20 Nisan 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28978

YNETMELK

stanbul Geliim niversitesinden:

STANBUL GELM NVERSTES OTOMOTV TEKNOLOJLER

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Geliim niversitesine bal olarak kurulan stanbul Geliim niversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Geliim niversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) htisas grubu: almalarda, uzmanlk alanlarna gre faaliyet gsterecek aratrmac personeli,

b) Merkez: Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: stanbul Geliim niversitesi Rektrn,

d) niversite: stanbul Geliim niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Tasarmdan retime tm aamalarda yeni jenerasyon kara tatlar konusunda aratrma ve gelitirme almalar yapmak.

b) Enerji, evre ve i gvenlii olmak zere, kendi alanlarnda uzman aratrmaclar bir araya getirip, bilimsel yaynlar ve bildiriler hazrlamak.

c) Kuzey Amerika ktas, Japonya ve Ortadou lkeleri bata olmak zere, yabanc AR-GE merkezleriyle ortak projeler gelitirmek, teknoloji ve know-how transferi yapmak.

) AR-GE faaliyetlerinin srekliliini, merkezin maddi desteini salayacak ulusal ve ok uluslu irketleri de kapsayacak ekilde bir konsorsiyum oluumu iin almalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin balca faaliyet alanlar unlardr:

a) Propulsiyon sistemleri:

1) Elektrik propulsiyon, motorlar, srcler ve g dnm.

2) Ara kontrol sistemleri.

3) Enerji depolama sistemleri.

4) Alternatif yaktlar.

5) Egzoz emisyonu ve evresel etkiler.

b) Komposit malzemeler.

c) Ara sistemleri:

1) Ara dinamii; sspansiyon, fren ve stabilite iin gerekli dinamik modeller ve ilgili kontrol sistemleri. (CES, ABS, ESC gibi)

2) Akll tamaclk sistemleri, insansz kara aralar.

3) Yazlm (Low-Level: Kontrol, High-Level: Navigasyon)

4) Konsept ara tasarm, grafik tasarm.

5) Ara radar ve sensr aratrmalar.

6) Trafik kazalar yaralanma biyomekanii.

) Transportasyon.

1) Transportasyon alar ve ara entegrasyonu.

2) Akll trafik alar, a optimizasyonu.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) htisas gruplar.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr grevlendirildii usul ile grevden alnr.

(2) Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan, Merkezin alma alan ile ilgili retim elemanlar arasndan bir kii Mdr Yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda Mdr Yardmcs veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Merkez almalarnn dzenli ve etkin bir biimde yrtlmesi ve denetimi ile ilgili gerekli nlemleri almak.

) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

d) Her retim yl sonunda ve istendiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak.

(2) Mdr, Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin btn etkinliklerinin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ile konuyla ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektrn nerdii alt aday iinden niversite Ynetim Kurulunca seilen ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan veya aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu; Mdrn daveti zerine ayda en az bir defa salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin yatrm, plan ve bte tasarsn hazrlamak, onaylanmak zere Rektre sunmak.

c) Eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki istekleri deerlendirip nerilerde bulunmak.

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici ihtisas gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

d) Mdrn; Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

htisas gruplar ve grevleri

MADDE 12 (1) htisas gruplarnn says, kurulu ve alma konular Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Bu gruplarda tam zamanl veya gerek duyulduu zaman ve srede personel altrlabilir. Gruplarn kurulu ve alma yntemleri Ynetim Kurulunca belirlenir.

(2) htisas gruplarnn grevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlk alanlarna gre projeleri gerekletirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Geliim niversitesi Rektr yrtr.