16 Mays 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29002

YNETMELK

ileri Bakanl (G daresi Genel Mdrl)ndan:

G DARES GENEL MDRL PERSONEL ATAMA

VE YER DETRME YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, G daresi Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelin, hizmetin gereklerini esas alarak atamalarn kurallara balamak, grevde verimliliini artrmak ve yer deitirmeye tabi olan personelin lkenin deiik hizmet blgeleri ve alanlarnda grev yapmalarn salayarak hizmetin yaygnlamasn gerekletirmek amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, G daresi Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personeli kapsar.

(2) Yurt d tekilatnda alan personel bu Ynetmelik hkmlerine tabi deildir.

(3) Aday memurlar blgeler iin belirlenen zorunlu alma sreleri ve yer deitirmeye ilikin hkmler dnda bu Ynetmelik hkmlerine tabidir.

(4) Mlki dare Amirlii Hizmetleri Snfnda grev yapan personel, 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Mlki dare Amirleri Atama Deerlendirme ve Yer Deitirme Ynetmeliine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayl ileri Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayl l daresi Kanunu, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayl Yabanclar ve Uluslararas Koruma Kanunu, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayl Bakanlklar ve Bal Kurulularda Atama Usulne likin Kanun ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt blge: Bulunulan hizmet blgesinin altndaki blgeleri,

b) Ayn dzeyde grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da ayn grup iinde gsterilen ayn alt grev gruplarnda ve ayn dzeyde yer alan kadro unvanlarn,

c) Bakan: ileri Bakann,

) Bakanlk: ileri Bakanln,

d) Birim: Genel Mdrlk merkez tekilatnda yer alan daire bakanlklar ile hukuk mavirliini,

e) Birim amiri: (d) bendinde belirtilen birimlerin yneticilerini,

f) Deerlendirme puan: Bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-2 Deerlendirme Formuna gre hesaplanan puan,

g) Genel Mdrlk: G daresi Genel Mdrln,

) Genel Mdr: G daresi Genel Mdrn,

h) Genel Ynetmelik: Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelii,

) Hizmet blgesi: Bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 sayl Hizmet Blgeleri Cetvelinde gsterilen illerin gruplarn,

i) Hizmet yeri: Hizmet blgelerindeki grevin yapld il veya ileyi,

j) nsan Ticareti Madurlar Snma Evi Mdr: 6458 sayl Kanunun 108 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine gre insan ticaretiyle mcadele ve madurlarn korunmas iin kurulan insan ticareti madurlar snma evleri mdrlerini,

k) Kurum: G daresi Genel Mdrl merkez ve tara tekilatn,

l) Merkez Mdr: Kabul ve barnma merkezi ile geri gnderme merkezi mdrlerini,

m) st blge: Bulunulan hizmet blgesinin stndeki blgeleri,

n) Yer deitirme suretiyle atanma: Yer deitirmeye tabi personelin, bu Ynetmelikle tespit edilen hizmet blgelerine, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunundaki esaslar erevesinde atanmasn,

o) Zorunlu alma sresi: Her hizmet blgesinde zorunlu allmas gereken sreyi,

ifade eder.

KNC BLM

Yer Deitirme Suretiyle Atamalara likin Esaslar

Yer deitirmeye ilikin temel ilkeler

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmasnda;

a) Ekonomik, sosyal, kltrel ve ulam artlar ynnden benzerlik ve yaknlk gsteren illerin gruplandrlarak ilem yaplmas,

b) Atamalarda kadro imknlar ile Genel Mdrln hizmet ihtiyalarnn dikkate alnmas,

c) Personelin hizmet blgeleri arasnda, hizmet gerekleri de dikkate alnarak adil ve dengeli dalmnn salanmas,

) Aile btnlnn korunmas,

ilkeleri esas alnr.

Yer deitirme suretiyle atanmaya tabi personel

MADDE 6 (1) l g idaresi mdrleri, ile g idaresi mdrleri, merkez mdrleri, insan ticareti madurlar snma evi mdrleri ve il g uzmanlar yer deitirme suretiyle atanmaya tabidir.

