25 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28982

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TASFİYE GENEL TEBLİĞİ

(ELEKTRONİK İHALE SERİ NO: 1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alıcı: Tasfiyelik eşyayı alan kişiyi,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Bekletilmeyecek eşya: Çabuk bozulma, telef olma, ekonomik değerini kaybetme riski bulunan eşya ile saklanması masraflı, külfetli veya tehlikeli olan eşyayı,

ç) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerini,

d) Döner Sermaye: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesini,

e) E-ihale: Eşyanın tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılan ihaleyi,

f) Eşya: Her türlü madde, ürün ve değerler ile taşıtları,

g) Genel Müdürlük: Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İhale bedeli: Eşyanın ihalede bulduğu bedeli,

h) İhaleye esas bedel: Eşyanın ihaleye sunulduğu bedeli,

ı) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

i) İşletme müdürlüğü: Tasfiye işletme müdürlüklerini,

j) Kullanıcı: Elektronik ihale programına üye olan gerçek ve tüzel kişileri,

k) Satış bedeli: İhale yoluyla satılan eşyanın ihale bedelinden, diğer yollarla yapılan tasfiyede ise elde edilen bedelden, eşyanın yurtiçinde satışı veya tasfiyesi nedeniyle yürürlükteki mevzuat uyarınca ayrılması gereken vergiler ve mali yüklerin ayrılmasından sonra kalan tutarı,

l) Sistem: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elektronik ihale programını,

ifade eder.

Eşyanın tespiti

MADDE 4 – (1) İşletme müdürlüğünce belirlenecek eşya e-ihale yoluyla satışa sunulur. İşletme müdürlüğü e-ihale yoluyla satışa çıktığı halde satılamayan eşyanın Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre ihale yoluyla satışına veya diğer yollarla tasfiyesine karar verebilir.

(2) Bekletilmeyecek eşya e-ihale yoluyla satışa sunulmaz.

(3) E-ihale yoluyla satışına karar verilen eşyaya ilişkin bilgiler, karar tarihinden itibaren onbeş gün içinde işletme müdürlüğü tarafından sisteme girilerek e-ihale başlatılır.

Eşya bedelinin tespiti

MADDE 5 – (1) E-ihale yoluyla satışa sunulan eşyanın ihaleye esas bedelinin tespitinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Eşyanın bedeli, Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

b) Taşıtların bedeli, sigorta eksperleri tarafından tespit edilen bedel, rayiç değer veya hasar oranınca indirilmiş kasko bedeli gözönünde bulundurularak işletme müdürlüğü tarafından belirlenir.

c) E-ihale yoluyla yapılan birinci ve ikinci satışta teklif almayan veya teklifi uygun görülmeyen eşyanın ihaleye esas bedeli; eşyanın özelliği, durumu, piyasa şartları, satış kabiliyeti, rayiç değeri ve varsa teklif değeri de dikkate alınarak yeni ihale yapılmadan önce işletme müdürlüğünce değiştirilir.

E-ihaleye hazırlık işlemleri

MADDE 6 – (1) Eşyaya ilişkin bilgiler ile gerektiğinde eşya için alınması gereken bilirkişi raporu, uygunluk belgesi, eşyanın tanımlanmasını sağlayan ve ayniyatını gösteren fotoğraf, video kaydı gibi görseller sistemde yayınlanır.

(2) Taşıtlar, satışa sunulmadan önce taşıtı dışarıdan en az dört cepheden gösteren fotoğraflar ile taşıtın içini gösteren en az bir fotoğrafı çekilir ve yetki belgesini haiz sigorta eksperi, işletme müdürlüğünde görevli teknik personel, teknik üniversiteler veya makine mühendisleri odası tarafından incelenerek taşıtın bilgilerini, durumunu, özelliklerini, niteliklerini gösteren ayrıntılı rapor düzenlenir. Düzenlenen raporlar ile taşıtın son durumunu gösteren fotoğrafların birer örneği sistemde yayımlanır.

Satışların duyurulması

MADDE 7 – (1) E-ihale yoluyla yapılacak satışlar sistem üzerinden, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet sayfalarından duyurulur. E-ihale yoluyla satışa sunulan eşyanın ihalede kaldığı süre satışın duyurulması hükmündedir.

Teminat

MADDE 8 – (1) E-ihale yoluyla yapılacak satışa teklif verebilmek için kullanıcıların teminat yatırması zorunludur.

