22 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29007

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/6293

Ekli “Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 18/3/2014 tarihli ve 814 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                               Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                             E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                                     A. İSLAM                                       M. ÇAVUŞOĞLU                                          F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                           H. YAZICI                                          N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                           M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                                         L. ELVAN                                              Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı V.                       Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                    İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                M. M. EKER                                                       L. ELVAN

                                                            Sağlık Bakanı V.                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

EMNİYET VE ASAYİŞ İŞLERİNDE İL, İLÇE VE BUCAKLARDAKİ JANDARMA

VE EMNİYET ÖDEVLERİNİN YAPILMASI VE YETKİLERİNİN KULLANILMASI

SURETİNİ VE ARALARINDAKİ MÜNASEBETLERİ GÖSTERİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 28/6/1961 tarihli ve 5/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (7) numaralı alt bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu işlemler dijital olarak da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, sekretarya hizmetlerini yürüten birim tarafından birleştirilen veriler dijital ortamda İl Jandarma Komutanlığı, Valilik, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.”

MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.