Hizmet blgeleri

MADDE 7 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasna esas olmak zere iller; sosyal, kltrel, ulam imknlar ve ekonomik artlar ile hizmet gerekleri dikkate alnmak suretiyle EK-1 sayl Hizmet Blgeleri Cetvelinde gsterilen be hizmet blgesine ayrlr.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda grev yapan personelin yer deitirme suretiyle atanmasnda belirlenen bu hizmet blgeleri esas alnr.

Zorunlu alma sreleri

MADDE 8 (1) Zorunlu alma sreleri 5 inci blge iin yl, 4 nc blge iin drt yl ve dier blgeler iin be yldr.

Yer deitirme suretiyle yaplacak atamalarda uyulacak esaslar

MADDE 9 (1) Zorunlu yer deitirme suretiyle yaplacak atamalarda uyulacak esaslar aada belirtilmitir:

a) 6 nc maddede yer alan personelden ilk defa atanacaklar, bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 sayl Hizmet Blgeleri Cetvelinde gsterilen 5 inci hizmet blgesindeki illerde greve balarlar. 5 inci hizmet blgesindeki yllk zorunlu alma sresini tamamlayanlar srasyla 4 nc hizmet blgesinde en az drt yl, 3 nc hizmet blgesinde en az be yl, 2 nci hizmet blgesinde en az be yl ve 1 inci hizmet blgesinde en az be yl grev yaparlar. Alt blge hizmeti bitmeden bir st hizmet blgesine atama yaplamaz.

b) 6 nc maddede belirtilen personelin tm blgelerde grev yapmas esastr. Personelin, atand blge ve blge ierisindeki yerlerde bu Ynetmelik ile tespit edilmi sre kadar almas zorunludur. Personelin, hizmet blgeleri iin belirlenen sreler kadar almadan, dier hizmet blgelerine atamalar yaplamaz. Ancak bulunduu hizmet yerinin zorunlu alma sresinin yarsn dolduran personelin, ayn hizmet blgesinde veya alt hizmet blgelerinde Genel Mdrlke ihtiya gsterilen hizmet yerlerinden, kadro ve unvanna uygun bir yere talepleri halinde bulunduu hizmet blgesinde eksik kalan zorunlu alma sresiyle snrl olmak zere genel atama dneminde atamalar yaplabilir. Bu durumda 5 inci hizmet blgesinde alma sresi iki yldan az olmaz.

c) Bulunduu blge veya yerin zorunlu alma sresini dolduran personel alt hizmet blgelerinde veya st hizmet blgelerinde Genel Mdrlke ihtiya gsterilen yerlerden, kadro ve unvanna uygun bir yere atanma talebinde bulunabilir. Bulunduu blge veya yerin zorunlu alma sresini dolduran personelin atanabilecei kadro ve unvanna uygun bir yerin Genel Mdrlke ihtiya gsterilmemesi veya personelin tercihlerine atanamamas durumunda Genel Mdrlke, bulunduu yerde alma sresi uzatlm saylr. Ancak bu ekilde alma sresi uzatlanlarn 1 inci, 2 nci, 3 nc hizmet blgelerinde zorunlu alma sreleri alt yl, 4 nc hizmet blgesinde be yl ve 5 inci hizmet blgesinde drt yl geemez. Bu ekilde atamas yaplamayan ve alma sresi uzatlan personelin bulunduu yerde geirdii sreler ise 1 inci blge hari olmak zere bir sonraki hizmet blgesinin zorunlu alma sresinden saylr.

) Bulunduu hizmet blgesinde zorunlu alma sresini tamamlam olmalar nedeniyle yer deitirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkn kazanm olanlar ile bir sonraki yln Temmuz ayna kadar kazanacak olanlar, en ge 17 Temmuz gnne kadar emekli olacaklarna ilikin dilekelerini bal olduklar birim araclyla Genel Mdrle gndermeleri ve idari ynden bir saknca grlmemesi halinde, emekli olacaklar tarihe kadar bulunduklar hizmet alannda braklrlar. Bu hkme gre yerinde braklanlardan emekli olma isteinden vazgeenler, yer deitirme suretiyle atama dnemi beklenilmeksizin zorunlu alma sreleri gz nne alnarak atanmas gerektii hizmet blgesine atamas yaplr ve bunlar ikinci kez bu hkmden yararlanamazlar.

d) 6 nc maddede yer alan personelden tm blge hizmetlerini tamamlayanlarn hizmet blgeleri, personelin istei gz nnde bulundurularak Genel Mdrlke belirlenir.

