16 Mays 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29002

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

112 ACL ARI MERKEZLER KURULU, GREV VE

ALIMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, bykehir belediyesi bulunan illerde valilie bal olarak kurulan yatrm izleme ve koordinasyon bakanl bnyesinde, dier illerde ise valilikler bnyesinde kurulan acil ar merkezlerinin ileyiine dair usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; acil ar merkezlerinin kurulu, grev ve almalarna ilikin usul ve esaslar, personelin ve ilgili kurumlarn grev, yetki ve sorumluluklar ile acil ar hizmeti kapsamnda yararlanlan her trl donanmn temin ve kullanmnda uyulacak hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayl ileri Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 28 inci ve 33 nc maddeleri ile 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayl l daresi Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Acil ar: Kamu dzeni ve gvenlii, kii sal ve gvenlii, toplum sal, su kaynaklar ve sulak alanlar ile doaya ynelik ani tehditler ve mala ynelik zararlar ieren durumlara ilikin her trl ary,

b) Acil ar hizmeti: Acil arnn alnmasndan ilgili kurum ya da kurulularn acil ar hizmetini tamamlamasna kadar geen srede verilen sevk ve koordinasyon hizmetini,

c) Acil ar yazlm: Acil ar merkezine gelen arlarn, istatistiklerin, acil ar hizmeti ynetme srecinin bilgisayar ortamnda takip ve kaydn salayan gvenlii tesis edilmi yazlm,

) Acil yardm hizmeti: lgili kurumlarn acil ar alndktan sonra kendi mevzuatlar erevesinde yrtmek zorunda olduklar her trl yardm hizmetini,

d) Ara takip sistemi: lgili kurumlara ait acil arnn gerektirdii hizmeti veren aralarn saysal haritalar zerinden takibini salayan sistemi,

e) Bakanlk: ileri Bakanln,

f) ar alc: ar merkezinde ary ilk karlayan personeli,

g) ar merkezi:112 acil ar hizmetlerinin yrtld 112 Acil ar Merkezini,

) ar merkezi mdr: 112 acil ar merkezi mdrn,

h) ar ynlendirici: ar alclarn sistem zerinden gndermi olduu acil yardm taleplerini dier birimlerle koordinasyon ierisinde kendi kurumunun imknlarn kullanarak sevk ve koordine eden ve ar merkezinde kurumunu temsil iin grevlendirilen uzman personeli,

) Dier personel: Acil yardm hizmetlerini veren kurumlarn kendi mevzuatna gre acil yardm hizmetini yrtmekle grevlendirilen personeli,

i) Genel Mdrlk: ller daresi Genel Mdrln,

j) lgili birimler: lgili kurumlarn ar merkezinde grev yapan birimlerini,

k) lgili kurumlar: ar merkezinde grev alan il jandarma komutanl, il emniyet mdrl, sahil gvenlik blge veya grup komutanl, bykehir belediyesi itfaiye daire bakanl ile il, ile ve belde belediyeleri itfaiye mdrlkleri veya birimleri, orman blge veya iletme mdrl, doa koruma ve milli parklar blge veya ube mdrl, il salk mdrl, il afet ve acil durum mdrl ile valilik karar ile 112 acil ar sistemine dhil edilen dier kurumlar,

l) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nkleeri,

m) Konsol: Her bir ar alc veya ynlendiricinin acil arlar almak iin kulland yazlm ve donanm setini,

n) Mdrlk: 112 acil ar merkezi mdrln,

o) Operasyon merkezi: Sisteme dhil olan kurumlarn bilgisayar iletiimi salanm olan harekt merkezlerini,

) Valilik: ar merkezinin bal olduu il valiliini,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu, Grev, Yetki ve Sorumluluklar

112 acil ar merkezi mdrlnn kuruluu

MADDE 5 (1) Bykehir belediyesi bulunan illerde yatrm izleme ve koordinasyon bakanl, dier illerde ise valilikler bnyesinde, il mlki snrlarn kapsayacak ekilde, ilgili kamu kurum ve kurulularnn grev alanlarna giren her trl acil arnn karlanmas, sevk ve koordine edilmesi amacyla mdrlk kurulur.

(2) Mdrlk; idari, bilgi ilem ve teknik hizmetler, muhasebe ve satn alma, kalite koordinasyon ve deerlendirme brolarndan oluur.

