3 Mayıs 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28989

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/14)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/24) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli laminat parkeler için dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemlerin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(3) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından yapılan; Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Yıldız Sunta MDF A.Ş. ve Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt San. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuru üzerine, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen NGGS sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 3 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2010-31/12/2012 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 4 – (1) Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvurunun yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5)  Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen on dokuz ithalatçı firmaya soru formu gönderilmiş ve bu firmaların dokuzundan cevap alınmıştır. Soru formuna cevap veren ithalatçı firmaların önemli bir kısmının esas soruşturmaya konu GTİP altında yer alan “MDF” ürününü ithal ettiği anlaşılmıştır. Hâlihazırda mevcut önlemler yalnız “laminat parkeler” için tahsil edilmekle birlikte, 2014 yılından itibaren Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “laminat parke” için ayrı tarifeler açılmış bulunduğundan önlemlerin uygulanmasında bir değişiklik olmayacağı değerlendirilmektedir.

(6) Üretici/ihracatçı soru formuna ise ÇHC’de yerleşik ihracatçılardan yanıt veren herhangi bir firma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ÇHC’de mukim Changzhou Laminat Parke Derneği’nden soruşturmaya ilişkin görüş ve iddiaların yer aldığı bir yazı alınmıştır. Yazıda belirtilen görüşlere ilişkin değerlendirmelere işbu raporun 22 nci maddesinde yer verilmiştir.

(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılar, yerli üretim dalı ve Changzhou Laminat Parke Derneği temsilcisine iletilmiştir.

(8) Kendisine bildirim yapılmış olan firmalardan bireysel olarak nihai bildirime ilişkin görüş bildiren olmamış, ancak Changzhou Laminat Parke Derneği temsilcisinden nihai bildirime ilişkin bir görüş yazısı alınmıştır.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin Mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. firmasının Gebze’deki üretim tesisi ile İstanbul’daki idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11, 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer alan “laminat parkeler”dir.

(2) Soruşturma açılışına ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14)’in yayımı itibariyle yürürlükte olan 30/12/2012 tarihli ve 28513 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan 4411.13.90.00.00, 4411.14.90.00.00, 4411.92.90.00.00 ve 4411.93.90.00.00 GTİP altında yer alan “Diğerleri” isimli eşyaların, 31/12/2013 tarihli ve 28868 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014 Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde “laminat parkeler” olarak tasnif edildiği ve 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 numaralı tarife pozisyonları açıldığı görülmüştür.

(3) Laminat parkeler orta yoğunluklu levha (MDF) veya yüksek yoğunluklu levhanın       (HDF) iki yüzünün kaplanmasıyla oluşan ve üretiminde dekor kâğıdı, üst kaplama kâğıdı ve balans kâğıdı gibi malzemelerin kullanıldığı, genellikle kapalı alanlarda ofis ve evlerde yer döşemesinde kullanılan ürünlerdir. Masif parke ve lamine parke gibi daha üst ürün grubuna alternatif ürünlerdir. Laminat parkeler aşınma direnci, darbe direnci, lekelenme direnci, sigara yanıklarına karşı direnç ve mobilyaların yarattığı basınca karşı direnç gibi özelliklerine göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır.

(4) Laminat parke overlay, dekoratif kâğıt, taşıyıcı levha ve balans olmak üzere dört ana katmandan oluşur. Overlay tabakası, laminat parkenin kullanım yerinde karşılaşacağı mekanik tesirlere karşı zırh görevi yapan şeffaf film tabakasıdır. Dekoratif kâğıt tabakası, yüzeyinde değişik ağaç desenleri baskılı, laminat parke ürününe doğal ahşap hissini veren tabakadır. Taşıyıcı levha ise HDF (yüksek yoğunlukta lif levha) tabakasıdır. Son olarak balans tabakası ise HDF levhasının formunu dengeleyen ve aynı zamanda zeminden gelen nem ve rutubet tesirine karşı ürünü koruyan kâğıt tabakasıdır.

