14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES PROGRAMI

KAPSAMINDA BREYSEL SULAMA MAKNE VE EKPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMES HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2014/13)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; tarmsal faaliyetler iin gelitirilen modern basnl bireysel sulama makine ve ekipmanlarnn reticiler tarafndan kullanmn yaygnlatrarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun retim yaplmasn salamak, i gcn azaltmak ve retim maliyetlerini drerek reticilerin gelir dzeyinin ykseltilmesi iin bireysel sulama makine ve ekipman satn almlarnn desteklenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, krsal alanda ekonomik ve sosyal gelimeye katk salamak iin belirlenmi bireysel sulama makine ve ekipman almlar ile yerinde montajnn desteklenmesine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Krsal Kalknma Destekleri Kapsamnda Tarma Dayal Yatrmlar ile Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesine likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Ayni Katk: Bavurusu yaplan yatrmn tamamnn gerekletirilmesi iin hibeye esas mal alm tutar dnda tamam yatrmc tarafndan karlanan/karlanacak miktar,

b) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

) Bavuru: Bu Tebli kapsamnda bireysel sulama makine ve ekipman almlar iin gerek ve tzel kiiler tarafndan yaplan bavuruyu,

d) Elektronik deme tablosu: l mdrl tarafndan deme talep belgelerine gre veri tabanna girileri yaplarak, doruluu onaylanan deme icmal listelerini,

e) Genel Mdrlk: Tarm Reformu Genel Mdrln,

f) Hibe szlemesi: Yatrmc ile il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl arasnda imzalanan ve hibeden yararlanma esaslar ile taraflarn yetki ve sorumluluklarn dzenleyen szlemeyi,

g) Hibeye Esas Mal Alm Tutar: Bu Teblide belirtilen kriterleri salayan hibe destei verilecek giderler toplamn,

) l/ile mdrl: Bakanlk il/ile Mdrlklerini,

h) l proje yrtme birimi: l mdrlnde bavuru aamasnda bavuru sahiplerine Program hakknda bilgi veren, bavurular inceleyen, deerlendiren ve hibe szlemesinin akdinden sonra bavuru kapsamndaki satn almlar ve tm uygulamalar bu Tebli hkmleri dorultusunda takip ve kontrol eden, deme icmallerini hazrlayan ve onaylayan birimi,

) Mal almlar: Bireysel sulama makine ve ekipman almlarn,

i) Program: Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Programn,

j) Referans fiyat: Referans Fiyat Komisyonu tarafndan bireysel sulama makine ve ekipmanlar iin belirlenen fiyat,

k) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatlar belirlemek iin Genel Mdrlke oluturulacak komisyonu,

l) Toplam Mal Alm Tutar: Program kapsamnda, hibeye esas mal alm tutar ile tamam yatrmc tarafndan karlanan ayni katk tutarnn toplamn,

m) Uygulama Rehberi: Bu Tebli kapsamndaki faaliyetlerin yrtlmesinde; uygulama esas ve usullerine ilikin detaylar belirlemek amacyla, yatrmc, tedariki ve programn yrtlmesinden sorumlu Bakanlk merkez ve tara personelinin kullanm iin Genel Mdrlk tarafndan hazrlanan rehberi,

n) Uygulama szlemesi: Program kapsamnda yaplan mal almlarnda yatrmc ile tedariki arasnda yaplacak akdi,

o) Veri taban: Genel Mdrlk tarafndan hazrlanan ve bu Tebli kapsamnda yrtlen i ve ilemlerin izlenmesinde yardmc olan, il mdrlkleri tarafndan yetkilendirilen personel tarafndan veri girilerinin yaplabildii internet ortamnda alan yazlm sistemini,

) Yatrmc: Bu Tebli kapsamnda bireysel sulama makine ve ekipman alm iin bavuruda bulunan ve hibe szlemesi imzalayan gerek ve tzel kiileri,

p) Tedariki: Program kapsamnda yatrmc tarafndan yaplacak satn almlara mal salayan, yatrmc ile uygulama szlemesi imzalayan bamsz kii ve kurulular,

ifade eder.