112 acil ar merkezi mdrlnn grevleri

MADDE 6 (1) ar merkezi mdrlnn grevleri unlardr:

a) l genelinde; il jandarma komutanl, il emniyet mdrl, varsa sahil gvenlik blge veya grup komutanl, belediyeler, orman blge veya iletme mdrl, doa koruma ve milli parklar blge veya ube mdrl, il salk mdrl, il afet ve acil durum mdrl ile valilike belirlenen dier kurumlarn grev alanna giren acil arlar 24 saat srekli eriim esasna gre karlamak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak,

b) Acil arlar, ar merkezinde acil yardm hizmeti sunan kurumlara ynlendirmek,

c) Acil yardm hizmeti sunan kurumlar arasnda gerekli ibirlii ve koordinasyonu salamak,

) Kurumsal kapasitenin gelitirilmesine ynelik acil ar hizmetleri alannda; hizmetii eitim programlarn yapmak, Bakanln izni ile finansman salayan ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularn proje arlarn takip ederek, hibelere ynelik proje hazrlamak,

d) Acil ar hizmetlerine ynelik ilgili kurumlarn talep ve grlerini de alarak yazlm deiikliklerini Genel Mdrle teklif etmek,

e) lgili kurumlarn acil yardm hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri ile telli, telsiz iletiimleri ile yazlmlar arasnda balant salamak,

f) htiya duyulmas halinde acil ar karlama ve ynlendirmelerle ilgili olay yerinde iletiimi ve ynetimi salayacak mobil merkezleri kurmak ve iletmek,

g) lgili kurumlarla birlikte tatbikatlar planlamak ve uygulamak,

) lgili kurumlarn gr ve nerilerini de dikkate alarak ar merkezi hizmetlerinin sunumu iin gerekli olan her trl altyapy kurmak, iletmek ve kurumlarn kullanmna sunmak,

h) ar merkezinin fiziki imknlar lsnde ilgili kurumlarn komuta ve kontrol merkezi ihtiyalar iin ar merkezinde ve dier mahallerde valilik onayna istinaden yer tahsisi yapmak,

) ar merkezi hizmetlerine ilikin kamuoyunu bilgilendirmek,

i) ar Merkezini aslsz ihbarda bulunmak suretiyle megul edenleri tespit etmek ve buna ilikin i ve ilemleri yrtmek,

j) Valilike verilen benzeri dier grevleri yapmak.

112 acil ar merkezi mdrnn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 7 (1) ar merkezi mdrnn grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

a) ar merkezi almalarnn dzenli, srekli ve verimli bir ekilde aksamadan srdrlmesini salamak iin gerekli tedbirleri almak,

b) Mdrln denek ve kadro ihtiyalarn tespit ve takip etmek,

c) Kendisine bal personelin disiplin ve dier zlk haklar ile ilgili i ve ilemleri yrtmek, farkl kurumlardan gelip ar merkezinde grev yapan personelin ar merkezinin alma usul ve esaslarna uyup uymadn takip etmek, uymayanlar valilik kanal ile ilgili kurumlara bildirmek,

) Vardiyalarda grevli personelin yetersiz kalmas halinde yeterli personelin grevlendirilmesini salamak zere valilik kanal ile ilgili kurumlara bildirimde bulunmak,

d) ar merkezinde hizmet veren kurum ve kurulular ile ibirlii ve koordinasyon ierisinde hizmet ii eitim almalarn yrtmek ve gelitirmek,

e) Her bir vardiyada alacak ar alclarn saysn dzenlemek, gerekli grevlendirmeleri yapmak,

f) Her vardiyada grev yapan ar alclar arasndan bir kiiyi grup sorumlusu olarak belirlemek,

g) l acil ar hizmetleri ile ilgili faaliyet ve verileri yllk olarak derleyip, deerlendirilmek zere rapor halinde valilie sunmak,

) Yeni ve iyi uygulama rneklerini takip etmek ve ar merkezi teknolojisinin gncel tutulmasn salamak iin rapor ve projeler hazrlayp valilik araclyla Genel Mdrle sunmak,

h) ar merkezinin tantmn salayacak faaliyetler dzenleyerek kamuoyunu 112 Acil ar Merkezi hakknda bilgilendirmek,

) Deprem, sel, heyelan ve kaya dmesi gibi doal afetler, nemli toplumsal olaylar, byk lekli yangn, KBRN ve trafik kazas gibi olaylara ilikin ar merkezine yaplan bildirimleri ivedilikle ilgili vali yardmcsna iletmek ve ald talimatlar dorultusunda gerekli ilemleri yrtmek,

i) ar merkezinde grev yapan mdrlk personelinin grev, yetki ve sorumluluklarn valilik onay ile belirlemek,

j) Kurumlarn haberleme sistemlerinin alr halde olmasn gzetmek, aksaklklarn giderilmesine yardmc olmak,

k) lgili kurumlarn acil yardm hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri ile telli, telsiz ve yazlm balantlarnn salanmas iin ilgili kurumlarla koordinasyonu salamak,

l) ar merkezinin fiziki imknlar lsnde ilgili kurumlarn komuta ve kontrol merkezi ihtiyalar iin ar merkezinde ve dier mahallerde valilik onayna istinaden yer tahsisi yapmak,

m) Valinin veya sorumlu vali yardmcsnn verecei benzeri dier grevleri yapmak.

dari bronun grevleri

MADDE 8 (1) dari bronun grevleri unlardr:

a) Mdrle yaplan acil ar dndaki tm aramalar cevaplandrarak gerekli birimlere aktarmak,

b) Gelen ve giden evrak ile dilekelerin havale ve takibini yapmak, defter ve bilgisayar kaytlarn tutmak, mdrln grev alanna giren konularla ilgili yazmalar yapmak,

c) Mdrlk personeli ile ilgili dosyalar tutmak, izin, vardiya deiiklii ve mal beyan gibi ileri takip etmek,

) ar merkezi mdr tarafndan verilen benzeri dier i ve ilemleri yapmak.

