21 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29006

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

EVRE VE EHRCLK BAKANLII PERSONEL GREVDE YKSELME

VE UNVAN DEKL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre ve ehircilik Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan; ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Bakan: evre ve ehircilik Bakann,

) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

d) Bakanlk tekilat: evre ve ehircilik Bakanl merkez ve tara tekilat ile dorudan merkeze bal tara tekilatn,

e) Birim: 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamede yer alan merkez tekilat hizmet birimleri, tara tekilat evre ve ehircilik il mdrlkleri ile dorudan merkeze bal altyap ve kentsel dnm mdrlkleri ve blge temiz hava merkezi mdrlklerini,

f) Grevde ykselme: Bu Ynetmelikte belirtilen grevlere ayn veya baka hizmet gruplarndan ykselme yoluyla yaplacak atamalar,

g) Grevde ykselme snav: Bu Ynetmelik hkmlerine gre ube mdr grevlerine grevde ykselme suretiyle atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl ve szl snav; dier grevlere grevde ykselme suretiyle atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl snav,

) Grev unvan: 5 inci maddede saylan hizmet gruplar iinde belirtilen unvanlar,

h) Hizmet gruplar: Benzer veya ayn dzeydeki unvanlardan oluan gruplar,

) Hizmet sresi: Aylksz izinli olarak geen sreler hari muvazzaf askerlikte geen sreler dahil olmak zere, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi erevesinde hesaplanan sreleri,

i) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari, dier gnleri,

j) Personel: evre ve ehircilik Bakanl merkez ve tara tekilat kadrolarnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak alanlar,

k) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplan atamalar,

l) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

m) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Unvan deiikliine tabi kadrolar:

a) Mhendis, mimar, ehir plancs, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, jeofiziki, fiziki, ekonomist, istatistiki, matematiki, dekoratr, kimyager, tekniker, laborant, teknisyen, ktphaneci, teknik ressam, fen memuru, veteriner hekim, biolog, psikolog, diyetisyen, programc, salk teknikeri, salk teknisyeni, salk memuru, hemire, ocuk geliimcisi, ocuk eitimcisi, sosyal almac, mtercim, tercman, rehber ve avukat.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde ykselme snav sonucu atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselmeye tabi kadrolara atanabilmek iin;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme artlarn tamak,

b) Grevde ykselme snavnda baarl olmak,

gerekir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde ykselme snav sonucu atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 8 (1) Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aada belirtilen zel artlar aranr:

a) Merkez ve tara birimlerinde ube mdr (teknik) unvanl kadrolara atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Yazl snav tarihi itibariyle mhendis, mimar, ehir plancs, jeolog, jeomorfolog, jeofiziki, fiziki, biolog, kimyager, veteriner hekim kadrolarnda en az drt yl hizmeti bulunmak,

b) Merkez ve tara birimlerinde ube mdr (idari) unvanl kadrolara atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Yazl snav tarihi itibariyle APK uzman, uzman, eitim uzman, sivil savunma uzman, ef, sayman, ayniyat sayman, mtercim, tercman, rehber, zmleyici, programc, ktphaneci, matematiki, istatistiki, ekonomist kadrolarnda en az drt yl, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, veznedar, bilgisayar iletmeni, tekniker kadrolarnda en az alt yl hizmeti bulunmak,

3) Tekniker ve programc unvanl kadrolarda bulunanlarda, fakltelerin veya renim sresi en az drt yl olan yksekokullarn idari blmlerinden mezun olmak,

c) Hukuk maviri ve raportr kadrolarna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

) Uzman, eitim uzman ve sivil savunma uzman kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Snav tarihi itibariyle ef, sayman, ayniyat sayman, mtercim, tercman, rehber, zmleyici, programc kadrolarnda en az drt yl, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, veznedar, bilgisayar iletmeni kadrolarnda en az alt yl hizmeti bulunmak,

d) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Snav tarihi itibariyle mhendis, istatistiki veya programc kadrolarnda en az iki yl hizmeti bulunmak,

3) En az iki bilgisayar iletim sisteminin uygulamas ile Bakanlka belirlenecek en az bir programlama dilini bildiini (transkript ve ders alm belgesi veya Milli Eitim Bakanl onayl zel bilgisayar kurslar programclk sertifikas ya da niversitelerden alnm onayl programclk sertifikas) belgelemek,

e) ef, sayman ve ayniyat sayman kadrolarna atanabilmek iin;