Blgelerde zorunlu alma sresinden saylacak ve saylmayacak haller

MADDE 10 (1) Personelin zorunlu alma sresinden saylacak hallere ait sreler aada gsterilmitir:

a) Yllk, mazeret, hastalk ve aylkl refakat izinlerinin tamam.

b) Ylda toplam 90 gn gemeyen geici grev sreleri.

c) 657 sayl Kanunun 86 nc maddesi uyarnca bir grevin veklet ile ya da ayn Kanunun ek 8 inci maddesine gre geici sreli grevlendirme ile yrtlmesi halinde bu srelerin tamam.

) Grevden uzaklatrlan ve grevleri ile ilgili olsun veya olmasn herhangi bir sutan tutuklanan veya gzaltna alnan memurlarn 657 sayl Kanunun 143 nc maddesinde saylan durumlarn gereklemesi halinde bu srelerin tamam.

d) Hizmet ii eitimde baarl geen srelerin tamam.

e) Hizmetin gerei olarak TODAEde baarl geen srelerin tamam.

(2) Birinci fkrann (a) bendinde belirtilen sreler, memurun grev yapt blge hizmetinden, dier fkralarda belirtilen sreler ise bu srelerin geirildii yerin blge hizmetinden saylr.

(3) Aada belirtilen hallere ait sreler, zorunlu alma sresinden saylmaz:

a) 657 sayl Kanun hkmlerine gre aylksz izin almak suretiyle geirilen sreler.

b) Genel Mdrlk kadrolarna atanmadan nce baka grevlerde o blgede geirilen sreler.

c) Zorunlu yer deitirme suretiyle atamaya tabi olmayan kadrolarda geen sreler.

Atanlamayacak yerler

MADDE 11 (1) l g idaresi mdrleri;

a) Kendisinin veya einin nfusa kaytl olduklar ile,

b) Nfusa kaytl olmamakla birlikte, kendisinin veya einin en az 15 yl sre ile devaml olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz ynde etkileyebilecek maddi ilikisinin bulunduu ile,

atanamaz.

(2) Bykehir belediyesi bulunan illere yaplacak atamalarda birinci fkra hkm uygulanmaz.

NC BLM

stee Bal Yer Deitirme Suretiyle Atamalar

stee bal yer deitirme suretiyle atamaya ilikin genel esaslar

MADDE 12 (1) Zorunlu yer deitirmeye tabi olanlarn zre dayal yer deitirmeleri Genel Ynetmelik hkmlerine gre yaplr. Ancak il g idaresi mdrlerinin zre dayal yer deitirme talepleri yneticilik grevlerinden vazgemeleri halinde deerlendirilir.

(2) Atanlan il snrlar ierisinde greve balama tarihinden itibaren fiilen iki yl grev yapmak zorunludur.

(3) Karlkl yer deitirmeye dayal taleplerde sre art aranmaz. Ancak, ikinci kez talepte bulunulmas halinde ikinci fkrada belirtilen sre drt yl olarak uygulanr.

(4) 13, 14, 19, 20 nci maddelerde belirtilen hallerde ikinci fkrada belirtilen sre art aranmaz.

(5) Atamas yaplan personelin atama ileminden vazgeme talebi, grevinden ayrlmamas kaydyla, belirtilen acil ve zorunlu halleri beyana gre deerlendirilebilir.

(6) 13 ve 14 nc maddelerde yer alan salk ve e durumu mazeretleri nedeniyle grev yerleri deitirilen personel, mazeretlerinin devam ettiine dair bilgi ve belgeleri, her yl Ocak aynda kadrosunun bal bulunduu birime bildirmekle ykmldr. l Mdrlkleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gn ierisinde Genel Mdrle intikal ettirir. Mazereti sona eren personelin mevcut grev yeri 4 nc veya 5 inci blgede bir yerde ise talebi halinde yerinde braklabilir. Dier blgelerde ise eski grev yerine atanr.

