22 Nisan 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28980

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

SGORTA ACENTELER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sigorta acentelii faaliyetlerinin sigortaclk sektrne olan gveni artrc biimde srdrlmesini ve szleme taraflarnn hak ve menfaatlerinin korunmasn teminen acentelik sisteminin kurumsallamasnn salanmas, acentelik faaliyetlerinin erevesi ile bu faaliyetlere ilikin temel ilkelerin belirlenmesidir.

(2) Bu Ynetmelik, sigorta acentelii yapacak gerek ve tzel kiilerin niteliklerine, kurulu ve tekilatlarna, yetki ve sorumluluklar ile faaliyetlerine ilikin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayl Sigortaclk Kanununun 23 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Acente: 5684 sayl Sigortaclk Kanununun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (m) bendinde tanmlanan gerek veya tzel kii sigorta acentesini,

b) cra Komitesi: Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii nezdindeki Sigorta Acenteleri cra Komitesini,

c) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayl Sigortaclk Kanununu,

) Levha: Sigorta acenteleri iin Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii tarafndan dzenlenen ve faal olarak alanlara ilikin kaytlar gsteren Levhay,

d) Malvarl: Gerek kiilerin mlkiyetinde bulunan deeri parayla llebilir tanr ve tanmaz varlklar tutarn,

e) Mstearlk: Hazine Mstearln,

f) Oda: Ticaret odalar ile ticaret ve sanayi odalarn,

g) SEGEM: 5684 sayl Sigortaclk Kanununun 31 inci maddesine istinaden kurulan Sigortaclk Eitim Merkezini,

) Sigorta irketi: Trkiyede kurulmu sigorta irketi ile yurt dnda kurulmu sigorta irketinin Trkiyedeki tekiltn,

h) Teknik personel: Acentelerde sigorta pazarlama, bilgilendirme ve sat ilemlerini yapan personeli,

) TOBB: Trkiye Odalar ve Borsalar Birliini,

i) TSB: Trkiye Sigorta Reasrans ve Emeklilik irketleri Birliini,

j) Uygunluk belgesi: Levhaya kayd uygun grlen acenteler iin Mstearlka Trkiye Odalar ve Borsalar Birliine gnderilen, 5684 sayl Kanunun 23 nc maddesinde belirtilen belge niteliindeki yaz ya da bildirimi,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu ve Tekilata likin Hkmler

Gerek kii acenteler

MADDE 4 (1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerek kiilerde aadaki nitelikler aranr.

a) Teknik personel unvann tamas.

b) Trkiyede yerleik olmas.

c) Kasten ilenen bir sutan dolay affa uram olsalar dahi 5 yldan fazla hapis, sigortaclk mevzuatna aykr hareketlerinden dolay hapis veya birden fazla adl para cezasna mahkm edilmemi olmas; devletin gvenliine, Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine, milli savunmaya ve devlet srlarna kar sular ile casusluk, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, biliim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya deitirme, banka veya kredi kartlarnn ktye kullanlmas, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, terrn finansman, kaaklk, vergi kaakl veya haksz mal edinme sularndan hkm giymemi olmas.

) 9 uncu maddede belirtilen asgari mal varl artn yerine getirmi olmas.

d) Acentelik faaliyetinin yrtlecei fiziksel mekn, teknik ve idari altyap ile insan kaynaklar bakmndan yeterli donanma sahip olmas.

e) Ek-1/Ada yer alan renim dzeyleri ile bu renim dzeylerinin karsnda yer alan mesleki deneyim sresini tamamlamas.

Tzel kii acenteler

MADDE 5 (1) Acentelik faaliyetinde bulunacak tzel kiilerde aadaki nitelikler aranr.

a) Merkezlerinin Trkiyede bulunmas.

b) Asgari denmi sermaye artn yerine getirmi olmas.

c) Acentelik faaliyetinin yrtlecei fiziksel mekn, teknik ve idari altyap ile insan kaynaklar bakmndan yeterli donanma sahip olmas.

(2) Tzel kii acente mdrlerinde 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde saylan nitelikler aranr.

(3) Tzel kii acenteleri, sigorta ilemleri bakmndan temsil ve ilzama yetkili olanlarda 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerinde saylan nitelikler aranr.

(4) Tzel kii acentelerin gerek kii ortaklar ile tzel kii ortaklarnn gerek kii ortaklarnda 4 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen art aranr.