(5) Laminat parke üretiminde kullanılan kâğıt katmanlara yapılan emprenye işlemi esnasında aşınma, çizilme, UV ışınlarına dayanıklılık, parlaklık, rutubet dayanıklılığı kazandıracak kimyasallar kâğıt tabakalarına yüklenirler.

(6) YÜD tarafından üretilen laminat parkeler ile soruşturma konusu ülke menşeli laminat parkelerin benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek YÜD tarafından gerekse soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu laminat parkelerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır.  Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(7) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 9 – (1) International Trade Center  (Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM)’den elde edilen istatistiki bilgiler değerlendirildiğinde, 2008-2012 arası dönemde yapılan 4411.13, 4411.14, 4411.92 ve 4411.93 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar” ihracatında Almanya’nın ve ÇHC’nin en büyük iki ihracatçı ülke olduğu görülmektedir. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Almanya dünya ihracatından aldığı pay ile birinci sırada yer almaktadır.

Talebi etkileyen unsurlar ve Türkiye pazarının önemi

MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünün talebini etkileyen başlıca unsurlar fiyat ve kalitedir. Önlemin yürürlükten kalkması durumunda ciddi üretim ve ihracat kapasitesi bulunan ve düşük ihraç fiyatlarına sahip olan ÇHC’ye talebin kaymasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. Hâlihazırda ÇHC menşeli ürünlerin ithalatı önlemin etkisiyle durma noktasına gelmiş olmasına rağmen önlemden önceki dönemde ÇHC’den yapılan ithalatın miktarı, önlemin kalkması ve buna bağlı olarak birim fiyatların düşmesi halinde ÇHC’nin mevcut kapasitesi dahilinde önlem öncesi seviyelerine çıkacağını gösterir niteliktedir.

(2) Changzhou Laminat Parke Derneği’nden gelen görüş yazısında, ÇHC’nin ülkemize yaptığı laminat parke ihracatının yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiyle önemli ölçüde düştüğü, bu bağlamda Türkiye pazarının ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılar için önemini kaybettiği belirtilmiştir. Önlem konusu laminat parkelerin özellikle inşaat sektöründe kullanıldığı düşünüldüğünde, Türkiye ekonomisinin ve inşaat sektörünün büyümesine paralel olarak, laminat parke talebinin de artacağı, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda ÇHC’deki yerleşik kapasitenin Türkiye pazarına yönelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları ve fiyat kırılması oranları

MADDE 11 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapmaları muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır. Buna göre esas soruşturmada damping marjları, ÇHC’de yerleşik Jiangsu Lodgi Woods Industry Co. Ltd. firması için CIF ihraç fiyatının %62,41’i, Changzhou Lingdian Woods Co. Ltd. firması için %64,32’si, Changzhou Dongjia Decorative Materials Co. Ltd. firması için %62,40’ı, Changzhou OuQiang WoodIndustry Co. Ltd. firması için %44,06’sı, Jiangsu Zhongxin Desai Wood  Product  Co. Ltd. firması için ise %38,92’si olarak tespit edilmiştir.

(2) Anılan firmalar için esas soruşturmada tespit edilen fiyat kırılması oranları ise Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd. firması için CIF ihraç fiyatının %45,82’si, Changzhou Lingdian Woods Co. Ltd. firması için %49,68’i, Changzhou Dongjia Decorative Materials Co. Ltd. firması için %47,43’ü, Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd. firması için ise %16,66’sı olarak hesaplanmıştır. Mezkur soruşturmada, TÜİK verileri kullanılarak, ÇHC’den yapılan ithalatın tamamına yönelik hesaplamada ise fiyat kırılması %59 olarak tespit edilmiştir.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde, önleme tabi ülkenin Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, ÇHC menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin düşük birim fiyatlar olduğu, üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının önemli oranlarda olduğu da dikkate alındığında, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(2) Changzhou Laminat Parke Derneği’nden nihai bildirim raporu sonrası alınan görüş yazısının ekinde ÇHC’de mukim yirmi üç üretici/ihracatçı firmanın 2010-2012 dönemine ait iç piyasa satış değerleri ve miktarları, toplam ihracat ve Türkiye’ye yapılan ihracat miktar ve değerleri ile üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranlarına ait veriler yer almaktadır. Yapılan değerlendirmeler ışığında, bahse konu firmaların Türkiye pazarına satışlarının önlemlerin etkisiyle durma noktasına gelmiş olduğu, bununla birlikte toplam ihracatın anılan dönemde sürekli artış gösterdiği görülmektedir. Ayrıca, üretim miktarları ve kapasitelerin de sürekli artış gösterdiği değerlendirilmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, şikayetçi KES firmasının YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup, raporun bundan sonraki kısımlarında bahse konu firma YÜD olarak anılacaktır. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken 2010-2012 dönemi dikkate alınmıştır.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen 2010-2012 yıllarına ait beyanname bazlı ithalat istatistiklerinden ticari tanımı laminat parke olan ürünler ayrıştırılarak, önlem konusu olmayan diğer ürünler inceleme dışında bırakılmıştır. İlgili ayrıştırma yapıldıktan sonra yalnızca laminat parke ithalat verileri TÜİK’ten beyanname bazında alınan verilerle işlem bazında eşleştirilmiştir.

(3) Diğer taraftan TÜİK ithalat istatistiklerinin 2012 yılından itibaren kg bazında olması gerekçesiyle laminat parkelere ait miktar verileri YÜD’den temin edilen kg/m2 dönüştürme oranına göre revize edilmiştir. Bu kapsamda, KES’ten alınan  bilgiler ışığında 8 mm’lik ürünlerin 1 kg’ı 0,136 m2’dir. 2010-2011 verilerinin m2 bazında olması gerekçesiyle söz konusu yılların TÜİK miktar verileri aynen alınmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 14 – (1) Mevcut önlemlere konu GTİP altında yer alan laminat parkeler için yapılan incelemeye göre, genel ithalat 2010-2012 yılları arasında sırasıyla  39.084.269 m2, 28.483.580 m2 ve 32.756.091 m2 olmuştur.

(2) Gözden geçirme döneminde laminat parke genel ithalatı 2010-2012 yılları arasında değer bazında sırasıyla 141.886.843 ABD Doları, 161.003.067 ABD Doları ve 166.460.824 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(3) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları ise zarar inceleme döneminde sırasıyla 3,63 ABD Doları/m2, 5,65 ABD Doları/m2 ve 5,08 ABD Doları/m2 olmuştur.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 15 – (1) Soruşturmaya konu GTİP altında yer alan tüm ürün tiplerini kapsadığı saklı kalmak koşuluyla, esas soruşturmanın inceleme dönemi olan 2007 yılının Ocak-Eylül döneminde, genel ithalatın %51,72’sini oluşturduğu tespit edilen ÇHC menşeli ürünlerin genel ithalat içindeki payının önlemin yürürlüğe girmesini müteakiben durma noktasına geldiği görülmektedir.

(2) 2010-2012 yılları arasında ÇHC’den yapılan laminat parke ithalatı m2 bazında incelendiğinde, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ithalat miktarının sırasıyla 37.509 m2, 17.249 m2 ve 34.743 m2 seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) 2010-2012 dönemi için ÇHC’den yapılan ithalat değer bazında  2010, 2011, 2012 yıllarında sırasıyla 334.112 ABD Doları, 172.364 ABD Doları ve 303.974 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları ise 2010-2012 döneminde sırasıyla 8,91 ABD Doları/m2, 9,99 ABD Doları/m2 ve 2012 yılında 8,75 ABD Doları/m2 olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikayetçi ve şikayeti destekleyen firmaların yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıldaki Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. Önlem konusu ürünlerin Türkiye toplam tüketimi içindeki payının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2010-2012 dönemi için yapılmış olup, veriler 2010 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Türkiye benzer mal tüketimi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 96, 2012 yılında ise 95 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Önlemin yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren ÇHC’den gerçekleşen ithalatın giderek azalmış olduğu, 2010-2012 arası dönemde ise neredeyse durmuş olduğu görülmektedir. 2012 yılında önlemin etkisiyle genel ithalat içindeki payı %0,11 oranına düşmüştür.