KNC BLM

Uygulama Birimleri Grev ve Sorumluluklar

Genel Mdrlk

MADDE 5 (1) Genel Mdrlk;

a) Program ile ilgili olarak Tebli ve Uygulama Rehberini hazrlar, il mdrl tarafndan onaylanan demeleri tahakkuk ilemlerini takiben denmek zere Bankaya gnderir.

b) Program kapsamnda yllk yatrm program ve bte teklifi hazrlklar ile bu tekliflerin Bakanln ilgili birimlerine iletilmesi ve kabul iin gerekli almalar yapar.

c) Program kapsamnda yaplacak almalarn, idari, mali, mhendislik, evresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesine destek verir.

) Programn etkin bir ekilde yrtlebilmesi iin, izleme, istatistiki alma ve gerektiinde kontrol ilemlerini yapar.

d) Programn yrtlmesinde grevli personele ynelik eitim programlarn hazrlar ve dzenler.

l mdrl

MADDE 6 (1) l mdrl; Program kapsamnda yaplacak almalarn, idari, mali, mhendislik, evresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesini ve il baznda sekretarya ve koordinasyonunu salar.

(2) Yatrmclar tarafndan gerekletirilecek bavurularn amalarna uygun olarak yaplmasndan, uygulamalarn hibe szlemesinde ve bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre gerekletirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya ynelik olarak dzenlenecek tm belgelerin onaylanmasndan ve birer suretinin muhafazasndan il mdrlkleri sorumludur. htiya duyulduunda Genel Mdrlk bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanna girilen her trl bilgiden il mdrlkleri sorumludur. statistiki adan yaplacak almalara esas tekil etmek zere il mdrlkleri istenilen bilgileri ivedilikle ve zamannda veri tabanna girerler.

l proje yrtme birimi

MADDE 7 (1) l dzeyinde bavuru hazrlanmas aamasnda, bavuru sahiplerine Program hakknda bilgi vermek zere il mdrl personelinden oluturulan il proje yrtme birimi aadaki grevleri yerine getirir;

a) Bavuru hazrlama dneminde, yatrmclarn bavurularn hazrlamas konusunda ihtiya duyulduunda gerekli bilgilendirmeyi yapar,

b) Bu Tebli ve gncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara gre bavurular inceleyerek deerlendirir, uygulamalar takip eder, izler, deme taleplerini inceleyerek uygun olanlar onaylar ve Genel Mdrle gnderir.

NC BLM

Yatrm Konular, Uygulama lleri, Yatrmn Tamamlanma Sresi ve

Bavuracak Yatrmclarda Aranan zellikler

Programn yatrm konular ve uygulama illeri

MADDE 8 (1) Program aadaki 7 adet yatrm konusunu kapsar;

a) Tarla ii damla sulama sistemi kurulmas,

b) Tarla ii yamurlama sulama sistemi kurulmas,

c) Tarla ii mikro yamurlama sulama sistemi kurulmas,

) Lineer sistem yamurlama sulama makinesi alnmas,

d) Center pivot sistem yamurlama sulama makinesi alnmas,

e) Tamburlu sistem yamurlama sulama makinesi alnmas,

f) Gne enerjili sulama sistemleri kurulmas,

(2) Birinci fkrada belirtilen yatrm konular kapsamnda Program tm illerde uygulanr.

Yatrmlarn tamamlanma sresi

MADDE 9 (1) Program kapsamnda kabul edilen bavurulara ilikin olarak yatrmclar ile il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl arasnda hibe szlemesinin imzalanmasndan sonra, mal almlar en fazla 60 gn ierisinde tamamlanr. Sresi ierisinde yatrmclar tarafndan usulne uygun olarak alm ve tarlada montaj gerekletirilen bireysel sulama makine ve ekipmanlarnn tespit ilemleri, yatrmcnn deme talebi tarihi itibaryla il proje yrtme birimince en ge 30 gn ierisinde tutanaa balanr.