Salk durumu nedeniyle atama

MADDE 13 (1) Salk durumu nedeniyle atama yaplabilmesi iin;

a) Memurun kendisinin, bakmakla ykml olduu ana, baba, e ve ocuklarndan birinin,

b) Bakmakla ykml olmamakla birlikte, memurun refakat etmedii takdirde hayat tehlikeye girecek ana, baba, e ve ocuklar ile kardelerinden birinin,

ar bir kaza geirmesi veya tedavisi uzun sren bir hastal bulunduunun veya bakma muhta olduunun tam teekkll devlet hastanesinden veya niversitelerin tp fakltelerinden son ay ierisinde 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet Memurlarna Verilecek Hastalk Raporlar ile Hastalk ve Refakat znine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin ilgili hkmlerine gre alnacak salk kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir.

(2) Birinci fkrann (b) bendine gre, bakmakla ykml olunmayan ana, baba ve karde iin salk kurulu raporu ile birlikte atama istenilen ilde bakacak baka kimsenin bulunmadnn ve varsa bakmakla ykml dier kiilerin durumunun da belgelendirilmesi gerekmektedir.

E durumu nedeniyle atama

MADDE 14 (1) Eleri kamu kurum ve kurulularnda 657 sayl Kanuna tabi olarak alanlar ile atanmak istedikleri ilde bulunan iyerlerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 4 nc maddesi kapsamnda talep tarihinden geriye doru son yl ierisinde 720 gn prim demek suretiyle sigortal saylanlar, bu durumu belgelemek kayd ile hizmet ihtiyalar ve kadro imkanlar erevesinde talepleri deerlendirildikten sonra, gerekirse kurumlar aras koordinasyon da salanarak, elerinin grevli bulunduu yerlere atanabilirler. Ei, 5510 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (4) numaral alt bendi ile istee bal sigortal olan personelin e durumu nedeniyle atama istekleri bu kapsamda deerlendirilmez.

(2) Bu kapsamda yer deiiklii talebinde bulunan personelden;

a) Einin almakta olduu i yerinden alnacak grev yeri belgesi,

b) Einin almakta olduu i yerinin alr durumda olduunu gsterir bal bulunduu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluundan alnacak belge,

c) Bavuru tarihinden itibaren geriye dnk son yllk sre iinde en az 720 gn sigortal hizmeti olduunu ve sigortallnn halen devam ettiini gsterir belge,

istenir.

(3) lgili mevzuat uyarnca zorunlu yer deitirmeye tabi tutulan kamu grevlisi olan ei emekliye ayrlan personel; einin emeklilik tarihinden itibaren bir yl ierisinde bavuruda bulunmak ve bir defaya mahsus olmak zere ilk yer deitirme suretiyle atama dneminde einin ikamet ettii yere atanma talebinde bulunabilir. Personel bu talebi zerine, hizmet ihtiyalar ve kadro imknlar erevesinde deerlendirildikten sonra einin ikamet ettii yere atanabilir.

(4) Bulunduu blge veya yerin zorunlu alma sresini doldurarak yer deiiklii isteme hakkn elde eden ve her ikisi de Genel Mdrlk personeli olan elerin aile btnlnn bozulmamas iin ayn yerleri tercih etmeleri nceliklidir. Bu ekilde tercihte bulunmalarna ramen farkl yerlere atananlardan; atamasnn einin bulunduu ile yaplmasn isteyenler, istekte bulunan ein grev yerinden iliik kesmemi olmas artyla e mazeretine dayal olarak einin yanna atanrlar.

(5) Her ikisi de Genel Mdrlk personeli olan elerden; bu durumlarn idareye bildirmeyen veya baka yerleri tercih ederek farkl yerlere atananlar; grev yerlerinden iliik kesmeleri halinde bir sonraki yln yer deitirme suretiyle atama dnemine kadar e durumu mazeretine dayal olarak einin bulunduu yere atanma talebinde bulunamazlar.

