20 Nisan 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28978

YNETMELK

stanbul Geliim niversitesinden:

STANBUL GELM NVERSTES EVRE EHRCLK VE

YER BLMLER UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Geliim niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan stanbul Geliim niversitesi evre ehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Geliim niversitesi evre ehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: stanbul Geliim niversitesi evre ehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: stanbul Geliim niversitesi Rektrn,

d) niversite: stanbul Geliim niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; evre ve yer bilimleri kapsamnda; evre bozulmasna yol aan her trl evre kirliliini ve evre deiimini disiplinler aras bir yaklamla ele alarak evre ve yer ile ilgili her trl aratrma ve inceleme yapmak; niversite-sanayi ibirliini zel sektr ve kamu kurulular nezdinde salamak, zel sektr ve dier kamu kurulular arasnda ibirliine dayal olarak hizmet sunmak iken, ehircilik ve mimari bilim alannda ise, yaanan sorunlarn zmne ynelik olarak srdrlebilirlik bak asyla; sosyal, ekonomik, politik, ynetsel, kltrel ve fiziki konularda; ulusal ve uluslararas kamu ve zel sektr kurum ve kurulular ile STKlara; bilimsel aratrma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak, proje retmek, uygulamalar yapmak, raporlar hazrlamak ve danmanlk hizmeti vererek lkenin bilgi birikiminin srdrlebilirliine katk salamak ve ayrca elde ettii bilgiyi gerek niversitenin ilgili lisans ve lisans st retim programlarna eitim destei salayarak gerekse kamu ve zel sektrle; kurslar, seminerler, sempozyum, konferans, kongre gibi akademik toplantlar dzenleme yoluyla ya da blten, proje, kitap, dergi gibi yaynlar yaparak paylamak ve bylece ehrin inovatif akl olmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin evre ve yer bilimleri alanndaki faaliyetleri unlardr:

a) evre ve yer bilimlerinde yurt ii ve yurt d, kamu ve zel sektr kurulularnn, gerek ve tzel kiilerin istek ve ihtiyalar dorultusunda evre, jeoloji, hidrojeoloji, maden, jeofiziksel analizler, petrol ve doal gaz analizleri; gl, akarsu ve deniz kirlenmesi analizleri ve nleme projeleri; hava, kara ve suda ulatrma ve sanayi kaynakl kirlilik analizleri ve nleme projeleri; toprak erozyonunun ve sellerin nlenmesi, dere yataklarnn slah, kimya ve kimya mhendislii alanlarnda ett, uygulamal proje, laboratuvar analizleri ve buna benzer almalar yapmak; rapor hazrlamak, danmanlk ve bilirkiilik hizmetleri vermek.

b) evre kirliliinin nlenmesine ynelik teknolojik uygulamalar ve retim almalar yapmak veya yaptrmak. alma alanlar dorultusunda analiz laboratuvar, atlye ve gzlem yerleri kurmak.

c) Ulusal ve uluslararas dzeyde bilimsel toplantlar dzenlemek ve bu toplantlara katlmak, her trl bilimsel yayn yapmak.

) niversitenin Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi ile ibirlii yaparak ulusal ve uluslararas dzeyde kurs, mezuniyet sonras eitim ve hizmet ii eitim dzenlemek ve gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek.

d) Yurt iinde ve yurt dnda niversiteler ve dier aratrma kurumlar ile aratrma, inceleme, gelitirme ve uygulama projesi konularnda ibirlii yapmak.

e) Merkezin kurulu amacna uygun dier almalar yapmak.

