22 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28980

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

KABUL VE BARINMA MERKEZLER LE GER GNDERME

MERKEZLERNN KURULMASI, YNETM, LETLMES,

LETTRLMES VE DENETM HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, G daresi Genel Mdrlne bal kabul ve barnma merkezleri ile geri gnderme merkezlerinin kurulmas, ynetimi, iletilmesi, ilettirilmesi, ilettirilmeye ilikin protokol esaslarnn belirlenmesi, bu merkezlerde verilecek hizmetlerin eit ve nitelii, denetimi, kurumlar aras ibirlii ile alanlarn grev ve sorumluluklaryla, mali konulara ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayl Yabanclar ve Uluslararas Koruma Kanununun 58 ve 95 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakanlk: ileri Bakanln,

b) Geici merkez: Olaanst veya acil durumlarn ortaya kmas halinde kabul ve barnma veya geri gnderme merkezi olarak kurulan merkezleri,

c) Genel Mdrlk: G daresi Genel Mdrln,

) Geri gnderme merkezi: dari gzetim altna alnan yabanclarn barndrlmalar ve kontrol altnda tutulmalar amacyla kurulan ve dorudan iletilen veya kamu kurum ve kurulularyla, Trkiye Kzlay Dernei veya kamu yararna alan derneklerden g alannda uzmanl bulunanlarla protokol yaplarak ilettirilen merkezleri,

d) l mdrl: l G daresi Mdrln,

e) l mdr: l G daresi Mdrn,

f) letme: Merkezlerin, ynetim birimi grev alanna giren hizmetlerin bizzat; barnma, beslenme, gvenlik, salk, psikolojik destek, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi hizmetlerin de bizzat ya da hizmet satn almas yntemiyle yerine getirilmesi,

g) lettirme: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayl Yabanclar ve Uluslararas Koruma Kanununun 58 inci ve 95 inci maddelerine istinaden; merkezlerin, ynetim birimi grev alanna girmeyen barnma, beslenme, gvenlik, salk, psikolojik destek, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi hizmetlerin Kanunda belirtilen kurumlara bedeli karlnda protokol yapmak suretiyle grdrlmesi,

) Kabul ve barnma merkezi: Bavuru sahibi veya uluslararas koruma stats sahibi kiilerinin beslenme, barnma, salk, sosyal ve dier ihtiyalarnn karlanmas amacyla Genel Mdrlk tarafndan kurulan, valiliklerce (il mdrl) dorudan iletilen veya kamu kurum ve kurulular, Trkiye Kzlay Dernei veya kamu yararna alan derneklerden g alannda uzmanl bulunanlarla protokol yaplarak ilettirilen merkezleri,

h) Kamu yararna alan dernek: 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayl Dernekler Kanununun 27 nci maddesine gre tespit edilmi dernei,

) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayl Yabanclar ve Uluslararas Koruma Kanununu,

i) Merkez: Kabul ve barnma ile geri gnderme merkezlerini,

j) Mdr: Kabul ve barnma ile geri gnderme merkezlerinin ynetiminden sorumlu kiiyi,

k) zel ihtiya sahibi: Bavuru sahibi ile uluslararas koruma stats sahibi kiilerden, refakatsiz ocuk, engelli, yal, hamile, beraberinde ocuu olan yalnz anne ya da baba veya ikence, cinsel saldr ya da dier ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel iddete maruz kalm kiiyi,

l) Refakatsiz ocuk: Sorumlu bir kiinin etkin bakmna alnmad srece, kanunen ya da rf ve adet gerei kendisinden sorumlu bir yetikinin refakati bulunmakszn Trkiyeye gelen veya Trkiyeye giri yaptktan sonra refakatsiz kalan kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezlerin alma Esaslar ile Kuruluu, Ynetimi, letilmesi,

lettirilmesi, Gvenlii ve Dier Hkmler

Merkezlerin alma esaslar

MADDE 4 (1) Merkezlerin kurulmas, iletilmesi ve ilettirilmesinde ve bu Ynetmelik kapsamnda verilecek hizmetlerin yerine getirilmesinde aadaki usul ve esaslara gre hareket edilir:

a) Yaam hakknn korunmas.

b) nsan odakl yaklam.

c) Refakatsiz ocuun yksek yararnn gzetilmesi.

) zel ihtiya sahiplerine ncelik tannmas.

d) Kiisel bilgilerin gizli tutulmas.

e) Yaplacak ilemlerde ilgililerin bilgilendirilmesi.

f) Barnanlarn sosyal ve psikolojik adan glendirilmesi.

g) Barnanlarn inan ve ibadet zgrlklerine sayg gsterilmesi.

