21 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29006

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK LEMLERNN KOLAYLATIRILMASI YNETMEL

BRNC KTAP

Genel Hkmler

BRNC KISIM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; yetkilendirilmi ykml stats iin gereken koullar, bavuruda aranacak belgeleri, sertifikann verilmesi, sresi, yenilenmesi, deitirilmesi, askya alnmas, geri alnmas ve iptali ile bu sertifika kapsamnda faydalanlacak izinli gnderici, izinli alc, ithalatta yerinde gmrkleme, onaylanm ihracat, eksik beyan, ksmi teminat, gtr teminat uygulamalar, beyann kontrolne ynelik kolaylatrmalar, emniyet ve gvenlik ynl kolaylatrmalar ile bu uygulama ve kolaylatrmalardan faydalanma yetkilerinin askya alnmas, geri alnmas ve iptali ile gmrk mevzuatndan kaynaklanan dier basitletirilmi uygulamalara ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun 5/A, 10, 71, 73, 150, 202 ve 204 nc maddeleri, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 4458 sayl Gmrk Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakknda Kararn 116 nc maddesi, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trkiye ile Avrupa Topluluu Arasnda Oluturulan Gmrk Birliinin Uygulanmasna likin Esaslar Hakknda Kararn 19 il 23 nc maddeleri ile 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Genelletirilmi Tercihler Sistemi Kapsamnda Tercihli Rejimden Yararlanacak Eyann Meneinin Tespitine likin Kararn 38 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) 4458 sayl Gmrk Kanununda tanmlanan deyimlere ilave olarak bu Ynetmelikte geen;

a) A.TR Dolam Belgesi: Trkiye veya Avrupa Topluluunda serbest dolamda bulunan eyann Gmrk Birlii erevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini salamak zere, gmrk idaresince ya da bu idare tarafndan yetki verilmi kii ve kurulularca dzenlenip gmrk idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

c) BLGE sistemi: Bilgisayarl gmrk etkinlikleri yazlmn,

) Blge mdrl: Gmrk ve ticaret blge mdrln,

d) Fatura beyan ve EUR.MED fatura beyan: hracat tarafndan fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge zerinde belirtilen, ilgili rnlerin tehislerini mmkn klmay yeterli ayrntda tanmlayan metni 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Genelletirilmi Tercihler Sistemi Kapsamnda Tercihli Rejimden Yararlanacak Eyann Meneinin Tespitine likin Kararn Ek IVnde, 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pan Avrupa Akdeniz Mene Kmlasyon Sistemi Kapsam Ticarette Eyann Tercihli Meneinin Tespiti Hakknda Ynetmeliin Ek IVnn (a) ve (b)sinde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bat Balkan Mene Kmlasyon Sistemi Kapsam Ticarette Eyann Tercihli Meneinin Tespiti Hakknda Ynetmeliin Ek IVnde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayl Resm Gazetede yaymlanan ki Tarafl Mene Kmlasyon Sistemi Kapsam Ticarette Eyann Tercihli Meneinin Tespiti Hakknda Ynetmeliin Ek IVnde, 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye - ili Serbest Ticaret Anlamas erevesindeki Mene Kmlasyon Sistemi Kapsam Ticarette Eyann Tercihli Meneinin Tespiti Hakknda Ynetmeliin Ek IVnde, 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasnda Serbest Ticaret Anlamas erevesindeki Ticarette Eyann Tercihli Meneinin Tespiti Hakknda Ynetmeliin Ek IVnde ve 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Trkiye Tarafndan Tannan Genelletirilmi Tercihler Sistemi Kapsamnda Yaplacak hracatta Dzenlenecek EUR.1 Dolam Sertifikas ve Fatura Beyanna likin Ynetmeliin ek IIsinde yer alan usulne uygun olarak yaplan beyanlar,

e) Genel Mdrlk: Gmrk ve Ticaret Bakanl Risk Ynetimi ve Kontrol Genel Mdrln,

f) Grup ihracats: daresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakmndan aralarnda vastal veya vastasz irket ilikisi bulunan ayn gruba ait imalat firmalarn ihracat ilemlerini gerekletiren yine bu gruba ait olan d ticaret veya pazarlama irketini,

g) Grup imalats: daresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakmndan aralarnda vastal veya vastasz irket ilikisi bulunan ayn gruba ait imalat firmay,

) Grup ithalats: daresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakmndan aralarnda vastal veya vastasz irket ilikisi bulunan ayn gruba ait imalat firmalarn ithalat ilemlerini gerekletiren yine bu gruba ait olan d ticaret veya pazarlama irketini,

h) hracatta yerinde gmrkleme: Eyann ihra ilemlerinin firmann kendi tesislerinde basitletirilmi usul erevesinde yaplmas suretiyle, eyann ihracat gmrk mdrlne getirilmeden dorudan k gmrk idaresine sevk edilmesini,

) thalatta yerinde gmrkleme: Eyann ithalat gmrk idaresine getirilmeden giri gmrk idaresinden dorudan firmann kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal ilemlerinin firmann kendi tesislerinde basitletirilmi usul erevesinde yaplmasn,

i) zinli alc: thalat eyasn var gmrk idaresine getirmeden giri gmrk idaresinden dorudan kendi tesislerine veya ithalatta yerinde gmrkleme iznine haiz eya sahibinin tesislerine sevk etmeye ve transit ilemlerini bu tesislerde sonlandrmaya yetkilendirilmi olan ve bu kapsamda yaplan ilemlerde transit beyannda bulunarak transit ilemlerinden sorumlu olan kiiyi,

j) zinli gnderici: Eyann transit ilemlerini kendi tesislerinde basitletirilmi usul erevesinde yapmak suretiyle, eyay hareket gmrk idaresine sunmakszn dorudan k gmrk idaresine sevk etmeye yetkilendirilmi olan ve bu kapsamda yaplan ilemlerde transit beyannda bulunarak transit ilemlerinden sorumlu olan kiiyi,

k) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununu,

l) Karar: 2006/10895 sayl Trkiye ile Avrupa Topluluu Arasnda Oluturulan Gmrk Birliinin Uygulanmasna likin Esaslar Hakknda Karar,

m) Kontrol tr: Eyann muayene ve/veya belge kontrolne tabi tutulup tutulmayacan gsteren krmz, sar, mavi veya yeil hatt,

n) Onaylanm ihracat: hracatta yerinde gmrkleme, basitletirilmi ilem kapsamnda ATR Dolam Belgesi dzenleme ve vize etme, eyann kymetine baklmakszn fatura beyan ve EUR.MED fatura beyan dzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasna sahip kiiyi,

o) Parsiyel tamaclk: Birden fazla transit beyan kapsamnda ayn ara ierisinde ayn ihracatya ya da ayn veya birden fazla transit beyan kapsamnda ve ayn ara ierisinde ihracatta birden ok ihracatya, ithalatta ise birden ok ithalatya ait eyann tanmasn,

) Sertifika: Bu Ynetmeliin ngrd basitletirilmi uygulamalar, beyann kontrolne ilikin kolaylatrmalar ile emniyet ve gvenlik kontrollerine ilikin kolaylatrmalardan yararlanmak zere yetkilendirilen kiiler adna dzenlenen yetkilendirilmi ykml sertifikasn,

p) Sonradan kontrol: Beyan edilen bilgilerin doruluu ve ilemlerin usulne uygun olarak yaplp yaplmad da dhil eyann gmrk ilemlerine ve/veya sonraki ticari ilemlere ilikin ticari belge ve verilerin ya da riskli kii veya ilemlerin ilgili kiilere ait yerlerde kontroln,

r) Sonradan kontrol yetkilisi: 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sonradan Kontrol ve Riskli lemlerin Kontrol Ynetmelii uyarnca sonradan kontrol ilemlerini yapmak zere yetkilendirilmi olan kiiyi,

s) Yeil hat: Eyann belge kontrolne veya muayeneye tabi tutulmad hatt,

) Yksek kaaklk riski ieren eya: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine likin Szlemenin Ek I, lave Iinde yer alan eya ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin Ek-33nde yer alan eyay,

ifade eder.

