahipleri 6 nc maddede belirtilen artlardan birini kaybetmesi halinde, kaybedilen art salanncaya kadar eitim kuruluunun faaliyeti durdurulur.

(2) Faaliyeti durdurulan eitim kuruluu, kaybedilen art en ge 3 ay ierisinde salamazsa TMGDEYB iptal edilir.

(3) 10 uncu ve 13 nc maddedeki ykmllkleri yerine getirmeyen TMGDEYB sahibi eitim kuruluu yazl olarak uyarlr. Uyarlarn, ayn konuda iki yl ierisinde 3 kez tekrarlanmas halinde eitim kuruluunun belgesi iptal edilir.

(4) TMGDEYB sahibi eitim kuruluu, belgesinin dzenlendii tarihten itibaren 1 yl ierisinde faaliyete balamak zorundadr. Bu sre ierisinde faaliyete balamayan eitim kuruluunun yetkisi iptal edilir.

(5) Faaliyeti durdurulan veya iptal edilen eitim kuruluu, eitimini tamamlamam kursiyerlerin eitim cretlerini iade etmek zorundadr.

(6) TMGD;

a) Snav bavurusunda, yanl veya yanltc bilgi verildiinin veya belge dzenlediinin,

b) Bakanlka bu Tebli kapsamnda faaliyet gsteren iletmelere yaplacak denetimlerde, 23 nc maddede belirtilen grev ve sorumluluklar yerine getirmediinin,

c) Danmanlk hizmeti verdii srece yetkili makama yanl veya yanltc bilgi ve belge verdiinin,

) Tehlikeli madde tamacl gvenliini olumsuz etkileyecek tarzda eksik veya yanl belge dzenlediinin,

tespit edilmesi durumunda yazl olarak uyarlr.

(7) TMGDnin, altnc fkrann (b), (c) ve () bentlerinde yer alan eylemleri nedeniyle bir yl ierisinde 3 kez yazl uyar almas halinde sertifikas iptal edilir. Bu durumda sz konusu kii, sertifikasn 1 ay ierisinde dareye gndermek zorundadr.

(8) Sertifikas iptal edilen TMGD, iptal tarihinden itibaren bir yl sre ile tehlikeli madde gvenlik danman snavna giremez. Bir yln sonunda Bakanln am olduu tehlikeli madde gvenlik danman snavna girip baarl olunmas halinde yeniden TMGDS dzenlenir.

(9) 26 nc maddedeki ykmllkleri yerine getirmeyen TMGDE yazl olarak uyarlr. Yazl uyarlarn, ayn konuda iki yl ierisinde 3 kez tekrarlanmas halinde eiticinin TMGDEB iptal edilir.

(10) Belgesi iptal edilen TMGDE, iptal tarihinden itibaren bir yl sre ile tehlikeli madde gvenlik danman eiticisi snavna giremez. Bir yln sonunda Bakanln am olduu tehlikeli madde gvenlik danman eiticisi snavna girip baarl olunmas halinde yeniden TMGDEB dzenlenir.

YEDNC BLM

dari Para Cezalar ve dari Para Cezas Karar Tutanann Dzenlenmesi

dari para cezalar

MADDE 30 (1) Aada yer alan ihlallere, 655 sayl KHKnin 28 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendine istinaden;

a) 10 uncu maddenin birinci, nc, drdnc, beinci ve altnc fkralarnda yer alan hkmlere aykr hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fkra iin bin Trk Liras idari para cezas uygulanr.

b) 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda yer alan hkmlere aykr hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent iin beyz Trk Liras idari para cezas uygulanr.

c) 13 nc maddenin ikinci, nc, drdnc ve beinci fkralarnda yer alan hkmlere aykr hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fkra iin beyz Trk Liras idari para cezas uygulanr.

) 23 nc maddenin ikinci fkrasnda yer alan hkmlere aykr hareket eden TMGDye, ihlal edilen her bir bent iin yz Trk Liras idari para cezas uygulanr.

d) 23 nc maddenin nc, drdnc ve beinci fkrasnda yer alan hkmlere aykr hareket eden TMGDye, ihlal edilen her bir fkra iin beyz Trk Liras idari para cezas uygulanr.

e) 26 nc maddenin birinci fkrasnda yer alan hkmlere aykr hareket eden TMGDEye, ihlal edilen her bir bent iin beyz Trk Liras idari para cezas uygulanr.

f) 26 nc maddenin ikinci ve nc fkrasna aykr hareket eden TMGDEye bin Trk Liras idari para cezas uygulanr.

g) 27 nci maddenin beinci fkrasnda yer alan hkmlere aykr hareket eden iletmelere, ihlal edilen her bir bent iin beyz Trk Liras idari para cezas uygulanr.