) Barnanlara dil, rk, renk, cinsiyet, siyas dnce, felsef inan, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm gzetilmeksizin hizmet verilmesi.

Kurulu

MADDE 5 (1) Geri gnderme merkezleri, ihtiya olan il ve ilelerde Genel Mdrln teklifi zerine, Bakanlk onayyla kurulur.

(2) Kabul ve barnma merkezleri, ihtiya olan il ve ilelerde valiliin teklifi zerine Genel Mdrln onayyla veya resen Genel Mdrlk tarafndan kurulur.

(3) Genel Mdrlk, acil veya olaanst durumlarda, konusu, amac ve sresi kurulu onaynda belirtilmek kaydyla geici merkezler kurabilir.

(4) Merkezlere ait standartlar, Genel Mdrlke belirlenir.

(5) Merkezlere yerletirme ve merkezlerin kapasite ynetimi, merkezlerin kapasitesi ve idari gerekliliklerine bal olarak Genel Mdrlk tarafndan yaplr.

Merkezlerin iletilme ekli

MADDE 6 (1) Merkezler, Kanunun 58 inci ve 95 inci maddeleri erevesinde iletilir veya ilettirilebilir.

Merkezlerin iletilmesi

MADDE 7 (1) Merkezlerin dorudan iletilmesi halinde merkezlerde salanacak hizmetler, satn alma yoluyla da yrtlebilir.

Merkezlerin protokol yapmak suretiyle ilettirilmesi

MADDE 8 (1) Merkezler, dorudan iletilebilecei gibi Kanunun 58 inci ve 95 inci maddelerine istinaden; ynetim birimi grev alanna girmeyen beslenme, barnma, temizlik, gvenlik, salk, sosyal ve psikolojik destek, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi hizmetlerin grdrlebilmesi amacyla aadaki kurumlara ilettirilebilir:

a) Kamu kurum ve kurulular.

b) Trkiye Kzlay Dernei.

c) Kamu yararna alan derneklerden g alannda uzmanl bulunanlar.

(2) Protokolle ilettirilen merkezlerde beslenme, barnma, temizlik, salk, sosyal ve psikolojik destek, eitim, i ve d gvenlik gibi hizmetler, protokoln taraf olan ve iletmecilik hizmetlerini sunmakla ykml kurumlarca yerine getirilir. Ancak valilike, ihtiya duyulduunda, i ve d gvenliin salanmas amacyla genel kolluk birimleri merkezlerde grevlendirilebilir.

(3) Merkezlerin, Kanunun 58 inci ve 95 inci maddelerine istinaden ilettirilmesi halinde; Genel Mdrlk ile ilgili kurumlar arasnda protokol yaplr. Protokolde, merkezlerin ilettirilmesine ilikin aadaki hususlar yer alr:

a) Konu.

b) Ama.

c) Kapsam.

) Ynetim ve iletme.

d) Denetim.

e) Grevlendirilecek personel.

f) Merkez binalarnn temini.

g) Taraflarn ykmllkleri.

) Mali hususlar.

h) Merkezlerden faydalanacaklar.

) Ortak ykmllkler ve genel hususlar.

i) Yrrlk ve sre.

j) Anlamazlklar zm.

k) Fesih.

l) Dier hususlar.

(4) Merkezlerin ilettirilmesi halinde, protokolde yer alan hizmetlerle ilgili Genel Mdrlk tarafndan ilgili kuruma yaplacak demeler; protokolde yer alan mali hususlar bal altnda tespit edilecek olup; deme ekli demeye esas fatura ve demeye ilikin evraklarn ilettirilen kurum tarafndan hazrlanp il mdrlne teslim edilmesini takiben yaplr.

(5) Genel Mdrlk protokolde, hangi merkezlerin ilettirilecei, hangi merkezlerde hangi hizmetlerin verdirilecei gibi hususlara da yer verir.

(6) Genel Mdrlk ile ilgili kurumlar arasnda imzalanan protokoller talep edilmesi halinde Maliye Bakanlna gnderilir.

Merkezlerin ynetimi

MADDE 9 (1) Merkezlerin bizzat iletilmesine veya ilettirilmesine baklmakszn ynetim, gzetim, denetim ve koordinasyonu yetkisi; merkez mdr ve ona bal ynetim birimi tarafndan yerine getirilecek olup devredilmeyecektir.

(2) Merkez mdr ynetim, denetim, gzetim ve koordinasyon grevini dorudan ve ynetim birimi araclyla yerine getirir.