Bavuracak yatrmclarda aranan zellikler ve sorumluluklar

MADDE 10 (1) Bakanlk tarafndan oluturulan gncel ifti kayt sistemine (KS) kaytl olmak artyla gerek ve tzel kiiler bu Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen yatrm konularndan yararlanmak zere sadece birisi ve tek bir parsel iin bavuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununda tanmlanan kollektif irket, limited irket ve anonim irket eklinde kurulmu olan irketler, kurulu tzk ve szlemelerinde belirtilen alma konularna uygun olmas art ile tzel kiilik olarak bavurabilir. Gerek kiiler ve yukarda belirtilen irketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yl ve zeri sreyle kiralama yaparak bavuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarmsal kalknma kooperatifleri de ana tzklerinde tarmsal retim yapabileceklerinin yer almas artyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yl ve zeri kiralama yaparak tzel kiilik olarak bavuru yapabilirler.

(3) Program kapsamnda daha nce hibe desteinden yararlananlar, bu Tebli kapsamnda ayn yatrm konusunda bavuru yapamazlar. Ancak, farkl parsel iin farkl yatrm konusunda bavuru yapabilirler. 2012 yl dahil son ylda arazi toplulatrma projesi uygulanm ve Kadastro Mdrlklerince yeni mlkiyete esas parselasyonu tescil edilmi alanlardaki parsellere ilikin bavurular ilk defa yaplacak bavuru gibi deerlendirilir. 2012 ylndan daha nceki yllarda balam, geici yer teslimi yaplm ancak tescil almalar devam eden alanlardaki parsellere ilikin bavurular da ilk defa yaplacak bavuru olarak deerlendirilir.

(4) Bavuru tekliflerinde, yatrmclar hibeye esas mal alm tutarnn % 50si oranndaki katk payn ve toplam tutara ait KDVnin tamamn kendi z kaynaklarndan temin etmekle ykml ve sorumludurlar.

(5) Mal almlarnn bavuru amalarna uygun olarak yaplmas, uygulamalarn bu Tebli ve hibe szlemesinde belirtilen usul ve esaslara gre gerekletirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasndan yatrmclar sorumludur.

(6) 2014 yl dahil son be yllk dnemde yrrle giren T.C. Ziraat Bankas A.. ve Tarm Kredi Kooperatiflerince Tarmsal retime Dair Dk Faizli Yatrm ve letme Kredisi Kullandrlmasna likin Uygulama Esaslar Teblileri kapsamnda modern basnl sulama kredilendirme konularndan yararlananlar kredilendirmeye konu olan ayn parsel iin hibe bavurusu yapamazlar.

(7) Yatrmclar, hibe szlemesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal almn hibe szlemesi hkmlerine uygun olarak yapar.

(8) Tzel kiilikler, kurulu tzklerinde/ana szlemelerinde belirtilen alma konular ile ilgili yatrm konularna bavurabilir. Bu kurulular, bavurular ile birlikte, onaylanm ve Ticaret Sicil Gazetesinde yaymlanm en son tzk/ynetmeliklerini vermek zorundadr.

DRDNC BLM

Program Kapsamnda Uygulanacak Hibe Destei Oran ve

Hibe Destei Verilecek Mal Alm Gider Esaslar

Hibe destei oran

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda kabul edilen bavurularda, hibe szlemesinde belirlenen hibeye esas mal alm tutarnn KDV hari %50sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe bavuru formunda belirtilen hibeye esas mal alm tutarnn, bavuru deerlendirme aamasnda tespit edilen referans fiyatlar iinde kalan ksm, hibe szlemesinde hibeye esas mal alm tutar olarak belirlenir. Referans fiyatlar aan ksm ise yatrmc tarafndan ayni katk olarak karlanr.

(2) Hibeye esas mal alm tutar gerek kiiler iin 100.000 TL, tzel kiiler iin 200.000 TLyi geemez. Mal alm bedellerinin, bu miktarlar amas durumunda aan ksm yatrmc tarafndan ayni katk olarak karlanr.

(3) Hibe szlemesinde belirlenen hibeye esas mal alm tutar st limit niteliindedir. Hibenin nihai tutar fiili gereklemeler sonucunda ortaya kar.

(4) Bavuru bteleri KDV hari hazrlanr.

Program kaynaklarndan karlanacak uygun mal alm giderlerine ilikin artlar

MADDE 12 (1) Bu Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alm giderleri, aada belirtilen hususlar erevesinde hibe destei kapsamnda deerlendirilir.

