17 Mays 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29003

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

YURT SERTFKALI TOHUM RETMNN

DESTEKLENMES HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2014/18)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebli, tohumculuk sektrnn uluslararas rekabete uygun bir ekilde gelimesini salamak iin yurt ii tohum retiminin yetersiz olduu baz trlerde, yurt iinde sertifikal tohumluk reten/rettiren ve sertifikalandran, yurt iinde satn gerekletiren yetkilendirilmi tohumculuk kurulularnn desteklenmesi amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, destekleme uygulamalarnda grev alacak kurum ve kurulularn grev ve sorumluluklarnn belirlenmesi, sertifikal tohumluk reten/rettiren tohumculuk kurulularnn 2014 yl yurt ii sertifikal tohumluk retimlerinin desteklenmesi ve yaplacak demelere ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesi ve 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan 2014 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Kararn 5 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankas A..yi,

c) Bilgi lem Merkezi: Bakanlk Bilgi lem Dairesi Bakanln,

) BGEM: Bitkisel retim Genel Mdrln,

d) ifti: ifti Kayt Sistemine kaytl gerek ve tzel kiileri,

e) ifti kayt sistemi (KS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmelii ile oluturulan ve iftilerin kimlik, arazi ve rn bilgileri ile tarmsal desteklemelere ilikin bilgilerin de kayt altna alnd veri tabann,

f) cmal-1: l/ile mdrl tarafndan hazrlanan yetkilendirilmi tohumcu kurulular detaynda ilgili desteklemeye ilikin hakedileri gsteren belgeyi,

g) cmal-2: l/ile mdrl tarafndan hazrlanan cmal-1 deki bilgilere gre her ile iin ky/mahalle detaynda hakedileri gsteren belgeyi,

) cmal-3: l mdrl tarafndan hazrlanan cmal-2 deki bilgilere gre her il iin ile detaynda hakedileri gsteren belgeyi,

h) l mdrl: Bakanlk il mdrln,

) l/ile tahkim komisyonu: KS Ynetmeliine istinaden oluturulan il/ile tahkim komisyonunu,

i) Sertifikalandrlan tohumluk: Yurt iinde retilen elit, orijinal ve sertifikal kademede sertifikalandrlan tohumluu,

j) Tohumluk: Bitkisel retimde kullanlan tohum ve yumruyu,

k) Tohumluk bayii: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tohumculuk Sektrnde Yetkilendirme ve Denetleme Ynetmelii erevesinde tohumluk bayisi belgesi alm olan gerek veya tzel kiileri,

l) Tohumluk sertifikas: Tohumluun snf ve kademesini belirten, Bakanlk tarafndan yetkilendirilmi sertifikasyon kurulularnca dzenlenen belgeyi,

m) Tohumluk sertifikasyon kuruluu: Tohumluklarn tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve salkla ilgili deerlerinin standartlara uygunluunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlka yetkilendirilmi kuruluu,

n) Tohumluk yetitiricisi: Szlemeli olarak tohum reticileri adna yetitiricilik yapan gerek veya tzel kiileri,

o) Tohumluk reticisi: Tohumlar yetitiren ve/veya tohum yetitiricilerine szlemeli olarak yetitirten, ileyen ve pazarlayan gerek veya tzel kiileri,

) Yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu: Tohumluk retici belgesine sahip, ilgili alt birliklere ye ve Bakanlk tarafndan yetkilendirilen gerek veya tzel kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Destekleme ve deme Esaslar

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 5 (1) Tohum retim desteklemelerinden, kamu tzel kiileri hari, Bakanlk tarafndan yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu olarak kabul edilen ve KSde kaytl olan gerek ve tzel kiiler yararlanr.

Desteklenecek trler ve deme ekli

MADDE 6 (1) Yurt iinde retilip sertifikalandrlan ve yurt iinde sat gerekleen buday, arpa, tritikale, avdar, yulaf, eltik, nohut, mercimek, kuru fasulye, patates, soya, susam, aspir, kanola, yer fst, yonca, korunga ve fi tohumluklar iin kilogram bana destekleme demesi yaplr.

Destekleme miktarlar

MADDE 7 (1) 6 nc maddede belirtilen trlerin tohumluklarn yurt iinde retip sertifikalandran ve yurt iinde satn gerekletiren yetkilendirilmi tohumculuk kurulularna aada belirtilen birim miktarlara gre retim destei denir.