(2) Teminat, tedavülde olan nakit Türk Parası olarak e-ihale için Döner Sermaye adına açılmış banka hesaplarına yatırılır.

(3) Teminat tutarı, isteklinin verdiği teklifin en az yüzde onudur. Teminat olarak alınacak azami tutar ihaleye esas bedelin yüzde onu ancak, ihaleye esas bedelin 1.000.000 TL’den fazla olması halinde ise 100.000 TL’dir. İsteklinin verdiği teklif için gerekli teminat tutarı sistemde bloke edilir. Bloke edilen tutar, işletme müdürlüğünce sistemde serbest bırakılmadıkça başka bir e-ihalede kullanılamaz.

(4) Teminat tutarı ihale bedelinin ödenmesinde kullanılabilir. İhale bedelinin ödenmesinde kullanılmayan teminat için sistemde konulmuş bloke, şartname hükümlerine uygun olarak ihale bedelinin tamamının ödenmesi halinde kaldırılır.

(5) Teminat bedelinin yatırılmasıyla, sisteme kayıt için gerekli olan üyelik formunda, satış şartnamesinde ve şartname eki listede yer alan koşullar ile sistemde bulunan ihale detaylarında yer alan genel ve özel koşullar kabul edilmiş sayılır.

(6) E-ihaleye katılım amacıyla yatırılan teminat, sadece e-ihale yoluyla satışa sunulan ve teminat miktarını karşılayan eşya için geçerlidir. Teminat bedelinin geri alınmaması halinde teminat sistemde yer alan başka e-ihalelerde de kullanılabilir.

(7) Kullanıcının sistem üzerinden talebi halinde, iadesinde sakınca olmayan teminat bedeli kısmen veya tamamen yedi iş günü içerisinde kullanıcının banka hesabına iade edilir.

(8) Teminat;

a) Alıcının damga vergisini ödememesi,

b) Alıcının ihale bedelini ödememesi,

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan yasak fiillerde bulunulması,

nedeniyle gelir kaydedilmesi gereken durumlarda iade edilmez.

(9) Teminatın kabul ve iade işlemleri, Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından; mahsup edilmesi veya irat kaydedilmesi işlemleri ilgili işletme müdürlüğü tarafından yürütülür.

Eşyanın görülmesi

MADDE 9 – (1) E-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler. İşletme müdürlüğünce eşyanın niteliğinde, miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir. Ancak 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında davası devam eden eşyadan numune verilmez.

(2) Satışı yapan işletme müdürlüğü veya ilgili gümrük müdürlüğünce, satışa sunulan eşyanın üzerine liste sıra numarasını gösterir bir etiket konulur.

(3) Görüş sırasında satış konusu eşyanın ve diğer eşyanın zarar görmemesi için idare amirleri gerekli tedbirleri alır. Gerekmesi halinde görüş gün ve saatleri belirlenerek sistemde duyurulur.

E-ihaleye katılım koşulları

MADDE 10 – (1) E-ihaleye katılabilmek için sistemde yer alan üyelik formunun doldurularak sisteme üye olunması zorunludur.

(2) 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgâhı bulunan herkes üye olup ihalelere katılabilir.

(3) Tüzel kişilerde üyelik için tüzel kişiyi yetkili kişi tarafından gerekli bilgiler sisteme girilir ve sistemde yer alan başvuru formu imzalanarak temsil ve ilzama ilişkin belgelerle birlikte Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilir. Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü üyelikle ilgili belgelerin teslim alınmasını müteakip tüzel kişinin kullanıcı adını sistemde aktive ederek üyelik işlemlerini tamamlar.

(4) Sisteme üyelik başvurusunda bulunan kişilerin işletme müdürlükleri tarafından yapılan ihalelerde yasaklı olup olmadığı üyelik öncesinde kontrol edilir. Yasaklı listesinde bulunan kişilerin başvuruları yasaklı süresi bitene kadar onaylanmaz. Kişilerin sisteme üye olduktan sonra yasaklı hale gelmesi halinde sistemde teklif vermelerine izin verilmez. İsteklilerin yasaklı hale gelmeden önceki teklifleri, teklif verdikleri ihale sonuçlanana kadar geçerli kabul edilir. Ancak isteklinin yasaklı hale gelmesine neden olan fiilin teklif verilen ihaleyle ilgili olması halinde idare tarafından teklif değerlendirmeye alınmaz ve ihale iptal edilir.

