20 Nisan 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28978

YNETMELK

stanbul Geliim niversitesinden:

STANBUL GELM NVERSTES SALII VE GVENL

ETM UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Geliim niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan stanbul Geliim niversitesi Sal ve Gvenlii Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim birimlerine, bu birimlerin grevleri ile alma ekillerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Geliim niversitesi Sal ve Gvenlii Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyetlerine, ynetim birimlerine, ynetim birimlerinin grevlerine ve alma ekillerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) alma Gruplar: Sal ve Gvenlii Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin alma Gruplarn,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (GSAM): stanbul Geliim niversitesi Sal ve Gvenlii Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Mtevelli Heyet: stanbul Geliim niversitesi Mtevelli Heyetini,

e) Rektr: stanbul Geliim niversitesi Rektrn,

f) niversite: stanbul Geliim niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversite iindeki ilgili akademik birimlerin ibirlii ile yurt iinde ve yurt dnda i sal ve gvenlii ile ilgili her alanda eitim, bilimsel aratrma, uygulama, inceleme, klinik uygulama almalarn yapmak ve danmanlk hizmeti ile proje yrtcl hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yerel, ulusal veya uluslararas olmak zere, i sal ve gvenlii ile ilgili her konuda eitim, bilimsel aratrma, uygulama ve inceleme almalarnda bulunmak, ayn konularda yaplmakta olan almalara katlmak ve desteklemek.

b) sal ve gvenlii konularnda, ulusal veya uluslararas dzeyde kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler dzenlemek.

c) alma alanlar kapsamnda niversitelerde; tpta uzmanlk, tpta yan dal uzmanl dhil olmak zere, lisans ve lisansst dzeylerde srdrlen eitim almalarn desteklemek, bu eitim programlarna ynelik uygulama ve aratrma olanaklar salamak.

) niversite bnyesindeki tm alanlarn i sal ve gvenliini salamak ve mevcut i sal ve gvenlii koullarnn iyiletirilmesi almalarn yrtmek.

d) niversite ile sanayi ibirlii almalarna katkda bulunmak, bu ibirliini i sal ve gvenlii konularnda yapan niversite birimleri arasnda koordinasyon ve organizasyon almalarn srdrmek.

e) sal ve gvenlii konularnda iveren temsilcilerine ve alanlara eitim vermek, bunun yan sra bu alanda alan profesyonellere ynelik eitim programlar dzenlemek.

f) sal ve gvenlii konularnda kamuoyu olumasna, bilinlenmeye, alanlarn salk ve gvenliklerinin korunmasna katkda bulunmak.

g) alma alanlar ile ilgili kamu kurum ve kurulular ile ii ve iveren kurulular, niversiteler, gerek ve tzel kurum ve kurulularla, sosyal taraf temsilcileri ile ibirlii kurmak, almalar srdrmek, almalarna katkda bulunmak, bu kurum ve kurulularn istek ve ihtiyalar dorultusunda aratrma, proje, analiz, laboratuvar incelemeleri ve benzeri almalar yapmak, danmanlk ve bilirkiilik hizmetleri vermek.

) Merkezin kurulu amalarna uygun olarak basl ve grsel olmak zere, ulusal ve uluslararas yaym yapmak, sreli yaymlar karmak, gelime ve yaymlarn izlenebilmesi iin kitaplk ve dokmantasyon merkezi oluturmak.

h) niversite bnyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamnda kamusal kurumlar ve niversite ibirlii ile faaliyet gsteren ya da yeni oluturulacak olan, i sal ve gvenlii konularnda hizmet sunan ve sunacak olan birimlerin oluturulmasna, srdrlmesine ve koordinasyonuna katkda bulunmak.

) sal ve gvenlii konularnda alma yrten ulusal ve uluslararas kurulularla, bu alanda alan uzman kiilerle iletiim a kurmak.

i) Merkezin amalar dorultusunda, i sal ve gvenlii ile ilgili insan gc ve donanmn en etkin biimde kullanabilecek yaplanmay salamak, 2547 sayl Kanunun ama ve ilkelerine uygun dier almalar yapmak.

j) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier almalarda bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin alma alan ile ilgili niversitede grevli retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin alma alan ile ilgili niversitede grevli retim yeleri arasndan bir kii, yl iin Rektr tarafndan Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn yntemle Mdr Yardmcsn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda Mdr Yardmcsn vekil brakr. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulu kararlarnn uygulanmasn ve yrtlmesini salamak.

c) Yurt ii ve dndaki ilgili kurum ve kurulularla ibirlii salamak.

) Ynetim Kurulunu ve Danma Kurulunu olaan ve olaan d toplantya armak.

d) Ynetim Kurulu ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

e) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

f) Her retim yl sonunda veya istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

(2) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, Mdr Yardmcs ile Merkezin alma alanlar ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan niversite Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen be ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu; Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, proje, danmanlk, uygulama, hizmet, yayn almalar ve bu almalarla ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ayda en az bir kez olaan ve gerektiinde olaan d olarak Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak.

c) Merkez elemanlarnn eitim, aratrma, uygulama, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici ya da srekli alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

d) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

f) Ynetim Kurulu yelerinin veya Danma Kurulunun getirecei konular grp karara balamak.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin alma alanlarnda deneyimli, niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan, Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan seilen en az on yeden oluur. Danma Kurulunun niversite bnyesinde alan yeleri Rektr tarafndan, niversite dndaki yeleri ise Rektrn daveti/talebi zerine ve ilgili kurum yetkilisinin onay ile yl iin grevlendirilir. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni ye seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaan d olarak da toplantya arabilir. Ynetim Kurulu yeleri, Danma Kurulu toplantlarna katlabilirler.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin almalar ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun istedii konularda deerlendirmeler yapmak, gr ve nerilerde bulunmaktr.

Laboratuvar, aratrma ve uygulama birimleri

MADDE 14 (1) Ynetim Kurulu karar ile Merkezin hedefleri dorultusunda, etkinlik alanlarna uygun biimde, laboratuvar, aratrma ve uygulama birimleri oluturulabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde dier ilgili mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Geliim niversitesi Rektr yrtr.