Muhasebe ve satn alma brosunun grevleri

MADDE 9 (1) Muhasebe ve satn alma brosunun grevleri unlardr:

a) ar merkezinin mali ilerle ilgili hizmetlerini yrtmek,

b) ar merkezi iin gerekli ara, gere ve malzemenin temini ve kullanmyla ilgili hizmetleri yrtmek,

c) ar merkezinin hizmet almna ynelik i ve ilemlerini yrtmek,

) Temizlik, aydnlatma, stma, bakm, onarm ve ara kiralama ilemlerini yapmak,

d) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Tanr Mal Ynetmeliine ilikin i ve ilemleri yrtmek,

e) ar merkezi mdr tarafndan verilen benzeri dier grevleri yapmak.

Bilgi ilem ve teknik hizmetler brosunun grevleri

MADDE 10 (1) Bilgi ilem ve teknik hizmetler brosunun grevleri unlardr:

a) ar merkezinin biliim hizmetlerini yrtmek, altyap sisteminin alr durumda olduunun takibini yapmak, ihtiya ve aksaklklar tespit ederek, giderilmesini salamak,

b) Bilgisayar ve sistemlerin montaj, yazlm kurulumu, gncelleme, periyodik bakm ve arzalarnn giderilmesine ilikin i ve ilemleri yapmak,

c) Bakanlk bilgi gvenlii politikalarna ilikin dzenlemeler erevesinde ar merkezi biliim sistemine dardan gelecek mdahaleleri engellemek iin gerekli tedbirleri almak,

) Sistem odasnda bulunan tm cihaz ve sistemlerin kesintisiz almas iin gerekli nlemleri almak, arza ve periyodik bakm takiplerini yapmak, sistemin urayabilecei risklere kar nlemleri almak, ylda en az bir kere veri kurtarma ve yangn tatbikat planlarn, kurumlarla koordineli ekilde yapmak ve uygulamak,

d) Enerji, stma-soutma, haberleme, yangn alglama ve sndrme gibi sistemlerin periyodik bakmlarn yapmak ve arzalarn gidermek,

e) Her trl cihaz ve donanmn gncelleme, bakm ve onarm iin gelen grevlilere nezaret etmek,

f) Ara takip sistemi ile ilgili i ve ilemleri gerekletirmek, iletiim kurulamayan aralarla ilgili kurumlarn ivedi tedbir almas iin gerekli uyar olanaklarn salamak,

g) Kurumlarn kapsaml analiz yapabilmeleri iin ar merkezi sistemleri zerinde gelitirilecek web servisleri zerinden yaplacak sorgularla veri paylam salamak,

) ar merkezi mdr tarafndan verilen benzeri dier i ve ilemleri yapmak.

Kalite, koordinasyon ve deerlendirme brosunun grevleri

MADDE 11 (1) Kalite koordinasyon ve deerlendirme brosunun grevleri unlardr:

a) Birden fazla kurumu ilgilendiren nemli olaylar takip ederek varsa koordinasyonda meydana gelen aksaklklar ve nedenlerini tespit ederek raporlamak,

b) Haberleme sistemi ve yazlm ile ilgili eksiklik ve aksaklklar belirleyerek mdrle bildirmek,

c) ar merkezi ile ilgili basnda kan haberleri takip etmek, ar merkezi mdrn bilgilendirmek, istenildii takdirde kamuoyunu aydnlatmak zere ilgili kurumlar ile koordineli olarak basn bildirisi hazrlayarak mdrle sunmak,

) Sistemin almasyla ilgili istatistikleri takip etmek, ilgili birimlerin istatistik almalarna yardmc olmak,

d) ar merkezinin ileyiiyle ilgili bilgi notlar ve brifingleri hazrlayarak mdrle sunmak,

e) Eitim amal kullanlabilecek ses kaytlarn kiisel verilerin gizlilii ve korunmasna dair mevzuat hkmlerine uygun olarak belirlemek,

f) dari veya adli soruturmaya konu olan vakalarla ilgili sesli ve yazl kaytlarn rneklerini yetkili idari veya adli mercilere teslim etmek zere kartmak,

g) ar alma teknolojisindeki yenilikler ve ar merkezinde kullanlabilecek yeni teknolojiler konusunda almalar yapmak ve mdrl bilgilendirmek,