1) Snav tarihi itibariyle memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, veznedar, ktphaneci, bilgisayar iletmeni, sekreter, ofr, laborant, teknisyen, teknik ressam, fen memuru ve programc kadrolarnda; faklte veya drt yllk yksekokul mezunlarnn en az drt yl, iki veya yllk yksekokul mezunlarnn ise en az alt yl hizmeti bulunmak,

2) Laborant, teknisyen, teknik ressam ve fen memuru unvanl kadrolarda bulunanlarda renim sresi en az iki yl olan yksekokullarn idari blmlerinden mezun olmak,

f) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, bilgisayar iletmeni, veznedar ve sekreter kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

g) Koruma ve gvenlik grevlisi kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen artlar tamak,

3) zel Gvenlik Grevlisi Sertifikas sahibi olmak,

) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) tipi src belgesine sahip olmak,

artlar aranr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinden sonra yer alan NC BLM ve Grevde Ykselme Eitimine likin Esaslar ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Unvan deiiklii snav sonucu atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 9 (1) Unvan deiikliine tabi kadrolara atanabilmek iin unvan deiiklii snavnda baarl olmak art aranr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Unvan deiiklii snav sonucu atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 10 (1) Unvan deiiklii snav sonucu atanacaklarda aadaki zel artlar aranr:

a) Mhendis, mimar, ehir plancs, jeolog, jeomorfolog, jeofiziki, fiziki, istatistiki, matematiki, dekoratr, ekonomist, kimyager ve arkeolog kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

b) Tekniker ve laborant kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az iki yl sreli mesleki veya teknik yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

c) Fen memuru, teknisyen ve teknik ressam kadrolarna atanabilmek iin;

1) Endstri meslek lisesi, kz meslek lisesi ve/veya dengi dier teknik liselerin ilgili blmlerinden mezun olmak,

) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yl sreli mesleki veya teknik yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Bakanlka belirlenecek en az bir programlama dilini bildiini (transkript ve ders alm belgesi veya Milli Eitim Bakanl onayl zel bilgisayar kurslar programclk sertifikas ya da niversitelerden alnm onayl programclk sertifikas) belgelemek,

d) Tercman, mtercim ve rehber kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Snav tarihi itibariyle son be yl ierisinde lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnca yaplan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan (YDS dan) en az (C) seviyesinde veya bu snava denk saylan uluslararas snavlardan bu puana tekabl eden puan alm olmak,

e) Veteriner hekim, diyetisyen, biolog, psikolog, salk teknikeri, ocuk eitimcisi, ocuk geliimcisi, sosyal almac kadrolarna atanabilmek iin;

1) Kadro unvannn gerektirdii mesleki eitimi alm olmak,

f) Hemire, salk memuru, salk teknisyeni kadrolarna atanabilmek iin;

1) Kadro unvannn gerektirdii mesleki eitimi alm olmak,

g) Ktphaneci kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesinden mezun olmak,

2) Avukatlk ruhsatna sahip olmak,

gerekir.

MADDE 8 Ayn Ynetmelie 10 uncu maddeden sonra gelmek zere aadaki ibareler eklenmitir.

NC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snavna likin Esaslar

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Duyuru

MADDE 11 (1) Bakanlka uygun grlen grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak bo kadrolarn snf, unvan, adedi, birimi ile niteliklerine gre bavuru artlar ve bu snava ilikin konu balklar yazl snav tarihlerinden en az otuz gn nce Bakanlk internet sitesinde merkez ve tara tekilat personeline duyurulur.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Bavuru

MADDE 12 (1) Yaplacak duyuru zerine be i gnnden az olmamak zere ilanda belirtilen bavuru sresinin son gn itibariyle aranan nitelikleri tayan personel, son bavuru tarihine kadar bavuru artlarn tad farkl unvanl kadrolardan sadece biri iin birimleri aracl ile bavuru yaparlar.

(2) Aylksz izinde bulunanlar dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr.

(3) Yaplan bavurularn Personel Dairesi Bakanlnca incelenmesi neticesinde aranan artlar tayanlara ilikin liste Bakanlk internet sitesinde ilan edilir.

(4) Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atanlacak kadrolar iin yaplacak snavlara, sadece Bakanln kendi personeli bavuruda bulunabilir.