(5) Kullanıcı, üyelik formunu doldurarak sisteme kayıt olmasıyla bu formda yer alan bilgilerin tam, doğru, kendisine ait olduğunu taahhüt etmiş ve formda yer alan şartları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, üyelik formunda yer alan bilgilerinin eksik veya yanlış olmasından doğan veya doğabilecek olan zararlardan sorumludur.

(6) Kullanıcı adı; gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarasıdır. Sisteme üye olan kullanıcıya elektronik posta veya SMS yoluyla katılım için şifre gönderilir. Kişiye özel bu bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının sistemdeki hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı şifresini ve üyelik bilgilerinde yer alan tüm bilgileri sistemde değiştirebilir.

(7) Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır.

(8) Eşyanın alıcıya tesliminden sonra eşyanın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü iznin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemleri alıcı tarafından yerine getirilir ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülük alıcı tarafından karşılanır.

(9) Bakanlık, sistemin düzgün ve doğru işleyişi ile sistemde yer alan her türlü bilginin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur. Sistemde oluşabilecek sorunlar dışında internet, telefon ve GSM hatlarındaki sorunlar gibi sistemden kaynaklanmayan sorunlar veya kullanıcıdan kaynaklanan nedenlerle istekliler tarafından sistemde teklif verilememesi veya Bakanlık tarafından kullanıcı, istekli veya alıcıya e-posta veya SMS yoluyla yapılacak bildirimlerin yapılamamasından Bakanlık sorumlu değildir. Sistemde yer alan her türlü süreç, sistemde yer alan bilgiler doğrultusunda tamamlanır.

E-ihale usulü

MADDE 11 – (1) E-ihaleye teklif vereceklerin bilgileri ve teklifleri elektronik ortamda alınır. E-ihale yoluyla yapılan satışlar kapalı teklif yöntemiyle yapılır.

(2) Kapalı teklif yöntemiyle verilen teklifler ihale süresi bitene kadar teklif sahibi istekli dışında, teklif süresi bittikten sonra ise satış tamamlanana kadar teklif sahibi ve işletme müdürlüğü dışında hiç kimse tarafından görülemez ve sistemde gösterilemez. Bakanlık, istekliler tarafından verilen tekliflerin gizliliği ile ilgili her türlü tedbiri alır. E-ihale sonuçları sistemde duyurulur.

(3) İşletme müdürlüğünce, e-ihale yoluyla satışı uygun bulunan eşyanın bilgileriyle ilgili belgeler sisteme kaydedilir. İşletme müdürünün sistem üzerinden onaylaması durumunda e-ihale, onayı takip eden gün saat 12.00’de başlar ve ihale için belirlenen sürenin son günü saat 12.00’de biter. Eşyanın e-ihale süresi yedi günden az olamaz. İhale için belirlenen bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması halinde ihale saati, ihale bitiş saatinden itibaren otuz dakika uzatılır. Uzatılmış bir ihalede, ihale bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin artırılması halinde ihale en fazla iki kez olmak üzere onbeşer dakika daha uzatılır. İhalenin uzatıldığı bilgisi sistem üzerinden duyurulur ve isteklilere e-posta veya SMS yoluyla iletilir.

(4) İstekli, e-ihale yoluyla satışa sunulan eşya için, belirlenen ihale süresi içinde ve teminatı yeterli olduğu müddetçe, ihaleye esas bedelin altında veya üstünde teklif verebilir veya ilk verdiği tekliften az olmamak koşuluyla teklifini değiştirebilir. İstekli hiçbir şekilde teklif verdiği andan itibaren teklifini geri çekemez.

(5) Eşya en yüksek bedeli verene satılır. E-ihale süresi bittiğinde verilen teklifler işletme müdürlüğünce incelenir.

a) Verilen en yüksek teklifin, ihaleye esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde satış yapılarak satışın gerçekleştiği alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bildirilir. Verilen teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması halinde teklifler değerlendirilerek teklif edilen bedel üzerinden en yüksek teklifi verene satılabilir veya yeniden satışa sunulabilir. Teklif edilen bedel üzerinden satılanlar için alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilir.

b) Sistem üzerinde ihale sonuçları duyurulur ve alıcı dışındaki isteklilerin teminatı üzerindeki bloke kaldırılarak teminat serbest bırakılır.