) Kalite ynetim sistemi dokmanlarnn kaytlarn tutmak, ilgili birimlerin kalite standartlarn oluturma almalarna yardmc olmak,

h) neri ve ikyetleri takip etmek ve bu konuda gerekli almalar yapmak,

) Dzenlenecek olan hizmet ii eitim, seminer ve sosyal faaliyetlere ilikin i ve ilemleri yapmak,

i) ar merkezi mdr tarafndan verilen benzeri dier i ve ilemleri yapmak.

ar alclarn grev ve sorumluluklar

MADDE 12 (1) ar alclarnn grev ve sorumluluklar unlardr:

a) Konsollarna den her trl aramay cevaplandrmak,

b) Grevlendirildii konsolda ary karlayarak, konsollarnda yaanacak donanm ve yazlmla ilgili her trl sorunu ivedilikle mesai saati iinde bilgi ilem brosuna, mesai saati dnda nbeti teknik personele bildirmek,

c) ary sadece Acil ar Merkezi ifadesiyle cevaplandrmak,

) arnn, ar merkezinin iletme kurallarna uygun bir ar olup olmadn tespit etmek;

1) Acil ar ise vaka kayd oluturmak,

2) Acil ar deil ise vaka kayd oluturmadan ary uygun ve hzl bir ekilde sonlandrmak,

3) Bilgi ve danma amal aramalarda, ar yapan konunun ar merkeziyle ilgili bir konu olmad hususunda bilgilendirerek, usulne uygun ekilde ilgili kuruma vaka kayd oluturmadan ynlendirmek,

4) Aslsz ihbar olarak deerlendirdii ary bildirmek,

d) Vaka kayd oluturulan kayt iin vaka bilgi giri modlnde derhal konum sorgusu yapmak, bu ekilde adresin tespit edilememesi halinde, adresi ve arnn hangi kurum veya kurumlara aktarlmas gerektiini anlayacak dzeyde olay renmek ve ilgili kurum yetkilisine veya yetkililerine ary aktarmak,

e) Acil ar yapan kiinin numarasnn grnmemesi halinde, ary ar ynlendiricilere aktarmadan nce mutlaka arayann numarasn ve iletiim kurulabilecek baka telefon numaras olup olmadn sorgulamak,

f) ar kendisine atandktan sonra sistemden veya arayandan kaynaklanan bir hata nedeniyle konumann kesilmesi halinde derhal arayan kiiye geri dn yapmak,

g) Yapt grme esnasnda vaka ile ilgili olarak ar ynlendiricinin bilgisine ihtiya duyduu takdirde, listeden ilgili ar ynlendiriciyi seerek arya dhil edip konferans grme yaptrmak,

) Vardiya deiiminde ar merkezi mdr tarafndan belirlenen bir sonraki vardiyada e grevlisi gelinceye kadar grevini srdrmek,

h) Adl soruturma gerektirecek, haber deeri olan olaand durumlarda veya birka kurumun organize olarak mdahale ettii veya edecei vakalar ar merkezi mdrne iletilmek zere grup sorumlusuna bildirmek,

) Grevi nedeniyle kendisine teslim edilen tanrlar, kurumdaki grevlendirmesi sona erdiinde ayn gn iinde mdrle teslim etmek,

i) ar merkezi mdr tarafndan verilen benzeri dier i ve ilemleri yapmak.

Acil ar merkezinde acil yardm hizmeti veren kurumlarn grev ve sorumluluklar

MADDE 13 (1) l genelinde; il jandarma komutanl, il emniyet mdrl, varsa sahil gvenlik blge veya grup komutanl, bykehir veya il belediye bakanl, orman blge veya iletme mdrl, doa koruma ve milli parklar blge veya ube mdrl, il salk mdrl, il afet ve acil durum mdrl ile valilike belirlenen dier acil yardm hizmeti veren kurumlarn sorumlu birimleri acil ar merkezinde yer alrlar. Her trl acil yardm hizmetini ilgili mevzuata uygun ekilde, gerekli hallerde ilgili dier kurumlarla ibirlii ve koordinasyon ierisinde, valiliin talimatlarna uygun olarak yerine getirirler.

(2) ar merkezinde ilgili kurumlarca grevlendirilen personelin, sunulan acil hizmetin gerektirdii her trl nitelii haiz, mesleki yeterlilikte, kurumunu temsil yetkinliinde olmasna ve uyumlu almasna kurumlarca zen gsterilir.

(3) Kurumlar, acil yardmn gerektirdii kendi grev alan ile ilgili hizmeti sunmaktan bizzat, dier kurumlarla yardmlama ve ibirlii gerektiren durumlarda ise destek salamakla sorumludur.

(4) lgili kurumlar ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olan personeli gz nnde bulundurarak grevi aksatmayacak ekilde grevlendirme yaparlar.

