16 Mays 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29002

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl (Devlet Personel Bakanl)ndan:

KAMU KURUM VE KURULULARININ PERSONEL ALIM LANLARININ

DEVLET PERSONEL BAKANLII NTERNET STESNDE

YAYIMLANMASINA DAR TEBL

Bilindii zere, kamu kurum ve kurulularna farkl stat ve usullerle personel alnd, personel alm ilanlarnn; Resm Gazete, eitli gazeteler, kurum resmi internet siteleri vb. aralarla kamuoyuna duyurulduu, personel alm ilanlarnn yaymlanmasnda kurum ve kurulularca farkl yntemlerin kullanlmasnn duyurularn adaylarca takibini gletirdii, kamu hizmetlerine girmenin Anayasal dzeyde korunan bir hak olduu dikkate alndnda, bu hakkn kullanmnda etkinliin ve effafln artrlmasnn personel alm ilanlarnn hzl, kolay ve tek elden ulalabilir olmasn gerektirdiinden bahisle kamu kurum ve kurulularnn personel alm ilanlarnn Devlet Personel Bakanlnn resmi internet sitesinde yaymlanmasn ngren 2014/4 sayl Babakanlk Genelgesi 16/4/2014 tarihli ve 28974 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle girmi bulunmaktadr.

Bahse konu Genelgenin 5 inci maddesinde yer alan lanlarn gnderilme usul ve bu Genelgenin uygulanmas ile ilgili dier hususlar Devlet Personel Bakanlnca belirlenerek kamu kurum ve kurulularna duyurulacaktr. hkm uyarnca kamu kurum ve kurulularnn 2014/4 sayl Babakanlk Genelgesinin uygulanmas asndan takip etmesi gereken esas ve usuller aada belirtilmitir:

Genelgenin Kapsam

1. Personel ihtiyacn ilana kmak suretiyle karlayan kamu kurum ve kurulularnn stat ayrm yaplmakszn btn personel alm ilanlar (Personel ihtiyacn okullara renci almak suretiyle karlayan kamu kurum ve kurulularnn Harp Okulu, Astsubay Hazrlama Okulu, Polis Meslek Yksekokulu, Polis Akademisi vb. okullara renci alm ilanlar dahil) 2014/4 sayl Genelgenin kapsamndadr.

lanlarn Devlet Personel Bakanlna Bildirilme Usul

2. Kamu kurum ve kurulularnca yaplacak personel almna ilikin ilanlar Devlet Personel Bakanl DPB e-Uygulama sistemi zerinden bildirilir.

3. niversitelerin; dorudan yaymladklar yksekretim personeli almna ilikin ilanlar niversitelerce, Yksekretim Kurulu Bakanl tarafndan yaymlanan yksekretim personeli almna ilikin ilanlar ise Yksekretim Kurulu Bakanlnca DPB e-Uygulama sistemi zerinden bildirilir.

4. lanlarn yaymlanmasndan nce ilgili mevzuatnda ilann yaymlanmas iin ngrlen btn prosedrler tamamlanmadan ve gerekli onaylar alnmadan bildirim yaplmaz.

5. Bildirim srasnda girii yaplmas istenilen bilgilerin tamamnn sisteme girilmesi zorunludur.

6. lan metni ile sisteme girilen bilgilerin birbirleri ile uyumlu olduklar ilgili kurum yetkilisince ilan kaydedilmeden nce onaylanr.

7. lan metni btn halinde PDF formatnda sisteme ayrca eklenir.

8. KPSS ve EKPSS sonucuna gre yaplan merkezi yerletirme ilemlerinde Devlet Personel Bakanl DPB e-Uygulama sisteminde yer alan mevcut bildirim sistemi kullanlacak olup bu yerletirme ilemleri iin ayrca bildirim yaplmas gerekmez. Ancak, bahse konu snav sonular kullanlarak yaplacak kurumsal personel alm ilemlerine ilikin ilanlar bu Tebli kapsamnda bildirilir.

lanlarn Gnderilme Zaman

9. Personel alm ilanlar, kurumlarca yaymlanmas kararlatrlan tarihten en az be gn nce Devlet Personel Bakanlna DPB e-Uygulama sistemi zerinden bildirilir; bildirimlerde ilann yaymlanma tarihine de yer verilmesi zorunludur.

10. vedi hallerde Devlet Personel Bakanl ile grlerek, birinci fkrada ngrlen en az be gnlk sre artna uyulmayabilir.

lanlarda Yer Alan Hata veya Eksikliklerin Bildirilmesi

11. Yaymlanmak zere bildirilen ilanlarda Devlet Personel Bakanlnca hata veya eksiklik tespit edilmesi halinde bu hata ve eksiklikler e-posta ve dier iletiim aralar ile ilgili kuruma bildirilir.

lanlarda Deiiklik Yaplmas

12. lann yaymlanma zamannda veya metninde deiiklik ngrlmesi halinde bu deiiklikler, ilan yaymlanmadan nce derhal Devlet Personel Bakanlna DPB e-Uygulama sistemi zerinden bildirilir.

13. landa deiiklik yaplmas halinde ilgili kurumca daha nce PDF formatnda sisteme yklenen ilan metni karlarak, yeni ilan metni sisteme yklenir.

lanlarn Yaymlanmas

14. DPB e-Uygulama sistemine bildirilen ilanlar, Devlet Personel Bakanl resmi internet sitesinde ilgili kurum tarafndan bildirilen ilan tarihinde yaymlanr.

15. lgili mevzuatnda personel alm ilanlarnn yaymlanmasna ilikin olarak ngrlen dier prosedrlerin uygulanmasna devam olunur.

lanlara likin Sorumluluk

16. Devlet Personel Bakanlnca bu Teblie uygun olarak yaymlanan ilanlara ilikin her trl hukuki sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluuna aittir.

17. lgili mevzuat gerei Resm Gazetede yaymlanmas gereken snav ilan ile Devlet Personel Bakanlnca yaymlanan ilanlarn ayn olmas gerekir. Bunun salanmasna ilikin her trl sorumluluk ilgili kamu kurum ve kuruluuna aittir.

Tebli olunur.