21 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29006

YÖNETMELİK

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “26/11/2007” ibaresi “26/11/1994” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 29/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sanayii Müsteşarı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2014

28986