KNC KISIM

Yetkilendirilmi Ykml Stats ve Kapsam, Sertifika Bavuru Koullar,

Sertifika Bavurularnda Aranacak Belgeler, Bavuru ekli ve

Bavurularn Deerlendirilmesi

Yetkilendirilmi ykml stats ve kapsam

MADDE 4 (1) 5 il 8 inci maddelerde belirlenmi koullar salayan, gmrk mevzuatna gre serbest blgeler dhil Trkiye Gmrk Blgesinde yerleik ve en az yldr fiilen faaliyette bulunan gerek veya tzel kiiler ile 9 uncu maddede belirtilen kamu kurum ve kurulularna gmrk mevzuatnn ngrd basitletirilmi uygulamalardan ve Trkiye Gmrk Blgesine eya giri ve k srasnda yaplan emniyet ve gvenlik kontrollerine ilikin kolaylatrmalardan yararlanmak zere yetkilendirilmi ykml stats tannr.

(2) Sertifika sahibi irketin, devir veya birleme suretiyle tzel kiiliinin sona ermesi durumunda yeni kurulan ya da sertifika sahibi irketi devralan tzel kiiliin yapaca sertifika bavurusunda en az yldr fiilen faaliyette bulunma art aranmaz. Ancak tzel kiilii sona eren irketin 5 inci maddenin birinci fkrasnn (c) il () bentlerinde yer alan ihlallere ilikin ceza karar saylar ile ayn maddenin birinci fkrasnn (j) bendinde belirtilen beyan says sertifika talebinde bulunan kii adna dzenlenmi ceza kararlar ve beyan saylar ile birlikte deerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fkras, 45 inci maddenin birinci fkras, 52 nci maddenin birinci fkras, 57 nci maddenin birinci fkras, 76 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendi, 96 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin deerlendirilmesinde tzel kiilii sona eren firmann verileri de kullanlr. Yeni kurulan ya da sertifika sahibi irketi devralan irketin sertifikalandrlmasnda yaplacak yerinde incelemede tzel kiilii sona eren sertifika sahibi irketin tesislerinin 8 inci maddede belirtilen koullara uygun olup olmadna yeniden baklmaz. Ancak bunun dndaki tesislere baklr.

(3) Sertifika sahibi irketin malvarlnn bir veya birden fazla blmn yeni kurulacak bir irkete ksmi blnme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakmndan sertifika sahibi irketle yeni kurulan irket arasnda vastal veya vastasz irket ilikisi bulunmas kouluyla, devralan tzel kiiliin yapaca sertifika bavurusunda en az yldr fiilen faaliyette bulunma art aranmaz, ancak sertifika sahibi irketin 5 inci maddenin birinci fkrasnn (c) il () bentlerinde yer alan ihlallere ilikin ceza karar saylar ile ayn maddenin birinci fkrasnn (j) bendinde belirtilen beyan says sertifika talebinde bulunan kii adna dzenlenmi ceza kararlar ve beyan saylar ile birlikte deerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fkras, 45 inci maddenin birinci fkras, 52 nci maddenin birinci fkras, 57 nci maddenin birinci fkras, 76 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendi, 96 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin deerlendirilmesinde sertifika sahibi firmann verileri de kullanlr.

(4) Sertifika sahibi irkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan bir baka irketin katlmas durumunda, sertifika sahibi irket tarafndan devir alma ileminin tescil edildii tarihi izleyen be i gn ierisinde gmrk idaresine bildirilir. Bu tarihi izleyen altm i gn ierisinde 10 uncu maddede saylan belgelerle birlikte 11 inci madde uyarnca yeniden sertifika bavurusunda bulunulmas gerekir. Bu sre sonuna kadar sertifika iin yeniden bavurulmamas halinde, sertifika 154 nc maddenin on birinci fkras uyarnca geri alnr. Bavurunun 12 nci madde uyarnca yaplacak n incelemesinde devir suretiyle katlarak tzel kiilii sona eren irketin 5 inci maddenin birinci fkrasnn (c) il () bentlerinde yer alan ihlallere ilikin ceza karar saylar ile ayn maddenin birinci fkrasnn (j) bendinde belirtilen beyan says yeniden sertifika talebinde bulunan kii adna dzenlenmi ceza kararlar ve beyan saylar ile birlikte deerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fkras, 45 inci maddenin birinci fkras, 52 nci maddenin birinci fkras, 57 nci maddenin birinci fkras, 76 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendi, 96 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin deerlendirilmesinde devralnan irketin verileri de kullanlr. Bavurunun 13 nc madde uyarnca yaplacak yerinde incelemesinde sertifikas yenilenen irketin tesislerinin 8 inci maddede belirtilen koullara uygun olup olmadna yeniden baklmaz, ancak devralnan irketin tesislerinin bu koullar salayp salamadna baklr.

(5) Sertifika sahibi irketin, sertifika sahibi bir baka irkete devir suretiyle katlmas veya sertifika sahibi bir baka irketle yeni bir tzel kiilik altnda birlemesi durumunda, yeniden sertifika bavurusunda bulunulmaz. Bu durumda her bir irketin 5 inci maddenin birinci fkrasnn (c) il () bentlerinde yer alan ihlallere ilikin ceza karar saylar ile ayn maddenin birinci fkrasnn (j) bendinde belirtilen beyan says birlikte deerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fkras, 45 inci maddenin birinci fkras, 52 nci maddenin birinci fkras, 57 nci maddenin birinci fkras, 76 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendi, 96 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin deerlendirilmesinde her bir irketin verileri birlikte kullanlr.

(6) Sertifika bavurusunda bulunan irketin, iki veya daha fazla irketin devralnmas veya yeni kurulan bir irket eklinde birleilmesi sonrasnda bavuruda bulunmas halinde, her bir irketin en az yldr faaliyette bulunmas kaydyla, her bir irketin 5 inci maddenin birinci fkrasnn (c) il () bentlerinde yer alan ihlallere ilikin ceza karar saylar ile ayn maddenin birinci fkrasnn (j) bendinde belirtilen beyan says birlikte deerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fkras, 45 inci maddenin birinci fkras, 52 nci maddenin birinci fkras, 57 nci maddenin birinci fkras, 76 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendi, 96 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin deerlendirilmesinde verileri birlikte kullanlr.