(2) Yatrmclar tarafndan, bu Tebli kapsamnda satn alnacak tm mal almlar tedarikilerle yaplacak uygulama szlemesi kapsamnda salanr.

(3) Yatrmclar tarafndan bu Tebli kapsamnda satn alnacak tm mal almlarnn gerekleme bedelleri hibe szlemesinde belirtilen tutar aamaz.

(4) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alm bedeli iinde olacak ekilde mal alm faturas dzenlenmesi durumunda, toplam tutara hibe destei demesi yaplr. Mal alm giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayr kalemler olarak faturalandrlmas durumunda sadece mal bedeline hibe destei demesi yaplr.

(5) Aada yer alan sulama makine ve ekipman gruplar iin belirtilen deneme ve kontrollerin yaplmas artyla hibe destei demesi yaplr.

a) Gerek ve tzel kiilere ait tarla ii yamurlama, mikro yamurlama ve damla sulama sistemi kurulmas ile gne enerjili sulama sistemleri kurulmas bavurular kapsamnda; gne paneli, pompa, filtre, kontrol nitesi, ana ve yan dallara ait borular, balant ekipmanlar, vanalar, damlatc ve yamurlama ekipmanlar gibi sadece tarla iinde kullanlan malzemelerin bavuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yaplmas ve tespit tutanaklarnn dzenlenmesi,

b) Gerek ve tzel kiilere ait center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yamurlama sulama makinelerinin yerinde altrlp, kontrollerinin yaplmas, tespit tutanaklarnn dzenlenmesi.

(6) Yatrmclar ve ortaklar tarafndan srekli altrlan veya dzenli ya da dnml olarak ie alnm kiiler, kamu alanlar ve kamu kurumlar tedariki olamaz.

(7) Bavurularda belirtilecek mal alm tutarlar piyasa fiyat aratrmalarna dayandrlmal ve ayrntl olarak belirtilmelidir. Hibe szlemesine balanan mal alm tutarlar hibe szlemesi sresince artrlmaz.

(8) Bavuru kapsamnda satn alnmas planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, artname eklinde dzenlenerek bavuru ekinde sunulur.

(9) Mal alm tutarnn hibe destei ksm, kamu kaynaklar kullanlarak karland iin gerek ve tzel kiiler tarafndan salanmas gereken katk paynn finansmannda hibir ekilde kamu kaynaklar kullanlamaz.

Program kaynaklarndan karlanmayacak mal alm giderleri

MADDE 13 (1) Hibe destei verilmeyecek olan giderler unlardr:

a) Her trl bor demeleri,

b) Faizler,

c) Baka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

) Kur fark giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankaclk giderleri,

g) Denetim giderleri,

) KDV ve TVde dhil iade alnan veya alnacak tm vergiler,

h) kinci el/kullanlm mal alm giderleri,

) Eitim giderleri,

i) retim tarihi 2013 ylndan nceki makine ve ekipmanlarn alm giderleri,

j) Faturas olmayan ve bavuru tarihinden nce faturalanm giderler,

k) Gncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve Yatrmclarn Tedarikilerden Temin Edecei Teknik Belgeler iinde yer alan belgelerden eksii bulunan satnalma giderleri,

l) Tarlaya montaj yaplmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama makine ve ekipman giderleri.

(2) Basnl sulama sistemlerine ynelik mal almlar kapsamnda, bent gibi su alma yaps inas, su kaynandan sulama alanna kadar sadece iletim hatt yaplmas, yeni kuyu almas, enerji nakil hatt, depolama tesisi gibi yapm ileri hibe destei kapsam dndadr. Su Kayna eidi Yerst Su Kayna olan bavurular iin ilgili kurumdan alnacak Su Kayna Kullanm zni/Tahsis Belgesi, Yeralt Su Kayna olan bavurular iin ilgili kurumdan alnacak Kuyu Ruhsat bulunmas arttr ya da bu belgelerin Gncel Uygulama Rehberinde belirtilen artlarda temin edilmesi gerekmektedir. Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basnl sulama sistemlerinde yer alan hidrantlarn birden fazla iftiye tahsis edilmesi durumunda, debisi yeterli olmas artyla birden fazla bavuru sulama kooperatifi veya sulama birliinden su kullanma izin belgesi alnmas artyla yaplabilir. Kiilere ait kuyular iin sadece bir bavuru yaplabilir. Kuyu kiralanmasyla yaplan bavurulara hibe destei verilmez. Ancak kiralanan arazi iinde ruhsatl kuyu mevcut ise kabul edilir. Satn alnan arazilerde bulunan ve arazinin eski sahiplerinin adna ruhsatlandrlm kuyular iin yaplan bavurular kabul edilir.