(6) İhalede aynı tutarda teklif verilmesi durumunda sırasıyla;

a) Gün, saat, dakika, saniye ve salise bilgilerine göre ilk teklif veren,

b) (a) fıkrasına göre bir belirleme yapılamadığı durumlarda sisteme ilk üye olan,

c) (a) ve (b) fıkrasına göre bir belirleme yapılamadığı durumlarda ise sistemde, bloke edilmiş tutarlar dahil, en çok teminatı bulunan,

isteklinin teklifi kabul edilir.

(7) İhale, en yüksek teklif sahibine ihalenin sonucunun bildirilmesi ve ihale sonucunun sistemde duyurulmasıyla tamamlanmış sayılır.

(8) İhale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yüklerin ihalenin tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde ödenmesi zorunludur. Alıcı, ihale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükleri e-ihale için Döner Sermaye adına açılmış banka hesabına yatırarak veya 8 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yaparak sistemde ödeme işlemlerini tamamlar. İhale bedeli için taksitlendirme yapılmaz. İhale bedelinin, damga vergisi ve diğer mali yüklerin bu süre içinde ödenmemesi halinde satış iptal edilir ve alıcının teminatı döner sermayeye gelir kaydedilerek eşya yeniden satışa sunulur.

(9) E-ihalede satılamayan ve yeniden ihaleye çıkartılacak eşyanın, en geç üç ay içinde satışa sunulması esastır.

(10) İşletme müdürlüğü, gerekçesini belirterek e-ihale öncesinde, sırasında veya sonrasında eşyanın teslim edilip edilmediğine bakılmaksızın ihaleyi veya satışı iptal etmeye yetkilidir.

(11) Alıcı, satış şartnamesinde belirtilen hallerde ihalenin veya satışın iptalini isteyebilir.

(12) Satışın veya ihalenin iptali halinde yatırılmış olan satış bedeli iade edilir. Tahsil edilmiş olan vergilerin red ve iadesi ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. Eşyanın tesliminden sonra satışın iptal edilmesi halinde, ihale edilen eşya idareye teslim edilir ve alıcının eşyanın tesliminden sonra eşya için doğrudan gerçekleştirdiği masrafları fatura ile belgelendirmesi şartıyla alıcıya ödenir. Ancak idare tarafından masraflar fazla bulunursa mahkemeye yaptırılacak tespit çerçevesinde ödeme yapılır. Alıcıya teslim edildikten sonra satışı iptal edilen eşyanın idarece belirlenecek sürede ve aynen iade edilmemesi halinde, ihale bedelinin yüzde yirmisi oranında bir tutar alıcı tarafından idareye ödenir.

(13) E-ihale yoluyla satışa sunulan eşya en az üç ay süresince ve dört defadan az olmamak üzere satışa sunulur. Ancak dört defa satışa sunulmasına rağmen yapılan e-ihalelerde hiç teklif almayan eşya hakkında süre şartı aranmaksızın 4 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. Bunun dışındaki durumlarda yapılacak işlemler Genel Müdürlükçe belirlenir.

Eşyanın teslimi

MADDE 12 – (1) Eşyanın, ihale bedelinin ödenmesini izleyen on gün içinde alıcı tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Bu süre, eşyanın teslimine ilişkin evrakların alıcıya teslimi için postada geçen sürelerde durur. Bu süreler içerisinde teslim alınmayan eşya Tasfiye Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yeniden satışa sunulur.

(2) İhale bedeli, damga vergisi ve diğer mali yükler ödenmeden ve alıcı tarafından imzalanmış satış şartnamesi işletme müdürlüğünce teslim alınmadan eşya alıcıya teslim edilmez.

(3) Alıcı, sistemde yer alan şartnamenin dökümünü alarak imzalar ve ihale bedelini ödeme süresi içinde işletme müdürlüğüne teslim eder veya iadeli taahhütlü posta ile gönderir. Sistem üzerinde güvenli elektronik imzayla imzalanan satış şartnamesi ayrıca işletme müdürlüğüne teslim edilmez veya gönderilmez.

Yasak fiiller ve yaptırımlar

MADDE 13 – (1) İhalelerde;

a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) Sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak,

yasaktır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen fiilleri yapanların teminatı döner sermayeye gelir kaydedilir ve bu fiileri bizzat veya vekil olarak işleyenlerle bu işteki vekil veya müvekkilleri hakkında fiilin özelliğine göre Genel Müdürlük tarafından bir yıla kadar işletme müdürlüklerinin ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bunların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişiler için de yasaklama kararı alınır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki ihalelerde bir takvim yılı içinde iki defa ihale bedelini ödemeyen alıcı ile vekilleri, üç ay süresince işletme müdürlüğünce yapılan ihalelere alınmazlar. Tekrarı halinde Genel Müdürlük tarafından bir yıla kadar işletme müdürlüğünün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(4) İhaleyi yapan işletme müdürlüğünce, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerekenlere, ihale bedelini ödemeyenlere ilişkin bilgiler sisteme kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen on iş günü içinde yasaklama kararı alınarak sisteme kaydedilir ve elektronik ortamda işletme müdürlüklerine duyurulur.