(6) Her ikisi de Genel Mdrlk personeli olan atamaya tabi elerin talepleri, srasyla ynetici kadrolarnda bulunana, eitlii halinde kazanlm hak aylk derece ve kademesi yksek olana, bunlarn da eitlii halinde ihtiyaca gre deerlendirilir.

(7) Eleri baka kurumlarda alan Genel Mdrlk personelinin e durumundan atanma talepleri ein grevi, unvan ve hizmet zellii dikkate alnarak deerlendirilir.

Karlkl yer deitirme suretiyle atama

MADDE 15 (1) Genel Mdrlk kadrolarna merkezi yerletirme ile ilk defa atanacak adaylarn ayn unvan ve kadroda olmak artyla, yerletirme sonularnn ilanndan sonra atamalar henz yaplmadan karlkl dileke ile mracaatlar halinde ilk atama yerleri, Genel Mdrlke de uygun grlmesi halinde karlkl olarak deitirilebilir.

(2) Ayn hizmet blgesinde yer alan illerde veya ayn il ierisinde grevli personelden, asalet tasdik olmak kayd ile ayn unvan ve kadroda grev yapanlar, il mdrlkleri aracl ile mracaatlar ve Genel Mdrln uygun grmesi halinde karlkl olarak atama dneminde yer deitirme suretiyle atanabilirler.

(3) Karlkl yer deitirme suretiyle atamas yaplan personelden birinin grevine baladktan sonra vazgemesi halinde vazgeme talepleri dikkate alnmaz.

(4) 19 uncu maddeye gre atanan personele, bu madde hkmleri uygulanmaz.

DRDNC BLM

Atanmaya likin Usul ve Esaslar

Atama usul

MADDE 16 (1) 6458 sayl Kanunun 118 inci maddesi ile 2451 sayl Kanun uyarnca, Genel Mdrlk personelinden;

a) Genel Mdr ve Genel Mdr Yardmcs kadrolarna mterek kararla atama yaplr.

b) Bu maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsam dnda kalan dier kadrolara Genel Mdrn teklifi zerine Bakan onayyla atama yaplr.

lk atamalar

MADDE 17 (1) lk atama ile yerletirme yaplacak kadrolarn; yeri, hizmet snf, unvan, derecesi ve says Genel Mdrlk tarafndan belirlenir. lk atama ile yaplacak yerletirmeler genel hkmlere gre yaplr.

(2) Aday memurlarn adaylk sresi ierisinde Genel Mdrlk iinde baka bir yere atamas yaplmaz.

Kurum dndan naklen ve aktan atamalar

MADDE 18 (1) Kurum dndan Genel Mdrlk merkez veya tara tekilatnda mnhal bulunan; veri hazrlama ve kontrol iletmeni, memur, ofr, hizmetli ile ayn dzeyde grev kadrolarna ve alt grev kadrolarna naklen atanacaklar ile mhendis, zmleyici, programc, avukat, sosyolog, sosyal almac, psikolog, mtercim, il g idaresi mdr, ile g idaresi mdr, merkez mdr, insan ticareti madurlar snma evi mdr kadrolarna atanacaklar hakknda, atanaca unvann bu Ynetmelik ve Genel Mdrlk personelinin grevde ykselme ve unvan deiikliine ilikin ynetmeliinde belirtilen nitelikleri tayor olma artlar aranr.

(2) Dier personel kanunlarna tabi olanlarn Genel Mdrlk merkez veya tara tekilatndaki kadrolara naklen atanmalarnda, kazandklar unvanlara atanmas esastr. Ayn unvann olmamas halinde renim durumu ve kazand unvanla birlikte atanaca unvan ve Devlet Personel Bakanlnn olumlu gr dikkate alnr.

Hizmetin gerei olarak yaplacak yer deitirmeler

MADDE 19 (1) Hizmet gerei atama yaplabilmesi iin haklarnda adli veya idari bir soruturma yaplm ve bu soruturma sonucunda o yerde kalmalarnda saknca grlm olmas gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fkraya gre atananlarn ayrldklar birime dnme talepleri iki yl sonra bavurmalar halinde deerlendirilebilir.

