20 Nisan 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28978

YNETMELK

stanbul Geliim niversitesinden:

STANBUL GELM NVERSTES TEKNOLOJ TRANSFER

OFS UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Geliim niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Geliim niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) alma Gruplar: stanbul Geliim niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Aratrma Merkezi alma Gruplarn,

b) Merkez (TTO): stanbul Geliim niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Merkez Mdr: stanbul Geliim niversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Mtevelli Heyet: stanbul Geliim niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: stanbul Geliim niversitesi Rektrn,

e) niversite: stanbul Geliim niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, niversitenin eitli akademik birimlerinde yrtlen bilimsel almalar sonucunda kullanlabilir hale gelen bilginin, ulusal ve uluslararas lekli projeler haline dntrlmesi, toplumun btn katmanlarna yaylmas, katma deer yaratarak ticarilemesi, sanayide kullanlabilmesi, mlkiyet haklarnn ynetilerek korunmas ve giriimcilik esaslar gz nne alnarak ekonomik ve toplumsal gelimeye katkda bulunur hale gelmesinin salanmasdr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversite-sanayi ibirliini gelitirmek zere her trl eitim ve tantm hizmetlerini yrtmek. niversitede retilen bilgi birikiminin sanayinin mevcut ihtiyalarna dnk zmler retilmesinde kullanmak. Yurt ii ve yurt dndaki TTO merkezleri ile birebir iletiim kurularak bu alandaki bilinlenmenin arttrlmas iin almalar yrtmek.

b) Akademisyenleri ulusal ve uluslararas destek programlar konusunda bilgilendirerek bu programlardan yararlanlmasna ynelik duyurular yapmak ve eitli etkinlikler dzenlemek.

c) Aratrma, tasarm ve uygulama almalar sonucunda elde edilen bulgularn, eitli bilimsel yayn faaliyetlerine dnmesi iin gereken ortamn salanmasna ynelik almalar yapmak.

) Fikri ve snai mlkiyet haklar konusunda endstriyel tasarm, faydal model ve patent bavurular yaplmas, ilgili srelerin takibi, tescillenen mlkiyet haklarnn pazarlanmas ve ticariletirilmesi ile lisans szlemelerinin yaplmas iin ilgililere her trl destek iin almalar yapmak.

d) niversite-sanayi ibirliine dnk gdml projeler retebilmek amacyla akademisyenlerin uzmanlk alanlarnn belirlenmesi ve ilgili paydalara bildirilmesi, projeler gelitirilmesi ve yrtlmesi amacyla almalar yapmak. Ayrca proje pazar ve proje yarmalarn dzenlemek.

e) Giriim sermayesine ulama, i kurmak iin danmanlk, ilgili eitim hizmetlerini salama ve bu konularda bilinlenmeyi salayacak etkinlikleri dzenlemeye dnk faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) alma gruplar.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; niversite retim yeleri arasndan Rektrn teklifi zerine Mtevelli Heyeti tarafndan yl iin grevlendirilir. Grevi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir ve grevlendirildii usul ile grevden alnabilir.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmclarndan biri veklet eder. Alt aydan uzun sreli niversite d grevlendirilmelerinde Mdrn yerine yenisi atanr.

(3) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek, Ynetim Kurulunun gndemini belirlemek ve alnan kararlar uygulamak.

c) Merkezde yrtlen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve deerlendirme ilerini yrtmek.

) Merkezin ve projelere ynelik tekil edilen alma gruplarnn faaliyetlerini koordine etmek.

d) alma gruplarnda grevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay iin Ynetim Kuruluna sunmak.

e) Ynetim Kurulunca verilecek dier grevleri yapmaktr.

Ynetim kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve yardmcs ile Merkezin alma alanlar ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan niversite Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen be ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ayda en az bir kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr. Mdr gerektiinde Ynetim Kurulunu olaanst olarak toplantya arabilir.

(3) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almas ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yllk faaliyet raporu ve yllk alma programn grerek oluturmak ve Rektrn onayna sunmak. Rektr tarafndan Mtevelli Heyetin onayna sunulmasndan sonra da uygulamak.

c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli alma planlarn hazrlamak ve onay iin Rektre sunmak. Rektrn nerisi ile Mtevelli Heyetin onay alndktan sonra uygulamak.

) Merkezin kadro ve denek ihtiyalarn Rektre sunmak. Rektrn nerisi ile Mtevelli Heyetin onay alndktan sonra uygulamak.

d) Merkezin amalar dorultusundaki, Mtevelli Heyet tarafndan onaylanm olan faaliyet ve projelere destek salamak.

e) Merkez amalar dorultusunda yaplmas planlanan tm harcama ve yatrmlar Rektre sunmak. Rektrn nerisi ile Mtevelli Heyetin onay alndktan sonra uygulamak.

f) alma gruplarn ve bu gruplarda yer alacak personeli grevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.

alma gruplar ve grevleri

MADDE 10 (1) alma gruplar ve grevleri; Merkezin amalarna hizmet edecek ekilde farkl projeler iin farkl alma gruplar oluturulur. alma grup liderleri niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim elemanlarndan Mdrn nerecei adaylar arasndan, Merkez Ynetim Kurulunca seilirler ve asgari bir yl sreyle Rektr tarafndan grevlendirilirler. Sresi dolan alma grubu liderleri, ayn usulle yeniden grevlendirilirler.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac; Ynetim Kurulunun nerisi ile 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Geliim niversitesi Rektr yrtr.