(5) Tzel kii sigorta acentelerinde, mdr dnda en az bir teknik personel istihdam edilir.

Teknik personel ve yardmc teknik personel

MADDE 6 (1) Acenteler tarafndan yrtlecek sigorta rnlerine ynelik pazarlama, bilgilendirme ve sat ilemlerinin yalnzca acentelerin teknik personeli tarafndan yaplmas esastr.

(2) Teknik personel unvannn kazanlabilmesi iin;

a) Medeni haklar kullanma ehliyetine sahip olunmas,

b) 4 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen sulardan hkm giyilmemi veya ceza alnmam olunmas,

c) Ek-1/Bde yer alan renim dzeyleri ile bu renim dzeylerinin karsnda yer alan mesleki deneyim sresinin tamamlanmas,

) SEGEM tarafndan yaplacak teknik personel yeterlilik snavnn kazanlmas,

gerekir.

(3) Ek-1/Bde yer alan mesleki deneyim sresini doldurmam olanlar, yardmc teknik personel unvanyla ie balatlabilir. Yardmc teknik personel sigorta rnlerine ynelik pazarlama, bilgilendirme ve sat ilemlerine ilikin hazrlk ilemlerini yapabilir. Yardmc teknik personel, ikinci fkrann () bendinde belirtilen snavda baarl olmas kaydyla Ek-1/Bde yer alan mesleki deneyim sresi sonunda teknik personel unvann almaya hak kazanr.

(4) Bireysel emeklilik mevzuat erevesinde araclk yapma yetkisine sahip kiiler ikinci fkrann () bendinde belirtilen yeterlilik snavn kazanmalar artyla teknik personel olarak kabul edilir. Bu durumda bulunan personel ilgili acente kaytlarna ayrca ilenir.

(5) Acenteler, teknik personeli ve yardmc teknik personeli, almaya baladklar gn takiben en ge on be i gn iinde sicil numaras ve kimlik almak zere elektronik ortamda TOBBa veya uygunluk belgesi bavurusunda bulunduu odaya bildirir.

(6) Mstearlk, teknik personelin ilem yapma yetkisi ile buna ilikin artlar sigorta dallar itibariyle belirlemeye ve ikinci fkrann () bendinde geen yeterlilik snavn bu dallar itibariyle lisanslama eklinde yapmaya yetkilidir.

(7) Teknik personel ve yardmc teknik personel yalnzca bir acenteye bal alabilir ve alt acenteden bamsz olarak i kabul edemez.

(8) Teknik personelin yrtt mesleki ilemlerden dolay nc kiilere verecekleri zararlardan teknik personel ve bal bulunduklar acenteler sorumludur.

Fiziki, teknik ve idari altyap

MADDE 7 (1) Acentelik faaliyetleri mnhasran acentelik faaliyetine tahsis edilmi meknlarda gsterilir.

(2) Acentelik faaliyeti yrtlecek meknn fiziki zellikleri cra Komitesi tarafndan belirlenir.

(3) Acentelerin teknik adan yeterli saylabilmesi iin polie dzenlemeye, sigorta irketi ve mteri hesaplarn takip etmeye ve yazma yapmaya uygun biliim sisteminin; yeterli arivleme sisteminin, internet balantsnn ve elektronik posta adresinin bulunmas gerekir.

(4) Kendi blmleri ile personeli ayr olmak kouluyla, birden fazla acente ayn meknda faaliyet gsterebilir.

(5) Acenteler, sigorta rnlerinin sat ve satyla balantl ilemlerinde, sigorta irketleri ile kuracaklar internet servisi uygulamalarnda, Sigorta Bilgi ve Gzetim Merkezi ve sigorta havuzlar ya da gzetim merkezleri gibi dier zellikli kurum ve kurulular nezdinde yrtecekleri ilemlerde kullanacaklar bilgi ilem altyaplarn Mstearlka belirlenecek esaslara uygun hale getirir.

Acentelerin tekilat

MADDE 8 (1) Acenteler, merkezleri dnda ube aabilir.

(2) Acente ubeleri, ube olduu belirtilmek artyla acente ile ayn unvan tar.

(3) Merkezler iin gerekli olan fiziksel mekn, teknik ve idari altyap ile insan kaynaklar bakmndan yeterlilik artlar acente ubeleri bakmndan da aranr. Acente ubeleri, baka bir acente ile ayn meknda faaliyet gsteremez.