(5) Unvan deiiklii snavna katlacaklarda Bakanlkta veya renim durumlaryla ilgisi olmayan grevlerde belirli bir sre hizmet yapm olma art aranmaz.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna katlamayacak personel

MADDE 13 (1) Aday memur statsnde bulunanlar, bu Ynetmelikte aranan artlar tamad tespit edilenler ile dier kurumlarn personeli bu kadrolar iin bavuruda bulunamazlar.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinden sonra gelen DRDNC BLM ve Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snavna likin Esaslar ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Yazl snav

MADDE 14 (1) Yazl snav, grevde ykselmeye tabi grevler veya unvan deiiklii snavna tabi unvanlar iin bu snava ilikin konu balklarna duyuruda yer verilmek suretiyle lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya Yksekretim kurumlarndan birine yaptrlr.

(2) Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavda baarl saylabilmek iin en az yetmi puan almak gerekir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Szl snav

MADDE 15 (1) ube mdr grevlerine atanacaklardan yazl snavda baarl olanlar en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr.

(2) lgili personel, snav kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde ykselme snav baar sralamas

MADDE 16 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, ube mdr kadrolarna atanacaklar iin yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas; dier kadrolara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlk internet sitesinde ilan edilir.

(2) Baar sralamasnda, snav puannn eit olmas durumunda srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) Bakanlkta geen hizmeti fazla olanlara,

) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

d) Disiplin cezas almam olanlara,

ncelik verilir.

(3) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, Bakanlka ihtiya duyulmas halinde ve snav duyurusunda da belirtilmek artyla baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenebilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Snav kurulu ve grevleri

MADDE 17 (1) Snav Kurulu atamaya yetkili amirin uygun grecei mstear yardmcsnn bakanlnda, toplam be yeden oluur. Ayrca yedek ye belirlenir.

(2) Snav Kurulunu tekil eden yeler, grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarna alnacak personelden renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha dk seviyede olamazlar.

(3) Snav Kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yedek ye veya yeler grevlendirilir.

(4) Snav Kurulu; snavlarn yaplmas, snav sonularnn ilan, itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

(5) Snav Kurulu ye tam says ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

(6) Unvan deiikliine tabi kadrolarn snavlarnda snav kuruluna niversitelerden ye itirak ettirilebilir.

(7) Snav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Bakanlnca yrtlr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Snav sonularnn aklanmas ve itiraz

MADDE 18 (1) Snav sonular snavn yapld tarihten itibaren en ge otuz gn iinde snav kurulu tarafndan Bakanln internet sitesinde ilan edilir. lgililer, ilan tarihinden itibaren be i gn ierisinde snav sonularna itiraz edebilir. Personel Dairesi Bakanlna yazl olarak yaplacak itiraz bavurular, ilgisine gre snav kurulunca incelenir veya snav yapan kuruma incelettirilir. nceleme sonular en ge on i gn ierisinde yazl olarak ilgililere bildirilir. tiraz zerine verilen karar kesindir.

(2) Yazl snavlarda, itiraz sonucu, snav kurulunca hatal olduu sonucuna varlan sorular iptal edilerek tm adaylarca doru yaplm kabul edilir. Ancak, sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun sresi iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi halinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Snavlarn geersiz saylmas ve ertelenmesi

MADDE 19 (1) Snavlarda kopya ekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teebbs edenler ile snav ktlarna belirtici iaret koyanlar snav salonundan karlr ve dzenlenecek bir tutanakla snavlar geersiz saylr. Ayrca bu kiiler hakknda yasal ilem yaplr.

(2) Snava girecek adayn yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde, ilgilinin snav geersiz saylr ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrca bu kiiler hakknda yasal ilem yaplr.

(3) Snavlarda aranan nitelik ve artlar tamadklar halde, snavlara girip baarl olanlarn snavlar geersiz saylr ve atamalar yaplmaz, atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir.

(4) Yazl snav sorularnn snav ncesi alndnn tespit edilmesi veya deprem, sel ve benzeri doal afetler hallerinde snavlar ertelenebilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 (1) Snavda baarl olanlarn snavla ilgili belgeleri zlk dosyalarnda, baarsz olanlarn belgeleri ise snav tarihinden itibaren be yl sreyle Personel Dairesi Bakanlnda saklanr.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde ykselme suretiyle atanma

MADDE 21 (1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip baar puanlarna gre atanr.