) 27 nci maddenin altnc fkras hkmne aykr hareket eden iletmelere, bin Trk Liras idari para cezas uygulanr.

h) 29 uncu maddenin altnc fkrasnn (a), (b), (c) ve () bentlerinde yer alan hkmlere aykr hareket eden TMGDye, ihlal edilen her bir bent iin bin Trk Liras idari para cezas uygulanr.

(2) Birinci fkrada belirtilen idari para cezalar, her takvim yl bandan geerli olmak zere o yl iin 4/11/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu uyarnca tespit ve ilan edilen yeniden deerleme orannda artrlarak uygulanr.

dari para cezas karar tutanann dzenlenmesi

MADDE 31 (1) 655 sayl Kanun Hkmnde Kararnamede ngrlen ve bu Teblide belirtilen hususlara uymayanlar hakknda, bu hususta yetkilendirilmi Bakanlk personeli tarafndan 655 sayl KHK kapsamnda dari Para Cezas Karar Tutana dzenlenir.

Tutanak dzenleyenlerin ykmllkleri

MADDE 32 (1) Tutanak dzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldrler:

a) Tutanaklara, Bakanln ad bulunan kae veya damgay basmak.

b) Tutanaklara, kendi adn, soyadn, grev unvann ve sicil numarasn yazarak veya bu bilgiler bulunan kae veya damgay her nshasna basarak imza etmek.

c) Tutanaklar, tebli yerine gemek zere, hakknda ilem yaplana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nshasn vermek.

) Tutanaklar imza etmekten kananlar iin "imza etmedi" kayd koymak.

d) Zorunlu hallerde resmi ve zel kurum veya kurulularn sorumlular iin "gyabnda" yazarak kayt koymak.

e) Tutanaklar dzenlendii andan itibaren krk sekiz saat ierisinde bal olduu birime teslim etmek.

(2) dari para cezas karar tutanaklar, kararn kesinlemesini takip eden yedi i gn iinde takip ve tahsil edilmek zere borlunun ikametghnn, tzel kiilerin kanuni ikametghnn veya i merkezlerinin bulunduu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunmas halinde sreksiz vergileri tahsil ile grevli vergi dairelerine gnderilir.

(3) Tutanaklarn birer rnei deerlendirme iin dareye teslim edilir.

SEKZNC BLM

Geici ve Son Hkmler

TMGD eitim muafiyeti

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebli yaymlanmadan nce Bakanln dzenlemi olduu ADR kapsamnda eiticilerin eitimi programna katlp snavda baarl olmu kiiler 31/12/2015 tarihine kadar 13 nc maddedeki eitimden muaf olarak dorudan Bakanlk tarafndan alacak tehlikeli madde gvenlik danman snavna girebilirler.

TMGD istihdam etme muafiyeti

GEC MADDE 2 (1) Perakende sat yapan akaryakt, LPG, CNG ve LNG istasyon iletmeleri ile LPG, CNG tp sat yapan iletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gnderen, paketleyen, ykleyen, dolduran ve boaltan iletmelerin tehlikeli madde gvenlik danman bulundurma zorunluluu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) Karayolu Tama Ynetmeliine gre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tanmas Hakknda Ynetmelik kapsamnda faaliyet gsteren tamaclarn TMGD bulundurma zorunluluu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(4) Kamu kurum ve kurulularnda, TMGD istihdam etmek veya TMGDden hizmet alma zorunluluu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

Yrrlk

MADDE 33 (1) Bu Tebliin;

a) 27 nci maddesi 1/9/2014 tarihinde,

b) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 34 (1) Bu Tebli hkmlerini, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.

 

EK-1

TEHLKEL MADDE GVENLK DANIMANI

SERTFKASI

 

Sertifika numaras

:

 

Sertifikay dzenleyen Devletin ayrt edici iareti

:TR

 

Soyad

:

 

sim(ler)

:

 

Doum tarihi ve yeri

:

 

Uyruu

:

 

Sertifika sahibinin imzas

:

 

Tehlikeli maddeleri; tama, gnderme, paketleme, ykleme, doldurma ve boaltma faaliyetlerini gerekletiren iletmelerde almak iin ...................tarihine kadar geerlidir:

 

□ Karayolu ile □ Demiryolu ile □ Denizyolu ile □ Havayolu ile

Tehlikeli Mal ve Kombine Tamaclk Dzenleme Genel Mdrl tarafndan dzenlenmitir.

 

Tarih:

 

mza:

 

Tarihine kadar uzatlmtr: .

 

Onaylayan: Tehlikeli Mal ve Kombine Tamaclk Dzenleme Genel Mdrl

 

Tarih:

 

mza: .