20 Nisan 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28978

YNETMELK

stanbul Geliim niversitesinden:

STANBUL GELM NVERSTES YAAM BLMLER VE

BYOMEDKAL MHENDSL UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Geliim niversitesine bal olarak kurulan stanbul Geliim niversitesi Yaam Bilimleri ve Biyomedikal Mhendislii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Geliim niversitesi Yaam Bilimleri ve Biyomedikal Mhendislii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) htisas gruplar: almalarda, uzmanlk alanlarna gre faaliyet gsterecek personeli,

b) Merkez: stanbul Geliim niversitesi Yaam Bilimleri ve Biyomedikal Mhendislii Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: stanbul Geliim niversitesi Rektrn,

d) niversite: stanbul Geliim niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) nsan saln gelitirmeye ynelik, klinik mhendislii, biyomedikal mhendislii ve yaam bilimleri ile mhendislik ve fen bilimleri arasnda kpr kurarak yeni bilgiler retmek, bulular yapmak ve patent almak.

b) Merkezin aratrma konular ile ilgili niversitenin blm ve anabilim dallar ile ibirliine gidilerek yurt iinde ve yurt dnda bu alanlarla ilgili akademik anlamda bilimsel almalar yapmak, projeler oluturmak ve devam etmekte olan projelere katlmak.

c) Merkezin aratrma konularnda bilimsel yaynlar yapmak ve bu konularda yaplmakta olan almalar desteklemek.

) niversitelerde lisans ve lisansst dzeyde Merkez ile ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini salamak, destek olmak.

d) Merkezin aratrma konularnda ulusal ve uluslararas dzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar dzenlemek.

e) Yaam bilimleri ve biyomedikal mhendislii aratrmalar ile ilgili yaplm eitli bilimsel almalarn ve yeni gelimelerin kolay takip edilmesi ve bu gelimelerin paylalabilmesi iin kitap, dergi, proje ve yaynlardan oluan bir ariv oluturmak ve bu alanda niversite bnyesinde dergi karmak.

f) Yaam bilimleri ve biyomedikal mhendislii aratrmalar konularnda alma yrten ulusal ve uluslararas kurulularla ibirliini salamak.

g) Bata, stanbul Geliim niversitesi olmak zere Trkiyede eitli illerde faaliyet gsteren salk sektrnde zlebilecek problemleri tespit edip zmler retmek ve sonularn yaymlamak.

) Farkl disiplinlerde karlalabilecek problemlere yaam bilimlerinden esinlenen model ve zmler ile katklarn ieren bilimsel almalar ortaya koymak.

h) Ulusal ve uluslararas dzeyde klinik ve biyomedikal mhendislii ile ilgili akademik danmanlk hizmeti vermek ve bilgi salamak.

) Hastanelere kalite ve akreditasyon belgesi verecek alt yapy oluturmak ve bu alanda uluslararas kurululara ye olmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yaam bilimleri ve biyomedikal mhendislii aratrmalar konusunda teorik ve uygulamal aratrmalar yapmak.

b) Yaam bilimlerinin temelinde yatan matematiksel ilkeleri anlamak, bu ilkelerden esinlenen matematik modelleri gelitirerek farkl bilim alanlarna uygulamak ve bu modellere bal yeni algoritmalar oluturmak.

c) Yaam bilimleri ve biyomedikal mhendislii aratrmalar ile ilgili disiplinler aras aratrmalar yapmak, ihtisas gruplar oluturmak ve bu gruplar TBTAK, Avrupa Birlii projeleri ve salk alanndaki dier projelere ynlendirmek ve tevik etmek.

) Yaam bilimleri, klinik ve biyomedikal mhendislii aratrmalar konularnda faaliyet gsteren ulusal ve uluslararas merkezlerle ibirliine gitmek.

d) Konu ile ilgili ulusal ve uluslararas projeler hazrlamak veya bunlara katlmak.

e) Klinik mhendislii dorultusunda, hastanelere ynelik ihtiyalar dorultusunda karlalan problemleri zmek ve hastanelerde verimlilii artrc zmler sunmak, tehiste invaziv olmayan, daha gvenilir ve dk maliyetli metotlar gelitirmek, tehis ve tedavide tbbi hatalar asgariletirmek, tehis ve tedavi sresini en aza indirmek, tehis ve tedavi cihazlarnn hastada oluturabilecei yan etkileri mmkn olduu kadar kaldrc zmleri retmek ve yaymak.

f) Lisans ve lisansst dzeyde yaam bilimleri, klinik ve biyomedikal mhendislii aratrmalar ile yaplacak almalar tevik etmek, ynlendirmek, rencileri konu ile ilgili lisans ve yksek lisans projelerine dhil etmek.

g) Yaam bilimleri, klinik ve biyomedikal mhendislii aratrmalar konusunda ulusal ve uluslararas kongre, sempozyum ve eitimler dzenlemek ve grsel ve yazl basn yoluyla toplumu aydnlatacak bilimsel ierikli duyumlar yapmak ve uyarmak.

) Yaam bilimleri, klinik ve biyomedikal mhendislii aratrmalar konular ile ilgili bilimsel yaynlar retmek ve yaymak.

h) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) htisas gruplar.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr grevlendirildii usul ile grevden alnr.

(2) Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan, Merkezin alma alan ile ilgili retim elemanlar arasndan bir kii Mdr Yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda Mdr Yardmcs veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Merkez almalarnn dzenli ve etkin bir biimde yrtlmesi ve denetimi ile ilgili gerekli nlemleri almak.

) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

d) Her retim yl sonunda ve istendiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak.

(2) Mdr, Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin btn etkinliklerinin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ile konuyla ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektrn nerdii alt aday iinden niversite Ynetim Kurulunca seilen ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan veya aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu; Mdrn daveti zerine ayda en az bir defa salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin yatrm, plan ve bte tasarsn hazrlamak, onaylanmak zere Rektre sunmak.

c) Eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki istekleri deerlendirip nerilerde bulunmak.

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici ihtisas gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

d) Mdrn Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

htisas gruplar ve grevleri

MADDE 12 (1) htisas gruplarnn says, kurulu ve alma konular Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Bu gruplarda tam zamanl veya gerek duyulduu zaman ve srede personel altrlabilir. Gruplarn kurulu ve alma yntemleri Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan esaslar erevesinde belirlenir.

(2) htisas gruplarnn grevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlk alanlarna gre projeleri gerekletirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Geliim niversitesi Rektr yrtr.