 

Buday

0,10 TL/kg

Arpa, tritikale, yulaf, avdar, patates

0,08 TL/kg

eltik

0,25 TL/kg

Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fi

0,50 TL/kg

Soya

0,35 TL/kg

Kanola

1,20 TL/kg

Susam

0,60 TL/kg

Yonca

1,50 TL/kg

Yer fst

0,80 TL/kg

 

Mracaat yeri ve ekli

MADDE 8 (1) Sz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen yetkilendirilmi tohumculuk kurulular ve bunlar adna retim yapan tohum yetitiricilerinin KSye kaytl olmalar ve bilgilerini gncellemeleri esastr.

(2) Yetkilendirilmi tohumculuk kurulular, retimi gerekletirecei ildeki il mdrlne, retecekleri tohumluklarn sertifikalandrlmas iin tohumluk beyannamesi verdikten sonra, KS kaydnn bulunduu il/ile mdrlne desteklemeden yararlanmak iin bavuru yaparlar.

(3) Yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu, birden fazla ilde tohumluk retimi gerekletirecekse, KSye kaytl olduu ili/ileyi bir yazyla tohumluk beyannamesi verdii il mdrlklerine bildirir. Tohumluk beyannamesi verilen il mdrlkleri o tohumculuk kuruluuna ait Ek-2 ve Ek-3te yer alan retim ve destek verilerini, kuruluun KS kaydnn bulunduu il/ile mdrlne gnderir.

(4) 2014 yl retimleri iin bavurular, tebliin yaym tarihinde balar, 31 Aralk 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.

Mracaatta istenilecek belgeler

MADDE 9 (1) Bavuru srasnda, yetkilendirilmi tohumculuk kurulularndan aadaki belgeler istenir:

a) Sertifikal tohum retim destei mracaat formu (Ek-1),

b) Yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu ve bu kurulular adna szlemeli olarak tohumluk yetitirenlerin, tohum retilen arazinin de gsterildii KS belgesi,

c) Yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu szlemeli tohumluk retimi yaptryor ise onayl szlemeli yetitirici listesi ve tohumluk yetitiricilerine ait arazi bilgilerini ieren form (Ek-2),

) Tohumluk sertifikasnn, ilgili il/ile mdrl tarafndan onaylanm fotokopisi (sertifikasyon ilemleri tamamlandktan sonra istenir, sertifikalarn son teslim tarihi 30 Haziran 2015 tir.),

d) Tohumluk beyannamelerinin onayl sureti (ilgili il mdrl tarafndan onaylanacak),

e) BGEM tarafndan verilen yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu olduunu gsterir belge (bu belge 31 Aralk 2014 tarihinden sonraki tarihli olamaz.),

f) Tohumluk sat faturas (faturalarn son teslim tarihi 30 Haziran 2015 tir.).

Sertifikalarn KSde eletirilmesi, kontrollerin yaplmas ve icmallerin oluturulmas

MADDE 10 (1) Sertifikasyon kurulular, dzenlemi olduklar sertifikalara ait bilgileri KSye tantlmak zere Bilgi lem Merkezi tarafndan dzenlenen programa girerler.

(2) Yetkilendirilmi tohumculuk kuruluunca retimi yaplan tohumluklara ait sertifikalar, destekleme iin mracaat edildii il/ile mdrl tarafndan KS kayd ile eletirilir. Sertifikann sistemde yer ald teyit edildikten ve bavuruda alnan belgelerin kontrolleri yapldktan sonra, destekleme mracaat dosyasndaki bilgilerle KSye destekleme kayd yaplr.

(3) Mracaat alan il/ile mdrl yetkilendirilmi tohumculuk kuruluunun desteklemeye konu ettii sertifikalara ait tohumluklarn retildii arazileri, ifti kayt sisteminden kontrol edip doruladktan sonra, sertifikann n tarafna "Bu sertifikaya ait.kg tohum, retim desteinden faydalanmtr, ihra edilemez" ibaresini koyarak onaylar.

(4) Yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu destekleme bilgilerini ieren cmal-1ler (Ek-4) il/ile mdrlklerince KS vastasyla oluturulur. Sertifikalandrlm ve sat tamamlanm olan trlerin 2014 yl retimleri iin cmal-1ler 31 Ocak 2015 tarihinde il mdrlklerinde 10 gn sreyle askya karlr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz, herhangi bir hak dourmaz. Ancak askya k tarihine kadar sertifikasyon ilemleri ve sat faturalar tamamlanmam olanlar askda yer almazlar. Bu kurulular sertifikasyon ilemlerinin tamamlanmasndan sonra sertifikalar ve faturalar 30 Haziran 2015 tarihi mesai bitimine kadar il/ile mdrlne teslim ederler. l/ile mdrl ilgili kurulu veya kurululara ait sertifika bilgilerini ileyerek alnan cmal-1leri kurulua haber vermek kaydyla uygun grlen bir tarihte askya karr. Dier ilemler ayn ekilde devam eder.