(3) Hibe bavurularnda su kaynandan sulama alanna kadar olan su iletim hatt maliyeti toplam maliyetin %20sini aamaz, amas durumunda artan ksm yatrmc tarafndan ayni katk olarak karlanr.

BENC BLM

Bavurular, Deerlendirme ve Deerlendirme Nihai Karar

Bavuru ekli, yeri ve zaman

MADDE 14 (1) Bavurular, bu Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman almlarn gerekletirmek amacyla, gncel Uygulama Rehberinde yer alan bavuru formu ve eklerine uygun olarak hazrlanr.

(2) Bu Tebli kapsamnda yaplacak olan mal alm bavurular, bu Tebliin yaym tarihinden balayarak 60 gn ierisinde il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrlne yatrmclar tarafndan dosya halinde tek nsha olarak elden teslim edilir. Yatrmclara bavuru tarihini ieren gncel uygulama rehberinde format ve ierii yer alan teslim alma belgesi verilir. Bavuru son gnnn, tatil gnne denk gelmesi halinde takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar bavurular kabul edilir. Bavuru sahibi statsne gre teslim alma belgesinde yer alan bavuru belgelerinden herhangi birinin yer almamas halinde bavuru kabul edilmeyecek ve bavuru dosyas iade edilecektir.

Bavuracak yatrmclara salanacak bilgi

MADDE 15 (1) Bu Tebli kapsamnda bavuru yapacak yatrmclar, bavuru konusunda il proje yrtme birimlerine mracaat ederek ihtiya duyulan bilgileri alabilirler.

(2) l proje yrtme birimlerince verilecek bilgiler, bavuru hazrlanmasnda karlalacak sorulara cevap vermekle snrl olacaktr. Bu bilgi, bavurunun kabul edilmesi konusunda bir taahht nitelii tamaz.

(3) l proje yrtme birimlerinin, yatrmclara bavuru hazrlama sorumluluu yoktur.

(4) Yatrmclar, bu Teblide belirtilen esaslara uygun olarak hazrlanacak gncel Uygulama Rehberini, bavuru formlarn ve bilgilendirici dokmanlar il mdrl veya Genel Mdrlk internet sayfasndan temin edebilirler.

(5) l mdrlkleri tarafndan dzenlenecek olan altay ve bilgilendirme toplantlar ile internet sayfas vastasyla ilgililere bilgi aktarlr.

Bavurularn idari ynden incelenmesi

MADDE 16 (1) Bavurunun idari ynden incelenmesi il proje yrtme birimi tarafndan yaplr. Gerektiinde il mdrlnce, bu birime konu ile ilgili personel grevlendirilir.

(2) l mdrlkleri ncelikli olarak bavuru evraklarn, bavuru sahibinin bu Tebliin 10 uncu maddesinde belirtilen niteliklere sahip gerek ve tzel kiiler olup olmad ynnden inceler. Yaplan bavuru evraklarnn uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini salamayan hususlar ve eksik bavurular bir tutanaa balanarak bavuru sahibine yaz ile bildirilir.

Bavurularn teknik inceleme ve deerlendirilmesi

MADDE 17 (1) Referans Fiyat Komisyonu tarafndan Program kapsamndaki bireysel sulama makine ve ekipmanlar iin belirlenen referans fiyat listeleri, deerlendirmelerde esas alnr. Belirlenen bu listeler bavuru sresinin bitiminden sonra Bakanlk ve/veya Genel Mdrlk resmi internet sitesinde yaynlanr.

