21 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29006

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

ONAYLANMI K STATSNE LKN GMRK GENEL

TEBL (SIRA NO: 1)NDE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL (SIRA NO: 3)

MADDE 1 30/12/2011 tarihli ve 28158 3 nc Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Onaylanm Kii Statsne likin Gmrk Genel Teblii (Sra No: 1)nin 6 nc maddesine aadaki on ikinci fkra eklenmitir.

(12) Birinci fkrann () ve (d) bentlerinin uygulanmasnda ilgili mevzuat uyarnca teminata balanan, yaplandrlan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borlara ilikin yaz asl getirilmesi halinde bu yazlar uyarnca ilem yaplr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 27 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Belge kapsamnda, 4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayl listede yer alan eyaya ilikin zel tketim vergisi iin, Bakanlka belirlenecek haller sakl kalmak kaydyla, ksmi teminat uygulamasndan yararlanlamaz.

MADDE 3 Ayn Tebliin 31 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Gtr teminat uygulamasnn kapsam belge sahibinin talebine bal olarak aadaki (a) veya (b) bentlerine gre belirlenir.

a) Gmrk antrepo rejimi hari,

1) Dhilde ileme rejimi dhil, bu Tebliin gtr teminat hkmlerinin uygulanabilecei eyaya ilikin gmrk vergileri ya da,

2) Dhilde ileme rejimi dnda bu Tebliin gtr teminat hkmlerinin uygulanabilecei eyaya ilikin gmrk vergileri.

b) Gmrk antrepo rejimi dhil,

1) Dhilde ileme rejimi dhil, bu Tebliin gtr teminat hkmlerinin uygulanabilecei eyaya ilikin gmrk vergileri ya da,

2) Dhilde ileme rejimi dnda bu Tebliin gtr teminat hkmlerinin uygulanabilecei eyaya ilikin gmrk vergileri.

MADDE 4 Ayn Tebliin 32 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(l) Gtr teminat, 4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayl listede yer alan eyaya ilikin kamu alacaklar hari, eyann gmrke onaylanm ilem veya kullanma tabi tutulmasna ilikin tm kamu alacaklar iin geerlidir.

MADDE 5 Ayn Tebliin 34 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki altnc fkra eklenmitir.

(2) Gtr teminat uygulamasndan yararlanmak isteyen stat belgesi sahibi iin birinci fkraya gre hesaplanacak teminat tutar,

a) Dhilde ileme rejimi dhil, bu Tebliin gtr teminat hkmlerinin uygulanabilecei eyaya ilikin gmrk vergileri ve sair vergileri kapsamas durumunda 250.000 Avrodan,

b) Dhilde ileme rejimi dnda bu Tebliin gtr teminat hkmlerinin uygulanabilecei eyaya ilikin gmrk vergileri ve sair vergileri kapsamas durumunda 75.000 Avrodan,

az olamaz.

(6) Stat belgesi sahiplerine veya stat belgesi bavurusunda bulunan kiilere ait antrepolar iin Gmrk Ynetmeliinin 527 nci maddesi uyarnca hesaplanm gtr teminat veya 528 inci maddesi uyarnca hesaplanm indirimli gtr teminat ya da toplu gtr teminat bulunmas ve bu kiilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamnda kullanlm teminatlara ilikin tutarlar birinci fkradaki teminat tutar hesaplamasna katlmaz, ancak bu durumda birinci fkra uyarnca hesaplanm gtr teminatlar antrepo rejimi kapsamnda kullanlamaz.

MADDE 6 Ayn Tebliin 52 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan eklenmesi zorunlu olmayan ancak ifadesinden sonra gelen ayn maddenin ikinci fkras uyarnca ifadesi ayn madde uyarnca eklinde, dokuzuncu fkrasnda yer alan eksik beyanda bulunma yetkisi bir ay sreyle askya alnr. ifadesi mavi hat yetkisi bir ay sreyle askya alnr. eklinde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki onuncu fkra eklenmitir.

(10) Stat belgesi sahibince mavi hatta ilem gren ithalata ilikin beyanname kapsam eyann veya izinli alc tesislerinden ithalat gerekletirilen eyann, ak bir ekilde firmann itigal alannda olmayan bir eya olduunun tespit edilmesi halinde ilk iki seferde stat belgesi sahibi uyarlr ve hakknda Gmrk Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek stat belgesinin dzenlendii gmrk ve ticaret blge mdrlne derhal bildirimde bulunulur. Bu ihlalin, stat belgesinin geerlilik sresi ierisinde, nc kez tekrar halinde, stat belgesi sahibi hakknda Gmrk Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilir ve kiinin mavi hat uygulamasndan yararlanma hakk alt ay sreyle askya alnr.

MADDE 7 Ayn Tebliin eki Ek 11 ve Ek 1l/A ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ek-11 Bavuru Formu