(6) Haklarında ihaleye katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar, yasaklama kararının sona erdiği tarihe kadar işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere iştirak ettirilmezler. Bu konuda gerekli tedbirler işletme müdürlüğünce alınır.

(7) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmeyen, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapan, ihale işlemlerine fesat karıştıran veya teşebbüs edenler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(8) İkinci ve üçüncü fıkralar ile 14 üncü madde kapsamında ihaleye katılamayacak olanlar, aksine bir hüküm bulunmadıkça, idarece yapılan ihalelere ilişkin, eşyanın görülmesi de dahil hiç bir işlem yapamaz ve eylemde bulunamazlar.

İhalelere katılamayacak olanlar

MADDE 14 – (1) İstekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere;

a) 13 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklananlar,

b) Genel Müdürlük personeli, işletme müdürlüğünde görevli olanlar ve bölge müdürlüğünde tasfiye işlemleri ile görevli olanlarla, bunların eşleri ve birinci dereceye kadar (birinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan şahısların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişiler veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler,

katılamazlar.

(2) İşletme müdürlüğünde görevli iken bu görevlerinden ayrılmış olanlar görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren en son çalıştıkları işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere bir yıl süreyle giremezler.

Ek süre

MADDE 15 – (1) Kanunda öngörülen süreler dışında bu Tebliğde yer alan sürelerle ilgili olarak, sürelerin bitiminden önce başvurulması şartıyla bu Tebliğde belirlenmiş süreler kadar işletme müdürlüğünce ek süre verilebilir.

(2) Ödemeye ilişkin ek süre talepleri sistem üzerinden yapılır.

(3) Ödemeye ilişkin verilen ek sürelerde faiz alınır. Faizin hesabında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.

(4) Satış şartnamesinde belirlenen mücbir sebepler veya beklenmeyen hallerin varlığı halinde işletme müdürlüğü son kez olmak üzere belirlenmiş süreler kadar ek süre verebilir. Mücbir sebep başvuruları ilgili işletme müdürlüğüne ve mücbir sebeplerin sona erdiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yapılır. Bu süreler dışında yapılan başvurular işletme müdürlüğünce değerlendirmeye alınmaz. Mücbir sebep başvurusundan önce eşyanın yeniden ihaleye sunulması veya satılması halinde ihale veya satış iptal edilmez. Ancak başvuru sahibine uygulanan yaptırımlar kaldırılarak teminatı veya ihale bedeli iade edilir.

Bildirimler

MADDE 16 – (1) E-ihale işlemleri için kullanıcıya, istekliye veya alıcıya yapılacak her türlü bildirim sistem üzerinden yapılır ve gerektiğinde ilgililere e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilir.

(2) Sistemde yer alan bilgilerin kullanıcıya, istekliye veya alıcıya e-posta veya SMS yoluyla yapılan bildirimlerden farklı olması halinde sistemde yer alan bilgiler esas alınır.

Bilgi ve belgeler

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde geçen veya işletme müdürlüğünce e-ihale işlemlerinde kullanılan üyelik formu, satış şartnamesi, sözleşme, karar, tutanak, taahhütname, rapor gibi eşyanın e-ihale yoluyla tasfiyesinde kullanılan bilgi veya belgeler sistemde, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitelerinde yayınlanır.

(2) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu bilgi veya belgeler üzerinde değişiklik yapabilir.

Hüküm bulunmayan hallerde yapılacak işlemler

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yetki

MADDE 19 – (1) Bakanlık (Genel Müdürlük), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla, uygulamada ortaya çıkan sorunları, tereddütleri, özel ve zorunlu durumları ve bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya, gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye, bu Tebliğin uygulanması ve sistemin işleyişi için gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya; sistemin işleyişine, işletme müdürlüklerinde kurulmasına ve yaygınlaştırılmasına bağlı olarak e-ihale yapacak işletme müdürlüklerini ve e-ihale yapılacak eşyanın kapsamını belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.