(2) Bakanlka tercih alnmas durumunda ise baar puanlar esas alnarak ilgili personelin tercihlerine gre atamalar yaplr.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn ilan edildii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, 16 nc maddeye gre Bakanlka belirlenen yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

(4) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadrolara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

(5) Grevde ykselme snavnda baarl olan adaylardan snavna girdikleri unvana atananlar, greve balamadka bu unvan kazanlm hak olarak elde edemezler.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Unvan deiiklii snav baar sralamas

MADDE 22 (1) Unvan deiiklii suretiyle ilan edilen bo kadro says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlk internet sitesinde ilan edilir.

(2) Baar sralamasnda, snav puannn eit olmas durumunda srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(3) Unvan deiiklii snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, Bakanlka ihtiya duyulmas halinde ve snav duyurusunda da belirtilmek artyla baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenebilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Unvan deiiklii suretiyle atanma

MADDE 23 (1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip baar puanlarna gre atanr.

(2) Bakanlka tercih alnmas durumunda ise baar puanlar esas alnarak ilgili personelin tercihlerine gre atamalar yaplr.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn ilan edildii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, 22 nci maddeye gre Bakanlka belirlenen yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

(4) Unvan deiiklii snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadrolara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

(5) Unvan deiiklii snavnda baarl olan adaylardan snavna girdikleri unvana atananlar, greve balamadka bu unvan kazanlm hak olarak elde edemezler.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grev gruplar arasnda veya ayn grup ierisindeki geiler

MADDE 24 (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr.

a) Ayn hizmet grubunun alt grev grubunun kendi ierisinde kalmak kaydyla, snav yaplmakszn ilgili personelin istei ve atanlacak kadronun gerektirdii zellikleri tamak artyla, Bakanln ihtiya duymas halinde dier grevlere atanmak mmkndr.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt grevden st greve geiler grevde ykselme snavna tabidir. Ancak, Bakanlkta veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere, bu Ynetmelikte belirlenen atanma artlarn tamalar kaydyla grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr. Ancak, Bakanlk veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevlere, bu Ynetmelikte belirlenen atanma artlarn tamalar kaydyla unvan deiiklii snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

(3) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar grevde ykselme snavna katlmakszn, atanlacak grev iin 7 ve 8 inci maddelerde aranan nitelik ve artlara sahip olmak kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere atanabilir.

(4) Avukat kadrolarnda grev yapan personel, grevde ykselme snavna tabi tutulmakszn hukuk maviri kadrolarna atanabilirler.

MADDE 24 Ayn Ynetmelie 24 nc maddeden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 24/A (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi uyarnca ilk defa yaplan atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Engellilerin snav

MADDE 24/B (1) Bakanlk, gerekli artlar tayan ve atama yaplacak grevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn yaplabilmesi iin gerekli tedbirleri alr.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurum ii ve kurum dndan yaplacak atamalar

MADDE 25 (1) Herhangi bir sebeple grevlerinden ayrldktan sonra tekrar memuriyete dnmek isteyenler, gerekli koullar tamalar ve bo kadro bulunmas durumunda, ihtiya ve hizmet gerekleri dorultusunda ayrldklar greve, ayn dzey grevlerden birine ya da bir alt greve atanabilir.

(2) Dier kamu kurum ve kurulularnda grev yapanlardan, bu Ynetmelikte belirtilen ayn unvana veya bu unvann bulunduu ayn alt gruptaki dier unvanlara veya daha alt unvanlara genel hkmlere gre naklen atama yaplabilir. Ancak bu ekilde atanacaklarda bu Ynetmelikte o kadro veya unvan iin ngrlen artlardan Bakanlkta belli bir sre alm olmann dndaki tm artlar aranr.

(3) Dier personel kanunlarna tabi olanlarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlere atanmalarnda ihraz ettikleri unvanlar, ayn unvann olmamas halinde renim durumu ve ihraz ettii unvanla birlikte atanaca unvan ve Devlet Personel Bakanlnn olumlu gr dikkate alnr.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin Beinci Blmnn bal eitli ve Son Hkmler olarak deitirilmitir.

MADDE 27 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 28 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/1/2012

28180

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/1/2013

28540