(3) Grev yaplan birimin; kapanmas, devri, i yknn nemli lde azalmas nedeniyle personele ihtiya duyulmamas hallerinde; ihtiya duyulan birimlere Genel Mdrlke resen atama yaplabilir.

Terr, olaanst ve zel hallerde atama

MADDE 20 (1) Terr eylemleri etkisi ve sebebiyle ehit olan veya alamayacak derecede malul olan ya da malul olup da alabilir durumda olan kamu personeli ile er ve erbalarn Genel Mdrlkte grev yapan e ve ocuklar ile anne, baba ve kardelerinin atanma talepleri, bu durumlarnn ilgili makamlarca belgelendirilmi olmas kaydyla kadro imknlar da dikkate alnmak suretiyle ncelikle yerine getirilir.

(2) Genel hayat etkileyen sava, skynetim, olaanst hal ilan, salgn hastalk ve doal afetler gibi hallerde, ihtiyac karlamak amacyla bu Ynetmeliin kstlayc hkmlerine baklmakszn atama yaplabilir.

(3) lgili mevzuat uyarnca zorunlu yer deitirmeye tabi tutulan kamu grevlisi olan ein, emekliye ayrlmas ve zorunlu yer deitirmeye tabi olarak son alt yerden baka bir ilde ikamet ettiini belgelendirmesi halinde ein ikamet ettii yere nakil talebi bir defaya mahsus olmak zere deerlendirilebilir. Bu ekilde yaplacak atama bavurularnn ein emekliye ayrlmasn mteakip bir yl iinde yaplmas zorunludur.

(4) Grev yapt ilde kendisinin, einin veya bakmakla ykml olduu ocuklarndan birinin can gvenliinin tehlikeye dtn adli veya mlki idare makamlarnca verilen belge ile belgelendirenlerin nakil talebi deerlendirilebilir.

Grevde ykselme ve unvan deiiklii nedeniyle naklen atama

MADDE 21 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snav sonucu yer deitirmeye tabi olmayan unvanlara atamas yaplanlar atandklar il snrlar ierisinde fiilen iki yl grev yapmak zorundadrlar. Bu sreyi doldurmayanlarn atamalar, daha nce bulunduklar unvana atanmay kabul etmeleri halinde yaplabilir. Ancak bu ekilde atamas yaplan personelin feragat ettii unvana tekrar atanabilmesi, atama yaplacak yerin ilk atamann yapld il olmas kaydyla mmkndr. nceki grevine tekrar atananlar, atandklar il snrlar ierisinde eksik kalan srelerini tamamlamak zorundadrlar.

(2) Ancak yeni grev yerine baladktan sonra iki yl iinde meydana gelen mazeret durumlarna dayal olarak yaplacak yer deitirme talepleri bu Ynetmeliin ilgili hkmlerine gre deerlendirilir.

Naklen atama yaplmayacak haller

MADDE 22 (1) Grevde ykselme snav nedeni ile grevde ykselme snav yaplmasna ilikin Genel Mdr onay alnd tarihten itibaren boalan kadrolar ile grevde ykselme snavna bavuran adaylarn saysndan fazla olan mnhal kadrolar hari olmak zere, grevde ykselme snav yaplmas ilan edilen kadrolara, snav sonucuna gre kazananlarn atanmalar tamamlanmadan Genel Mdrlk iinden veya dndan naklen atama yaplamaz.

(2) Unvan deiiklii snav nedeni ile unvan deiiklii snav yaplmasna ilikin Genel Mdr onay alnd tarihten itibaren, her unvan iin ayr ayr olmak zere, unvan deiiklii snavna bavuran adaylarn saysndan fazla olan unvanlar ile snav onay alndktan sonra boalan kadrolar hari, ilan edilen kadrolara, snav sonucuna gre kazananlarn atanmalar tamamlanmadan Genel Mdrlk iinden veya dndan naklen atama yaplamaz.