(7) Yetkilendirilmi ykml stats sahiplerinin aadaki basitletirilmi uygulamalardan, ayrca bir talebe gerek kalmakszn, faydalanmalarna izin verilir:

a) Eksik beyan usul,

b) Ksmi teminat uygulamas.

(8) Yetkilendirilmi ykml stats sahiplerinin aadaki basitletirilmi uygulamalardan faydalanmalarna, talep etmeleri ve o uygulamaya ilikin ilgili ek koul veya koullar da salamalar halinde izin verilir:

a) Gtr teminat uygulamas,

b) Onaylanm ihracat yetkisi kapsamnda;

1) A.TR Dolam Belgelerini Bakanlka yetki verilen kii ve kurulu tarafndan dzenleme ve vize ilemi iin gmrk idarelerine ibraz edilme zorunluluu olmakszn dzenleyebilme izni,

2) Serbest Ticaret Anlamas yaplan lke veya lke gruplaryla tercihli ticarette, Trkiye ile Avrupa Birlii arasnda tarm rnlerinin tercihli ticaretinde ve lkemiz tarafndan tek tarafl olarak tannan Genelletirilmi Tercihler Sistemi rejimi kapsamnda gerekletirilen tercihli ticarette eyann kymetine baklmakszn fatura beyan veya EUR. MED fatura beyan dzenleyebilme izni,

3) hracatta yerinde gmrkleme izni,

c) zinli gnderici yetkisi,

) zinli alc yetkisi,

d) thalatta yerinde gmrkleme izni.

(9) Yetkilendirilmi ykml stats sahiplerine beyann kontrolne ilikin aadaki kolaylatrmalardan ayrca bir talebe gerek kalmakszn, yararlanma izni verilir:

a) Yeil hat uygulamas,

b) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulmas halinde kontrollerinin ncelikle yaplmas,

c) Beyanname kapsam eyann muayeneye tabi tutulmas halinde muayenenin ncelikle yaplmas.

(10) Yetkilendirilmi ykml stats sahiplerine Trkiye Gmrk Blgesine giri ve kta aadaki emniyet ve gvenlik kontrollerine ilikin kolaylatrmalardan, ayrca bir talebe gerek kalmakszn, yararlanma izni verilir:

a) Azaltlm zorunlu bilgilerden oluan zet beyan verme kolayl,

b) zet beyana ya da zet beyan yerine geen belgelere veya zet beyan olarak kullanlan bilgilere dayal emniyet ve gvenlie ilikin gmrk kontrollerinin azaltlmas ve bu kontrollerin ncelikle yaplmas,

c) Snr kaplarndan ncelikli gei hakk tannmas.

(11) Adna sertifika dzenlenen gerek ve tzel kiilere bu sertifika kapsamnda tannan hak ve uygulamalardan, bizzat bu kiilerce yararlanlr. Sz konusu haklar ile uygulamalardan yararlanma yetkisi baka kiilere kullandrlamaz.

(12) Sertifika kapsamnda tannan hak, uygulama ve kolaylatrmalardan yalnzca sertifikann geerli olduu srece yararlanlabilir.

Yetkilendirilmi ykml sertifikas bavurusu iin aranacak gvenilirlik koulu

MADDE 5 (1) Gvenilirlik koulunun yerine getirilmi olmas iin aadaki koullarn tamamnn salanm olduunun yaplacak n inceleme neticesinde gmrk idaresince tevsik edilmi olmas gerekir.

a) Ynetim kurulu yeleri, sermayesinin yzde onundan fazlasna sahip gerek kiiler ile gmrk ve d ticaret ilemlerinde temsil yetkisini haiz alanlarnn; devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, devlet srlarna kar sular ve casusluk, uluslararas sular, zimmet, irtikap, rvet, gveni ktye kullanma, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, hileli iflas, yalan tanklk, su uydurma ve iftira sular ile ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan mal varl deerlerini aklama sularndan mlga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayl Trk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununa; vergi kaakl veya vergi kaaklna teebbs sularndan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununa; 7/1/1932 tarihli ve mlga 1918 sayl Kaakln Men ve Takibine Dair Kanuna, mlga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayl Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayl Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Hakknda Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayl Uyuturucu Maddelerin Murakabesi Hakknda Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayl Uyuturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet karar bulunmamas.

b) Varsa srekli olarak yurtdnda ikamet eden yabanc uyruklu; ynetim kurulu yeleri, sermayesinin yzde onundan fazlasna sahip gerek kiiler ile gmrk ve d ticaret ilemlerinde temsil yetkisini haiz alanlarnn, 5237 sayl Trk Ceza Kanununda saylan uluslararas sular, devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, devlet srlarna kar sular ve casusluk, zimmet, irtikp, rvet, gveni ktye kullanma, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, hileli iflas, yalan tanklk, su uydurma ve iftira sular ile ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan mal varl deerlerini aklama sularndan, vergi kaakl veya vergi kaaklna teebbs sularndan, gmrk kaakl veya gmrk kaaklna teebbs sularndan, petrol kaakl sularndan, uyuturucu kaakl sularndan, haksz mal edinme sularndan, Trkiyenin veya dier lkelerin mevzuat hkmlerine muhalefetten ceza veya mahkmiyet karar bulunmamas.

c) Bavurunun kayda alnd ayn ilk gnnden geriye dnk yl ierisinde, on ikier aylk dnem ayr ayr olmak zere, her bir dnem ierisinde ithalat ve ihracata ilikin beyannamelerden kaynakl gmrk mevzuat ihlali nedeniyle, haklarnda Kanunun 234 il 238 inci maddeleri uyarnca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkrasnda ngrlen usulszlk cezasnn katn aan tutarda dzenlenmi ceza karar toplam saysnn, beten fazla olmak kouluyla, her bir dnemde ilem gren ithalat ve ihracata ilikin gmrk beyannamesi toplam saysnn yzde birini amamas.

) Bavurunun kayda alnd ayn ilk gnnden geriye dnk yl ierisinde, on ikier aylk dnem ayr ayr olmak zere, her bir dnem ierisinde transit beyanndan kaynakl gmrk mevzuat ihlali nedeniyle, haklarnda Kanunun 235 inci maddesinin beinci fkras ile 237 nci maddesi uyarnca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkrasnda ngrlen usulszlk cezasnn katn aan tutarda dzenlenmi ceza karar toplam saysnn, beten fazla olmak kouluyla, her bir dnemde bavuru sahibi tarafndan beyan edilen ve Kanunun 84 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) ile (c) bentleri kapsamnda tanan eya iin dzenlenmi olan transit beyan ile Kanunun 84 nc maddesinin ikinci fkrasnn (d) bendi kapsamnda tanan ve hareket veya var gmrk mdrlnn deniz veya hava liman gmr, kara snr kaps veya RO-RO liman gmr olan eya iin dzenlenmi olan transit beyan toplam saysnn yzde birini amamas.

