21 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29006

YNETMELK

Eskiehir Osmangazi niversitesinden:

ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES HCRESEL TEDAV VE

KK HCRE RETM, UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Eskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Hcresel Tedavi ve Kk Hcre retim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarn, faaliyet alanlarn, ynetim organlarn ve bu organlarn alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Eskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Hcresel Tedavi ve Kk Hcre retim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna ve organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (ESTEM): Eskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Hcresel Tedavi ve Kk Hcre retim, Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Eskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Hcresel Tedavi ve Kk Hcre retim, Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

c) Rektr: Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektrn,

) Tp Fakltesi: Eskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesini,

d) niversite: Eskiehir Osmangazi niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

f) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Faaliyet Alanlar, Merkez Organlar ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; yurt ii ve yurt dnda kk hcre ve hcresel tedaviler konusunda aratrma ve uygulamalarn takibi, bu konuda yeni teknolojilerin aranmas, gelitirilmesi, kk hcre ve hcresel tedavilerin uygulamaya konulmas amacyla, ilgili her alanda bilimsel aratrmalarn yaplmas, alt yapnn ve ileyiinin hazrlanmas, hcrelerin ilenmesi, oaltlmas, saklanmas, zlmesi, tedaviye hazr hale getirilmesi, hcresel tedaviler ile ilgili rne ynelik almalar yaplmas, klinik uygulama ve tedavilerin yaplabilmesi iin klinik birimler yrtclnde Salk Bakanlna bavurulmas, ayrca hcre ve kk hcre alannda akademik eitim faaliyetlerinin takibi ve yrtlmesidir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kk hcre ve dier hcre tiplerinin kaynak olarak kullanld hcre tabanl tedavi alannda, Eskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Anabilim Dallar ve Aratrma ve Uygulama Hastanesi bnyesindeki tm kliniklerin aratrma ihtiyalarn karlamak bata olmak zere, niversite bnyesindeki salk hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gsteren faklte, enstit, yksekokullar, meslek yksekokullar, uygulama ve aratrma merkezleri ve dier kurumlar ile ibirlii yapmak, eitim ve salk hizmetlerinin verimlilii ile niteliini arttrmak, tbbi aratrma ve uygulamalarn en st dzeyde gereklemesi iin bilimsel aratrma koullarn hazrlamak ve ulalabilir kaliteli hcresel tedavi ve aratrmalarn sunulmasn salamak.

b) Gerekli alt yapy salayp Salk Bakanlnca ruhsatlandrldktan sonra, lkemizde retim izni verilmi tm kk hcre ve hcresel tedavi rnlerinin GMP koullarnda salaycs olarak, Merkezden niversiteler dhil tm salk kurulularna, bireye zg tedavi seenekleri sunmak, eitli kk hcre ve hcresel tedavi aratrmalar iin altyap ve retim destei vermek.

c) Merkezin kurulu amacna uygun olarak, kk hcre biyolojisi, molekler biyoloji, doku mhendislii ve hcresel tedavi alanlarnda sre, teknik ve rnlere ynelik taleplerin karlanabilecei modern bir alt yapy oluturmak, laboratuvarlarn dzeyini Salk Bakanl ve uluslararas standartlara edeer klmak ve belgelemek.

) Eskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Anabilim Dallar ve Aratrma ve Uygulama Hastanesi bnyesindeki tm kliniklerdeki, niversite bnyesindeki salk hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gsteren faklte, enstit, yksekokullar, meslek yksekokullar, uygulama ve aratrma merkezleri ve dier kurumlardaki bilim insanlarnn, mevcut rnleri farkl alanlarda kullanmak veya yeni rn gelitirmek zere AR-GE projelerini yrtmek.

d) Uluslararas dzeyde nitelikli bilimsel yayna dnen aratrma programlarn srdrmek.

e) niversite ve dier niversitelerin aratrma fonu ynetimleriyle ibirlii erevesinde projelere eitim ve teknik destek salamak.

f) Merkezin ilevsel alanlarnda biyogvenlik ve biyoetik kurallarn uygulamak.

g) Hcresel tedavi ve kk hcre konusunda temel ve uygulamal aratrma yrten ulusal ve uluslararas aratrma ve eitim kurulular ile iletiim a oluturmak.

) Ulusal ve uluslararas dzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamal kurs programlar dzenlemek.

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, hcre ve doku bilimleri, hcresel tedavi, indklenmi pluripotent, erikin ve fetal kaynakl kk hcre aratrma ve uygulamalar konusunda deneyimli, alannda ulusal ve uluslararas dzeyde baslm eserleri olan ve merkezin amalar dorultusunda almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesini salayacak niversitenin retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr, ayn yntemle yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin amalar dorultusunda almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesini salayacak niversite retim yeleri arasndan, en fazla iki kii Mdr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirebilir.

(3) Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

(4) Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birisi veklet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim ve Danma Kurullarn toplantya armak, gndemi hazrlamak ve bu kurullara bakanlk etmek.

c) Danma Kurulu kararlarn, Ynetim Kuruluna sunmak.

) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

d) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

(2) Mdr, Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ile Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalarda bulunan niversitenin retim elemanlar arasndan, Mdrn nerisi zerine yl sreyle Rektr tarafndan grevlendirilen, Mdr ve mdr yardmclar dhil en fazla 9 yeden oluur. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine en az ylda iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalar ve ynetimi ile ilgili konularda oy okluuyla kararlar almak.

b) Danma Kurulunun oluumunu salamak.

c) Danma Kurulunun sunduu nerileri karara balamak.

) Merkezin alma esaslarna ilikin ynergeleri hazrlamak ve uygulanmasn salamak.

d) Eitim faaliyetleri iin, seminer, sempozyum, konferans ve kurslarn planlamasn yapmak.

e) Mdr tarafndan her yl hazrlanacak bir nceki yla ait yllk alma raporu ile gelecek yln alma programn deerlendirmek ve sonularn Rektre sunmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu, Mdr ve mdr yardmclar ile Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli, niversitenin retim elemanlar arasndan, Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan onaylanan en az 9 en fazla 15 kiiden oluur. Danma Kurulu yeleri, yllk bir sre iin seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir. Danma Kurulu, Mdrn ars zerine en az ylda bir kez salt ounlukla toplanr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalarna yn vermek amacyla Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

b) Merkezin almalarnda verimlilii arttrmak amacyla ilgili blm, anabilim ve bilim dallaryla koordinasyonun salanmas konusunda katk salamak.

c) Ynetim Kurulunca onaylanm aratrma ve gelitirme faaliyetleriyle ilgili katklarda bulunmak.

) Merkezin alma esaslarna uygun konularda danmanlk hizmeti vermek.

d) Merkezin yurt iindeki ve yurt dndaki niversite, aratrma kurumlar, kamu ve zel sektr kurulularyla ilikileri konusunda nerilerde bulunmak.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektr yrtr.