(2) Merkezin ehircilik ve mimari alanndaki faaliyetleri unlardr:

a) Ulusal ve/veya uluslararas zel ve kamu kurum ve kurulularla ve sivil inisiyatiflerle ibirlii yaparak, ortak aratrma ve almalar yapmak, projeler gelitirmek ve uygulamak, eitim ve retim faaliyetleri dzenlemek, bu faaliyetler iin kaynak oluturmak, bu kurum ve kurululara danmanlk, proje ve bilirkiilik hizmetleri vermek.

b) Bilimsel aratrma ve uygulama projeleri ile kamuoyu aratrmalar, anketler ve istatistiki saha almalar planlamak, uygulamak ve deerlendirmek, alma sonularn bilimsel rapor veya yayn haline getirmek.

c) Ulusal ve/veya uluslararas dzeyde sempozyum, kongre, konferans, altay gibi akademik toplantlar dzenlemek, kamuya ynelik ise halk bilinlendirici seminer ve kurslar dzenlemek ve uygulamak.

) Ulusal ve uluslararas elektronik iletiim a oluturarak kresel lekte aratrmaclarla iletiimi ve bilgi paylamn st dzeye karmak.

d) Ulusal ve/veya uluslararas sreli/sresiz yaynlar yapmak, kitaplk ve dokmantasyon merkezi kurmak.

e) Lisansst almalar tevik etmek, program amak zere niversitenin enstit ve merkezleri ile ibirlii yapmak.

f) Ulusal ve/veya uluslararas dzeyde; yarmalar dzenlemek, yaz okullar, kurslar ve eitim programlar planlamak ve uygulamak, katlanlara sertifika vermek.

g) lkemizin konumu ve jeolojik yaps itibaryla risk ynetimi, afet ynetimi ve kentsel dnm gibi konularna zel ilgi gstermek ve bu konuda zel aratrmalar, almalar yapmak, kamu ve zel sektre ynelik danmanlk ve proje hizmetleri sunmak, raporlar hazrlamak, eitim programlar dzenlemek, zellikle niversite bnyesinde lisansst programlar oluturmak ve rencileri bu alanlarda uzmanlamaya tevik etmek.

) Mahalle leinde yrtlecek almalar planlamak ve uygulamak, bu almalara azami nem vermek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan niversitenin mhendislik alanndaki retim yeleri arasndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclar Mdrn verdii ileri yapar.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunun ald kararlar ve alma programn uygulamak.

c) Merkezi amac dorultusunda ynetmek.

) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

d) Ynetim ve Danma Kuruluna bakanlk yapmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin alma alanlarndan ve ilgili disiplinlerden olan mimarlk, ehircilik, evre mhendislii, kimya ve kimya mhendislii, jeofizik mhendislii, maden mhendislii, makine mhendislii, jeoloji mhendislii blmleri ve deniz bilimleri ve iletmecilii enstits retim yeleri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye ve Mdrden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan Ynetim Kurulu yesinin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ayda en az bir kez yelerin salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Ynetim Kurulu gerekli hallerde geici alma gruplar kurabilir ve bunlarn alma esaslarn belirler.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda aratrma ve eitim programlar hazrlamak ve planlamak, almalar yrtecek birimlerle gerekli koordinasyonu salamak.

b) Yllk faaliyet raporlarn ve alma programlarn deerlendirmek.

c) Danma Kurulu yelerini belirlemek.

) Bir sonraki yln btesini hazrlamak.

d) lgili mevzuatla kendisine verilen dier grevleri yerine getirmek.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmede bulunan ve istiari nitelikte gr bildiren bir Kuruldur. Merkezin faaliyet alanlarna katkda bulunabilecek; niversite ile istekleri halinde kamu ve zel sektr kurum ve kurulularnn temsilcilerinden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler yeniden seilebilir. Herhangi bir nedenle grevi sona eren yenin yerine yenisi ayn usulle grevlendirilir. Mdrn nerisi ve Danma Kurulunun onay ile gerektiinde niversite dndan konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kiiler de gr bildirmek amac ile Danma Kurulu toplantlarna katlabilir. Danma Kurulu; niversiteden 5 kii, niversite dndan 5 kii olmak zere toplam 10 kii grevlendirme ile oluur.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir kez toplanr.

(3) Danma Kurulunun grevi; Merkezin faaliyetleri konusunda Ynetim Kuruluna danmanlk yapmak ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Merkez Mdrnn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Geliim niversitesi Rektr yrtr.