d) Bavurunun kayda alnd ayn ilk gnnden geriye dnk yl ierisinde, on ikier aylk dnem ayr ayr olmak zere, her bir dnem ierisinde ithalat ve ihracata ilikin beyannamelerden kaynakl gmrk mevzuat ihlali nedeniyle, haklarnda Kanunun 234 il 238 inci maddeleri uyarnca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkrasnda ngrlen usulszlk cezasnn yetmi be katn aan tutarda dzenlenmi ceza karar says ve yine ayn tutardaki usulszlk cezasnn iki yz elli katn aan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayl Katma Deer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanununun 16 nc maddesi uyarnca dzenlenmi ceza karar says toplamlarnn, ikiden fazla olmak kouluyla, her bir dnemde ilem gren ithalat ve ihracata ilikin gmrk beyannamesi toplam saysnn binde ikisini amamas.

e) Bavurunun kayda alnd ayn ilk gnnden geriye dnk yl ierisinde, on ikier aylk dnem ayr ayr olmak zere, her bir dnem ierisinde transit beyanndan kaynakl gmrk mevzuat ihlali nedeniyle, haklarnda Kanunun 235 inci maddesinin beinci fkras ile 237 nci maddesi uyarnca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkrasnda ngrlen usulszlk cezasnn yetmi be katn aan tutarda dzenlenmi ceza karar says ve yine ayn tutardaki usulszlk cezasnn iki yz elli katn aan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayl Katma Deer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanununun 16 nc maddesi uyarnca dzenlenmi ceza karar says toplamlarnn, ikiden fazla olmak kouluyla, her bir dnemde bavuru sahibi tarafndan beyan edilen ve Kanunun 84 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) ile (c) bentleri kapsamnda tanan eya iin dzenlenmi olan transit beyan ile Kanunun 84 nc maddesinin ikinci fkrasnn (d) bendi kapsamnda tanan ve hareket veya var gmrk mdrlnn deniz veya hava liman gmr, kara snr kaps veya RO-RO liman gmr olan eya iin dzenlenmi olan transit beyan toplam saysnn binde ikisini amamas.

f) Bavurunun kayda alnd ayn ilk gnnden geriye dnk yl ierisinde, on ikier aylk dnem ayr ayr olmak zere, her bir dnem ierisinde ithalat ve ihracata ilikin beyannamelerden kaynakl gmrk mevzuat ihlali nedeniyle haklarnda Kanunun 239 uncu maddesi uyarnca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkrasnda ngrlen usulszlk cezasnn katn aan tutarda dzenlenmi ceza karar ile Kanunun 241 inci maddesi uyarnca ayn maddenin birinci fkrasnda ngrlen usulszlk cezasn aan tutarda dzenlenmi ceza karar toplam saysnn, ondan fazla olmak kouluyla, her bir dnemde ilem gren ithalat ve ihracata ilikin gmrk beyannamesi toplam saysnn yzde ikisini amamas.

g) Bavurunun kayda alnd ayn ilk gnnden geriye dnk yl ierisinde, on ikier aylk dnem ayr ayr olmak zere, her bir dnem ierisinde transit beyanndan kaynakl gmrk mevzuat ihlali nedeniyle, haklarnda Kanunun 239 uncu maddesi uyarnca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkrasnda ngrlen usulszlk cezasnn katn aan tutarda dzenlenmi ceza karar ile Kanunun 241 inci maddesi uyarnca ayn maddenin birinci fkrasnda ngrlen usulszlk cezasn aan tutarda dzenlenmi ceza karar toplam saysnn, ondan fazla olmak kouluyla, her bir dnemde bavuru sahibi tarafndan beyan edilen ve Kanunun 84 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) ile (c) bentleri kapsamnda tanan eya iin dzenlenmi olan transit beyan ile Kanunun 84 nc maddesinin ikinci fkrasnn (d) bendi kapsamnda tanan ve hareket veya var gmrk mdrlnn deniz veya hava liman gmr, kara snr kaps veya RO-RO liman gmr olan eya iin dzenlenmi olan transit beyan toplam saysnn yzde ikisini amamas.

) Bavurunun kayda alnd ayn ilk gnnden geriye dnk yl ierisinde, on ikier aylk dnem ayr ayr olmak zere, her bir dnem ierisinde beyan edilen zet beyanlardan kaynakl gmrk mevzuat ihlali nedeniyle, haklarnda Kanunun 239 uncu maddesi uyarnca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fkrasnda ngrlen usulszlk cezasnn katn aan tutarda dzenlenmi ceza karar ile Kanunun 241 inci maddesi uyarnca ayn maddenin birinci fkrasnda ngrlen usulszlk cezasn aan tutarda dzenlenmi ceza karar toplam saysnn, ondan fazla olmak kouluyla, her bir dnemde bavuru sahibi tarafndan beyan edilen zet beyan toplam saysnn yzde birini amamas.

h) Gmrk mevzuat uyarnca kesinlemi vergi ve ceza borcu bulunmamas.

) Vergi mevzuat uyarnca kesinlemi vergi borcu bulunmamas.

i) lgili mevzuat uyarnca kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu bulunmamas.

j) Sertifika bavurusunun yapld yldan nceki takvim yl iinde veya bavurunun yapld ayn ilk gnnden geriye dnk bir yl ierisinde gmrk idaresinde en az yz adet beyan kapsamnda ilem yaplm olmas.

(2) Birinci fkrann (c) bendinin uygulanmasnda, Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fkras hkm sakl kalmak kaydyla, ayn beyannameye ilikin dzenlenmi birden fazla ceza karar bir ceza karar saylr.

(3) Birinci fkrann (c) il () bentlerinin uygulanmasnda ayn gmrk idaresinde ayn tespite istinaden geriye dnk olarak yaplan tarama sonucunda ayn ihlale ilikin olarak dzenlenen birden fazla ceza karar tek bir ceza karar saylr.

(4) Birinci fkrann (c) il () bentlerinin uygulanmasnda kesinlememi ceza kararlar dikkate alnmaz.

(5) Birinci fkrann (c) il () bentlerinin uygulanmasnda ceza kararnn dzenlendii tarih esas alnr. Bavurunun deerlendirilmesinde, bavurunun yapld ayn ilk gnnden geriye dnk yldan daha nce ilenen fiiller nedeniyle dzenlenen ceza kararlar dikkate alnmaz.

(6) Birinci fkrann (c) ve (d) bentlerinin uygulanmasnda Kanunun 234 nc maddesinin nc fkrasna gre dzenlenen ceza kararlar dikkate alnmaz.

(7) Birinci fkrann (), (e) ve (g) bentlerinin uygulanmasnda zet beyandan dolay dzenlenen ceza kararlar ile belirtilen dnem ierisinde beyan edilmi olan zet beyan saylar dikkate alnmaz.

(8) Birinci fkrann (h), () ve (i) bentlerinin uygulanmasnda ilgili mevzuat uyarnca teminata balanan, yaplandrlan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borlar hari tutulur.

