17 Mayıs 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29003

KANUN

YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6539                                                                                                 Kabul Tarihi: 7/5/2014

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından 12 Nisan 2012 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/5/2014