(5) Grevlendirilen personelin mdrlke verilen hizmet ii eitimler dnda kalan kendi grev alanlar ile ilgili uyum ve gelitirme eitimleri ile uygulama tatbikatlar mdrln bilgisi dhilinde ilgili kurumlar tarafndan salanr.

ar ynlendiricilerin grev ve sorumluluklar

MADDE 14 (1) ar ynlendiricilerin grev ve sorumluluklar unlardr:

a) Aktarlan acil arlar en ksa srede bekletmeden karlamak,

b) Gelen arnn grev alanna giren, aciliyet arz eden bir vaka olup olmadn deerlendirmek,

c) Vaka bilgileri formunda kaydedilmi olan bilgilerdeki eksiklikleri tamamlamak,

) Birden fazla kurumun birlikte mdahalesini gerektiren vakalarda ary ilk alan ar ynlendiricisi tarafndan ilgili dier kurum veya birim temsilcilerinin ya da grevlilerinin haberdar edilip edilmediini teyit ederek dier birimlerle koordine etmek,

d) lgili kurumlarn sahip olduu hava ve dier mdahale ve kurtarma aralarnn gerektii deerlendirilen vakalarda; grev ve sorumluluk alanlar ve sahip olduklar kabiliyetleri gz nnde bulundurarak, uygun vasfta hava arac bulunan kurumlarn ar ynlendiricileri ile koordine kurmak ve hava aracn grevlendirmeye yetkili makama ve ar merkezi mdr aracl ile ilgili vali yardmcsna durumu bildirmek,

e) Sistemden veya arayandan kaynaklanan bir hata nedeniyle konumann kesilmesi halinde derhal arayan kiiye geri dn yapmak,

f) Acil arnn mahiyetine en uygun ve en yakn yeterli sayda ekibi vakaya ynlendirmek, verilen hizmet ile ilgili her trl veriyi bilgisayar ortamnda kayt altna almak,

g) Grevlendirilen birimin veri terminaline (ara bilgisayar, cep bilgisayar gibi) sahip olmas halinde vaka bilgileri formunu eksiksiz olarak doldurarak, iletiminin yaplp yaplmadn takip etmek ve veri terminali tarafndan istenen verilerin giriini salamak,

) Acil ar yapan kii ile arama konusuyla ilgili birimler arasnda ihtiya duyulmas halinde ar sistemi zerinden konferans grmesi yaplmasn salamak,

h) Sistem dndan gelen ihbarlarla haberdar olduklar vakalarla ilgili olarak vaka formu aarak, dier kurum ar ynlendiricilerini bilgilendirmek,

) Grevi nedeniyle kendisine teslim edilen tanrlar, kurumdaki grevlendirmesi sona erdiinde ayn gn iinde mdrle teslim etmek,

i) ar merkezi ile kendi kurumlarnn acil yardm hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri arasnda telli, telsiz ve yazlm balantlarn kullanarak iletiimi salamak,

j) ar merkezi mdr tarafndan verilen benzeri dier i ve ilemleri yapmak.

ar ynlendiricilerin kurumsal olarak ek grevleri

MADDE 15 (1) ar ynlendiricilerin kurumsal olarak ek grevleri;

a) Salk ar ynlendiricileri:

1) Ynlendirilen ekibe ilikin, k, olay yerine ulama, olay yerinden ayrlma, hastaneye ulama, hastaneden ayrlma ve istasyona dnme srelerini bildirilen zamanda ve ara takip sisteminden gzlemleyerek doru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini salamak,

2) lgili mevzuatnda belirtilen i ve ilemleri yapmak.

b) Emniyet ar ynlendiricileri:

1) Ynlendirilen ekibe ilikin, k, olay yerine ulama, olay yerinden ayrlma ve serbest hale dnme srelerini bildirilen zamanda ve ara takip sisteminden gzlemleyerek doru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini salamak,

2) Varsa olay yerini gsterir kameray ivedilikle ar merkezinde bulunan ana ekrana yanstmak, gvenlik asndan mahsur oluturmayacak durumlarda ilgili birimler tarafndan talep edilen ses ve grntleri temin ederek paylamak,

3) lgili mevzuatnda belirtilen i ve ilemleri yapmak.

c) Jandarma ar ynlendiricileri:

1) Ynlendirilen ekibe ilikin, k, olay yerine ulama, olay yerinden ayrlma ve serbest hale dnme srelerini bildirilen zamanda ve ara takip sisteminden gzlemleyerek doru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini salamak,

2) Varsa olay yerini gsterir kameray ivedilikle ar merkezinde bulunan ana ekrana yanstmak, gvenlik asndan mahsur oluturmayacak durumlarda ilgili birimler tarafndan talep edilen ses ve grntleri temin ederek paylamak,

3) lgili mevzuatnda belirtilen i ve ilemleri yapmak.