Yetkilendirilmi ykml sertifikas bavurusu iin aranacak ticari kaytlarn gvenilirlii ve izlenebilir olmas koulu

MADDE 6 (1) Bavuru sahibinin ticari ve varsa tamaya ilikin kaytlarnn gvenilir ve izlenebilir olduunun kabul edilmesi iin Bakanlka yaplacak inceleme ve bu inceleme sonularn deerlendirmeye ynelik kurulan sistem kapsamnda yaplacak puanlama sonucunda aadaki koullarn yeterli dzeyde salanm olduunun tevsik edilmi olmas gerekir.

a) Ticari ve varsa tamaya ilikin kaytlarn, gmrk idarelerince yaplan ve zellikle sonradan kontrol kapsamnda yaplacak denetimlerin salkl ve etkin bir ekilde yaplmasna olanak verecek, bilgi ve kaytlarn gerekliini koruyan ekilde ve genel kabul grm muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak.

b) Eyann tm vasflarnn tereddde mahal braklmayacak ekilde gsterilmesini ve tm hareketlerinin kayt altna alnmasn mmkn klan defter ve kayt dzenine sahip olmak.

c) Gmrk ve varsa tamaya ilikin kaytlara gmrk idaresinin fiziki veya elektronik olarak eriebilmesine olanak salamak.

) darenin yapaca gmrk kontrolleri iin gerek duyulan uygun ortam salamak.

d) Serbest dolamda olan ve olmayan eya ayrmn gzeten bir lojistik kayt sistemine (stok ve depolama kayt sistemi, muhasebe sistemi ve benzerleri) sahip olmak.

e) letmenin tr ve bykl ile orantl, yasad ve usulsz ilemlerin tespitine imkn veren, eya aknn idaresi iin uygun, belirli bir sistematik ierisinde ilemlerin yrtlmesini salayan ve i kontrol mekanizmas ieren bir idari organizasyon yapsna sahip olmak.

f) Gmrk ilemlerinin mevzuata uygunluu ile eyann gmrk idaresine doru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum ii bir sistematie sahip olmak ve

1) Gmrk konularyla ilgili birimlerinde ve buna ilikin i kontrol srelerinde gmrk konularnda bilgili ve tecrbeli personel istihdam etmek veya

2) Gmrk konularnda bilgili ve tecrbeli personel istihdam eden tzel kiilerden gmrk konular ve buna ilikin i kontrol srelerine ynelik danmanlk hizmeti almak.

g) Gmrk mevzuatna uyum konusunda herhangi bir aksaklk ortaya ktnda veya sorun tespit edildiinde gmrk idaresini bilgilendirmek.

) Tm beyanlara ilikin olarak idarenin istei dorultusunda sunulacak ekilde, zel mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, beyann gerekletii yln sonundan itibaren be yl sreyle ilgili belgeleri saklamak.

h) Bilgi ve kaytlarn arivlenmesi ve bilgi kaybnn nlenmesine ynelik yeterli ve uygun bir i planlamasna sahip olmak.

) Bilgisayar sistemini yetkisiz girilerden korumaya ve verilerini gvenceye almaya ynelik uygun biliim teknolojisi gvenlik nlemlerine sahip olmak.

(2) Birinci fkrann (a) il (h) bentlerinde belirtilen koullarn salandnn kabul edilebilmesi iin, sonradan kontrol yetkilisi tarafndan dzenlenen EK-7de yer alan yerinde inceleme deerlendirme formunda uygulanamaz olarak belirlenen sorular hari olmak zere aadaki hususlarn karlanmas gerekir.

a) Herhangi bir sorudan sfr puan alnmam olmas,

b) Yerinde inceleme deerlendirme formunda yer alan ilk on gstergede yer alan (onuncu gsterge dhil) sorulara ilikin alnan toplam puann, alnabilecek en yksek toplam puann yzde sekseninin zerinde olmas,

c) Onuncu gstergeden sonraki gstergelerde yer alan sorulara ilikin alnan toplam puann, alnabilecek en yksek toplam puann yzde altm beinin zerinde olmas.

Yetkilendirilmi ykml sertifikas bavurusu iin aranacak mali yeterlilik koulu

MADDE 7 (1) Bavuru sahibinin mali yapsnn bavuru ylndan nceki yl esas alnmak suretiyle, yeminli mali mavir tarafndan incelenerek, olumlu grle rapora balanm olmas gerekir.

(2) Birinci fkrann uygulanmasnda Ocak il Mart aylar ierisinde yaplacak bavurularda bir nceki yla ilikin mali tablolarn tamamlanamam olmas halinde, yeminli mali mavir tarafndan yaplacak incelemede bavuru ylndan nceki ikinci, nc ve drdnc yl esas alnr.

(3) Bu maddenin uygulanmasnda, mali yeterlilik, bavuru sahibinin itigal ettii i alannn zellikleri de gz nne alndnda, taahhtlerini karlamaya yeterli bir mali durumda bulunmasn ve hakknda iflas ilemleri balatlmam olmasn ifade eder.

Yetkilendirilmi ykml sertifikas bavurusu iin aranacak emniyet ve gvenlik koulu

MADDE 8 (1) Bavuru sahibinin uygun emniyet ve gvenlik standartlarna sahip bulunduunun kabul edilmesi iin Bakanlka yaplacak inceleme ve bu inceleme sonularn deerlendirmeye ynelik kurulan sistem kapsamnda yaplacak puanlama sonucunda aadaki koullarn yeterli dzeyde salanm olduunun tevsik edilmi olmas gerekir.

a) Yetkilendirilmi ykml sertifikas kapsamndaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanlacak binalarn izinsiz giri ve szmalar nleyecek nitelikte olmas ve tesislere ilikin genel gvenlik tedbirlerini alm olmak.

b) Ykleme yerlerine, sevkiyat sahalarna, kargo blmlerine ve tama aralarna yetkisiz girileri nlemek zere uygun eriim kontrol tedbirlerini alm olmak.

c) Herhangi bir eyann deitirilmesini, kaybn veya yabanc eya eklenmesini nleyecek tedbirleri alm olmak.

) Eyann konulmas iin uygun grlen yerleri gmrn denetimini kolaylatracak ekilde dzenlemi olmak.

d) Yasaklama ve kstlamalara tabi eya sz konusu ise, bunlara ilikin ithalat ve/veya ihracat lisanslaryla ilgili ilemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eyay dier eyadan ayracak bir i akn oluturmu olmak.

e) Uluslararas arz zincirinin gvenilirliinden emin olunmasn salamak amacyla, i yapt kii ve firmalarn kimliklerinin aka tespit edilmesi ve bu kii ve firmalarn uygun emniyet ve gvenlik tedbirleri aldklarnn kontrolne ynelik nlemleri alm olmak.

f) Mevzuatn izin verdii lde, gvenlik asndan hassas pozisyonlarda grev yapacak alanlar hakknda ie balama ncesi ve sonrasnda periyodik olarak gvenlik aratrmas yapyor ve firmada alanlardan kaynakl ortaya kabilecek risklere kar gvenlik tedbirleri alyor olmak.

g) lgili personelinin arz zinciri gvenlii ile ilgili eitim programlarna aktif olarak katlmn salamak.

(2) Birinci fkrada belirtilen koullarn salandnn kabul edilebilmesi iin, sonradan kontrol yetkilisi tarafndan dzenlenen EK-7de yer alan yerinde inceleme deerlendirme formunda uygulanamaz olarak belirlenen sorular hari olmak zere aadaki hususlarn karlanmas gerekir.

a) Herhangi bir sorudan sfr puan alnmam olmas,

b) Yerinde inceleme deerlendirme formunda yer alan ilk on gstergede yer alan (onuncu gsterge dhil) sorulara ilikin alnan toplam puann, alnabilecek en yksek toplam puann yzde sekseninin zerinde olmas,

c) Onuncu gstergeden sonraki gstergelerde yer alan sorulara ilikin alnan toplam puann, alnabilecek en yksek toplam puann yzde altm beinin zerinde olmas.