(5) Ask sresince cmal-1lere yaplan itirazlar, ask sresi iinde ve srenin bitiminden itibaren en ge 1 hafta ierisinde deerlendirilerek sonulandrlr. le mdrlklerince KSden alnan cmal-2ler (Ek-5) dzenlenip, onaylanr ve en ge 3 i gn iinde il mdrlne gnderilir. Bu ilemler merkez ilelerde il mdrlkleri tarafndan yaplr.

(6) KSden alnan cmal-3ler (Ek-6) il mdrlkleri tarafndan 5 i gn iinde kontrol edilip onaylandktan sonra, Ek-7 ve Ek-8 ile birlikte BGEMe gnderilir.

(7) Ortaya kabilecek sorunlar il/ile mdrlklerince zmlenir. Ancak zme kavuturulamayan konular iin il/ile tahkim komisyonlar yetkilidir. le tahkim komisyonunda zlemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafndan zmlenemeyen konular ise BGEMe bildirilir.

Uygulama esaslar

MADDE 11 (1) 2014 retim sezonunda, ayn alana gzlk ve yazlk ekim yaparak sertifikal tohumluk reten yetkilendirilmi tohumculuk kurulular, her iki dnem retim iin de desteklemeden faydalandrlr.

(2) Ayn alanda tohum reten yetkilendirilmi tohumculuk kuruluu ile bunun adna szlemeli olarak tohum yetitiren iftilerin beyan ettikleri sertifika bilgileri uyumlu olmaldr.

(3) 2014 retim sezonunda (2013 gzlk ve 2014 yazlk ekililer) KSye kaytl arazilerde retilen tohumluklar destekleme kapsamndadr.

(4) Sertifika tarihi ile tohum sat faturas tarihi uyumlu olmaldr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Finansman ve demeler

MADDE 12 (1) Destekleme demeleri iin gerekli finansman Bakanln 2015 yl tarmsal destekleme btesinden karlanr. Yetkilendirilmi tohumculuk kurulularna yaplan toplam deme tutarnn % 0,2si Bankaya hizmet komisyonu olarak denir. demeler, bavurunun yapld il/ile mdrlklerince KS kaytlar zerinden oluturulan onayl deme icmalleri (Ek-6) esas alnarak sertifikal tohumluk retim destei demeleri ile ilgili talimat ve kaynan bankaya gnderilmesinden sonra, banka araclyla, ilgili ubelerde tohumculuk kurulular adna alan veya alacak olan hesaplara yaplr.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 13 (1) Yetkilendirilmi tohumculuk kurulular aada belirtilen durumlarda sertifikal tohumluk retim desteinden yararlanamazlar:

a) Geree aykr beyanda bulunan ve/veya geree aykr belge ibraz eden,

b) Kamu kurum ve kurulular,

c) hra amal retilen tohumluklar,

) KSye kaytl olmayan arazilerde retilen tohumluklar.

Denetim, haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 (1) Destekleme demelerinin denetimini salayacak tedbirleri almaya Bakanlk yetkilidir. Bu amala yaplacak almalarda gerektiinde dier kamu kurum ve kurulular ile kooperatifler, ziraat odalar ve birliklerin hizmetlerinden yararlanlr.

(2) Uygulama tebliinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumlu olacaktr. Bu ykmll yerine getirmeyerek haksz yere demeye neden olanlar ile haksz yere demelerden yararlanmak zere sahte veya ierii itibaryla gerek d belge dzenleyen ve kullananlar hakknda gerekli cezai, hukuki ve idari ilemler yaplr.

(3) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanun faizi ile birlikte anlan Kanun hkmlerine gre geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Teblile belirlenen destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 15 (1) 10/5/2013 tarihli ve 28643 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yurt i Sertifikal Tohum retiminin Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2013/16) yrrlkten kaldrlmtr.

Teblide yer almayan hususlar

MADDE 16 (1) Bu Teblide yer almayan hususlarda Bakanlk genelgeleri ve talimatlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Tebli 1/1/2014 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz