29 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28986

YÖNETMELİK

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Savunma Sanayii Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Savunma Sanayii Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Savunma Sanayii Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin amirleri Ek-1’de yer alan cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 26/11/2007 tarihli ve 22123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sanayii Müsteşarı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.