(2) l proje yrtme birimi tarafndan, bavurularn teknik adan deerlendirilmesi ve incelemesinde; yatrmc tarafndan alm talep edilen bireysel sulama makine ve ekipmann su kayna, arazi koullar ve retim desenine uygunluu ve teknik zellikleri aratrlr. Bu almalar ve yaynlanan referans fiyat listeleri yardmyla, il proje yrtme birimi yatrmcnn alaca bireysel sulama makine ve ekipmann hibe szlemesine esas olacak deerini tespit eder. Bu fiyat referans fiyatn zerinde olamaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fkralarna gre deerlendirilerek uygun grlen her yatrm konusu bavurusu iin gncel Uygulama Rehberinde format ve ierii verilen Bavuru Deerlendirme Kriterleri Tablosu dzenlenerek puanlama yaplr ve yatrmc listeleri hazrlanr.

Deerlendirme nihai karar

MADDE 18 (1) Programa ynelik olarak bireysel sulama makine ve ekipman almlar bavurusunun yapld her il iin Genel Mdrlk tarafndan tahsis edilen denek miktar kadar bavuruya hibe destei salanr, deerlendirme nihai karar sz konusu denek esas alnarak verilir. llere tahsis edilecek denek tutar, Bakanlk, Trkiye statistik Kurumu ve Kalknma Bakanlnn belirlemi olduu, illerin; tarm alan, sulanan alan, krsal nfus, tarmsal retim deeri ve sosyo-ekonomik gelimilik endeksi kriterleri ve iller baznda toplam bavuru says ve talep edilen hibe miktar, bte imkanlar erevesinde belirlenir.

(2) Uygun grlen bavurulara ait hibe tutarnn, illere tahsis edilmi denek tutarndan fazla olmas durumunda, hibe destei verilecek bavuru says, gncel Uygulama Rehberinde format ve ierii verilen Bavuru Deerlendirme Kriterleri Tablosu puanlama sonularna gre il mdrlnce belirlenir ve bu deerlendirme il mdrlnn onay ile kesinleir.

(3) l mdrlnn bir bavuruyu reddetme ya da hibe vermeme karar kesindir.

Deerlendirme sonularnn aklanmas

MADDE 19 (1) Son bavuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen bavurular en fazla 20 gnde il proje yrtme birimi tarafndan incelenerek deerlendirilir. Deerlendirme kriterlerine ve denek durumuna gre bir asil, bir yedek ve reddedilen yatrmc listeleri hazrlanarak onaya sunulur, onay sresi 5 gn geemez. l mdrlnn onayndan sonra reddedilen bavurular sahiplerine 10 gn ierisinde yazl tebli edilir. Onaylanan asil ve yedek yatrmc listeleri 10 gn sresince il mdrl internet sitesinde ve il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl duyuru panolarnda yaynlanr, bu yatrmclara ayrca yazl tebligat yaplmaz.

(2) Asil listedeki yatrmclardan 10 gnlk sre ierisinde hibe szlemesi imzalamayan yatrmclarn yerine yedek listeden puan sralamasna gre gerekli sayda yatrmc belirlenerek, il mdrl internet sitesinde ve il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl duyuru panolarnda 5 gn sresince yaynlanr, bu yatrmclara ayrca yazl tebligat yaplmaz.

ALTINCI BLM

Hibe Szlemesi, Uygulama ve Hibe Destei demesi

Hibe szlemesi

MADDE 20 (1) Bavurular kabul edilen yatrmclar deerlendirme sonularnn il mdrl internet sitesinde ve il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl duyuru panolarnda yaynlanmasnn son gnnden itibaren 10 gn ierisinde, il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl ile hibe szlemesi imzalamak zorundadr. Hibe szlemesinin imzalanaca son gnn tatil gnne denk gelmesi halinde takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar hibe szlemesi imzalanabilir. Hibe szlemesi, il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl ile bavuru yapan yatrmclar arasnda akdedilir. Hibe szlemesi ierik ve format, Genel Mdrlk tarafndan bu Tebli erevesinde hazrlanan gncel Uygulama Rehberinde yer alr.

(2) Yedek listeden belirlenen yatrmclar, yedek liste deerlendirme sonularnn yaynlanmasndan itibaren 10 gn ierisinde il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl ile hibe szlemesi imzalamak zorundadr. Hibe szlemesinin imzalanaca son gnn tatil gnne denk gelmesi halinde takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar hibe szlemesi imzalanabilir.

(3) Referans fiyat listeleri, yatrmcnn alaca bireysel sulama makine ve ekipmann hibe szlemesi deerini gstermekte olup, hibeye esas yatrm tutarn ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmann hibe szleme deerini belirlemekte il proje yrtme birimi yetkilidir.

(4) Hibe szlemesi, il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl ile yatrmclar arasnda iki adet olarak akdedilir. Hibe szlemesinin taraflarca imzalanm bir adedi il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl, bir adedi de yatrmc tarafndan muhafaza edilir.

(5) Sresi ierisinde hibe szlemesi imzalamayan yatrmclar hibe desteinden yararlandrlmazlar.

(6) Yatrmcnn, hibe szlemesini imzalamadan nce veya szleme imzalandktan sonra vefat etmesi halinde, yasal miraslarnn talep etmesi durumunda hibe bavurusu veya hibe szlemesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Hibenin nihai tutar

MADDE 21 (1) Hibenin azami miktar hibe szlemesinde yazlr. Hibe szlemesinde yer alan azami tutar st limit niteliindedir.

(2) Hibenin nihai tutar, bu Tebliin 11 inci maddesinde belirtilen tutar ve oranlar aamaz.

Bireysel sulama makine ve ekipman almlarnda ykmllklerin yerine getirilmemesi

MADDE 22 (1) Yatrmc, bu Tebli, gncel Uygulama Rehberi ve hibe szlemesi koullarna uygun olarak hareket etmedii takdirde, il mdrl veya valiliin yetkilendirdii ile mdrl hibe szlemesini fesih eder.

(2) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anlan Kanun hkmlerine gre geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Teblile belirlenen destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen yatrmclar il mdrlklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, be yl sreyle 5488 sayl Tarm Kanununun 23 nc maddesi gereince hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

(4) Hibe szlemesi imzalayp mal almndan vazgeen veya hibe szlemesi koullarna uygun olarak hareket etmedii iin hibe szlemesi fesih edilen yatrmclar, iki yl sreyle bireysel sulama makine ve ekipman almlarnn desteklenmesi kapsamnda hibe desteinden yararlanamaz.

Mal alm usul ve esaslar

MADDE 23 (1) Yatrmclar, yatrmn uygulamasnda yapacaklar her trl mal almn bavuruda belirledii ve ekinde verdii teknik artnameye uygun olarak yapar.

(2) l proje yrtme birimi onay olmakszn hibeye esas bireysel sulama makine ve ekipman deitirilemez. Yatrmc hibe szlemesindeki miktar amamas ve puanlamay etkilememesi kaydyla ayn bireysel sulama makine ve ekipmann bir st modelini il proje yrtme birimi onayyla alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanlar iin, fiyat tespitlerini il proje yrtme birimi bir rapora balayarak hazrlar. Fatura bedelinin referans fiyattan fazla olmas durumunda, sadece referans fiyatn %50si zerinden hibe destei denir. Ancak, bireysel sulama makine ve ekipmann hibeye esas yatrm tutar referans fiyatn altnda olduunda maln satn almnda gerekleen fiyat zerinden kesilen fatura bedelinin KDV hari %50sine hibe destei salanr.

(4)Yatrmc, satn ald bireysel sulama makine ve ekipmanna ait demeyi yapar, mal teslim tutanan dzenleterek alma ait faturay kestirir.

Hibe destei deme talebi

MADDE 24 (1) Yatrmclar, mal almlarna ait fiili gereklemelerden sonra deme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu ve dier ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak dzenlenmi fatura ve sulama makine ve ekipmanlarna ait mal teslim tutanan bir asl bir kopya olmak zere il mdrlne iki nsha halinde; ayrca, kendilerine ait T.C. kimlik numaras, vergi numaralarn, gerekli olacak dier bilgileri ve denecek mebla gsteren listeyi de deme talepleri ile birlikte mal alm sresini takiben, 10 gn ierisinde, son gnnn tatil gnne denk gelmesi halinde takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar il mdrlne teslim eder. Genel Mdrlk ihtiya duyulmas halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alm faturas tarihi hibe szlemesinin taraflarca imzalanmasn takip eden 60 gn ierisinde olmak zorundadr. Fatura tarihinin bu sreyi amas durumunda il mdrlnce hibe szlemesi feshedilir.