(4) Acenteler, ubelerine ilikin bilgileri ube tesisinden itibaren en ge onbe i gn iinde Levha bilgilerine ilave ettirir.

Asgari denmi sermaye ve malvarl

MADDE 9 (1) Tzel kii acentelerin irket trne gre Gmrk ve Ticaret Bakanlnca belirlenen tutardan az olmamak kaydyla sahip olacaklar asgari denmi sermaye miktar ile gerek kii acentelerin beyan edecekleri malvarlklarnn deeri 25.000.- TLden az olamaz.

(2) Asgari denmi sermaye ile beyan edilecek malvarlklarnn en az %50sinin nakit, mevduat ya da devlet i borlanma senedi gibi nakde kolay dnebilir yatrm aralarndan olumas gerekir.

Uygunluk belgesi ve Levhaya kayt

MADDE 10 (1) Levhaya kayt olunmadan acentelik faaliyetinde bulunulamaz. Sigorta acentelii yapacak gerek veya tzel kiilerin Levhaya kayt ncesinde Mstearlktan uygunluk belgesi almalar gerekir.

(2) Uygunluk belgesi bavurusu TOBB tarafndan grevlendirilecek odalara yaplr. Bavurularda dzenleni tarihleri son alt aydan eski olmamak kaydyla ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6, ek-7 ve ek-8de belirtilen bilgi ve belgeler aranr. Uygunluk belgesi iin gerekli belgelerden ilgili oda bnyesinde bulunanlar ayrca talep edilmez. Bavuru srasnda istenilen bilgiler elektronik ortamda da kaydedilir.

(3) Belgeleri tamamlanm olan acentelerin bavurular TOBB tarafndan Mstearla intikal ettirilir. Mstearlka yaplacak deerlendirmede durumu uygun grlenler Levhaya kaydedilmek zere TOBBa bildirilir. Bu bildirim, bildirime konu acenteler bakmndan uygunluk belgesi niteliindedir.

(4) Levhaya kaytl olan acenteler TOBB internet sitesinde duyurulur. Bu kapsamda yer alacak bilgiler Mstearln uygun gryle TOBB tarafndan belirlenir.

Mesleki sorumluluk sigortas

MADDE 11 (1) Acenteler, mesleki faaliyetleri nedeniyle verebilecekleri zararlardan sorumludur.

(2) Mstearlk, birinci fkrada yer alan sorumluluun karlanmasn teminen sigorta veya benzeri teminat art aramaya yetkilidir.

Unvan

MADDE 12 (1) Acente unvanlarnda sigorta aracl veya sigorta acentelii ifadelerinden birisi kullanlr. Acenteler, mevzuata aykr olmamak artyla unvanlarnda ilave ifadeler de kullanabilir.

Bankalar ve zel kanunlarna istinaden acentelik yapan kurumlar

MADDE 13 (1) Kanunun 23 nc maddesinin nc fkras uyarnca acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile zel kanunla kurulmu ve kendisine sigorta acentelii yapma yetkisi tannan kurumlar, aracllk yaptklar sigorta irketlerini ve yetkilerinin kapsamn da belirterek TOBBa bildirimde bulunur. Bildirimde bulunanlara TOBB tarafndan kayt numaras verilir.

(2) Kanunun 23 nc maddesinin nc fkras uyarnca acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile zel kanunla kurulmu ve kendisine sigorta acentelii yapma yetkisi tannan kurumlar, her yln ubat ay sonuna kadar acentelik faaliyeti yrtlen birimleri ile teknik personele ilikin bilgileri TOBBa bildirir.

(3) Kanunun 23 nc maddesinin nc fkras uyarnca acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile zel kanunla kurulmu ve kendisine sigorta acentelii yapma yetkisi tannan kurumlar iin bu Ynetmeliin 5, 7, 8, 9, 10, 12 ve 16 nc maddeleri ile 14 nc maddesinin ikinci, nc ve drdnc fkralar ve 18 inci maddesinin nc fkras uygulanmaz.