) tfaiye ar ynlendiricileri:

1) Ynlendirilen ekibe ilikin, k, olay yerine ulama, olay yerinden ayrlma ve istasyona dnme srelerini bildirilen zamanda ve ara takip sisteminden gzlemleyerek doru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini salamak, hizmet gerekleri asndan mahsur oluturmayacak durumlarda ilgili birimler tarafndan talep edilen ses ve grntleri temin ederek paylamak,

2) Grev alanna giren her trl vaka ve afet olaylarnda ilgili merkez, ile ve belde itfaiye istasyonlar arasnda koordinasyonu salamak,

3) l snrlar dnda olmakla birlikte ok yakn blgelerde meydana gelen yangn, afet, kaza ve su basknlarna mdahale edecek kaynaklarn sevk ve idaresi iin ilgili kurumlar ve belediye bakanlklar arasnda koordinasyonu salamak ve sral amirleri bilgilendirmek,

4) Merkez, ile ve belde belediyelerinde bulunan ara, donanm ve personel eksikliklerini takip ederek ilgili birimlere bildirmek,

5) lgili mevzuatnda belirtilen i ve ilemleri yapmak.

d) Orman yangn ar ynlendiricileri:

1) Ynlendirilen ekibe ilikin, k, olay yerine ulama, olay yerinden ayrlma ve istasyona dnme srelerini bildirilen zamanda ve ara takip sisteminden gzlemleyerek doru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini salamak, hizmet gerekleri asndan mahsur oluturmayacak durumlarda ilgili birimler tarafndan talep edilen ses ve grntleri temin ederek paylamak,

2) tfaiyelerin uzak kald yerlerde ev, iyeri ve ara yangnlarna en yakn orman aralarnn olay yerine sevk edilmesi, itfaiye aralar gelene kadar gerekli mdahalenin yaplmasn ve itfaiye aralarna gerekli destein verilmesini salamak,

3) Belediye snr ierisinde bulunmasna ramen, arazi yapsnn bozuk olmas sebebi ile itfaiye aralarnn mdahale edemedii yangnlarda, itfaiye aralarna destek verilmesi maksadyla ekipleri ynlendirmek,

4) Yangn esnasnda orman yangn ekipleri ile itfaiye ekiplerinin ibirlii yapmalarn salamak,

5) lgili mevzuatnda belirtilen i ve ilemleri yapmak.

e) Afet ve acil durum ar ynlendiricileri:

1) Ynlendirilen ekibe ilikin, k, olay yerine ulama, olay yerinden ayrlma ve istasyona dnme srelerini bildirilen zamanda ve ara takip sisteminden gzlemleyerek doru ve eksiksiz kaydetmek ve veri terminalinden eksiksiz girilmesini salamak, hizmet gerekleri asndan mahsur oluturmayacak durumlarda ilgili birimler tarafndan talep edilen ses ve grntleri temin ederek paylamak,

2) Afetler ve ok sayda kiiyi etkileyen acil olaylara ilikin ar merkezine gelen arlar; bilgisayar ortamnda tr, yer, saat, etkilenen kii says gibi farkl kategorilerde istatistik alnacak ekilde kaydetmek,

3) Meteorolojik ihbarlar ilgili birimlere tebli etmek,

4) lgili mevzuatnda belirtilen i ve ilemleri yapmak.

NC BLM

ar Hizmetlerinin Koordinasyonu ve Deerlendirilmesi

Acil ar Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu

MADDE 16 (1) ileri Bakanl Mstear veya grevlendirecei mstear yardmcs bakanlnda; ller daresi Genel Mdrl, Jandarma Genel Komutanl, Emniyet Genel Mdrl, Sahil Gvenlik Komutanl, Orman ve Su leri Bakanl, Salk Bakanl, Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl ile ar merkezleri ile ilikilendirilen dier kurumlarn genel mdr veya birim amiri dzeyindeki temsilcilerinin katlmyla Acil ar Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu oluturulur. Gndemdeki konulara gre dier kamu kurum ve kurulu temsilcileri de Acil ar Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu toplantlarna davet edilebilir.

(2) Acil ar Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu lke genelinde uygulanacak hizmet standartlar ile politikalar tespit eder ve planlar, ilgili bakanlklar ve kurumlar arasnda koordinasyonu gerektiren konularda karar alr ve uygulanmasn takip eder, sorun ve nerileri deerlendirir, sorunlarn zm eklini belirler.

(3) Acil ar Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu, mart ve ekim aylarnda olmak zere ylda iki defa toplanr. Bakan gerektiinde Acil ar Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonunu ayrca toplantya arabilir.

(4) Acil ar Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonunun sekretaryas Genel Mdrlke yrtlr.

Acil ar Hizmetleri l Koordinasyon Komisyonu

MADDE 17 (1) llerde valinin bakanlnda ilgili vali yardmcs, il jandarma komutan, il emniyet mdr, varsa sahil gvenlik blge veya grup komutan, bykehir veya il belediye bakan, orman blge veya iletme mdr, doa koruma ve milli parklar blge veya ube mdr, il salk mdr, il afet ve acil durum mdr, ar merkezi mdr ve ar merkezi ile ilikilendirilen dier kurum yneticilerinin katlm ile Acil ar Hizmetleri l Koordinasyon Komisyonu oluturulur. Acil ar Hizmetleri l Koordinasyon Komisyonu ubat ve eyll aylarnda olmak zere ylda iki defa toplanr. Bakan, gerektiinde Acil ar Hizmetleri l Koordinasyon Komisyonunu ayrca toplantya arabilir.

(2) Acil ar Hizmetleri l Koordinasyon Komisyonu ar merkezinin faaliyetlerini; hizmetin etkin, verimli ve hzl bir ekilde sunulmas, ilgili birimler arasndaki ibirlii ve koordinasyonun salkl bir ekilde srdrlmesi ve kurumlarn performanslar asndan deerlendirir.

(3) Mdrlke hazrlanan yllk faaliyet raporunu deerlendirerek, il dzeyinde ihtiya duyulan gerekli tedbirleri alr ve sorunlarn giderilmesini salar.

(4) Merkezi dzeyde karar alnmas gereken hususlara ilikin Acil ar Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonuna teklif ve nerilerde bulunur. Ayrca gerekli hallerde ilgili bakanlk ve kurumlar bilgilendirir.

(5) Acil ar Hizmetleri l Koordinasyon Komisyonunun sekretarya grevi mdrlke yrtlr.

Sorumluluk

MADDE 18 (1) ar merkezlerinin genel dzeninden, i yrtmnden ve ilgili kurumlar arasndaki ibirlii ve koordinasyonun salanmas bakmndan valiye kar sorumlu olmak zere bir vali yardmcs grevlendirilir.

(2) lgili kurumlarn acil ar ve yardm hizmeti sunan birimlerinde grev yapan personelinin, ara ve gerelerinin tamamnn veya bir blmnn ar merkezinde grevlendirilmesi ihtiya ve hizmet gerekleri gz nnde bulundurularak valilike belirlenir.

(3) ar merkezi mdr, teknik altyap ve idari bakmdan ar merkezinin dzenli ve verimli almas ile i ve ilemlerin aksatlmakszn yrtlmesinden ilgili vali yardmcsna kar sorumludur.

(4) alma saatleri dnda ve her trl tatil gnlerinde grup sorumlular arasndan dnml olarak koordinatr belirlenir. Aylk olarak hazrlanan ve vali yardmcs tarafndan onaylanan koordinatr nbet listesi ilgililere ar merkezi mdr tarafndan tebli edilir.

(5) lgili birimler kurumunu temsilen i, ileyi ve kendi personelini takip etmek ve ar merkezi mdr ile kurumu arasndaki koordinasyonu salayacak birim sorumlusu belirler. Birim sorumlular ileyiten ar merkezi mdrnn gzetiminde vali yardmcsna kar sorumludur.

(6) Her vardiyada grev yapan ar ynlendiriciler arasndan birim sorumlularnca bir kii grup sorumlusu olarak belirlenir. ar merkezinde alan ar ynlendiriciler bu sorumlunun gzetiminde ar merkezi mdrne kar sorumludur.

(7) ar alclar ve dier personel ar merkezi mdrne kar sorumludur.

(8) Merkezde alan btn personel alma sresi boyunca merkezin alma prosedr ve kurallarna uymakla mkelleftir.

(9) Mdrlkte grevlendirilen personel, kendi disiplin mevzuatna tabidir.

(10) ar merkezlerine grevlendirilen personelin iae giderleri ile ulam hizmetleri kurumlarn kendi mevzuatna gre karlanr. Valilike mevzuat erevesinde bu ihtiyalarn ortaklaa karlanmas iin gerekli tedbirler alnr.

(11) ar merkezi bnyesinde hizmet veren kurumlara Mdrlke temin edilip tahsis edilen tanrlarn hizmet gereklerine uygun olarak kullanlmas ve korunmasndan tahsis yaplan ilgili kurumlar sorumludur.

DRDNC BLM

Personel stihdam, Hizmet i Eitim ve Mali Hkmler

Personel istihdam

MADDE 19 (1) Mdrlk personeli, ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak atanr.

a) Bu esaslara uygun yeterli personelin bulunmamas halinde, valilike kadro, yer ve unvanlarna baklmakszn uzman, szlemeli personel ve memurlar, 3152 sayl Kanunun 28 inci maddesi hkmleri dorultusunda grevlendirilebilir.

b) ar merkezinde grevlendirilecek ar alclarn iletiim becerisi yksek ve yabanc dil bilenler arasndan seilmesine zen gsterilir.

c) ar merkezinde, ar ynlendirici olarak grev yapacak olan personelin nitelik ve saylar mdrlk tarafndan ilgili kurumlarla koordine edilerek valilik onay ile tespit edilir. Onay mteakip ilgili kurumlar tarafndan ncelik ve ivedilikle personel grevlendirmesi salanr.

Hizmet ii eitim

MADDE 20 (1) ar alc personel temel hukuk bilgisi, hzl klavye kullanm, saysal harita kullanm, ar alma, analiz ve ilem basamaklar, etkili ve gzel konuma teknikleri, insan ilikileri ve iletiim teknikleri, problem belirleme ve zme teknikleri, grup almas, bilgi gizlilii ve gvenlii, ilk ve acil yardm eitimleri, stres ynetimi ve mesleki geliim ile Genel Mdrlke gerekli grlecek dier konularda hizmet ii eitime tabi tutulur.

(2) Acil ar hizmetlerinin etkili, verimli, kesintisiz ve koordinasyon ierisinde yrtlebilmesini salamak bakmndan ar ynlendiriciler ile ar alclar iin ortak hizmet ii eitim faaliyetleri dzenlenebilir. Bu konudaki koordinasyon valilike salanr.

(3) lgili bakanlk ve kurumlarn gr ve nerileri hizmet ii eitim programlarnn hazrlanmasnda dikkate alnr.

(4) Bu maddede belirtilen eitim konular esas alnmak zere hizmet ii eitimlerde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Mali hkmler

MADDE 21 (1) ar merkezinde grevlendirilen personelin aylk, denek, her trl zam ve tazminatlar, ek demeleri ile dier mali ve sosyal hak ve yardmlar kendi kurumlar tarafndan karlanr. Dier kurumlar tarafndan grevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduu mali ve sosyal haklar herhangi bir kstlamaya tabi olmakszn korunur.

BENC BLM

Veri Paylam Gvenlii ve Yaptrmlar

Veri paylam ve gvenlii

MADDE 22 (1) ar merkezlerinde bulunan her trl kiisel bilgi veya belgenin gizlilii esastr. ar merkezi grevlileri grevleri nedeniyle elde ettikleri bu bilgi veya belgeleri, ar merkezi ilemleri dnda ilgili kiinin izni olmadan veya kanunlarla yetkilendirilen ve grevlendirilen merciler ile grevleri ile ilgili olarak muttali olanlar dnda hibir kii ya da kurumla paylaamazlar.

(2) ar merkezinde hizmet veren kurumlarn kendi alanlarna ilikin istatistiki verilere esas ses ve veri kaytlar hizmet gerekleri, hizmetin kalite ve etkinliini artrmak, personelin performans deerlendirmesini yapabilmek zere elektronik ortamda ilgili kurumlarla paylalabilir. Kiisel verilerin ve zel hayatn gizlilii dikkate alnarak, verilerin gvenlii ilgili birimlerce salanr.

(3) ar merkezine yaplan aramalara ilikin yazl ve sesli kaytlar, vaka adli soruturmaya konu olduunda, Cumhuriyet Basavcl veya yetkili mahkemesince istenilmesi halinde ve idari soruturmalarda grevli mfettilere veya muhakkiklere verilir. Dier soruturmalarda soruturmay aan kurumun en st amirinin yazl talebi zerine verilebilir.

Yaptrmlar

MADDE 23 (1) Grme kaytlarn izinsiz alan, aklayan veya baka kii, kurum ve kurululara yetkili makamn bilgisi, izni dnda verenler; grevlerle ilgili izinsiz aklama yapanlar, bilgi ve belgelerin yetkisiz kiilerin eline gemesinde ihmali, kusuru ve kast bulunanlar; yerine getirmekle ykml olduu grevlerini aksatan veya yerine getirmeyenler hakknda gerekli adli ve idari ilemler derhal balatlr.

(2) ar Merkezini aslsz ihbarda bulunmak suretiyle megul ettikleri tespit edilen kiilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanununa gre il valileri tarafndan 250 Trk Liras idari para cezas verilir. Tekerrr hlinde bu ceza iki kat olarak uygulanr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Bildirim

MADDE 24 (1) ar merkezinde hizmet veren kurum ve kurulular, kendi bakanlk ve merkez tekilatlarnca talep edilecek, ar merkezi hizmetlerine ilikin istatistiki verileri, belirlenen formatlara uygun olarak, yetkilendirilmi personeli aracl ile bildirirler.

Kaytlarn saklanmas

MADDE 25 (1) ar merkezince sunulan hizmetlerle ilgili kaytlar, ilgili mevzuat hkmlerine gre muhafaza edilir. Vaka kayd alan arlar on yl, vaka kayd almayan arlar ise bir yl sre ile saklanr. Teknik arzalardan dolay seslerin kaydedilemedii veya kaytlara ulalamad durumlarda tutulan dier kaytlardan yararlanlr. Arza ve kesintilerin aklamalar gerekeli olarak ilgili kurumlara gnderilir.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.