Gerek d beyan veya geerli olmayan belgelere dayal ilemler

MADDE 23 (1) lgili personel tarafndan verilen ve atama ilemlerinin dayana olan bilgilerin gerek d veya belgelerin sahte olduu tespit edildii takdirde, yaplan atama ilemi iptal edilir ve sorumlular hakknda idari soruturma yaplr ve ilgili Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

BENC BLM

Yer Deitirme Suretiyle Atanmaya likin lemler

Yer deitirme kurulu

MADDE 24 (1) Yer Deitirme Kurulu; yer deitirme suretiyle yaplacak atama ilemlerini incelemek ve deerlendirmek zere, Genel Mdrn ya da grevlendirecei Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda nsan Kaynaklar Daire Bakan ile Genel Mdr tarafndan Genel Mdrlkte 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak alanlar arasndan belirlenecek dier yeden oluur.

(2) Kurul, kurul bakannn ars zerine toplanr. Kararlar oy okluu ile alnr. ekimser oy kullanlamaz. Kurul toplantlar ve alnan gerekeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir.

Bavuru ve yer deitirme suretiyle atama dnemine ilikin esaslar

MADDE 25 (1) Hizmet blgesinde zorunlu alma sresini tamamlam olanlar atanma talebinde bulunabilirler. Zorunlu yer deitirmeye tabi personelin talepte bulunmamas, bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmasna engel tekil etmez.

(2) Personelin, iller aras naklen atanmalarnda, ihtiya duyulan kadro unvanlar ile atanabilecek ve ayrlabilecek azami personel says her yln Nisan ay sonuna kadar Genel Mdrlk internet sitesinden ilan edilir.

(3) lan edilen kadro unvannn niteliklerini tayan personel, 1-15 Mays tarihleri arasnda ekte yer alan EK-3 Atanma stek Formunu doldurmak suretiyle il mdrlne mracaat eder. Bavuru formlar il mdrlnce bavuru sresinin bitimini takip eden yedi i gn ierisinde nsan Kaynaklar Daire Bakanlna gnderilir.

(4) Yer deitirme talebinde bulunacak personel, duyuruda ilan edilen yerlerden en az be, en fazla on tercih yapabilir.

(5) Deerlendirme puanlar, EK-2de yer alan Deerlendirme Formundaki puan ltlerine gre hesaplanr.

(6) Deerlendirme puan sonular Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilir.

(7) Deerlendirme puan sonularna, ilan tarihinden itibaren be i gn ierisinde dileke ile nsan Kaynaklar Daire Bakanlna itiraz edilebilir.

(8) Nihai sonular deerlendirme puan, tercih sras ve hizmet sresi dikkate alnmak suretiyle Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilir ve 15 Temmuz tarihine kadar atamalar tamamlanr.

(9) Aada yazl hallerde yer deitirme suretiyle atama dnemine bal kalmakszn Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim dnemlerinde atamalar yaplabilir.

a) 13, 14 ve 20 nci maddelerde yer alan salk, e durumu mazereti ile olaanst durum artlarnn ortaya kmas,

b) 19 uncu maddedeki artlarn ortaya kmas,

c) Grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atama durumunun ortaya kmas.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

l G daresi Mdr ve le G daresi Mdr kadrolarna atanma artlar

MADDE 26 (1) l G daresi Mdr kadrosuna atanabilmek iin;

a) 4/11/1981 tarih ve 2547 sayl Yksek retim Kanunu hkmleri kapsamnda yksekretim kurumlarnn sosyal bilim dallarnda eitim veren Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet sresine sahip olmak,

artlar aranr.

(2) le G daresi Mdr kadrosuna atanabilmek iin;

a) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet sresine sahip olmak,

artlar aranr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Genel Mdrlk tara tekilatnn kuruluu aamasnda atamas yaplan personel iin yer deitirme hkmleri, atamasnn yapld blgenin hizmet sresini tamamlamasndan sonra uygulanmaya balar.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.