NC BLM

Faaliyete likin Hkmler

Acentelik yetkilerinin verilmesi

MADDE 14 (1) Acentelik yetkisi sigorta irketlerince hususi bir vekletnameyle verilir. Bu yetkiler acenteler tarafndan baka acentelere veya kiilere devredilmez. Acentelik yetkisi verilen vekletnamelerde faaliyette bulunulacak sigorta dallar ve bu dallar kapsamnda tannacak yetkiler belirtilir. Vekletnameler usul dairesinde tescil ve ilan ettirilir. Acentelik yetkilerinin kapsam ve snrnda yaplacak deiiklikler ile bu yetkilerin ksmen veya tamamen kaldrlmas da ayn merasime tabidir.

(2) Sigorta irketleri, birinci fkrada belirtilen hususlar, tescil ve ilan mteakip onbe i gn iinde, Levhaya ilenmek zere TOBBa bildirir. Sigorta irketleri tarafndan acentelik yetkisi verilen Levhaya kaytl acenteler, bu yetkinin kapsam ve snr belirtilmek suretiyle elektronik ortama ilenir. Bu konulardaki gerekli bilgi ilem program TOBB tarafndan oluturulur.

(3) Sigorta irketleri tarafndan Levha kayd bulunmayanlara acentelik yetkisi verilmez ve bunlarla acentelik szlemesi yaplamaz. Acentelik szlemesinin tesciline ilikin ilemlerde Levha kayd grlmeden kayt yaplmaz.

(4) Levha kaydn takip eden alt ay iinde en az bir sigorta irketiyle acentelik szlemesinin yaplarak polie dzenlemeye balanm olmas, Kanunun 23 nc maddesinin drdnc fkrasnn (c) bendi uygulamasnda acentelerin faaliyete getiinin gstergesi olarak deerlendirilir.

Acentelik szlemesi

MADDE 15 (1) Aada belirtilen hususlar sigorta irketleriyle acenteler arasnda yaplacak acentelik szlemelerinde dzenlenir.

a) Szlemenin taraflar.

b) Szlemenin sresi, yenileme ve fesih artlar.

c) Acenteye verilen yetkinin sigorta branlar itibaryla kapsam ve corafi snr.

) Levha kayt numaras veya 13 nc maddedeki kurum ve kurulular iin kayt numaras.

d) denecek komisyon ve salanacak dier menfaatler ile bu hususlarn deitirilmesine ilikin usul ve esaslar.

e) Polie dzenlenmesine, primin tahsiline ve sigorta irketine intikaline ilikin hkmler.

f) Hesap mutabakatna ilikin hkmler.

g) Tesis edilecek teminata ilikin hkmler.

(2) Acentelik szlemelerinde, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu, 5684 sayl Sigortaclk Kanunu, bu Ynetmelik ve dier ilgili mevzuata aykr olmamak kaydyla birinci fkradaki hkmlere ilave hkmler yer alabilir.

Deiikliklerin bildirilmesi

MADDE 16 (1) Acenteler iletmelerinde, ortak, mdr ve teknik personeli ile bu Ynetmelikte aranlan niteliklerinde ortaya kabilecek deiiklikleri, deiiklii takiben en ge on i gn iinde ve elektronik ortamda Levhaya ilenmek zere uygunluk belgesi bavurusunda bulunduklar odaya bildirir.

(2) 14 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen hususlara ilikin deiiklikler de sigorta irketleri tarafndan deiiklii takiben en ge on i gn iinde ve elektronik ortamda Levhaya ilenmek zere TOBBa bildirilir.

(3) Acentenin Levha kayt bilgilerinde yer alan iletiim bilgileri 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu uygulamas bakmndan tebligata esas alnr.

Sigorta polielerinin dzenlenmesi ve primlerin tahsili

MADDE 17 (1) Sigorta szlemesi akdetme ve/veya prim tahsil etme yetkisi sigorta irketlerine aittir. Bu yetki, acentelik vekletnamesinde belirtilmek kaydyla, sigorta acentelerine devredilebilir. Sigorta irketlerince szleme yapma ve/veya prim tahsil etme konularnda yetkilendirilmemi acenteler polie dzenleyemez ve/veya prim tahsilt yapamaz.

(2) Acentelerce dzenlenen polieler kapsamnda sigortal tarafndan acentelere yaplan deme sigorta irketine yaplm saylr. Acenteler tarafndan dzenlenen polieler kapsamndaki tazminat demelerinin sigorta irketlerince dorudan hak sahibine yaplmas esastr. Sigorta irketlerince tazminat demesi kapsamnda acenteye deme yaplmas durumunda, yaplan deme hak sahibi tarafndan tahsil edilmedike denmi saylmaz.

(3) Sigorta irketleri sigorta polielerine araclk eden acentenin unvan, Levha kayt numaras veya 13 nc maddedeki kurum ve kurulular iin kayt numarasnn polielerde yer almas iin gerekli dzenlemeleri yapar. Sigorta irketleri ve acenteler, teknik personel olmayan kiilerin tahsis edilen kullanc ad ve ifreleri kullanmamalar iin gerekli tedbirleri alr.

Hesap plan ve hesap mutabakat

MADDE 18 (1) Sigorta irketleri ve acentelerin hesap ve kayt dzenlerini polie baznda takibe ve er aylk dnemler itibariyle mutabakat almasna uygun olacak ekilde oluturmalar ve en ge ilgili dnemi takiben bir ay iinde mutabakat salamalar gereklidir.

(2) Acenteler tarafndan tahsil edilen primler altklar irketler baznda ayr kaytlarda takip edilir.

(3) Acenteler, hesaplarn ve mali tablolarn Mstearlka belirlenecek Tek Dzen Hesap Planna uygun olarak tutmak zorundadr.

lan, reklm, afi ve pano

MADDE 19 (1) Acentelerin ve ubelerinin antet, afi, reklam ve tabelalarnda acente unvanna yer verilir.

(2) Acente unvan ile Levha kayt numarasn ieren bir plaka acentelik faaliyeti gsterilen meknlarn giriinde ve gzle grnr ekilde aslr. Bu plakann ekli Mstearln uygun gr ile cra Komitesince belirlenir. Acenteler szleme yaptrmak isteyenlere araclk ettikleri sigorta irketlerini ve bu irketlerce kendilerine tannan yetkileri bildirir.

(3) 13 nc maddedeki kurum ve kurulular acentelik faaliyeti gsterilen birimlerinde, adna acentelik yaptklar sigorta irketlerinin unvanlar mterilerince grlebilecek bir yerde yazl olarak yer alr.

Srekli eitim

MADDE 20 (1) Teknik personel, mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin devamlln salamak amacyla tarihi ve program Mstearlka belirlenecek eitime katlr.

(2) Birinci fkrada belirtilen eitim SEGEM veya SEGEM tarafndan yaplacak hizmet alm yoluyla verilir. Eitimin sresi, kapsam, yntemi ile creti ve dier koullarna ilikin almalar cra Komitesinin gr alnarak SEGEM tarafndan yaplr, Mstearlka karara balanr.

(3) Eitimi sresi iinde tamamlamam olan teknik personelin faaliyeti bu eitim tamamlanncaya kadar durdurulur. Faaliyeti durdurulan teknik personele ilikin bilgiler TOBB ve TSBye iletilir.

Teknik personel kimlii

MADDE 21 (1) Teknik personelin sigorta rnlerinin pazarlanmas, bilgilendirme ve sat ilemleri esnasnda hangi acenteye bal olarak altn aka belirtmesi ve kimliini gstermesi gerekir. Teknik personel kimliini ibraz edemeyenler bu ilemleri yapamaz.

(2) Kimliklerin ekli ve ierii cra Komitesi tarafndan belirlenir ve Mstearln onayyla uygulamaya konulur. Teknik personelin kimlii, uygunluk belgesi bavurusunda bulunulan oda tarafndan verilir. 13 nc maddedeki kurum ve kurulular iin kimlik TOBB tarafndan verilir.

(3) Acentelik szlemesinin feshi halinde veya teknik personelin acenteyle iliiinin kesilmesi veyahut yetkisinin kaldrlmas durumlarnda, acenteler keyfiyeti en ge on i gn iinde uygunluk belgesi bavurusunda bulunduklar odaya bildirir ve verilen kimlikler ilgili odaya iade edilir. ade edilmeyen kimliklerden teknik personel sorumludur.

Bilgi kaytlar ve kaytlara eriim

MADDE 22 (1) TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilikin bilgiler, bilgilere eriim tannacak yetkili kullanclar ve kullanclarn eriebilecekleri kaytlarn ierii ile eriim ekli TOBBun gr alnarak Mstearlka belirlenir. Elektronik ortamda TOBBa veya odalara bildirim yaplmasna ilikin usuller TOBB tarafndan belirlenir.