Kamu kurum ve kurulular iin istisna hkm

MADDE 9 (1) Resm daireler, sermayesinin tamam devlete ait olan iktisadi devlet teekklleri ve kamu iktisadi kurulular ile sermayesinin tamam bir iktisadi devlet teekklne veya kamu iktisadi kuruluuna ait bal messeselerin yapacaklar yetkilendirilmi ykml sertifikas bavurularnda 5 il 8 inci maddelerde saylan koullar aranmaz.

Bavuru iin aranacak belgeler

MADDE 10 (1) Bavuru srasnda Ek-1/Ada yer alan bavuru formunun yan sra aadaki belgeler de ibraz edilir.

a) Ek-2de yer alan soru formu.

b) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen kiiler iin, ayn bentte saylan sulardan hkm giymediklerine dair bavuru tarihinden geriye dnk en ge iki ay ierisinde resm kuruma verilmek zere alnan adli sicil belgeleri asllar ile bu ahslardan srekli olarak yurtdnda ikamet eden yabanc uyruklular iin 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen sulardan Trkiyenin veya dier lkelerin mevzuat hkmleri uyarnca ceza almam olduklarna dair ilgili kii ya da ynetim kurulu bakan tarafndan imzalanm, Ek-3de yer alan rnee uygun beyan formu asllar.

c) Trkiye genelinde kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu bulunmadnn tevsikine ilikin olarak; bavuru tarihinden geriye dnk en ge bir ay ierisinde Sosyal Gvenlik Kurumunun e-borcu yoktur uygulamas ierisinde yer alan ihale konusu olmayan ilerle ilgili e-borcu yoktur belgesi seeneinden alnm, tzel kiiler iin ticaret unvan ve vergi numarasn, gerek kiiler iin ise ad ve soyad ile T.C. kimlik numarasn, ilgili kurumca elektronik ortamda retilen barkod ve referans numarasn, belgenin internet zerinden alnd tarihi, saati ve sorgulamann Trkiye genelinde yapldna ilikin bilgileri gsteren ihale konusu olmayan ilerle ilgili e-borcu yoktur belgesi ya da Ek-4te yer alan rnee uygun form ile Sosyal Gvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden bavuru tarihinden geriye dnk en ge bir ay ierisinde alnan yaz asl veya borcun teminata balandn, yaplandrldn, tecil edildiini, taksitlendirildiini veya mahsup talebi kabul edildiini gsterir yaz asl.

) Bal bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden bavuru tarihinden geriye dnk en ge iki ay ierisinde alnan vergi mevzuat gereince kesinlemi vergi borcu bulunmadn veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata balandn, yaplandrldn, tecil edildiini, taksitlendirildiini veya mahsup talebi kabul edildiini gsterir yaz asl.

d) Son yl esas alnmak suretiyle bavuru sahibinin mali yapsnn incelenmesi sonucunda yeminli mali mavir tarafndan karlatrmal olarak hazrlanan ve olumlu olarak sonuca balanan Ek-5de yer alan rnee uygun rapor asl veya noter onayl rnei.

e) Avrupa Akreditasyon Birliinin karlkl tanma anlamalarna imza atm akreditasyon kurumlar tarafndan akredite edilmi uygunluk deerlendirme kurulularnca dzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasn tayan gncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarnn asl veya dzenleyen kurulu tarafndan onayl rnei.

(2) Birinci fkrann (b) ve () bentlerinde saylan belgelerin, dzenleyen kuruluun veri taban zerinden elektronik olarak kontrol edilebilmeleri artyla, elektronik ortamda oluturulmu rnekleri asl nsha veya kt ortamndaki rnei yerine kabul edilebilir.

(3) Birinci fkrann (e) bendinde saylan;

a) ISO 9001 sertifikas, bavuru sahibinin d ticaret, gmrkleme, ynetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilikili ilemlerini ve bunlara bal retim ve hizmet sunumlarn,

b) ISO 27001 sertifikas; ithalat, ihracat, transit, gmrkleme gibi gmrk ve d ticaret ilemlerini ve bu ilemlere ilikin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi ilem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlklar ile bu varlklar korumak amacyla kulland biliim gvenliini,

kapsamaldr.

(4) Bavuru formu, yetkilendirilmi ykml stats talebinde bulunan gerek kii ise kendisi, tzel kii ise tzel kiilii dorudan temsil eden imza yetkisini haiz gerek kii/kiiler tarafndan imzalanr.

(5) Yetkilendirilmi ykml sertifikas kapsamnda gtr teminat uygulamasndan yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/Bde yer alan gtr teminat uygulamas iin bavuru formunun da ibraz edilmesi gerekir.

(6) Yetkilendirilmi ykml sertifikas kapsamnda onaylanm ihracat yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/Cde yer alan onaylanm ihracat yetkisi iin bavuru formunun da ibraz edilmesi gerekir.

(7) Yetkilendirilmi ykml sertifikas kapsamnda izinli gnderici yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/Dde yer alan izinli gnderici yetkisi iin bavuru formu ile Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan alnm uluslararas tamac yetki belgesi rneinin de ibraz edilmesi gerekir.

(8) Yetkilendirilmi ykml sertifikas kapsamnda izinli alc yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/Ede yer alan izinli alc yetkisi iin bavuru formu ile Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan alnm uluslararas tamac yetki belgesi rneinin de ibraz edilmesi gerekir.

(9) Yetkilendirilmi ykml sertifikas kapsamnda ithalatta yerinde gmrkleme izninden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/Fde yer alan ithalatta yerinde gmrkleme izni iin bavuru formunun da ibraz edilmesi gerekir. Bavuru sahibince bu form ile birlikte aadaki belgelerden birinin de ibraz edilmesi gerekir;

a) retim yerinin bulunduu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn il mdrlnce dzenlenmi sanayi sicil belgesi veya kaytl bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasndan alnan onayl kapasite raporu,

b) lgili mevzuat uyarnca kapasite raporu dzenlenmesinin mmkn bulunmad durumlarda, bal bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasnca dzenlenip onaylanacak, firmann kulland makinelerin toplam gc (BG), ii says ve retim miktar bilgilerini ierir ekspertiz raporu,

c) Otomotiv sektrnde faaliyet gsteren grup ithalatlar iin, gerekletirilen ithalatn en az yzde altmnn otomotiv sektrnde faaliyet gsteren grup imalatlarnn retiminde kullanlan eyann ithalat olduunu gsterir yeminli mali mavirce hazrlanan Ek-21de yer alan rnee uygun rapor asl.

(10) Resm dairelerce yaplan bavurularda yalnzca bavuru formu, sermayesinin tamam devlete ait olan iktisadi devlet teekklleri ve kamu iktisadi kurulular ile sermayesinin tamam bir iktisadi devlet teekklne veya kamu iktisadi kuruluuna ait messeselerce yaplan bavurularda ise bavuru formunun yan sra ortaklk ve sermaye yaplarn gsterir belge de aranr.

(11) Bavuru srasnda Ek-1/A, istenilen yetkiye gre Ek-1/B il Ek-1/F ile Ek-2de yer alan belgelerin asllar ile birlikte elektronik ortamda hazrlanan rneklerinin de ibraz edilmesi gerekir.

Bavuru yeri

MADDE 11 (1) Bavurular Ek-20de yer alan tabloya gre belirlenecek yetkili blge mdrlne yaplr.

(2) Resm daireler, sermayesinin tamam devlete ait olan iktisadi devlet teekklleri ve kamu iktisadi kurulular ile sermayesinin tamam bir iktisadi devlet teekklne veya kamu iktisadi kuruluuna ait bal messeselerin yetkilendirilmi ykml sertifikas bavurular Orta Anadolu Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlne yaplr.

Bavurularn n incelemesi

MADDE 12 (1) Bavurunun ilgili blge mdrlnn genel evrak kaydna alnmasn mteakip, ilgili birim tarafndan bavuru sahibinin vergi numaras, ticaret unvan, adres bilgileri takvim yl itibariyle mteselsil sra numaras ile kaydedilir.

(2) Bavurunun n incelemesi, bavurunun genel evrak kaydna alnmasn takiben ilgili blge mdrl tarafndan en ge on be i gn iinde tamamlanr.

(3) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilenler haricindeki aranan belgelerden bir ksmnn bavuru dosyasnda yer almadnn veya eksik bilgi ierdiinin tespit edilmesi halinde, bavuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmas iin yaz ile ve elektronik posta yoluyla ikinci fkrada belirtilen sre dhilinde bildirimde bulunulur.

(4) Bavuru sahibine nc fkra uyarnca bildirilen eksiklikler bunlara ilikin bildirimin yapld tarihi mteakip en ge otuz i gn iinde tamamlanr.

(5) Drdnc fkrada belirtilen sre iinde tamamlanan eksik belgeler, genel evrak kaydna alnmasn takiben en ge on i gn ierisinde incelenir.

(6) 6 nc maddenin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen koullarn yerine getirilip getirilmediine ilikin inceleme 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde saylan ISO 27001 sertifikas zerinden, 7 nci maddede belirtilen koullarn yerine getirilip getirilmediine ilikin inceleme ise 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (d) bendinde saylan yeminli mali mavir raporu zerinden yaplr.

(7) Yaplan n inceleme neticesinde 6 nc maddenin (a) il (h) bentleri ile 8 inci maddede saylanlar dndaki koullarn tmnn salandnn tespit edilmesi halinde, be i gn ierisinde Genel Mdrle Ek-6da yer alan n inceleme deerlendirme formuyla birlikte Ek-1/Ada yer alan yetkilendirilmi ykml sertifikas bavuru formu ve Ek-2de yer alan soru formu gnderilir.

(8) Yetkilendirilmi ykml kapsamnda talep edilen yetkilere gre; 45 inci maddenin birinci fkras, 52 nci maddenin birinci fkras, 57 nci maddenin birinci fkrasnn (a) bendi, 76 nc maddenin birinci fkrasnn (a) il (c) bentleri, 96 nc maddenin birinci fkrasnn (a) il (c) bentleri ve/veya 121 inci maddenin birinci fkrasnn (a) il (c) bentlerinde saylan koullarn yerine getirilip getirilmedii de ilgili blge mdrl tarafndan n inceleme kapsamnda deerlendirilir ve ilgili ek koullarn karland tespit edilen ilave yetkiler Ek-6da yer alan n inceleme deerlendirme formunda belirtilir.

(9) n inceleme deerlendirme formu ile soru formunun kaytlara alnmasn mteakip Genel Mdrlke on be i gn ierisinde soru formu ierisinde yer alan bilgilerin tam ve yeterli olup olmad incelenir.

(10) Dokuzuncu fkra uyarnca yaplan inceleme neticesinde soru formunda yer alan bilgilerin tam ve yeterli olduunun tespiti halinde, 13 nc maddenin birinci fkras uyarnca ilem yaplr.

(11) Dokuzuncu fkra uyarnca yaplan inceleme neticesinde soru formunda yer alan bilgilerin eksik veya yetersiz olduunun tespiti halinde, incelemenin bitimini mteakip be i gn ierisinde durum bavuru sahibine bildirilerek bildirim tarihinden itibaren yirmi i gn ierisinde eksik veya yetersiz olduu tespit edilen hususlar giderilecek ekilde soru formunun yeniden dzenlenerek Genel Mdrle ibraz edilmesi istenilir. Soru formunun bu sre ierisinde ibraz edilmemesi halinde, 14 nc maddenin drdnc fkras uyarnca ilem yaplmak zere be i gn ierisinde bavurunun yaplm olduu blge mdrlne bildirimde bulunulur.

(12) On birinci fkrada belirtilen sre ierisinde ibraz edilen soru formu on i gn ierisinde Genel Mdrlk tarafndan incelenerek;

a) Bavuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususlarn giderildiinin tespit edilmesi halinde 13 nc maddenin birinci fkras uyarnca ilem yaplr.

b) Bavuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususlarn giderilmediinin tespit edilmesi halinde, 14 nc maddenin drdnc fkras uyarnca ilem yaplmak zere be i gn ierisinde bavurunun yaplm olduu blge mdrlne bildirimde bulunulur.

(13) hracatta yerinde gmrkleme izni, izinli gnderici yetkisi, izinli alc yetkisi, ithalatta yerinde gmrkleme izni kapsamnda yetki sahiplerince tesis eklenilmesi talebi halinde, bavurunun ilgili blge mdrlnn genel evrak kaydna alnmasn mteakip be i gn ierisinde Ek-18de yer alan tesis ekleme formu Genel Mdrle gnderilir.

Yerinde inceleme

MADDE 13 (1) 12 nci maddenin onuncu fkras veya on ikinci fkrasnn (a) bendi uyarnca soru formu tam ve yeterli bulunan bavurular iin Genel Mdrlk tarafndan en ge 12 nci maddenin dokuzuncu ve duruma gre on ikinci fkralarnda belirtilen olumlu deerlendirmeye ilikin ilem srelerinin bitimini mteakip on i gn ierisinde yerinde inceleme yapmak zere sonradan kontrol yetkilisi grevlendirilmesine ilikin ilemler tamamlanr. Bu sre, bavuru sahibinin bilgilendirilmesi kaydyla, on i gn uzatlabilir.

(2) 6 nc maddenin birinci fkrasnn (a) il (h) bentleri ile 8 inci maddede saylan koullarn salanp salanmad sonradan kontrol yetkilisi tarafndan otuz i gn ierisinde incelenir. Bu sre ierisinde bu koullardan bir veya daha fazlasnn salanmad ancak verilecek ek sre ierisinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceine ilikin bavuru sahibi tarafndan taahhtte bulunulmas halinde, bu eksikliklerin giderilmesi iin bavuru sahibine otuz i gnne kadar ek sre tannr. Verilen ek srenin bitimini mteakip sonradan kontrol yetkilisi tarafndan on be i gn ierisinde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmedii incelenir. Yaplan inceleme neticesinde, koullarn tmnn salanp salanmadna ilikin olarak Ek-7de yer alan formata uygun yerinde inceleme deerlendirme formu dzenlenir. Bu form, incelemenin bitimini mteakip be i gn iinde Genel Mdrle intikal ettirilir.

(3) kinci fkrada belirtilen form, Genel Mdrlk kaytlarna alnmasn mteakip Genel Mdrlke on i gn ierisinde incelenerek;

a) 6 nc maddenin birinci fkrasnn (a) il (h) bentlerinde ve sekizinci maddede saylan koullardan herhangi birinin salanmadnn anlalmas halinde, 14 nc maddenin beinci fkras uyarnca ilem yaplmak zere be i gn ierisinde bavurunun yaplm olduu blge mdrlne bildirimde bulunulur.

b) 6 nc maddenin birinci fkrasnn (a) il (h) bentlerinde ve sekizinci maddede saylan koullarn tamamnn salandnn anlalmas halinde, 15 inci madde uyarnca ilem yaplmak zere be i gn ierisinde bavurunun yaplm olduu blge mdrlne bildirimde bulunulur.

(4) 8 inci maddede yer alan koullarn incelenmesi, bavuru sahibinin gmrk ve d ticaret ile ilgili faaliyetlerinin yrtld tm tesis ve birimlere ilikin olarak yaplr. ncelemeye konu ok fazla sayda tesis ve birim bulunmas nedeniyle yetkilendirilmi ykml sertifikas dzenleme sresi iinde tm ilikili yerlerin incelenmesi mmkn deil ise, ilgili sonradan kontrol yetkilisi bavuru sahibinin tm tesis ve birimlerinde ortak gvenlik standartlar uygulad konusunda herhangi bir kuku duymamak artyla btn temsil eden bir ksmn inceleyebilir. Tesislerin tmnn deil de bir ksmnn incelenecek olmas halinde, ihracatta yerinde gmrkleme izni, ithalatta yerinde gmrkleme izni, izinli gnderici yetkisi veya izinli alc yetkisi kapsamnda ilem yaplmak istenilen tesislerin tamamna baklrken, bavuru sahibinin retim, depolama, ykleme, lojistik ve benzeri ilemlerine ilikin dier tesislerinden btn temsil eden bir ksmna baklabilir. Sz konusu inceleme ve sonular yerinde incelemeyi gerekletiren sonradan kontrol yetkilisi tarafndan belgelendirilir.

(5) Bavuru sahibi tarafndan ihracatta yerinde gmrkleme izni, izinli gnderici yetkisi, izinli alc yetkisi veya ithalatta yerinde gmrkleme izni istenilmise ve bunlara ilikin ek koullar yerine getirilmise, 59 uncu maddenin birinci fkras, 78 inci maddenin birinci fkras, 99 uncu maddenin birinci fkras ile 124 nc maddenin birinci fkras dorultusunda belirtilen tesisler aada belirtilen hususlar asndan yerinde inceleme kapsamnda incelenir ve izin kapsamna alnmas uygun bulunanlar nc fkrann (b) bendinde belirtilen bildirimde belirtilir;

a) Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fkrasnn (a) il () bentlerinde belirtilen koullar tayp tamadklar,

b) Bu tesislerde 57 nci maddenin birinci fkrasnn (b) bendi, 76 nc maddenin birinci fkrasnn () ve (d) bentleri, 96 nc maddenin birinci fkrasnn () ve (d) bentleri veya 121 inci maddenin birinci fkrasnn () bendinde saylan tehizat ve donanmn bulunup bulunmad,

c) Bu tesislerin 67 nci maddenin birinci ve ikinci fkras veya 86 nc maddenin birinci ve ikinci fkrasnda belirtilen zelliklerde, uygun gvenli alana/gvenli park alanna ya da 106 nc maddenin birinci ve ikinci fkrasnda veya 130 uncu maddenin birinci ile ikinci fkrasnda belirtilen gvenli depolama alanna/gvenli park alanna sahip olup olmadklar.

(6) 59 uncu maddenin nc fkras, 78 inci maddenin nc fkras, 99 uncu maddenin nc fkras ve 124 nc maddenin nc fkras gerei, izin/yetki kapsamna alnmas istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fkrasnn (a) il () bentlerinde belirtilen koullar tayp tamadnn tespiti iin, 12 nci maddenin on nc fkrasnda belirtilen formun Genel Mdrlk kaytlarna alnmasndan itibaren on i gn ierisinde yerinde inceleme yapmak zere sonradan kontrol yetkilisi grevlendirilmesine ilikin ilemler tamamlanr. Bu sre, bavuru sahibinin bilgilendirilmesi kaydyla, on i gn uzatlabilir.

(7) Altnc fkra uyarnca, 8 inci maddenin birinci fkrasnn (a) il () bentlerinde saylan koullar ile duruma gre beinci fkrada belirtilen koullarn salanp salanmad sonradan kontrol yetkilisi tarafndan otuz i gn ierisinde incelenir. Bu sre ierisinde bu koullardan bir veya daha fazlasnn salanmad ancak verilecek ek sre ierisinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceine ilikin bavuru sahibi tarafndan taahhtte bulunulmas halinde, bu eksikliklerin giderilmesi iin bavuru sahibine otuz i gnne kadar ek sre tannr. Verilen ek srenin bitimini mteakip sonradan kontrol yetkilisi tarafndan on be i gn ierisinde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmedii incelenir. Yaplan inceleme neticesinde, koullarn tmnn salanp salanmadna ilikin olarak Ek-7de yer alan formata uygun yerinde inceleme deerlendirme formu dzenlenir. Bu form, incelemenin bitimini mteakip be i gn iinde Genel Mdrle intikal ettirilir.

(8) Yedinci fkrada belirtilen form, Genel Mdrlk kaytlarna alnmasn mteakip Genel Mdrlke on i gn ierisinde incelenerek;

a) Koullardan herhangi birinin salanmadnn anlalmas halinde, 14 nc maddenin beinci fkras uyarnca ilem yaplmak zere be i gn ierisinde bavurunun yaplm olduu blge mdrlne bildirimde bulunulur.

b) Koullarn tamamnn salandnn anlalmas halinde, 15 inci madde uyarnca ilem yaplmak zere be i gn ierisinde bavurunun yaplm olduu blge mdrlne bildirimde bulunulur.

Yetkilendirilmi ykml stats bavurusunun reddi

MADDE 14 (1) Aada belirtilen durumlardan herhangi birinde bavuru n inceleme yaplmakszn reddedilir ve bavuru dosyas bavurunun yapld blge mdrl tarafndan derhal iade edilir.

a) Bavurunun Ek-20de yer alan tabloya gre belirlenecek yetkili blge mdrlne yaplmam olmas.

b) Bavuru formunun 10 uncu maddenin drdnc fkrasna uygun olarak imzalanmam olmas.

c) Bavuru dosyasnda 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olmas.

) 156 nc maddenin birinci fkras uyarnca sertifikas daha nce iptal edilmi kiilerce yeni sertifika bavurusunun iptal ilemini mteakip yl ierisinde yaplm olmas.

d) Sertifika bavurusunun onaylanm kii stat belgesinin veya eyann kymetine baklmakszn fatura beyan veya EUR.MED fatura beyan dzenlenmesine ilikin Onaylanm hracat yetkisinin 162 nci maddenin altnc fkrasnda belirtilen ekilde iptalini m