Merkez mdr ve grevleri

MADDE 10 (1) Merkez mdr, merkezin en st amiri olup, grevlerinden dolay merkezin bulunduu yerin il mdrne kar sorumludur.

(2) Merkez mdrnn grev ve yetkileri unlardr:

a) lgili mevzuat erevesinde merkezi ynetmek.

b) Kurum personeli zerinde mevzuatn ngrd ekilde ynetim, gzetim, denetim ve koordinasyon yetkisini kullanmak.

c) Merkez hizmetlerinin yrtlmesi iin gerekli plan ve programlar hazrlamak, personel ve birimler arasnda ibirlii ve egdm salamak.

) Merkezin ihtiyalaryla ilgili konularda il mdrlne talepte bulunmak.

d) Merkezin i ve d gvenliiyle ilgili tedbirleri almak, bu tedbirleri ilgili kolluk birimleriyle paylamak ve gerekli dzenlemelerin yaplmasn salamak.

e) Merkezde salk koullarna uygun ortamn salanmas iin gerekli tedbirleri almak.

f) htiya duyulan alanlarda kamu kurum ve kurulularyla etkin ibirlii yapmak.

g) Merkezin acil durum plnlarn yapmak ve bu plnn uygulanmasn takip etmek. alanlar ve merkezde kalanlar pln hakknda bilgilendirmek.

) Mevzuat kapsamnda yapsal ve idari her trl tedbiri almak.

h) Protokolle ilettirilen merkezlerde, protokole uygunluk denetim ve gzetimi yapmak.

) Kaytlarn ve biyometrik verilerin mevzuata uygun ekilde alnmasn, saklanmasn ve kullanmasn salamak.

i) dari gzetim altnda tutulan yabanclarn kamalarn nlemek iin gerekli tedbirleri almak.

j) Genel Mdrlk veya il mdr tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

Merkez mdrlnn grevleri

MADDE 11 (1) Merkez mdrlnn grevleri unlardr:

a) Merkeze kabul ilemlerinin yaplmas.

b) Uluslararas koruma bavurusu yapan yabanclarn taleplerinin il mdrlne iletilmesi.

c) Merkeze yerletirilenlerin mevzuat erevesinde kaytlarnn ve biyometrik verilerinin alnmas.

) statistiki verilerin oluturulmas.

d) Tercmanlk ve rehberlik hizmetlerinin salanmas.

e) Merkezlerde barnanlarn merkez ierisindeki genel yerleim planlarnn yaplmas ve dzenlenmesi.

f) Protokol yaplarak ilettirilen merkezlerde, protokol hkmlerinin uygulanmasnn takip edilmesi ve aksaklklarn derhal il mdrne iletilmesi.

g) Merkezlerin ileyiine ilikin Genel Mdrlk tarafndan belirlenecek usul ve esaslar ile hizmet standartlarnn yerine getirilmesiyle ilgili i ve ilemlerin takip edilmesi.

) Merkezler arasndaki nakillerde veya snr d edilmek zere snr kaplarna intikallerin salanmasnda sorumlu kolluk birimleriyle koordinasyonun salanmas.

h) Merkezlerde barnanlarn, yaknlarna, notere, yasal temsilciye, avukata, ziyaretilerine, vatanda olduu lke konsolosluk yetkilisine, Birlemi Milletler Mlteciler Yksek Komiserlii grevlisine eriebilmeleri ve bunlarla grme yapabilmelerinin koordine edilmesi.

) Merkezde alan personelin zlk i ve ilemlerinin yrtlmesi.

i) Gerekli olduunda, l mdrl kanalyla diplomatik temsilcilikler veya konsolosluklarla temasa geilmesi, buna ilikin i ve ilemlerin yrtlmesi.

j) Kolluk birimleri ile dier kamu kurum ve kurulularyla koordinasyonun salanmas.

k) l mdrl tarafndan verilen dier i ve ilemlerin yaplmas.

Merkezlerin gvenlii

MADDE 12 (1) Bizzat iletilen merkezlerde, i ve d gvenlik hizmeti; genel kolluk birimlerince sunulabilecei gibi, zel gvenlik hizmeti salayan kurumlardan hizmet satn alma yoluyla da salanabilir.

(2) Protokolle ilettirilen merkezlerin i ve d gvenliinden, protokoln taraf olan ve hizmetleri yerine getiren kurum sorumludur. Protokolle ilettirilen merkezlerin i ve d gvenliinin ne ekilde salanaca hususu protokolde belirlenir.

(3) Genel Mdrlk, merkezlerin gvenliinin hangi usulle salanaca hususunu valiliklerle koordineli ekilde belirler.

Kaytlar ve merkezlerle ilgili elektronik takip sistemi

MADDE 13 (1) Genel Mdrlk, merkezlerin etkin bir ekilde ynetilmesi ve koordine edilmesi amacyla elektronik takip sistemi kurar, veri taban ve internet a oluturur.

(2) Merkezlerle ilgili olarak elektronik ortamda girilen veriler, Genel Mdrlk merkezi veri tabannda muhafaza edilir.

(3) Merkezlerde tutulacak tm kaytlar ile bunlarn ne kadar sreyle saklanacayla ilgili hususlar Genel Mdrlke belirlenir.

NC BLM

Merkezlerde Verilecek Hizmetler, denek, Denetim, Mali ve Dier Hkmler

Merkezlerde verilecek hizmetler

MADDE 14 (1) Merkezlerde verilecek hizmetler unlardr:

a) Barnma ve beslenme.

b) ve d gvenlik.

c) Yabanc tarafndan bedeli karlanamayan acil ve temel salk hizmetleri.

) Psikolojik ve sosyal destek faaliyetleri.

d) zel ihtiya sahiplerine uygun alanlarn tahsis edilmesi.

e) Barnanlarn kymetli eyalarnn emanete alnmas.

f) Merkezler aras nakil ve snr d nakil ilemleri.

g) Genel Mdrlke uygun grlen dier hizmetler.

(2) Birinci fkrada belirtilen hizmetlerin salanmas ile buna ilikin standartlar Genel Mdrlk tarafndan belirlenir.

denek

MADDE 15 (1) Bizzat iletilen merkezlerde genel hkmlere gre merkez mdr tarafndan gerekletirilen giderler ile protokolle Kanunun ngrd kurumlara ilettirilen merkezlerin ilettirme giderleri, Genel Mdrlk btesine konulacak denekten karlanr.

(2) Kanunun ngrd kurumlara Genel Mdrlk tarafndan ilettirilen merkezlerle ilgili yaplacak demenin ekli protokolde belirlenir.

Merkezlerin denetimi

MADDE 16 (1) Merkezler bal olduklar il mdrl tarafndan srekli, Genel Mdrlke her yl, Bakanlk Tefti Kurulu Bakanlnca ylda bir denetlenir. Valilikler her zaman Bakanlktan denetim yaplmas talebinde bulunabilir.

(2) Genel Mdrlkte, merkezlerin denetimiyle ilgili olarak bir komisyon oluturulur. Komisyonun alma usul ve esaslar Genel Mdrlk tarafndan ayrca belirlenir.

(3) l ve ile insan haklar komisyonlarnn dzenleyecekleri raporlar denetimlerde ncelikle dikkate alnr. Raporlarda dile getirilen hususlarla ilgili yaplanlar ilgili komisyonlara ve Genel Mdrle bildirilir.

(4) Protokolle ilettirilen merkezlerin denetiminde, genel hkmler yannda protokol hkmlerine uyulup uyulmad da denetlenir.

(5) l mdrl ve Bakanlk Tefti Kurulu Bakanl tarafndan dzenlenen denetim raporlarnn bir rnei Genel Mdrle gnderilir.

(6) Denetim raporlarnda tespit edilen eksiklik ve aksaklklarn giderilmesinden il mdr ve merkez mdr sorumludur.

Kamu yararna alan dernekler

MADDE 17 (1) Kamu yararna alan dernekler ile bu derneklerden g alannda uzmanl bulunanlarn tespiti, Bakanlk Dernekler Dairesi Bakanlndan sorulmak suretiyle yaplr.

birlii

MADDE 18 (1) Merkezlerde hizmetlerin yrtlmesi srasnda ihtiya halinde, kamu kurum ve kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, niversiteler, yerel ynetimler, vakf, sivil toplum kurulular, gnll gerek ve tzel kiiler ile zel sektrn desteinin alnmas amacyla Genel Mdrlkle koordinasyon halinde ibirlii yaplr.

dari dzenlemeler

MADDE 19 (1) Genel Mdrlk, bu Ynetmelie aykr olmamak zere idari dzenlemeler yapabilir.

(2) Ayrca merkezlerin genel gvenlik, yangn, bilgi sistemlerinin gvenlii gibi dier gvenlik standartlar ile gvenlik personelinin merkez iinde ve dnda yerine getirecei grevler, Genel Mdrlk tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.