 

EK-1

HZMET BLGELER

1.                   BLGE

2.                   BLGE

3.                   BLGE

4.                   BLGE

5.                   BLGE

1-Adana

2-Ankara

3-Antalya

4-Aydn

5-Bursa

6-Denizli

7-Eskiehir

8-Gaziantep

9-Kayseri

10-Konya

11-Mersin

12-Mula

13-stanbul

14-zmir

15-Kocaeli

 

1-Balkesir

2-Bolu

3-Burdur

4-anakkale

5-Dzce

6-Edirne

7-Hatay

8-Isparta

9-Krkkale

10-Krklareli

11-Manisa

12-Ordu

13-Sakarya

14-Samsun

15-Tekirda

16-Trabzon

17-Yalova

 

 

1-Afyonkarahisar

2-Aksaray

3-Amasya

4-Bartn

5-Bilecik

6-ankr

7-orum

8-Karabk

9-Kastamonu

10-Krehir

11-Ktahya

12-Nide

13-Sinop

14-Uak

15-Zonguldak

 

1-Diyarbakr

2-Elaz

3-Erzurum

4-Giresun

5-Kahramanmara

6-Karaman

7-Kilis

8-Malatya

9-Nevehir

10-Osmaniye

11-Rize

12-Sivas

13-anlurfa

14-Tokat

15-Yozgat

16-Van

 

1-Adyaman

2-Ar

3-Ardahan

4-Artvin

5-Batman

6-Bayburt

7-Bingl

8-Bitlis

9-Erzincan

10-Gmhane

11-Hakkri

12-Idr

13-Kars

14-Mardin

15-Mu

16-Siirt

17-rnak

18-Tunceli

 

 

 

 

 

EK-2

DEERLENDRME FORMU

Ad ve Soyad:

T.C No:

Sicil No:

Grev Yeri:

Unvan:

HZMET PUANI DEERLENDRME LTLER

Puan Deeri

Personelin Puan

1.       Bavuru tarihi itibaryla renim durumu

(En son renim durumu esas alnacaktr)

a)       Ortarenim

b)      nlisans

c)       3 Yllk Yksekokul

) Lisans

d)      Yksek Lisans

e)       Doktora

 

 

2

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

 

2.       MRACAAT BTM TARH TBARIYLA HER HZMET YILI N

1

 

3. ALINAN DSPLN CEZALARINDAN;

a) Her uyarma iin

b) Her knama iin

c) Her aylktan kesme iin

) Her kademe ilerlemesinin durdurulmas iin

 

 

-1

 

-2

 

-4

 

-6

 

4. YABANCI DL BLGS SEVYE TESPT SINAVINDAN ALINAN PUAN (375 sayl KHKye gre belirlenen usul ve esaslar erevesinde deerlendirme sadece bir dil iin yaplacaktr.)

 

a)                   (A) alanlara

b)                   (B) alanlara

c)                   (C) alanlara

d)                   (D) alanlara

e)                   (E) alanlara

 

 

 

 

 

6

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

EK-3

G DARES GENEL MDRL PERSONELNN

YER DETRME SURETYLE ATANMA STEK FORMU

1- Yer Deitirme Sureti ile Atanma steinde Bulunan Memurun;

A- Ad ve Soyad

:

B- Baba Ad

:

C- Unvan

:

- Sicil No

:

D- Nfusa Kaytl Olduu l ve le

:

E- renim Durumu

:

F- Grev Yeri

:

G- Medeni Hali

:

- Einin alp almad

:

H- Einin Nfusa Kaytl Olduu l ve le

:

I- Bakmakla ykml olduu kii says

:

- Bulunduu Hizmet Birimine Atand Tarih (Gn, Ay, Yl): / /

2- stee Dayal Yer Deitirme Talebinde Bulunmas Halinde;

A- Salk Durumu

: ( )

B- E Durumu

: ( )

Einin Grev Unvan ve Meslei:

3- Tercih Srasna Gre Memurun Yer Deitirme Suretiyle Atanmak stedii Hizmet Alan:

1-

2-

3-

4-

5-

 

6-

7-

8-

9-

10-

 

ADRES: mza, Tarih

 

Not: stee dayal yer deitirme talebinde bulunanlar, salk veya e durumu belgelerini bu forma ekleyeceklerdir.