(3) Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 76 ve 2012 yılında 88 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. YÜD’nin pazar payı ise 2010 yılında 100 iken 2011 yılında 109, 2012 yılında ise 84 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’nin söz konusu dönemde yurt içi satış miktarının düştüğü ve buna bağlı olarak pazar payında düşüş yaşadığı gözlenmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 17 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, şikayetçi KES firmasının 2010-2012 yılları arasındaki verileri esas alınmıştır.

(2) Öte yandan, YÜD’nin ekonomik göstergelerindeki eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel değerler 2010 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının önlem konusu ürün için 2010 yılında 100 olan metrekare bazlı üretim miktar endeksi, 2011 yılında 98’e, 2012 yılında ise 90’a düşmüştür. Söz konusu üründe yerli üretim dalının kapasitesi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 97, 2012’de ise 183 birim olarak gerçekleşmiştir. KKO endeksi ise 2010 yılında 100 iken 2012 yılında 73’e gerilemiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) Yerli üretim dalında 2010 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2012 yılında 80’e düşmüştür. 2010 yılında 100 olan yurt içi satış hasılası endeksi ise 2012 yılında 84’e gerilemiştir.

c) Yurt içi fiyatlar

1) Yerli üreticinin m2 bazında ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyat endeksi 2010 yılında 100 birim iken, 2011 yılında 96 birime gerilemiş, 2012 yılında  ise 105 birime yükselmiştir.

ç) İhracat

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi 2011 yılında 119 birim, 2012 yılında ise 117 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının yurt içi pazar payı endeksi 2010’da 100 birim iken, 2012’de 84 birime gerilemiştir.

e) Maliyetler

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2011 yılında 116 birim, 2012 yılında ise 106 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) Kârlılık

1) Yerli üretim dalının yurt içi satışlardan elde ettiği birim kârlılık endeksi 2010 yılında 100, 2011’de 6, 2012 yılında ise 81 olarak gerçekleşmiştir.

g) Stoklar

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2010’da 39’a düşmüş, 2012’de ise yeniden 142’ye yükselmiştir.

ğ) İstihdam

1) Yerli üretim dalının laminat parke ürününde istihdam ettiği işçi sayısı endeksi 2010 yılında 100 birim iken 2012 yılında 180 birime yükselmiştir.

h) Verimlilik

1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılında 100 birim iken 2012 yılında 50 birime gerilemiştir.

ı) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının önlem konusu laminat parke satışından elde ettiği nakit akışı endeksi (kâr + amortisman) 2010 yılında 100 iken, bu değer 2011 yılında 25, 2012 yılında 78 birime gerilemiştir.

i) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2010 yılında 100 birim iken, 2012 yılında 139 birime yükselmiştir.

j) Sermaye artışı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin 2010 yılında 100 birim olan öz sermaye endeksi 2011 yılında 84 birime düşmüş, 2012 yılında ise 112 birime yükselmiştir.

k) Yatırımlardaki artış

1) Yerli üretim dalının yenileme yatırımları endeksi 2010 yılında 100, 2011 yılında 68, 2012’de ise 70 birim olarak gerçekleşmiştir.

l) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kâr/Özkaynak) oranı 2010 ve 2012 yıllarında pozitif iken, 2011 yılında net dönem zararı ettiği için negatiftir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında yapılan incelemeler sonucunda yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde önlemden sonraki dönemde toparlanma olmasına karşın bazı olumsuzlukların halen devam ettiği görülmektedir. Buna göre, yerli üretim dalının yurt içi satış, pazar payı, verimlilik ve kapasite kullanım oranlarında bozulmaların gözden geçirme döneminde devam ettiği, bu olumsuzlukların önlemin sona ermesi halinde artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Zararın Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde YÜD’de önleme konu ülke menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ithalatın değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Önleme konu ithalatın muhtemel seviyesinin değerlendirilebilmesi amacıyla önlemin yürürlüğe girişinden itibaren genel ithalat ile önleme konu ülke menşeli ithalatta yaşanan gelişmeler göz önüne alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ÇHC menşeli laminat parke ithalatının önlemden sonraki dönemde azalarak 2010-2012 dönemi boyunca durma noktasına geldiği tespit edilmiştir. ÇHC menşeli ürünlerin ithalatında gözlenen düşüş,  önlemin etkili olduğuna, önlemin sona ermesi halinde ÇHC’den yapılacak ithalatın Türkiye toplam ithalatında yeniden hakim konuma ulaşması ihtimalinin yüksek olduğuna işaret etmektedir.

Değerlendirme

MADDE 21 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup, yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, önleme tabi ülkenin büyük üretim kapasitesine sahip olduğu, mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın yeniden gerçekleşeceği ve zararın yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 22 – (1) Soruşturma konusu laminat parkeler ithalatının nerdeyse tamamı 2010-2012 dönemi boyunca soruşturma konusu ülke haricindeki ülkelerden gerçekleştirilmiştir.  Bu itibarla, önlemlerin etkisi ile beraber ithalatın kompozisyonunun değiştiği ve ithalatın diğer  ülkelere (Avrupa ülkelerine) kaydığı değerlendirilmiştir.

(2) Changzhou Laminat Parke Derneği’nden soruşturma açılışını müteakiben alınan görüş yazısında, soruşturma döneminde şikayetçi ve destekçi firmalar haricinde de yerli üreticiler bulunduğu iddiası belirtilmiş, ancak yapılan incelemeler neticesinde başka bir üretici firma olmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Aynı yazıda, esas soruşturmada yerli üretim dalının ürettiği tipler ile ithal ürünler arasında farklılıklar olduğu, bu tespitin kapanış tebliğinin 7.4, 7.5 ve 7.7. maddelerinde ifade edildiği belirtilmiş, bu farklılıkların soruşturma otoritesi tarafından göz önüne alınması gerektiği dile getirilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, esas soruşturmada ithal ürünler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünlerin benzer ürün olarak kabul edilebileceği tespitinin geçerliliğini koruduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, açılışta yapılan metrekare, metreküp ve kilogram ölçülerinin dönüşüm oranlarının belirtilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda, işbu raporun ilgili kısmında birim dönüşüm oranı belirtilmiştir.

(3) Yine Changzhou Laminat Parke Derneği’nden nihai bildirim sonrası alınan görüş yazısında da önlem kapsamına giren 4411.13.90.00.00 (4411.13.90.00.11) GTİP altında kayıtlı ürünün yerli üretim dalı tarafından üretilmediği, bu nedenle ilgili ürünün önlem kapsamından çıkarılması talebi  öne sürülmüştür. Yapılan incelemeler neticesinde yerli üretim dalının ilgili ürün tipini üretme yeteneğini haiz olduğu anlaşıldığından bu talep uygun görülmemiştir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrarının muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC menşeli laminat parkelere yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/24) kapsamında uygulamada bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin,  İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Bakanlık onayı ile aşağıda belirtildiği biçimde aynen uygulanmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.

 

GTİP

Eşyanın

Tanımı

Menşe Ülke

Üretici/İhracatçı

Dampinge Karşı Önlem

 

4411.13.90.00.11 

4411.14.90.00.11

4411.92.90.00.11

4411.93.90.00.11

Laminat parke

(Levha halinde

olsun olmasın)

Çin Halk

Cumhuriyeti

Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd

Changzhou Lingdian Woods Co.Ltd

Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.Ltd

Changzhou Ou Qiang Wood Industry Co. Ltd.

Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd.

1,60 ABD Doları/ m2

 

Diğer firmalar

2,40 ABD Doları/ m2

 

Uygulama

MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.