(3) l proje yrtme birimi, bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen belgeleri bavuru sahiplerinden aldktan sonra bireysel sulama makine ve ekipmanlar iin bavuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarn 30 gn ierisinde dzenler. Hibe szlemesinde belirtilen durum ve mcbir sebepler haricinde hibe szlemesine ilikin sre uzatm ve askya alnma sz konusu deildir.

(4) Mal almna ilikin satn alma ve tespit ilemleri tamamlanan deme icmallerinin ayda bir defa en ge o ayn 25ine kadar il mdrlklerindeki yetkili kiilerce, Genel Mdrlk tarafndan oluturulan elektronik deme tablosuna girileri yaplr. l mdrl tarafndan imzal ve mhrl olmak zere; demeye esas yatrmc listesi iki nsha, ile detaynda icmal tablosu ise bir nsha eklinde dzenlenir. Dzenlenen demeye esas yatrmc listesi icmal tablosunun bir nshas Genel Mdrle gnderilir, bir nshas da il mdrlnde muhafaza edilir. Onay sorumluluu il mdrlklerine ait olan demeye esas yatrmc listesi icmal tablosu, Genel Mdrln ilgili birimince banka deme formatna dntrlp, Genel Mdrlk Tarmsal Desteklemeler Daire Bakanlna iletilir.

(5) l mdrlkleri, aylk deme icmallerinin kontrol onay ve deme ileminden sonra yatrmclarn banka bilgilerinde ve denecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kiilerce hata dzeltme ad altndaki doru bilgileri demelerin son ay olan 2014 yl Aralk aynn ilk yedi gn iinde Genel Mdrle tablo halinde gnderir. Genel Mdrlk bu hata dzeltmelerini tek liste halinde deme yapan Bankaya yaz ile bildirir.

Hibe destei demeleri

MADDE 25 (1) demeler bte serbestlii erevesinde yaplr.

(2) Hibe demesi; yatrmc gerek kii ise T.C. kimlik numarasna, tzel kii ise vergi numarasna gre yatrmc adna T.C. Ziraat Bankasndaki hesaba gnderilir.

(3) Hibe demeleri, Trk Liras olarak yaplr.

(4) demeyle birlikte yatrmclardan vergi dairelerinden alnacak veya il mdrl tarafndan internet ortamndan kartlacak vadesi gemi vergi borcu olmadna dair belge ile sadece tzel yatrmclarn Sosyal Gvenlik Kurumuna vadesi gemi prim borcu olmadna dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Programdan salanan mallarn mlkiyeti

MADDE 26 (1) Yatrmc, hibe szlemesi kapsamnda salanm bireysel sulama makine ve ekipmanlarnn mlkiyetini ve amacn yatrmn bitiminden iki yl sonrasna kadar deitiremez. Bu amala, il mdrlkleri ylda en az bir kere olmak zere sulama sezonunda yatrmlar yerinde kontrol eder ve tutanaa balar.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Denetim

MADDE 27 (1) Bu Tebli kapsamnda yaplan tm ilemler Bakanlk Rehberlik ve Tefti Kurulu Bakanl tarafndan denetlenir. Bu denetimler srasnda yaplan ilemlere ait talep edilen tm bilgi ve belgeler il proje yrtme birimi elemanlarnca sunulur.

(2) Program kapsamndaki kaynaklarn usulsz kullanlmas, israf veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakknda gerekli inceleme ve soruturma Bakanlka yaplr.

Programn uygulanmasna ilikin yaynlar

MADDE 28 (1) Bu Tebliin genel uygulama usul ve esaslarna aklk getirmek, destek salamak amac ile Genel Mdrlk tarafndan Uygulama Rehberi ve genelgeler yaynlanr. Uygulama Rehberi yl iinde oluan ihtiyalar erevesinde gncellenebilir. Bu yaynlar uygulamada dikkate alnr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 29 (1) 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program Kapsamnda Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Almlarnn Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2013/28) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 30 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 31 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.