(2) Mstearlk talimatlar ile cra Komitesince gerekli grlen karar ve duyurularn acentelere iletilmesi iin TOBB tarafndan gerekli ilemler yaplr.

DRDNC BLM

Faaliyetin Sona Ermesine likin Hkmler

Acentelik faaliyetinin sona erdirilmesi ve acentelik yetkilerinin kaldrlmas

MADDE 23 (1) Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandrlmasna ilikin kararn alnd tarihten itibaren en ge be i gn iinde Levha bilgilerine ilenmek zere TOBBa bildirilir.

(2) Sigorta irketlerince acentelik yetkilerinin tamamnn veya bir ksmnn kaldrlmas veya acentelik szlemelerinin feshedilmesi halleri en ge be i gn iinde Levha bilgilerine ilenmek zere TOBBa bildirilir.

(3) Gerekli ilemlerin tamamlanmasn takiben, faaliyeti sona eren acentenin Levha kayd silinir. Levha kayd silinen acenteler listesinde, Levha kaydnn silinme gerekesine yer verilir.

(4) Mahkeme kararyla kesinlemi prim borcunun denmemesi nedeniyle irketlerince acentelik yetkileri kaldrlanlar Mstearla bildirilir ve acentelik faaliyetleri bu borlar deninceye kadar Mstearlka geici olarak durdurulur. Bu husus Levhaya ilenmek zere TOBBa bildirilir.

(5) Levha kayd silinen ya da acentelik yetkileri geici veya srekli olarak kaldrlan acentelerin mevcut portfylerine ilikin devam eden ilemler bakmndan sigortallarn, hak sahiplerinin ve acentelerin menfaatlerinin korunmas iin ilgili sigorta irketlerince gerekli tedbirler alnr.

Uygunluk belgesinin iptali

MADDE 24 (1) Mstearlka yaplan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Kanunun 32 nci maddesi hkmlerine uygun hareket etmedii tespit edilen acentelerin faaliyetleri Mstearlka yaplacak uyarya ramen durumlarn dzeltmemeleri halinde alt aya kadar geici olarak durdurulabilir. Faaliyetleri geici olarak durdurulanlar, durumlar Levhaya kaydedilmek zere Mstearlka TOBBa, ayrca altklar irketlerce de bu acenteler araclyla polie dzenlenmesinin durdurulmasn teminen TSBye bildirilir.

(2) Mstearlka yaplan izleme, inceleme veya denetim sonucunda mali durumlarnn bal bulunduklar sigorta irketi zerinde olumsuz sonulara yol aabilecei anlalan acenteler iin gerekli tedbirlerin alnmas amacyla Mstearlka ilgili sigorta irketlerine bildirimde bulunulur. Alnan tedbirlere ramen durumlarnda bir iyileme olmayan acentelerin faaliyetleri Mstearlka alt aya kadar geici olarak durdurulabilir.

(3) Acentelerin birinci fkraya istinaden faaliyetlerinin geici olarak durdurulmas sonrasnda faaliyete balangc takip eden bir yl iinde ayn fiili tekrar etmeleri halinde uygunluk belgeleri Mstearlka iptal edilir.

(4) Gerek bu madde hkmlerine gre Mstearlka uygunluk belgesinin iptal edilmesi ve gerekse cra Komitesince alnan kararlar erevesinde hakknda meslekten karlmasna karar verilenler cra Komitesi tarafndan Levhadan silinir. Bu hususa ilikin bilgiler TOBBda ayr bir liste halinde tutulur ve elektronik ortamda TSBye iletilir.

(5) Bu maddede acenteler iin ngrlen tedbirler, teknik personel iin de uygulanr. Teknik personelin faaliyetlerinin geici olarak durdurulmas, ilem yapma yetkisinin iptali eklindedir.

(6) Bu maddede belirtilen tm hususlar ilgili acentenin Levha kaytlarna ilenir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 25 (1) 14/4/2008 tarihli ve 26847 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Sigorta Acenteleri Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Ynetmelik hkmlerine uyum

GEC MADDE 1 (1) Acenteler, sigorta ve emeklilik irketleri durumlarn, bu Ynetmeliin yaymland tarihten itibaren alt ay iinde bu Ynetmelik hkmlerine uygun hale getirir.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Ynetmeliin 18 inci maddesinin nc fkras 1/1/2015 tarihinde, dier hkmleri yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz