25 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28982

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) UKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a) Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on bir kişinin,

b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin,

c) Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin,

ç) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

d) Sınırları içerisinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisinin,

e) Sınırları içerisinde deniz ve içsu bulunan büyükşehirlerde Liman Başkanlığını, birden fazla Liman Başkanlığı bulunan büyükşehirlerde ise bu başkanlıkları temsilen görevlendirilecek temsilcinin,

f) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

g) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

ğ) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

h) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

ı) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

i) Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin,

j) Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,

katılımından oluşur.

(2) UKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de oy hakkı olmaksızın davet edilerek görüşleri alınır.

(3) Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “ve ilk kademe” ifadesi madde metninden çıkarılmış, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “büyükşehir” ifadesinden sonra “,” işareti kaldırılarak “ve” ibaresi eklenmiş ve madde metninden “ve ilk kademe” ifadesi çıkarılmış, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve ilk kademe” ifadesi madde metninden çıkarılmış, 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Büyükşehir” ifadesinden sonra gelen “,” işareti kaldırılarak “ve” ibaresi eklenmiş ve madde metninden “ve ilk kademe” ifadeleri çıkarılmış, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “özürlüler” ifadesi “engelliler” olarak değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan “İlçe” ifadesinden sonra gelmek üzere “belediyelerince” ibaresi eklenmiş ve madde metninden “ve ilk kademe belediyelerce” ifadesi çıkarılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2006

26199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/1/2012

28173